CACAO 6R00TES Schoenen naar maat Scheeps-Inventaris Concertzaal Tivoli. Zesde Winterconcert, der Kon. Ned. Marine, Veiling van Inboedel. Openbare Verkooping. H. DITO, Weststraat. De echte Bloemendaalsche KRUITNOTEN THE GfR ESHAM. Engelsche Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, W. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. A. ADRIAANSE, Koningstraat. HYPOTHEEKBANK Grands Vins de Champagne. Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, W. JAGEIl GERLINGS, Dames-Balsehoentjes G. J. 0. D. DIKKERS, PUBLIEK VERKOOPEN: Openbare Verkooping J. W. VAN DES WAL C/.„ 800,000 Zaai-oesters, f0.90. Roomboter!!! f0.90. Twee flinke jongens HYPOTHEEK. Geen brandgevaar meer!!! KLAAS VISSER, Schagen, te geven door het Symphonie- Orchest van het STAFMUZIEKKORPS onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op Dinsdag 28 Januari 1890. Aanvang 8 uur. Programma: 1. Grosser Festmarsch, Joa- chim Raff. 2. Ouverture zum Trauerspiel, Hamlet, Niels W. Gade. 3. Concert für Clarinette, opus 90 (c mollj, J. G. H. Mann. (Voor te dragen door den Solist J. Bohne). 4. Czardas aus der Oper: Der Geist der Woijewoden, Louis Grossmann. 5. Ouverture de 1'opéra: Mignon, Ambroise Thomas. 6. a. Erinnering, Govert Dorrenboom; b. Abend- lied, Robert Schuman. 7. H. W. N., Valse Fantaisie, E. von Brücken Fock. 8. Fantaisie de 1'opèra: Si j'éteis Roi! Adolphe Adam. Nos. 3, 5 en 8 eerste uitvoering. Voor niet-leden is de entrée-prijs Heerenf 0.50. Dames0.25. Namens de Commissie van beheer voor het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester J. KONING. Het is verboden in de zaal te rooken. Notaris HATTINGA RAVEN, te HELDER, zal op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890, voormiddags 10 uur, te Helder, in het ,Poolsche Koffiehuis', Havenplein, K. 12, k contant publiek verkoopen Een netten en goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande uit Tafels, Stoelen, Canapé, Salon-ameublement,Bonheur du jour, Ledikant, Kleeden, Gordijnen, Kachels, goed gevulde veeren- en andere Bedden, Koper-, Glas-, Tin-, Porcelein en Aardewerk, bene vens eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te bezichtigen. Nadere informatien ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. Notaris HATTINGA RAVEN, te HELDER, zal op WOENSDAG 26 FEBRUARI K"B 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal ifTivoli", publiek verkoopen: 1. Een GEBOUW, waarin Koffiehuis met recht van //Vergunning", genaamd „Poolsch Koffiehuis", met afzonderlijke BOVEN WONING, grooten KELDER, SCHUUR, ERF,AANHÖORIGHEDENenafzonderlijken Uitgang naar de Achterstraat, te Helder, aan het Havenplein, K. 12 en 12a, groot 2 aren 60 centiaren. Het Koffiehuis is verhuurd voor f 12 per week en de Bovenwoning voor f 300 's jaars. 2. Een WOONHUIS met ERF en GROND te Helder, aan de Dirk Gorterstraat, nabij de Middenstraat, B 1 en 2, groot 2 aren 31 centiaren. En ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN: 3. Een WOONHUIS en ERF te Helder, aan de Schagenstraat, nabij de Kroonstraat 39, groot 72 centiaren. 4. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Schagenstraat 41, groot 72 centiaren. Nadere informatien ten kantore van den Makelaar OUDENHOVEN en van Notaris HATTINGA RAVEN. Groenten van af 40 cent per liter blik. Kreeften, Zalm, Lunchtongen, Sardines a 1'huile, Porté de foiesgras, Truffels, Champignons, Jams, Vruch ten in flacons en blikken en prima gedroogde Abrikozen. Kemmerich-, Cibils- en Morris vloeibaar Vleesch- extract. Fijne Worst en Vleeschwaren. zijn verkrijgbaar a 10 cent per ons, bij W. H. Burgers. CONFISEUR, Middenstraat. opgericht anno 1848. Succursale IS 5, Singel, tc Amsterdam. Onder-Directeur M. J D E L L. Sluit voordeelige contracten ter verzekering van Kapitalen, bij overlijden of op vooraf bepaalden leeftijd verkrijgbaar. Lijfrenten, direct ingaande of na vooraf bepaalden leeftijd. Tarieven en inlichtingen voor HELDER en OMSTREKEN gratis te hekomen bij den Heer J". Q. ~\T A TV l-«Spoorstraat 17, te Helder. Amsterdam, Rembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK 's Graveahage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tnsschen de Markten. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Kampen. Gevestigd sedert 1847. Dépots Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. worden zeer deugdzaam en elegant geleverd door Voorradii nette, sterte, eiiememaakte HEEREN-BOTTINES. 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenliage. Yoor het sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4J°/0, 4°/0 of 3|°/0j naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT A. J. DE JONGH, Dijkstraat, Helder. DEGTZ GELDERMANN, a Ay. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flessclien met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN, Haarlem. Spaarne 86/3. Helder, Keizerstraat 103. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. firma J. II. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depót en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan Bas Medoca f 30 per anker, St. Seurin Medoc, 36 Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Ontvangen: een prachtige sorteering in verschillende kleuren. N. van Leeuwen, W eststraat. Notaris te Texel, zal, op Woensdag 29 Januari 1890, des avonds 7 ure, in het lokaal ,/Bellevue" aan de Waal op Texel, 07 40 Huis, Erf en Boet aan de Waal. 5110 Weiland, genaamd Achterhuis. 1 78 90 Hooiland, u Dorrehoog. 98 50 Weiland, n Hooge Zuidgeest. 158 Lage Zuidgeest. - 80 60 u v Voorste Fatleg. 86 Raglioekje. 155 u u Kaaikoog. 1 20 u Aukes Langioaal 1 02 90 Hooiland, u Matjes. Alles gelegen in polder De Waal op Texel. Behoorende tot de nalatenschap van Mejuf frouw G. KUIPER, Weduwe van den Heer Jb. ROEPER. op Donderdag den dertigsten Januari 1890, des namiddags ten twee uur, in het ITötel De Toelast", te Nieuwe- diep, van den gedeeltelijk geborgen van het onlangs in de Noordergronden gestrande Stoomschip „IST ©wnnam", ten overstaian van den DEURWAARDER bestaande in: Differente Zeilen, Zeildoek, Trossen, Touw werk, 2 Chronometers, Kompassen, Blokken, Bellen, Klokke n, Lantaarns, Vlaggen, Reddingboeien, Luchtkokers, koperen Stoom ketel, eenig Koper- en Ijzerwerk, eenig Koks-Commaliewant en hetgeen verder zal worden aangeboden. Voorts nog 1 Reddingboot en 1 Sclieeps- sloep. Alles daags vóór- en op den dag der ver kooping te bezichtigen, behoorlijk gekaveld en genummerd, aan de Binnenhaven te Nieuwediep, nabij de Telegraafsteeg. Nadere informatien te bekomen bij de Heeren DUINKER GOEDKOOP, Carga doors te Nieuwediep en te Amsterdam, en bij voornoemden Deurwaarder te Helder. TE KOOP: wegende 35 kilogram netto. Te bevragen bij P. SANDEE, te Ierseke. Uit de hand te koop: 1. Een zoo goed als nieuw gebouwd Rentenierswoonhuis met Erf. 2. Een Huis met drie Arbeiders woningen. 3. Een Huis met twee Arbeiders woningen. Allen staande en gelegen te Wieringer- waard en te bevragen bij Iv. TROMP, aldaar. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRÜNSTING, Beilen. voor loopwerk en verder tot opleiding in het vak, kunnen dadelijk geplaatst worden. Adres Bureel dezer Courant. Ouden en jongen mannen wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med. Raad Dr. Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht-Stelsel, met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt, Braunscliweig. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 39/,0, 4 en 44/10 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken Di STORM, Schoter singel 15, te Haarlem. Rozengracht 10, Amsterdam. Brandwaarborgkastenfabriek. Depöttiouder. Schagen, 2 Augustus 1889. Ondergeteekende verklaart, dat bij den zeer grooten brand, toen zijne hoeve tot den grond toe afbrandde, de brandkast van boven genoemde firma aan alle voorwaarden van een solieden en deugdelijken kast heeft voldaan, daar de kast meer dan ROOD HEET is geweest, doch bij het openen alle papieren in ongeschonden staat te voorschijn werden gehaald en de kast gemakkelijk geopend werd Een ieder beveel ik dit fabrikaat ten zeerste aan. J. B. Jz. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4