Ten slotte sprak de Keizer den wënsch uit, dat ook de volgende Rijksdag zou medewerken om zijn plannen tot verbetering van het lot der werklieden te steunen. De socialistenwet is bij eindstemming met 169 tegen 98 stemmen verworpen. Rusland. Aan de „National-Zeitung wordt uit Petersburg gemeld, dat een Fransch bankier dezer dagen door Czaar Alexander ten paleize was genoodigd. De bankier zeide bij die gelegen heid „Uwe Majesteit heeft den Europeeschen vrede even zeker in haar handen als het kopje thee, dat zij nu in haar hand houdt." Czaar Alexander antwoordde„Indien dit zoo ware, dan zou ik den vrede niet zoo licht prijs geven, als ik nu dit kopje wegzet" Frankrijk. Kapitein Triyier, de Fransche reiziger, die door het te Bordeaux verschijnende blad „Gironde" naar Afrika gezonden werd, is uit Zanzibar te Marseille teruggekeerd. Trivier is op 20 Aug. 1888 met den heer Weissenbur- ger en een paar inlanders van de Westkust dwars door Afrika naar Zanzibar gereisd, waar hij te gelijk met Stanley aankwam. Naar de meening van dezen reiziger is Tippo- Tib, bij wien hij zich 5 dagen ophield, meester in midden Afrika en veel invloedrijker dan de sultan van Zanzibar. Trivier laakte Stanley's te heerschzuchtig en rumoerig optreden. Terwijl Trivier met 3 ge zellen. geheel Midden-Afrika doortrok, had Stan ley 1500 man meegenomen, millioenen uitgege ven en geheele negerstammen geplunderd om zijne troepen te voeden. In de laatste vijf maanden werden 850 per sonen door Pasteur behandeld, van wie tenge volge van een nieuw stelsel van behandeling geen enkele overleed. Spanje. De Kamer heeft het derde artikel van het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht aangenomen. Een amendement, waar bij ook den geestelijken stemrecht wordt verleend, werd verworpen. Brazilië. Door het voorloopig bewind is een decreet uitgevaardigd, waarbij het burgerlijk huwelijk wordt ingesteld. Griekenland. De Koningin is aan een ernstig gevaar ontsnapt. Terwijl de Koningin te Athene in een open rijtuig reed, sprong een draad der electrische geleiding. Een gedeelte daarvan kronkelde zich om de Koningin. Een paar minuten later begon de stroom, zoodat, indien de Koningin niet onmiddellijk ware be vrijd, haar leven in groot gevaar zou hebben verkeerd. kon worden beproefd! Weinige oógenblikken later werdan twee lijken op het strand gewor pen van den hofmeester en van een leerling der zeevaartschool, die als zoodanig de reis met het schip medemaakte. Van het schip zelf was spoedig geen splinter meer te ontdekken. Aan den namiddag van denzelfden dag werd door de kunstwacht te Kijkduin gerapporteerd dat een schip met volle zeilen uit zee kwam stormen, dat, zoo het niet van koers veranderde, onvermijdelijk in de gronden moet stranden. Geen half uur daarna 'twas toen 4 uur zat het onbekende vaartuig op den Amerikaan- schen bol aan den grond. In weerwil van het hevige stormweêr werd hier terstond de reddings boot gereed gemaakt en, bemand door C. Bot, als schipper, en J. Minnebos, J. Bijl, S. Minne- bos, J. Mens, K. Bijl, P. 't Hartr Jb. Snijders, R. Spits, C. Lastdrager en E. Stegers als roeiers, om half vijf door de Hercules naar de stran dingsplaats gesleept. 'tWas een moeielijken tocht, dien de moedige mannen hadden te vol brengen herhaaldelijk werd de boot door hoog- loopende zeeën overvallen, maar schipper Bot wist telkens door flnk uitgevoerde manoeuvres het dreigend gevaar van omslaan af te wenden. Op de plaats des onheils aangekomen, was reeds geen spoor meer van het gestrande schip te ontdekken. Ofschoon het niet tot de onmoge lijkheden behoort dat het over de gronden heen geslagen en behouden gebleven is, acht men het meer waarschijnlijk dat het terstond verbrijzelde en met man en muis verongelukte vóór het dooi de redders won worden bereikt. Gisteren is veel klein wrakhout op het strand aangespoeld, waaronder de bodem van een watervat, gemerkt „S/tip Stores." paard met een hevig onweder, waar veel schade werd aangericht. Geducht werd ook Frankfort geteisterd. De brand weer moest worden opgeroepen om de boomen op te ruimen, welke in de lanen werden ontworteld en het verkeer versperden. Het gevolg van de hevige regens is, dat de Rijn steeds wast. Te Mainz stijgt de Rijn 2£ centime ter per uur, zoodat men zeer beducht is voor over strooming. Over den storm in België schrijft het //Handels blad van Antwerpen" Uit alle streken van het land worden berichten gezonden over den storm en de rivieren Maas, Ourthe, Samber en andere zijn zoo zeer geklommen, dat men overstroomingen vreest. Te'Ostende en langs geheel de kust was de storm verschrikkelijk en de postbooten hebben veel moeite om tegen de golven te worstelen. Het aanleggen aan de pier te Dover gaat niet gemakkelijk. De Duitsche postdienst van Ylissingen was ge deeltelijk naar Oostende overgebracht, omdat men langs de eerste haven groote vertragingen vreesde. De postboot „Prinsesse Henriette" had een be langrijken koerier bij zich, behelzende niet minder dan 249 zakken depêches. 1837 4046 6325 9102 11725 14140 16246 18257 20502 1906 4G90 6334 9139 11776 14148 16511 18277 20548 2009 4142 6350 9176 11789 14205 16628 18292 20668 2151 4168 6361 9241 11951 14248 16681 18318 20680 2157 4350 6455 9285 11958 14282 16726 18380 20687 2229 4391 6764 9401 11959 14291 16748 18514 20690 2252 4572 6839 9552 11993 14487 16786 18573 20711 2597 4666 6934 9694 12025 14545 16903 18598 20724 2603 4922 7134 9801 12152 14727 Weerk. Waarnemingen te Heider (Landskeet.) Gemengd nieuws. SCHIPBREUKEN. Helder. Een droeve zeeramp heeft jl. Zon dag aan onze kust plaats gegrepen. Omstreeks 4 uur in den morgen strandde bij hevigen westelijken storm in de onmid dellijke nabijhaid van Calantsoog het Engelsche viermastschip „Loch Moidart," kapitein Andrew, met salpeter van Pisagua naar Hamburg be stemd. Terstond na de stranding werd het schip door de branding beloopen, die het aanhoudend met kracht beukte. In de verwachting dat met den dag het weêr waarschijnlijk eenigszins tot beda ren zou komen, werd niet dadelijk van den wal hnlp geboden. Aan boord van het zwaar wer kende schip begreep men dat de toestand hoogst gevaarlijk was en trachtte men het strand te be reiken. Een der sloepen werd daartoe door- de schip breukelingen te water gebracht, waarin vijf hun ner plaats namen. Nauwelijks had dit onzee waardige vaartuigje echter het schip verlaten of het sloeg in de branding om en drie der man nen vonden daarbij hun graf in de golven. Slechts aan twee der matrozen mocht het met onbeschrijvelijke inspanning gelukken zwem mende aan het strand te komen. De sloep werd weinige oogenblikken later versplinterd aan den wal geworpen. Inmiddels scheen de storm nog met ieder oogenblik in hevigheid toe te nemen en er was dus thans in het geheel geen gelegenheid om met de reddingsboot hulp te bieden. De sleepboot Hercules vertrok van hier om te trachten assistentie te verleenen, doch deze moest zich op eerbiedigen afstand van het schip verwijderd houden en keerde weder spoedig in de haven terug om zich ten dienste van de red dingsboot te stellen. Langs telefonischen weg werd nu door de plaatselijke commissie der N.- en Z. Holl. red dingmaatschappij alhier aan die te Callantsoog aangeboden de reddingsboot van hier uit ter hulp te zenden, welk aanbod echter werd afge slagen. Het vuurpijltoestel werd aan het strand opge steld en in gebruik gebracht, om te beproeven daarmede de gemeenschap met het schip toj stand te brengen. Hierin mocht men echter niet slagen, daar alle afgeschoten lijnen op grooten afstand van het schip neerkwamen en dus geen doel troffen. Door de hooggaande zeeën daartoe genood zaakt, vluchtten alle nog aan boord zijnde sche pelingen 27 in getal in de masten, om daar de hulp af te wachten die niet komen zou, In vertwijfeling wierpen zich vier der onge- lukkigen geheel ontkleed van de ra in zee, om te beproeven zich zwemmende te redden. Geen hunner mocht daarin echter slagen; allen wer den terstond door de kokende branding ver zwolgen. Ook de 23 overgeblevenen zouden niet lang meer hebben te lijden. Het kolossale, geheel van ijzer gebouwde schip was niet tegen de on afgebroken strijd tegen wind en golven opge wassen; omstreeks 1 uur 's namiddags werd het midscheeps gebroken en de algeheele ondergang was nu nabij. Achtereenvolgens ontstonden grootere en kleinere breuken en de masten ook al van ijzer, vielen overboord, alle schepelingen met zich voerende, waarvan geen enkele le vend het sirand bereikte. Op nog geen 150 meter afstand van den wal verloren allen het leven, zonder dat [tot het behoud daarvan iets Helder. Hedenmorgen werd bij de politie al hier aangifte gedaan van diefstal van een gouden horloge met dito ketting, welken den bestolene zouden zijn ontrold. Bij het onderzoek ingesteld op de plaatsen waar bedoelden persoon zich had bevonden, bleek echter dat hij zich zoodanig aan „vergun ning" had te buiten gegaan, dat men het raad zaam had geoordeeld de genoemde voorwerpen in bewaring te nemen, om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vielen. Helder. De zich alhier in het huis van bewaring bevindende schepelingen van het bark schip „Neerlands vlag" zijn na een gerechtelijk onderzoek weder op vrije voeten gesteld, door dien er geen termen schijnen gevonden te wezen hen wegens muiterij te veroordeelen. Het Noorsche schip „Stirum" bracht te Ply- mouth den kapitein en de bemanning van den Nederlandschen driemastschoener „Louisa" aan, welke op 11 Januari in zinkenden toestand verlaten werd op 48 graden Noorderbreedte en graden Westerlengte. Bij den bakker C. P. te Sint-Maarten had diens knecht C. de G. 11. Dinsdag het ongeluk door het zolderluik, dat boven den koestal is geplaatst, naar beneden te vallen, met het on gelukkig gevolg, dat hij in een slapenden, ber wusteloozen toestand verkeert. Wellicht door den slaap bevangen heeft hij het lampje, dat steeds met lucifers bij zijne bed stede was geplaatst, niet kunnen vinden en is alzoo zoekende boven de gevaarlijke opening geraakt. Half gekleed vond men hem 's mor gens in de groep liggen. Spanbroek. Jl. Zaterdag heeft hier een droevig ongeluk plaats gegrepen in den hout zaagmolen. Door 't zagen was 't noodig geworden een zaag uit 'traam te verwijderen, daar ze in aanraking was geweest met een spijker, zoodat een paar tanden krom waren geworden. Om de zaag los te maken, ging de werkman W. onder 'traam door, terwijl een ander bezig was de zeilen te minderen, waardoor de molen in beweging kwam, en W. 'traam op zijne dij kreeg, zoodat deze verbrijzeld is. Sedert eenige dagen woedt in den Atlantischen Oceaan en op een gedeelte van het vasteland een storm, heviger dan in langen tijd is waargenomen. Het Eng. blad „de Times" deelt mede, dat door den storm de telegraphische gemeenschap tus- schen Amerika en Engeland bijna geheel was ver broken, zoodat het blad daarom geen telegrammen van zijn correspondenten van de overzijde van den Oceaan had ontvangen. Het ergste was de storm in Frankrijk, en vooral te Parijs, waar een groot aantal ongelukken gebeurde. Schoorsteenen en stukken zink van de daken wer den op vele plaatsen in de straten geslingerd, waar door vele personen ernstige wonden bekwamen. In den Jardin des Plantes is groote verwoesting aan gericht. Vele prachtige kastanjeboomen zijn ont worteld en anderen zoo geteisterd dat zij wegge nomen moeten worden. Ook aan kassen en glazen is groote schade aangericht. Te Havre duurde de storm ook twee dagen. Te St. Malo werd het verkeer bijna geheel ge stremd. Te Rouaan was de orkaan zoo hevig, dat sedert 1876 geen hooger winddruk is waargenomen. Het zelfde wordt ook gemeld uit Elboeuf, Quilleboeuf en andere plaatsen in Noord-Frankrijk. In Engeland was het weer niet minder ruw. De storm woedde over Engeland, Schotland en Ierland met gelijke hevigheid. Te York viel tijdens den storm vrij wat sneeuw en in Schotland vroor het er bij. Op zee was het noodweer. De kapitein van de „Germania" van de „White Star-lijn", die den 23n te Queenstown binnenliep, kan daarover meepraten. De Engelsche stoomboot „Plover" uit Liverpool verging, maar gelukkig werd de bemanning door een andere boot opgenomen. De matrozen hielden het zoolang mogelijk uit aan boord, maar toen het water de vuren uitdoofde, was het schip niet meer te besturen. Drie dagen dreef het wrak rond, tot dat het gelukkig de „Tankerville" ontmoette. Deze boot nam terstond de matrozen over van de „Plo ver", die in zinkenden toestand verkeerde. Ook in een gedeelte van Duitschland was de storm bijzonder hevig. Vooral was dit het geval ia bet Zuiden. Te Mannheim ging de storm ge Thermometer 5= Windrichting mM. Ca. 3 t> en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 26 12 zwtz. 35 Kg. 754.151- 6.05 6.0 f2.9 '27 12 wtz. 16 753.53 - 6.67 5.8 f2.7 28 8 z. 0.8 760.40 f 0.20 .6 fl.8 28 12 z. 1.2 758.35 - 1 85 3.2 0.0 •c -J Toestand a 3 W eêrsgesteldheid. van - de zee. 26 12 0.67 Bew„ helder, stormweer. Weinigg. 27 12 0.73 Bew., helder, onstuimig. Golvend. 28 8 0.94 Digtbew., matig, regen. Ho in zee. 28 12 0.94 id. Verwachting: noordoostenwind. 26 Januari. Grootste windruk ten 10 u. 45 m. 's avonds 72 Kilogr. op M1 richting zwtz. Marktberichten. Terschelling, 25 Jan. Het onstuimige weder ia buitengewoon gunstig voor de kooikers; er wordt althans vrij wat wild gevangen. Voor eenden wordt nog van f 0.80 tot 1.betaald; ander gevogelte in verhouding; eieren f 3.75 a 3.50, boter f 0.90 n 1.Konijnen 75 a 90 et. het paar. De verzending van zeegras begint weder; de prijzen toonen nog weinig verbetering, nl, tot f 2.50 voor gevischt en tot f 7 voor gemaaid zeegras. Alkmaar, 24 Januari. Aa- gevo.rd 3 stapels Kaas, wegende 905 KG. Kleine Hooi f 30.50. Alkmaar, 25 Januari. Aangevoerd12 nuchtere Kalveren f 16 a 20, 186 Schapen f 20 a 28, 59 magere varkeus f 15 a 18, 166 Biggen f 8 a 13, 6 Bokken «n Geiten f 4 a 13, 5 Koeien f 140 a 255 per s'.ukBoter 70 a 88 ct. per kopKipeieren f 4.50 a 5 per 100 stuks. Hoorn, 24 Januari. Aangevoerd 40 Schaptn, f 34 a 39 per stuk. Hoorn, 25 Januari. Tarwe f 6.a 7.50, Gerst f 4.25 a 5.Haver f 3 a 4 witte Erwten f 9.50 a 10.50, Groene dito f 10.50 a 12.Grauwe dito f 11.50 a 13. Vale dito f 10.50 a 13.Bruine Boonen f 8.a 9.26 en Karweizaad f 9.25 a 9.50 per HL. 3 Paarden f 60 a 200, 34 Schapen f 24 a 32,190 Lam meren f 18 ft 25, 11 Kalveren f 8 a 22, 36 Varkens f 10* a 20, 7 Zeugen f 25 a 50, 80 Biggen f 8 a 12, 50 Kippen f 0.60 a 1.25, per stnk. Kipeieren f 4.a 4.50 per 100 atulu 1400 kop Boter f 0.571 a 0.621 per kop. Amsterdam, 24 Januari. Margarine. Op de verlaagde prijzen ontstond er deze week flinke vraag, zoodat belangrijke afdoeningen tet stand kwamen. Eijne Zaden. Karweizaad vast, met meer zaken. Tn Mosterd en Maanzaad ging slechts weinig om. Kanariezaad weder lager aangeboden, doch slechts bfj kleinigheden te plaatsen. Bruin Mosterdzaad f 27.50 a 25.50, Geel Mosterdzaad f 19.50 a 17.50, Kanariezaad f 10.— a 9.75 per 100 KG. Karweizaad 188Sr f 10.25, Larweizaad 1889r f 10.50, Blauw Maanzaad f 12 a 13 per 50 KG. Londen, 23 Januari. Aangevoerd: 1900 Runderen 9000 Schapen en Lammeren, 100 Kalveren, 60 Zwijnen. PrijzenRunderen, 2-4 a 5-1, Schapen en Lammeren 4-4 a 5-8, Kalveren 3-9 a 5-6, Zwijnen 2-4 a 4-4. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Zevende lij stNieten: 2184 4659 6948 9215 11693 13817 16540 18802 9259 11694 13821 16614 18852 9264 11707 13828 16625 18860 9282 11750 13900 16694 18866 9360 11767 13910 16733 18867 2223 4719 6992 2265 4733 6993 2413 4755 6997 2421 4790 7010 338 348 361 381 891 460 480 515 518 541 543 584 586 636 766 802 831 818 871 910 920 973 983 1019 1042 1063 1112 1119 1145 1206 1264 1333 1379 1482 1546 1593 1639 1648 1656 1662 1672 1798 1799 1803 1812 1867 1871 1896 1897 1939 1943 1957 2487 4792 7023 9365 11790 13919 16755 18907 2524 4808 7031 9392 11852 14107 16774 18942 2553 4828 7756 9411 11943 14147 16784 18951 2635 4881 7776 9453 11970 14160 16796 18967 2663 4902 7784 9531 11989 14183 16823 19087 2708 4911 7786 9569 11990 14252 16839 19100 2730 4923 7121 9580 11998 14335 16884 19112 2744 4945 7156 9587 12030 14338 16905 19120 2750 4951 7198 9593 12074 14447 16927 19J21 2796 4977 7200 9634 12087 14449 16946 19147 2807 4979 7236 9674 12113 14465 17055 19162 2833 4999 7240 9679 12115 14473 17061 19163 2849 5008 7243 9793 12117 14579 17063 19215 2880 5043 7304 9874 12139 14587 17106 19227 2901 5168 7309 9893 12147 14646 17174 19229 2908 5201 7324 10066 12195 14667 17227 19238 2922 5268 7428 10087 12207 14682 17323 19239 2924 5282 7484 10114 12239 14702 17349 19252 2958 5296 7567 10118 12241 14705 17385 19406 2974 5347 7656 10166 12242 14763 17408 19407 3017 5406 7673 10190 12261 14768 17433 19413 3114 5407 7745 10199 12328 14778 17448 19448 3165 5408 7751 10215 12353 14786 17459 19515 3181 5436 7761 10294 12366 14855 17469 19532 3236 5479 7824 10348 12383 14856 17487 19545 3237 5497 7895 10353 12413 14858 17503 19546 3261 5501 7904 10379 12472 14898 17504 19581 3284 5519 7905 10389 12587 14900 17534 19594 3286 5531 7907 10395 12609 14921 17549 19647 3364 5536 7921 10423 12688 15029 17643 19654 3370 5630 7943 10432 12707 15044 17645 19655 3378 5735 7963 10513 12733 15060 17740 19663 3386 5781 7978 10632 12777 15201 17756 19688 3397 5873 7993 10662 12795 15243 17779 19689 3434 5887 8017 10685 12804 15273 17790 19709 3437 5932 8018 10686 12807 15277 17828 19735 3448 6000 8022 10728 12809 15295 17880 19783 3456 6025 8032 10739 12830 15341 17889 19784 3487 6055 8035 10799 12841 15416 17946 19819 3501 6065 8037 10837 12866 15487 17951 19847 3609 6077 8098 10853 12921 15500 17983 19912 1504 3612 6080 8106 10903 12932 15537 18044 19923 1507 3619 6097 8131 10917 12958 15541 18079 19934 1514 3632 6115 8137 11007 12962 15543 18097 19971 3670 6176 8310 11012 12985 15566 18111 20075 3675 6180 8317 11030 12993 15584 18146 20079 3741 6204 8386 11050 13031 15617 18159 20094 3773 6254 8420 11060 13033 15710 18161 20120 3777 6293 8426 11061 13069 15803 18164 20134 3794 6383 8480 11148 13072 15823 18227 20142 3812 6407 8483 11151 13082 15952 18239 20187 3822 6408 8513 11205 13095 15955 18270 20193 3843 6453 8537 11299 13113 15950 18272 20212 3911 6457 8541 11305 13121 16046 18302 20286 4017 6459 8569 11312 13270 16152 18366 20309 4036 6539 8599 11349 18338 16157 18405 20367 4152 6551 8634 11356 13348 16159 18406 20412 4205 6581 8672 11380 13497 16175 18418 20420 4221 6689 8683 11430 13498 16199 18469 20438 4222 6719 8699 11487 13506 16283 18493 20452 4280 6725 8722 11499 13530 16294 18523 20528 4432 6743 8771 11535 13536 16824 18583 20543 1958 4445 6750 8807 U541 18603 16348 18589 20574 1992 4481 6766 8809 11558 13604 16367 18595 20643 1995 4505 6793 8869 11571 13655 16427 18597 20775 2031 4515 6809 8880 11588 13694 16438 18599 20818 2049 4518 6814 8999 11636 13722 16471 18676 20835 2061 4560 6828 9054 11653 13754 16481 18694 20846 2083 4613 6891 9118 11659 13796 16489 18742 20860 2084 4623 6928 9180 11663 13800 16493 18752 20976 2101 4647 6936 9201 11683 13808 16494 18788 Achtste lijst: Nos. 65, 3988, 9591, 12031 en 13179 ieder f 1000. Nos. 2475, 10952 en 17455 ieder f 400. Nos. 10871, 12458, 12870 en 19235 ieder f 200. Nos, 5219, 12246, 14245, 15180, 16247 en 18063 ieder f 100. Prijzen van f 70 103 2655 4929 7222 9907 12198 14927 16991 18928 370 2687 5016 7328 10101 12343 14998 17045 18957 401 2694 5025 7363 10115 12376 15032 17062 19132 455 2806 5055 7508 10250 12434 15053 17118 19181 562 2818 5233 7692 10288 12500 15120 17140 19274 603 2966 5279 7693 10376 12767 15176 17221 19366 839 3066 5331 7710 10503 12810 15223 17243 19382 905 3147 5410 7711 10551 12849 15238 17333 19447 939 3197 5484 7736 10563 12888 15417 17357 19476 1012 3300 5486 7926 10599 12988 15626 17360 19604 1053 3401 5546 8063 10655 13012 15640 17493 19748 1087 3466 56i4 8160 10669 13107 15773 17713 19843 1123 3478 5625 8303 10961 13156 15905 17796 19849 1167 3699 5718 8365 10982 13184 15987 17803 19907 1320 3757 5906 8396 11001 13288 15999 17808 19982 3872 5981 8496 11111 13896 16059 17881 20012 3967 6265 8562 11509 13899 16063 17913 20156 Burgerlijke Stand van: Helder, van Znterdag lot Dinsdag. Gehuwd: H. K. A. Michelsen en M. C. Kloppert. Bevallen: J. Geurts, geb. Darphoru, D. M. Juin, geb. Fooij, D. Overleden: F. Liotart, geb. Hoogland. 41 j. M. van Diest, 90 j. J. Knnst, 4 m. M. Krul, 47 j. N. Smit, 2 in. M. Narold, 5 m. Levenloos aangegeven 1. Zijpe, van 17 tot 24 Januari. GetrouwdC. Groen, joukm., 25 j. te Zuid schat wonde en G. Mulder jonged. 23 j. te Zijpe. GeborenPieter, z. v. K. Breed en G. Rlom. Overleden: E. Butter, ongeil, d. v. A. en A. Nobel 51 j. T. Met, echtgen. van A. Schermer, 55 j. J. Thomasz, z. v. J. Adrianus- en A. Ossen. Schagen, van 18 tot 21 Jannari. Geboren: Nicolaas Johannes, z. v. H. Leeuwen en M. Heddea. Overleden: H. Aelberts. 29 j. en 5 m. van 22 tot 24 Jannari. Ondertrouwd: G. Rotgans, jonkman, oud 34 j., wonende te Amsterdam en G. Westerhuii, jonged. oud 23 j. wonen de te Schagen. M. Zwakmau, jonkm. oud 26 j. en H. C. Waterman, jonged. oud 25 j., beide wonende te Schagen. Overleden: M. Eriks, ond 76 j. en 11 m. Venhuizen. Ondertrouwd: J. Schekkerman en G. Bakker. Gehuwd: J. Beemsterboer en M. Bart. GeborenDirk, z. v. J. Kool en J. M. Schnitemaker. Christina, d. v. P. Blom en V. Tantes. Tennis, z. v. P. Schekkerman en A. Bruijn. OverledenDirk, z. v. J. Kool en J. M. Schnitemaker, S dagen. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureaa I: een dameskraag (bont). Adres Bureau II: een sabelkwast. Adres Bureau Raadhnis: eeu brillendong (op het Secre tarie achtergelaten). Een porlemonneie, waarin eenig geld^ Correspondentie. v. W. te A. P. Uw stukje komt ons niet belangwekkend genoeg voor om het op te Laatste berichten. 28 Januari. Door geene' genoegzame deelneming kan het Werner-conceit niet plaats hebben; beide solisten hebben den 3 Febr. a.s. uithoofde van dien een contract gesloten te Leeuwarden. De gisterenavond in Tivoli alhier gehouden Volksbijeenkomst was als gewoonlijk, talrijk bezocht. Door deu eersten spreker, den heer B. H. Polak werden in een geestige voordracht middelen aan de hand gedaan om onze plaatselijke nijverheid te bevonderen. Kwamen de plannen van den heer Polak eens tot verwezenlijking, dan zou in de eerste plaats de stad Neurenberg een geduchten concureot aan onze gemeente hebben. De heer W. Thie Fz. droeg daarna voor „De brief van de loteling," van H. Concience en trad, in verband daarmede, in eene beschouwing over het onderwijs van voor heen en thans. De operette „De politiek van Jodocus of het vernuft van een hongerige," door de zangvereeniging „Cecilia" opgevoerd, leverde een aardig slot voor deze welgeslaagde bijeenkomst. De Eerste Kamer, die gisterenavond eenige oogenblikken bijeenkwam, stelde de behandeling der Staatsbegrooting aan de orde op heden ten 11 ure. Wieringen, 26 Januari. De hevige storm van gisteren was de reden dat onze postschuit zijne mast er afsloeg en alzoo de reis naar de van Ewijckkssluis niet kon voortzetten de 5 pas sagiers en de bemanning kwamen goed en wel alhier aan wal. 1663 1667 1<03 Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechte 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet Ö30I OZOO OOU£ liuuï looja xuuuo naio «uiuu 4013 «895 6551 11580 13960 10133 18281 20351 meer woeden ofgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3