Partijen! Bals! Diiers! Kaarten Yoor programma's, ,;t algemeen belang" Geboortekaarten, Balkaarten Balboekjes Men u's Scheeps-Inventaris MAAETJE HARTOG, De Heer er Merronw J. HAREMAKER, „Anna en Maria Tesselschade." Buitengewone Vergadering, f0.90. Roomboter!!! f0.90. Drie flinke jongens 800,000 Zaai-oesters, Snelpersirnkierij Tan J. H, YAN BALEN. Makelaar OUDENHOVEN Levensverzekeringen Ongeluk-verzekeringen Brandverzekeringen. Doct Shalp's Baard-Tinctuur JACQDES TAN ROSENDAEL. BOERENPIjAATSEKT, Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JA RING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. STEENKOLEN. EEN BOERENPLAATS EEN BEDRIJFBOER Boek- en Handelsdrukkerij VISITEKAARTJES Prachtig# Roaw-VMtekaarties, HENNEP-ENVELOPPEN, Postpapier, met adres bedrukt, Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQDES TAN ROSENDAEL. Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, Sehagen. TERSTOND GETRAAGD: Saelpersiratterij ian J. H. TAN BALEN. Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Eirma P. E. Thueré te Utrecht. Deurwaarder H. KWANT, PÜRLIEK TERKOOPEN: Openbare Verkooping J. ff. TAN DER WAL Cz„ W. J. BLITZ, Tandarts, ADVERTENTIEN. Heden overleed mijne Geliefde Echt- genoote in den ouderdom van ruim 62 jaar, diep betreurd door mij en verdere familie. Anna Paulowna, 24 Jan. '90. J. SMIT Kz. Door deze betuigen wij onzen oprechten dank voor de belangstelling, ondervonden bij de geboorte onzer Dochter. H. J. MEERMAN VAN DER HORST. H. C. MEERMAN VAN DER HORST, Helder, 28 Jan. 1890. Tienstra. betuigen hun dank voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden hunner geliefde moeder. Helder, 28 Januari 1890. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, betuigen wij onzen oprechten dank. Namens de Familie, Wed. W. C. DE VISSER— Janssen. De ondergeteekenden, handelaars in steenkolen te Anna Paulowna, vinden zich genoodzaakt, door de aanhou dende stijging der prijzen, deze met tien cents per Hectoliter te verhoogen. T. LANGEDIJK. S. WILMS. W. WISSEKERKE. ten huize van den Heer IJ. BUIK, te Koegras, op Zondag 2 Februari 1890. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco A. BRUNSTING, Beilen. voor loopwerk en verder tot opleiding in het vak, kunnen dadelijk geplaatst worden. Adres Bureel dezer Courant. TE KOOP: wegende 35 kilogram netto. Te bevragen bij P. SANDEE, te Ierseke. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 29 Januari te Helder, Kerk- gracht 47, te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123£ uur. H> A M E SS! Wij vestigen uwe aandacht op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid, namelijk onze zijnde, in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw, kennisge vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarten zijn met chromolitliographische afbeeldingen van kinderen versierd. Ten kantore van den zijn steeds groete en kleine kapitalen beschikbaar, onder hypotheeair verband en op obligatie onder solide borgstelling, tegen den rente koers van den dag. SlUlt: geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascbt niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. Aangeboden pl. m. 300 H.L. grove Eng. kolen, te leveren franco boord of op den wal. Franco aanvrage, lett. W. H., Boekhandel H. A. STADERMANN, Helder. Te huur gevraagd: van niet te grooten omvang. Franco brieven, met opgaaf van prijs en omtrek van land, enz., onder letter B., Boekh. H. A. STADERMANN, te Helder. GEVRAAGD: op de plaats van P. WARDEN AAR, te Anna Paulowna, door Jb. ZIJP, te Wieringerwaard. J. H. VAN" BALEN, MOLENPLEIN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, 1.50 per honderd. voor heele en halve rouw, met daarbij enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 stuks. van af 2.25 de 1000 vel. V e r d e r Circulaires, Rekeningen Nota's, Wissels, Kwitantién, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandse/ie Sociëteit van Levensver zekeringenopgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. J. T. VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN, als Commissarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J. P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T. DRAIJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Helder de Heer O. SWAVIKTG. Jaarlijksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.27, 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver- v^S^dwijnen, jg onschadelijk voorde KfópPhuid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. Beriont uit te Sc hagen. Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Slecbtvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansehe Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedsehap, Kaaskleursel en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. Eene flinke dienstbode, die met de wasch kan omgaan. Adres: Mejuffr. VAN ES, Weststraat 103. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij 11 e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee eu een half en ecu Ned. ons, met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. Helder. Wieringen. Sehagen. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. J. BREEBAART, Langestraat. J. D. BOERSEN. J. DENIJS. Dijkstraat. Wed. SE VENHUI JSEN. te Helder, zal aldaar, op DONDERDAG 6 FEBRUARI 1890, des namiddags te 1 uur precies, op het Havenplein, Een zeer goed onderhouden Haring vlet met één stel Zeilen, Riemen en Mast. 1 stel Bootzeilen. 35 stuks Zegen-lappen (vischwant). 6 Ansjovis-lappen (visebwant). Eene partij lappen, strooken, want. 9 paar Hoozen. Kurken, 1 Compas, Taanketel, Ankertjes en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Alles te zien ter plaatse van den verkoop, op den dag der verkooping van af's morgens 10 uur. Voorts zullen nog worden verkocht 2 kopervastc SCHEEP&BOOTEN, afkom stig van het gestrande SS. „Dragonfly", liggende in de Binnenhaven, langs zijde der Schoener „Adelaar", tegenover de smederij van den Heer W. TINKELENBERG en aldaar te bezichten. op Donderdag den dertigsten Januari 1890, des namiddags ten twee uur, in het Hotel „De Toelast", te Nieuwe diep, van den gedeeltelijk geborgen van het onlangs in de Noordergr'onden I gestrande Stoomschip „2NT ewnHam", ten overstaan van den DEURWAARDER bestaande in: Differente Zeilen, Zeildoek, Trossen, Touw- werk, 2 Chronometers, Kompassen, Blokken, Bellen, Klokken, Lantaarns, Vlaggen, Reddingboeien, Luchtkokers, koperen Stoom ketel, eenig Koper- en Ijzerwerk, eenig Koks-Commaliewant en hetgeen verder zal worden aangeboden. Voorts nog 1 Reddingboot en 1 Scheeps- sloep. Alles daags voor- en op den dag der ver kooping te bezichtigen, behoorlijk gekaveld en genummerd, aan de Binnenhaven te Nieuwediep, nabij de Telegraafsteeg. Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren DU1NKER GOEDKOOP, Carga doors te Nieuwediep en te Amsterdam, en bij voornoemden Deurwaarder te Helder. bij inschrijving, den 8sten FEBRUARI 1890, te elf uur, aan het Raadhuis te Anna Paulowna, Lvan Twee Woningen en bijbehoorende Landerijen, aan den Anna-Paulow- napolder behoorende en aldaar in het Westdeel gelegen. Nadere inlichtingen te bekomen aan het Raadhuis den laten Februari 1890, tusschen 9 en 12 uur. Namens het Polderbestuur, de Secretaris, D. VAN FOREEST. Uit de hand te koop 1. Een zoo goed als nieuw gebouwd Rentenierswoonhuis met Erf. 2. Een Huis met drie Arbeiders woningen. 3. Een Huis met twee Arbeiders woningen. Allen staande en gelegen te Wieringer waard en te bevragen bij K. TROMP, aldaar. Nieuwendijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is ieder en Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operatiën en bet plaatsen van kunsttanden in het Hotel „Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdag» in „den Burg" en des Maandags in „de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel „Vrede- lust" te Sehagen. Snelpersdruk ynn J. H» Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4