HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 13. «.wits,. Woensdag 29 Januari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. Loting voor dcNatioualcMilitie. „En deaeapereert nimmer I' Pietersz. Coen. Het yftderlnndtBghetronw»" inlijf ick tot in den dopt. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonncs dezer Courant in de gemeente f 0.30, ii ti n ii ii bniten de 0.35. REDACTEUIUTJITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 1—5 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3» m Tweede Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder maken bekend, dat de LOTING over de in 1S89 in deze gemeente ingeschrevenen voor de lichting der Nationale Militie' van 1890 is bepaald op Donderdag den twintigsten e b r u a r 1 eerstko mende, des voormiddags ten -tien ure. De loting zal plaats hebben in de BOUWZAAL, achter het Bureau voor Gemeentewerken, op de Kerkgracht. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze waarop zij is geschied, bij de Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebracht door belang hebbende lotelingen, of door hun vader of voogd, bij verzoekschrift, op ongezegeld papier, ouderteekencl door liem die het bezwaar inbrengt. Dat verzoekschrift moet worden bezorgd bij den Burgemeester dezer gemeenten Voorts wordt in herinnering gebracht, dat zij, die vermeeneu vrijstelling van. dienst te kunnen erlangen, daarvan bij de loting opgave moeten doen aan den Heer Militie-Commissaris. De lotelingen die vrijstelling van dienst recla meeren wegens broederdienst of als eenige zoon, moeten zich op Dinsdag en Woensdag den vierden en vijfden Februari te voren ver voegen aan het Raadhuiseerstgenoemdeu met de ge boortebewijzen van al hunne broeders en de bewijzen van dienst of zakboekjes hunner broeders, op wier dienst zij hunne reclame gronden, en laatstgenoemden met de trouwakten hunner ouders, en wel zij, wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met K, Dinsdag den 4 Februari en zij, wier geslachtsnamen beginnen met de letters L tot Z, Woensdag den 5 Februari van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure.- -u.. - Helder, den 27 Januari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. NEDERLAND. HELDER, 2S Januari. De Keizer van Rusland is, naar verzekerd wordt, door de Nederlandsche en Fransche Re geeringen uitgenoodigd, de beslechting als arbiter op zich te nemen van het tusschen haar gerezen geschil betreffende de grensregeling van Surina me en Fransch-Guyana. Feuilleton van de Heideweke- en Nieuwedieper Courant. 13) ELZENKONINGIN Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Onder een groep bloeiende potbloemen, overhuifd door sierlijke waaiergewassen en omringd door be vallige slingerplanten, stond de causeuse van licht blauw atlas, waaróp prinses Josephine zich neer gevlijd had. Op een tabouret aan hare voeten was Rulh von Al tingen gezeten en vertelde van haar geliefd oud ridderslot, dat in het bosch verscholen lag. Met bijna teedere uitdrukking richtte zich de blik der kranke op de aanminnige gestalte der Elzenkoningin. Zij hief de als was zoo witte hand op en streelde liefkozend over de blonde haren van het jonge meisje. „Hoe gaarne zou ik de Altinger boschlucht eens inademen zei ze met een weemoe dig lachje. Rutli droeg een lichtrose kasjmiren japon met wat donkerder gekleurde pluche en borduursel van gouddraad smaakvol gegarneerdhaar en borst waren getooid met enkel appelbloesems. //Altingen zou nooit een meer gewenschte gast herbergen dan Uwe Hoogheid riep zij met glin sterende oogen, terwijl zij de vingertoppen der prinses aan hare lippen bracht, /Jen ik twijfel ook geen oogenblik, of dat stille plekke grond zou met al zijn vredige aantrekkelijkheid spoedig de goed keuring mijner doorluchtige vorstin verwerven 1 Daar heerscht geen twist en nijd, zooals in den zwoelen dampkring der residentie, daar kent men geen valschheid noch intriges en knielt niet voor den Heiland, om over zijn naaste ellende en vloek af te smeeken De menschen hier zijn niet eerlijk en braaf, Hoogheid terwijl ze iemand vriendelijk toelachen zijn ze aan 't overleggen, hoe ze hem het best kunuen schaden Ik heb nooit geweten, dat men uit berekening vroom moest zijn, en kende in Blijkens eene opgave van den minister van Financiën in de „Staatscourant" van 24 dezer was het bedrag van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in Nederland, volgens de uitkomsten der kadastrale leggers, op 20 Oct. 1889 f 46,505,795.19, tegen f 46,520,014.22 op 20 Oct. 1888. Het bedrag der te heffen belasting voor het jaar 1890 is f 5>545»°9°-38. De vice-president van den Raad van State, jhr. Van Reenen, is weer hersteld en heeft zijne bezigheden, waargenomen door den oudst aanwezigen Staatsraad, hervat. De veranderingen, welke de vergaderzaal van de Tweede Kamer thans ondergaat,, mogen eerder een restauratie worden geheeten. Deze is echter over 2 zittingen verdeeld. Thans wor den alle zetels en tafels opnieuw bekleed, niet met groen laken, maar met brons gekleurd fluweel Op 't einde van dit jaar zullen de troon en het bureau van den voorzitter geheel van aan zien veranderen. Beiden zullen dari in den stijl van Lodewijk XV op prachtige-'wijze wor den ingericht. Het tegenwoordige tapijt zal vervangen wór den door een van Perzisch dessin. De ontwerpen van wet tot bekrachtiging der spoorweg-overeenkomsten zijn jl. Vrijdag bij de Tweede Kamer ingekomen, De minister van Koloniën brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat in 1890 voor 2 jongelieden gelegenheid bestaat om te worden aangenomen, teneinde onder het genot van een subsidie van f5100 te worden opgeleid tot mi litair apotheker bij het Ned.-Ind. leger, overeen komstig het reglement, vastgesteld bij Zr. Ms. besluit van 15 Mei 1883 No. 24 en gewijzigd bij dat van 16 Dec, 1889 No. 26, van w\!k gewijzigd reglement bij het Departement >an Koloniën kosteloos afdrukken zijn te bek.-" ;n. De aanvrage om toelating moet, bij gezcTgld rëq'üést,*"vöór den 1 J uli a.s. bij het Departe ment van Koloniën zijn ontvangen. STATEN-GENERAAL. Eerste Kamer. Staatsbegrooting. Het antwoord der Regeering op; de „alge- meene beschouwingen" der Eerste Kamer is thans verschenen. Zooals men weet, heeft ook dit hooge college, in zijn voorloopig verslag ovér de Staatsbegrooting in haar geheel, de trouwens algemeen gevoelde teleurstelling uitgesproken over de trage uitvoering van het weidsche program, waarmede de Regeering 1 Mei 1888 voor de Staten-Generaal is opgetreden. De minister Havelaar verklaart, in ant woord op het verslag der afdeelingen van de Eerste Kamer, dat de wet op de overzetveren in overweging isdat weldra, de herziening der postwetten de Tweede Kamer zal bereiken Altingen geene menschen, die elke bijbellezing en elke godsdienstoefening bezoeken, en 11a afloop met gebalde vuisten verzekeren, dat de wraak zoet is!" Josephine glimlachte, maar om hare lippen speelde een zonderlinge, bijna bittere trek. „Mijn kleine Ruth is een scherpe bedilsterWaarom is onze residentie zoo in ongenade gevallen Zijn er weer een paar giftige tongen bezig geweest en heb- 1 ben ze het Altinger stijfkopje meenen te buigen voor den strengen schepter der openbare meening Elzenkoningin keek een oogenblik besluiteloos op naar de vriendelijke oogen der vraagster, daarna schudde zij plotseling het blonde kopje en vouwde de handen in den schoot. „Neen. Hoogheid, mij zelve heeft men geen leed berokkend, daar pas ik wel deugdelijk op, maar ik moet 't toch dagelijks mee aanzien, hoe onbarm hartig en wreed men tegenover andere menschen te werk gaat. Als ik-alleen maar bedenk, hoeveel intriges er boosaardig gesmeed worden om den ondergang van dien armen meneer von Otthardt te bewerken," voegde zij er langzaam bij, terwijl ze Josepkine's gelaatstrekken scherp gadesloeg. „Ik geloof, dat hij nog best te helpen zou zijn, als hem niet door de valschheid zijner voormalige goede vrienden alle uitwegen afgesneden waren „Otthardt herhaalde de prinses eensklaps op schrikkend. Haar gelaat werd zoo wit als de batisten zakdoek, die op haar schoot lag, wat voor een Ott hardt, kind „De voormalige adjudant van Zijne Koninklijke Hoogheid, de eerste luitenant van het hier in gar nizoen liggende ulanenregiment," was het verklarend antwoord, dat Ruth niet zonder versneld hartkloppen gaf. De zichtbare ontroering der voorname dame deed haar bijna spijt gevoelen, dat ze de plannen van Alice trachte te dwarsboomen, maar toch bleef ze onwrikbaar bij haar besluit, om de zaak van den ongelukkigen officier voor te.staan. De prinses trok een oleandertak naar zich omlaag en boog het gelaat diep over de volle bloesems. „Dus de zoon van den overleden kamerheer vroeg en daarbij zal voorgesteld worden verhooging Van het maximum-gewicht van gedrukte stukken .van cent port. De wettelijke regeling van gden telephoondienst zal hij ter hand nemen. Mari n e. In zijne memorie van antwoord op het afdee- - lingsverslag der Eerste Kamer bestrijd de Mi- uister van Marine de meening, dat hij zijn plan- •nen omtrent het Marine wezen zoo gemakkelijk zou prijsgeven. Hij wijst er op, dat hij in de ^Tweede Kamer aanvragen van deze begrooting •terugnam, alzoo uitstelde, met het oog op zijn ^toezegging om door eene commissie het aandeel der zeemacht in de verdediging van ons land te ijdoen vaststellen. Vlagvertoon acht de Reg. wenschelijk en zelfs -'noodig voor de bevordering van internationale belangen en tot oefening van het personeel. Toegevende dat de kosten der zeemacht in 'de laatste jaren zijn toegenomen, is|deMin.van .meening, dat hetzelfde van het weerstandsver- mogen kan worden gezegd, ook door de tot standkoming van den torpedodienst. De belang- rijke verbeteringen, in het buitenland bij de 'zeemacht, aangebracht, zijn oorzaak, dat het standpunt onzer Marine minder gunstig is, zoo dat verhooging van de Marinebegrooting niet te vermijden is. Binnenlandsche Zaken. In zijn antwoord op hoofdstuk V zegt de mi nister van Binnenl." Zaken, dat de Regeering doet wat in haar vermogen is om den clandis- tienen verkoop van sterken drank in het klein tegen te gaan. Waar de wensch der gemeentebesturen om trent de keuze van den burgemeester niet twij felachtig was, heeft hij steeds daarmede reke ning gehouden. Groot bezwaar zou de min. hebben om den burgemeester te maken tot een bezoldigd Rijks-ambtenaar of althans een deel van zijn bezoldiging van Rijksrekening te nemen. Tot dusver is bij den minister geen stuk in gekomen, waaruit eenigermate de mislukking van "de zevende volkstelling kan worden afge leid. Hoofdvoordeel bij de nu gevolgde me thode is de meerdere zekerheid bij de bewerking der uitkomsten. Vergissingen met de verschillen de kleuren der kaarten moeten ontdekt worden bij de verificatie der kaarten en der bevolkings registers, Door aan de volkstelling een beroeps telling te verbinden, zijn de zeer aanzienlijke kosten voor een afzonderlijke beroepstelling, die wellicht binnenkort noodig zou geoordeeld wor den, bespaard. Met de opgave omtrent blinden en doofstommen kan men een goede statistiek samenstellen, die gelegenheid zal geven tot na dere onderzoekingen. Alle commissarissen des Konings op één na hebben zich in hoofdzaak vereenigd met de nu gevolgde regeling. Tegen de toelating der lijkverbranding blijft de minister bezwaar maken. De klachten over de uitwerking der wettelijke maatregelen tot bestrijding der varkens-vlekziekte acht de min. voorbarigde Regeering zal nader zij met trillende stem, „en, als ik u goed verstaan heb, spreekt gij van ondergang, Ruth, wat moet dat beteekenen Spreek op!" De roodachtige bloesems rezen zachtkens neer op de atlasplooien harer grijze japon, met een diepen zucht liet Josephine den tak weer schieten en sloeg den blik op het jonge meisje, terwijl een licht rood haar ingevallen wangen kleurde. „Ik noem 't zeer zeker den ondergang voor een jong officier, als hem niets anders overblijft dan in Amerika met zwaren handenarbeid den kost te gaan verdienen van de honderd komt er slecht een enkele weer, die in de nieuwe wereld zijn drooraen en verwachtingen verwezenlijkt heeft gezien „Naar Amerikamijn hemel, om welke reden bracht Hare Hoogheid met moeite uit. De eigenares van Altingen keek trouwhartig op. „Hij heeft schulden gemaakt, die geen mensch voor hem betalen wil, en daar het grootendeels eereschul den zijn, mogelijk ook al van de speeltafel, blijft hem niets anders over, dan de uniform uit te trek ken en Duitschland voor altijd vaarwel te zeggen. Het spijt me innnig, want ik ben overtuigd, dat zijn edele hoedanigheden de overhandhebben boven zijn lichtzinnigheid, waarvan stellig het weelderige leven der residentie en de hooge geldelijke eischen van het regiment voor éten groot deel de schuld dragen De prinses hield den uitgespreiden waaier voor den mond. „Heeft zijn moeder hem niet een aanzienlijk ver mogen nagelaten?" vroeg zij. „voor zoover ik mij herinner was mevrouw Marianne de dochter van een rijken fabrikant." „Die echter acht jaren na haar huwelijk ban kroet is gegaan, juist zoo is 't, Hoogheid," knikte Ruth toestemmend „naar ik gehoord heb, is er slechts een zeer bescheiden gedeelte van het kapitaal gered". K „O, mijn God zuchte Josephine, vouwde de handen samen en liet het vergrijsde hoofd laag op 1 de borst zakken. „Ik heb van die famiüeomatandig- in overleg met de deskundigen, overwegen op welke wijze aan de verschillende bezwaren bij de toepassing kan worden tegemoet gekomen. Een voorstel tot inkrimping van het aantal Rijks-universiteiten is niet van hem te verwach ten. Naar volkomen gelijkvormigheid streeft hij evenmin als zijn voorgangers. Ter zake van de herziening der geneeskundi ge wetten wil de minister zich niet door toe zeggingen binden. De minister gelooft met groote omzichtigheid te werk te zullen gaan bij de uitvoering van het denkbeeld om onvermogende jongelieden van uitnemenden aanleg kosteloos tot de Rijks H. B. scholen toe te laten. Voor de wettelijke regeling van het ambachts en technisch onderwijs schijnt het oogenblik nog niet te zijn gekomen. Zoowel bij de uitvoering der gewijzigde schoolwet als bij de vaststelling der verdere voorschriften bedoeld in sommige artikelen der wet, hoopt deze Regeering steeds blijk te geven van een ernstig streven om alle de met betrek king tot het lager onderwijs aan haar toever trouwde belangen naar behooren te bewaken en te bevorderen. Op de deswege gedane vraag verklaart de minister, dat volgens art. 16 in elke gemeente voldoend lager onderwijs moet gegeven worden in een genoegzaam aantal scho len, welke voor alle kinderen, zonder onder scheid van godsdienstige gezindheid, toeganke lijk zijn. Gelijkheid in de opleiding van Rijks wege van onderwijzers en onderwijzeressen wordt niet door de behoefte gevorderd. De opneming van de statuten van zedelijke lichamen in de „Staatscourant" zelf geschiedde uit zuinigheid, daar er vaak geen stof was om de courant te vullen en per vel betaald wordt; tevens wordt zoodoende de plaatsing bespoedigd. Binnen!and8ch nieuws. Helder. De Raad van Administratie der Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft af wijzend beschikt op het verzoek van het Bestuur der Nationale kiesvereeniging „Burgerplicht" alhier, betreffende de verandering van de treinen 108 van Helder en 111 van Amsterdam van gewone trein in sneltrein. In zijn antwoord op bedoeld verzoek doet genoemde Raad uitkomen dat de belangen van de stations, waar de sneltreinen zouden door rijden, door den voorgestelden maatregel ten zeerste zouden worden geschaad, wat dan ook uit de ingezonden protestadressen is gebleken. Aan het verlangen van adressanten zou, vol gens den Raad, niet anders kunnen worden vol daan, dan door het inleggen van een trein meer tusschen Helder en Amsterdam, welken maat regel echter niet te rechtvaardigen zou zijn, nu sedert drie jaren in plaats van vier, vijf treinen tusschen Helder en Amsterdam loopen en het vervoer in weerwil daarvan niettemin sterk is verminderd, wat de baanvakken van Helder tot Uitgeest betreft. heden nooit iets naders gehoord," zei-ze-s&cht. „Die luitenant moet bizonder op zijn vader gelijken,; heeft hij bruin haar?" „Ja, en hij is slank en forsch gebouwd*jhteeft zeer regelmatige gelaatstrekken en staat békend om zijn mooie oogen," voegde Ruth er haastig biji;hij gaat door voor den knapsten man van het garnizoen De prinses poogde te glimlachen. „Heeft mijn kleine Ruth soms ook in die gevaarlijke oogen ge staard en menigeu wals met dien eléganten, ulaan gedanst?" schertste zij met bleek bestoryepjippen. „De zaak van dien Otthardt schijnt u een-levendig belang in te boezemen." „In zoover ik een onbeschrijfelijk .medelijden met hem heb, Hoogheid!" riep Ruth-ep,-een toon, die van hartelijkheid getuigde. „Als het in mijne maeht stond hem te helpen, zou,ik 't liever van daag doen dan morgen, want er valt niet veel tijd meer te verliezen Er kwam beweging in de portiores -der deur en op den drempel verscheen de forsche gestalte van prins Leopold, die zich op zijn hakken omdraaide, teneinde aan iemand in de nadere kamer nog een paar woorden toe te voegen. De prinses boog zich haastig,-tot Ruth over en hield den uitgespreiden waaier beschermend voor haar gelaat. Ik wacht u morgenavond bij me op de thee, lieve freule von Altingen,a fluisterde zij met een steelschen blik ter zijde op den vorstel ijken zeevaarder, ,,'t is hier niet de geschikte -plaats, om over deze aangelegenheid te spreken en ik zou toch nog gaarne eenige bizonderheden van u vernemen! Zorg dat ge om zeven uur bij me zijt we zullen, dan ongestoord zijn en bewaar vooral het diepste stilzwijgen over dit geval, Ruth; ik vertrouw geheel op uvoegde zij er met een bjjna-verlegen, blos aan toe. „Uwe Hoogheid kan volkomen gerust zijn zei Elzenkoningin met een blijden glimlach en een vriende lijk knikje, „ik zal morgenavond op tijd hier wezen!" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1