Helder. De Scherm- en Gymnastiek-ver- eeniging „Oefening kweekt kunst" alhier gaf jl. Donderdagavond in Tivöli hare tweede uitvoe- ing in dit seizoen. Onder leiding van den directeur, den heer R. fOostenveld, werden de verschillende nummers van het programma zeer ten genoege van het talrijk publiek uitgevoerd. Vooral de vrije- en ordeoefeningen van de Adspiranten-afdeeling vielen bijzonder in den smaak. Met de opvoering van de aardige pantomime: „Hij is jarig, of de uitwerking van Van Houtens Cacao", die de lachlust herhaaldelijk opwekte, werd het pro gramma besloten. Een genoeglijk bal hield leden en genoodigden tot laat in den nacht gezellig bijeen. Helder. Tot eerelid der vereeniging tot het organiseeren van Volksbijeenkomsten alhier is benoemd de heer W. F. R. P. de Salengre, die bij zijn vertrek naar Leeuwarden zijne func tie als lid van het Bestuur heeft neergelegd. Texel. Gemeenteraad. Zitting van 24 Janu ari 1890. Afwezig met kennisgeving de heer G. Klz. Brouwer. De Voorzitter opent de vergadering en wijst er op dat deze de eerste in het pas begonnen jaar is, hij wenscht de leden zoowel in hunne huiselijke kring als in hunne betrekking als leden van den Baad veel zegen, en hoopt dat in 1890 eenegroote stap "mag worden gedaan op het pad der vooruit gang voor deze gemeente. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Ter tafel worden gebracht eenige provinciale bladen en circulaires, welke na mededeeling voor kennis geving worden aangenomen. De Voorzitter deelt aan den Baad mede dat het besluit eener geldleening ad f 10,000, goedgekeurd van HH. Gedeputeerde Staten is terug ontvangen aangenomen voor kennisgeving; mede wordt aan den Baad medegedeeld, dat door den heer Commissaris des Konings, tot gemeente-veldwachter, te Waal, is benoemd Dirk Bruin aldaar. Voor kennisgeving aangenomen. Ter tafel wordt gebracht een rekest van den heer Teriet, postdirecteur alhier, verzoekende om de veld wachter Hoek te wijzen op zijne partijdige hande lingen, omtrent het losloopen der honden. De Voorzitter stelt voor aangezien het politiezaken betreft en niet bij den Baad tehuis behoort, het voor kennisgeving aan te nemen. De Voorzitter doet voorlezing van een rekest van twee visschere te Oosterend, verzoekende om in de haven te Oudeschild in hunne schuiten garnalen te mogen koken. De Voorzitter stelt namens B. en W. voor met betoog op brandgevaar, afwijzend hierop te beschikken. Nadat eenige leden hierover het woord hebben gevoerd, wordt het voorstel in stemming gebracht en met 7 tegen 4 stemmen verworpen. De Voorzitter deelt aan den Baad mede dat mejuf frouw PougerGaaff, de benoeming als regentes van het algemeen Weeshuis heeft aangenomen, als mede de heeren C. Blom en M. de Graaf als leden van het Algemeen Armbestuur en den heer D. J. Bakker als lid der beleenbank. Aangenomen voor - kennisgeving. De Voorzitter verzoekt namens B. en W. om aan den onderwijzer M. Kikkert, werkzaam in de school van den heer de Braai, ter vervanging van den onderwijzer Frederiks, eene toelage te verleenen ad f 8 per week, hetgeen wordt toegestaan. Aan de orde wordt gesteld de behandeling der rekesten van ingezetenen in Eierland, betreffende de opheffing der school te Eierland Zuidzijde en verplaatsing der school te Midden Eijerland, welke rekesten in handen waren gesteld van eene com missie. De heer W. Klz. Bakker, als lid dier commissie, doet voorlezing van het verslag door de commissie vastgesteld, in substantie inhoudende het besluit tot behoud der beide scholen. De heer C. Pz. Keijser, medelid dier com missie, doch die zich onthouden heeft van onder- teekening van het uitgebrachte rapport, verklaart zich met mededeeling van verschillende redenen tegen het uitgebrachte advies, en wenscht het genomen besluit tot opheffing te handhaven. Deheer Dros, het woord nemende, wijst op ver schillende punten tot behoud der scholen. Nog eenige andere leden voeren hierover het woord. De Voorzitter stelt voor deze zaak in omvraag te brengen. Hiertoe besloten, wordt het voorstel der commissie tot behoud aangenomen, met 10 tegen 1 stem; de heer Koorn houdt zich buiten stemming. De Voorzitter zegt dat er alsnu moet worden overgegaan tot oproeping van sollicitanten voor hoofd der school te Eijerland Zuidzijde, en het vernieuwen van het schoolgebouw. De Baad verklaart dat wat betreft he vernieuwen van het schoolgebouw, zulks nog w 1 wat kan worden uitgesteld, doch oproeping van sollicitanten gewenscht is. De Voorzitter brengt in herinnering dat Maandag aanstaande de Secretaris zijn 25jarige ambtsvervulling herdenkt, en stelt voor hem eene gratificatie ad f 100 te verleenen; met ingenomenheid wordt dat voorstel aangenomen. De heer Dros zegt dat hij vernomen heeft dat door de Brandverzekering-maatschappij «Algemeen belang" de verschillende stookplaatsen alhier wor den onderzocht. Hij wenscht dat de bestaande verordening ter voorkoming van brand, nauwkeurig wordt gehand haafd. Niets verder te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten. *Texel, 27 Jan. Door den Westelijken storm werd het zeewater gisterenavond tot 1 a 2 M. boven A. P. opgevoerd. De golfslag bereikte op sommige punten den kruin des dijks. Schade van eenige beteekenis werd echter, voor zoover men kan nagaan, niet aangericht. Langs den haven werden de kaden gedeeltelijk overstroomd. Terschelling, 23 Jan. Gisteren liep hier van de werf eene groote visschuit, genaamd De vier gebroeders, en gemerkt: Terschel ling I. Bouwmeesters zijn de Gebr. Krul, alhier. Het vaartuig voldoet, volgens deskundigen, aan alle vereischten en is buitengewoon sierlijk ca solide gemaakt. Het wordt spoedig gevolgd door een tweede van die soort. De uitbreiding der visscherij maakte uitbreiding en vermeerdering van scheeps werven noodig; er zijn er thans drie. Den ouden heer Krul komt de eer toe, deze zaak het eerst te hebben ondernomen en op 't touw gezet; hij mag met voldoening op zijn' arbeid in dezen terugzien en de jeugdige scheeps bouwmeesters mogen zich er door aangemoedigd en aangespoord gevoelen om steeds op de hoogte van en meesters in hun vak te blijven. Castricum. Tot brievengaarder alhier is benoemd J. J. Res. Oude-Niedorp. In den ouderdom van 86 jaar is alhier overleden de heer Jan Wonder, Hzn., oud-strijder van 1830/3 r. Alkmaar. Den 4 Febr. a. s. zal de tram- omnibusdienst van hier op Hoorn beginnen. De directeur heeft de zaak met ijver doorgezet. Hoorn. Tot voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier is gekozen de heer W. F. A. Kaag, tot vice-voorzitter deheer H. Belt. Wervershoof. Alhier is tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer J. Neefjes Pz., en tot secretaris-penningmeester der banne Hoog- en Laag-Zwaagdijkde heer W. Schouten. Enkhuizen. Naar men verneemt zal de stoombootdienst tusschen Kampen en Enkhuizen via Urk, met 1 April a.s. worden geopend. Hoogwoud. Tot secretaris-penningmeester van den polder „De Lage Hoek" onder deze gemeente en Opmeer, is benoemd de heer J. Schermer, alhier. Egmond binnen. Tot secretaris-penning meester van den Sammerspolder is benoemd de heer P. J. Brouwers, alhier. Venhuizen. Jl. Donderdagavond trad alhier op als spreker bij de volksvoordrachten de heer P. Beemster van Midwoud. De spreker wist door zijne voordrachten in hooge mate het publiek te boeien, waardoor velen den wensch uitspraken hem spoedig weer eens te mogen hooren. Hoogkarspel. - „De Staatscourant' 'van 25 dezer behelst de goedgekeurde statuten van de gymnas tiek-vereeniging „Vlugheid en Kacht" alhier. Marine en Leger. Blijkens hij het departement van marine ont vangen telegram is Zr. Ms. schroefstooinschip 1ste kl. «Van Galen", onder bevel van den kapitein ter zee J. C. Commijs, 27 dezer te Batavia aangekomen. Aan boord was alles wel. Met ingang van 1 Maart wordt de gepens. vice-admiraal F. A.» A. Gregory, op zijn verzoek, eervol ontheven van de betrekkinga. van directenr- administrateur van het weduwen- en weezenfonds der militaire officieren bij de zeemacht; en b. van voorzitter der commissie tot het examineeren van zee-officieren en adelborstenen zulks onder dank betuiging voor zijne langdurige en belangrijke diensten in die betrekkingen bewezen; en c. tijdelijk belast met de waarneming der gemelde betrekkingen de gepens. vice-adiniraal J. W. Binkes, adjudant< des Konings in buitengewonen dienst. Met ingang van 1 April wordt benoemd tot adjunct-commies bij de directie der marine te Am sterdam, de klerk bij die directie J. F. Kloprogge. Met 16 Februari a. s. worden geplaatst bij den marine-torpedodienst, in de rol van Zr. Ms. torpedo- instructieschip «Marnix", de luits. ter zee 2de kl. L. E. van Diggelen, A. Gelderman, J. F. B. van Dijk, en aan boord van gemelden bodera de luit. ter zee 2de kl. T. A. F. de Bruine; als off. van politie bij het Koninklijk Instituut voor de marine alhier, de luit. ter zee 2de kl. W. Th. van Vloten, en aan boord van Zr. Ms. monitor «Matador" de luit. ter zee 2de kl. L. E. A. T. ter Haar. De adspirant- ingenieur der Marine jhr. H. Bappard, werkzaam aan 's Bijks werf te Hellevoet- sluis, wordt belast met het toezicht bij den bouw van het stoomschip «Zeeduif" te Feijenoord, doch daartoe niet overgeplaatst naar Botterdam. De pantserdekkorvet «Sumatra" zal in Juli of Augustus a. s. onder bevel van den kapt. luit. ter zee P. G. Bruch, naar Oost-Indië vertrekken. Behalve de thans op stapel staande vier torpe dobooten op 's rijks werf te Amsterdam, zullen dit jaar nog eene torpedoboot groot model, en eene idem klein model worden aangebouwd. De boot klein model (no. III) is bestemd voor de Marine directie Hellevoetsluis. ten dienste der zeemacht in het Zuiderfrontier. Het eereteeken voor belangrijke krijgsverrich tingen met gesp Atjeh 1873'85, is aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam uitgereikt aan den korporaal-schrijver P. J. Zeven en den raatroos 2de kl. C. Boos. Bij de a. s. zomeroefeningen van het korps ponton niers zullen het kader en de manschappen bij wijze van proef van een geweer worden voorzien. V i s 8 c h e r ij. Nieuwediep, 28 Januari. Sedert jL Zater dag werden alhier door 26 korders 2 tot 5 mand jes kl. schol, 1 tot 3 manden schar en enkele roggen aangevoerd; kl. schol gold f3.a3.85 per mandje, schar f 1.20 per mand en rog f 1.25 per stuk. De kotter H. D. 63, schipper Smit, besomde aan tong, rog en schol f 100, de kot ter IJ. M. 17. schipper Dekker, f 1.80, de bom schipper Dijkhuizen, f 140 en de logger V. L. 86, schipper de Graaf f 110. 'Texel, 27 Jan. De Noordzeevisschers van hier, die in de afgeloopen week door onbesten dig weer, slechts een paar dagen konden vis- schen, brachten elders ter markt: 250 manden kleine schol, 60 manden scharren en eenige roggen. De prijs was als volgtkleine schol f 2.40 a f 3, scharren f 1.20 per mand. Rog 75 a 95 ct. per stuk. De garnalenvloót ving slechts 78 manden gar nalen, die door de kokerijen werden verzonden naar Huil, Londen, Parijs en Brussel. De vis- schers ontvingen f4.— per mand. Terschelling, 25 Jan.' Het aanhoudend ongestadige weder was oorzaak, dat slechts en kele schuiten deze week in zee kwamen, waar bij de vangst nog weinig beteekende. De bot ters HD 73 en 74 zijn hier binnengevallen. De rog werd hier opgekocht voor 50 cent per stuk tong en tarbot gold 75 ets. per KG., kleine schol liep van f2 tot f 6 en voor gar nalen besteedde men aan de kokerij f2.50. Naar het buitenland werden verzonden 33 manden visch en 132 balen cockles.en alikrui ken, welker prijs niet bekend is. Scheveningen, 25 Jan. Met een lading haring van Lowestoft (Engeland) aangekomen „Nelis Abraham", sch. C. J. Pronk, reeder M. de Niet; dit zal wel de laatste reis zijn, aange zien haring tot bokking gerookt niet zoo grooten aftrek als in '89 ondervindt. Door het onstuimige weder konden de gar- nalenbooten hedennacht weder niet in zee ko men, waardoor handelaren genoodzaakt waren partijtjes van Terschelling en Amsterdam te laten komen, welke op f5 a f6.50 per mand te staan kwamen, een prijs die ook onze visschers bij vangst hadden bedongen. 27 Jan. 48.000 stuks steurharing van Bou- logne s/mer aangevoerd, kwamen in verkoop. Er werd besteed f8.70 tot f9 per 1000 stuks. 27 Jan. Eene partij kabeljauw aangevoerd, werd betaald met 2.05 tot 4.75 per stuk. Het was groot levend goed. Vlaardingen, 27 Jan. Sedert de laatste opgaaf is van de beugvisscherij binnengekomen „Stella Marie" kapt. L. Sluimer Az., met 51 ton zoutevisch. Landbouw en Veeteelt. In een der lokalen van het koffiehuis „Kras- napolsky" werd gisteren de zevende algemeene vergadering gehouden van de afdeeling Noord holland van de vereeniging „Het Nederland- sche Rundveestamboek". De leiding was in handen van den heer J. Zijp Hz., tweede voor zitter, die al dadelijk hulde bracht aan de werk zaamheden van den afgetreden voorzitter, den heer Groneman. De bestuursleden, de heeren J. Breebaart Kz. C. de Goede Hz. en H. J. K. van der Steen waren aan de beurt van aftreden en niet dade lijk herkiesbaar. In hunne plaats werden ge kozen om met 1 Jan. 1891 in functie te treden de heeren J. L. T. Groneman, L. Visser en C. Brantjes. Amsterdam werd aangewezen als plaats van de volgende algemeene vergadering. De balans over 1889 sloot in ontvangst met een bedrag van f1,856.36, in uitgaaf f 1,210,10. batig saldo dus f646.26. De ontwerp-begrooting over 1890 sluit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f1,781.26. Er is daarbij o. a. ge rekend op 620 gewone leden a f 1.50 en 13 begunstigers f 10. Tot afgevaardigden voor de eerstvolgende algemeene vergadering der Ver eeniging werden aangenomen de heeren L. Vis ser, K. Koster, G. Wonder, J. O. Wijdenes, D. Munnikhuis en J. B. J. Ferf. Aan de orde was de bespreking van voor stellen ter opneming onder de punten van be schrijving voor de eerstvolgende algdmeene ver- gadering. De wenschelijkheid werd betoogd, dat het bestuur zich wende tot de Hollandsche Maatschappij van Landbouw met verzoek dat na keuringen op vee-tentoonstellingen daarvan rapporten worden bekend gemaakt. Reeds vroe ger is daarop gewezen, doch zonder gevolg. Er zijn trouwens moeielijkheden aan verbonden, doch een der inspecteurs achtte die niet on overkomelijk. De vraag zal op den beschrij vingsbrief geplaatst worden. Besloten werd een prijs van f 200 beschikbaar te stellen voor de teutoonstelling door de Vereeniging vau Hollands Noorderkwartier in Juni te houden. Die prijs zal alleen worden toegekend aan ingeschreven run deren. Na eenige nadere besprekingen ging de vergadering uiteen. In de Woensdag 29 Januari e. k. te Bas- singerhorn te houden bijeenkomst van de Hol landsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Barsingerhom, zal als spreker optreden de Heer A. F. Marlet, van Delft, en handelen over het onderwerp„De Landbouwkunde in 't Alge meen. Voor deze bijeenkomst is door de afd. vrije introductie verleend. Onderwijs en Examens. Jl. Zaterdagmiddag waren er 2 onderwijzers en 108 kinderen (p. m. 30 pet.) van de Openbare School te Schagen afwezig, grootendeels wegens ziekte. Benoemd tot onderwijzer aan de K. K. Par. school te Bovenkarspel Mej. C. Hölzgen, te Boer- mond. De heer A. H. Bijleveld, te Alkmaar, staat No. 2 op de voordracht voor onderwijzer te Limmen. Op de Openbare school te Koedijk werden in 1889 407 schooltijden ongewettigd verzuimd. Hier van kwamen voor 16 leerlingen boven 12 jaar 279 schooltijden, alzoo meer dan tweederden. "Voor[re kening van de leerlingen beneden 12 jaar bleven dus 128 verzuimen. In liet geheel werden 59819 schooltijden gehouden, derhalve bedroeg het verzuim voor leerlingen beneden 12jaar nog geen kwart pCt. der gehouden schooltijden of per leerling on geveer 1 schooltijd vau de 458 gehouden schooltijden. Benoemingen, enz. Bij Kon. besl. zijn tot voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaatsvervangers in de ondersehei- de militieraden, voor de lichting der nationale militie van 1890, benoemd in Noordhollandin het 1ste militiedistr., tot voorz. Mr. H. L., zich schrijv. L. H. Povel, lid der Prov. Statentot plaatsverv. F. J. W. H. Schmitz, id.tot lid Mr. J. W. Alting Mees, lid van ded Gemeenteraad van Amsterdamtot plaatsverv. Mr. T. Heemskerk, id., in het 2de militiedistr., tot voorz. C. B. 't Hooit, lid. der Prov. Statentot plaatsverv. Mr. E. A. Jordens, id.tot lid Mr. H. Enschedé, lid van den Gemeenter. van Haarlem; tot plaatsv. J. Krol Kzn., id.in het derde militiedistrict, tot voorzitter A. Maclaine Pont, lid der Prov. Statentot plaatsv. W. Bos, id., tot lid C. W. Bruinvis, lid van den Gemeenter. van Alkmaar; tot plaatsv. II.J. Bruin vis, id. Z. M. heeft benoemd tot hypotheek-bewaarder te Leiden, II. L. de Gravo, thans te Alkmaar tot ontvanger der registratie te Enkhuizen H. Burger, thans te Oorschot. Benoemd J. P. F. A. Noorduyn, arts te Oude- Pekela, met ingang van 1 Maart 1890, tot tweede geneesheer in het Bijkskrankzinnigengesticht te Me- demblik. Bij koninklijk besluit is aan den heer E. J. De Meester, dagblad-correspondent, wonende te Parijs, vergunning verleend tot het aannemen der versier selen van «Officier de 1'Instruction publique", hem door den Minister van openbaar onderwijs en schoone kunsten der Fransche Bepubliek geschonken. Kunst- en Letternieuws. Van den heer M. J. H. Kessels, te Tilburg, ontvingen wij het eerste nummer van den vijf den jaargang van „De Muziekbode", geïllustreerd tijdschrift voor toonkunstenaars en vrienden der muziek. Dit nummer bevat een levensbeschrijving van Dunkier, met welgelijkend portret van dezen toonkunstenaar, „Losse Sylvestergedachten van R. Hol", „Iets over de benaming onzer instru menten" van S. Brons, terwijl er een gravure in prijkt, voorstellende het Wagnertheater te Bay- reuth. Bij dit nommer is bovendien als bijvoegsel verzonden „Mijmering" van mevr. Louise Knut tel Fabius (uit de „Spectator" 18S9) voor één zangstem op muziek gezet door Richard Hol. Kerknieuws. Terschelling, 24 Jan. Heden overleed, na eene zeer kortstondige ziekte, de heer J. Wou ters, in den leeftijd van bijna 82 jaar. Hij was een der oudste, zoo niet de oudste dienstdoende predikant van ons land. Zijn eerste jaren bracht hij op Vlieland door, maar het grootste gedeelte van zijn ambtelijk leven, sleet hij hier. De over ledene was voor zeer velen een trouw vriend en raadsman, zijn heengaan wordt dan ook alge meen diep betreurd. De Hervormde gemeente te Terschelling heeft een smartelijk verlies geleden door het afsterven van haren leeraar ds. J. Wouters. Hoewel ruim 81 jaar oud, volbracht de overledene tot eenige dagen vóór zijn dood zijnen dienst met jeugdi gen ijver en opgewektheid. Toestemming verleend ann den heer P. J. Wau- ters te Boubaix (Frankrijk) tot het aanvaarden der kerkelijke bediening van predikant bij de Neder- landsch Hervormde gemeente tc Goedereede. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 24 Jan van Suez. Prins Alexander (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 16 Jan. van Port-Saïd. S 0 e 11 d a (s.), vertrok 25 Jan. van Amsterdam naar Batavia. Uit onze Koloniën. Bij besluit van den civiel en militair Gouver neur van Atjeh is de Noordkust van Atjeh van af den Oostelijken oever der Kwala Atjeh tot aan de Westelijke grens van Tolok Semawé, met ingang van 16 dezer voor allen in- en uit voerhandel gesloten verklaard. Zooals indertijd werd gemeld, vond men na het gevecht bij Kota Pohama op 26 Juli jl. in de genomen benting beaumontpatronen van het jaartal 1888 voorzien. Men geloofde algemeen dat dezen uit Penang waren ingevoerd. Thans is echter gebleken dat een deel der manschap pen van het 3de bataljon op 26 Juli van de be doelde patronen is voorzien geweest en ze reeds eenigen tijd in zijn bezit hadnatuurlijk waren zij ook al in het garnizoens-wapenmagazijn. Men heeft daarom een streng geheim onderzoek in gesteld naar de wijze waarop de patronen in het bezit van den vijand zijn gekomen. Particuliere berichten uit Suriname melden in verband met het conflict tusschen den Gouver neur en de Staten, dat de landvoogd den heer mr. Kalff, lid van het hof van justitie, met spoed naar Nederland heeft afgevaardigd om den mi nister van koloniën het gebeurde te rapporteeren en met deze de zaak te bespreken. Buitenland. Portugal. De „Diario Consular" deelt mede, dat de soldaten de deuren der kazerne openbraken, ten einde deel te kunnen nemen aan de betooging tegen Engeland, welke te La gos werd gehouden. De betooging had echter geen republikeinsch karakter. De „Daily News" heeft een schrijven ontvangen uit Quilimane, van den 10 Decem ber door een reiziger van Blantyre verzonden. Daarin wordt gemeld, dat de Portugeezen over de Ruo tot Makalololand zijn doorgedrongen, en in de stad Chiloma de winkels der Afrikaan- sche-meren maatschappij en van andere Engel- sche handelaars in brand zouden hebben gestoken. Er zouden 2- tot 300 Makololo's gedood en 20 of 40 gevangen genomen zijn. Voorts was een Portugeesch officier aan boord van de En- gelsche handelsstoomboot «Lady Nyassa" geko men en had den kapitein in naam des konings bevolen, de Engelsche vlag neer te halen. Over het geheele Makolololand en het Yao-gebied rondom Blantyre had Engeland in Augustus van het afgeloopen jaar het beschermheerschap af gekondigd, maar nu trok de expeditie van ma joor Serpa Pinto met een groote goed gewapende macht er heen, blijkbaar om het voor Portugal te veroveren. Duitschland. Keizer Wilhelm sloot jl. Zaterdag den Rijksdag. De Keizer herinnerde aan hetgeen in de laatste jaren tot stand is ge bracht en betuigde zijn dank aan de volksver tegenwoordiging, welke heeft medegewerkt om de hervormingen, welke door de Keizers Wil helm en Frederik zijn begonnen, voort te zetten en door versterking van de weerkracht des Rijks den Europeeschen vrede te bevestigen..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2