Tegenover den heer Pijnappel verdedigde hij de voorgestelde plannen tot verbouwing van het Paleis van Justitie te Amsterdam en het ont werp tot ruiling van grond met de gemeente Amsterdam dien ten behoeve. Het Hoofdstuk Justitie is goedgekeurd. Bij Binnenl. Zaken drong de heer Verheyen aan op een nieuw gebouw voor het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. De heer Six kwam op tegen de gevolgde methode der volkstelling. De Heer Van Swinderen klaagde over onge lijke toekenning van buitengewone subsidien van het lager onderwijs. De heer Alberda ver dedigde opnieuw de juiste toepassing van de Schoolwet, meer gelegenheid tot opleiding van onderwijzers en gelijkheid van opleiding van dezen en onderwijzeressen, en vakonderwijs voor arbeiders. Binnenlandsch nieuws. Helder. Op oudejaarsavond, zegt het „Va derland", werd een 7otal werklieden van 's Rijks werf alhier ontslagen, een 130 zullen nog moeten volgen. Op de marine-begrooting komt (conserveerders, bewaarders en politie buiten rekening latende) ongeveer 4 ton voor aan ar- beidsloonen voor scheepsbouw. Door de intrek king van de torpedobootjager door den minister van marine, is die som met f 90.000 verminderd en nu moet het aantal werklieden naar rato worden verminderd. Ten einde het ontstaan van ongeregeldheden te voorkomen, zou, naar men ons meldt, deze vermindering zooveel mogelijk buiten de werf te Amsterdam om en eenigszins geleidelijk geschieden. Natuurlijk zullen de jongste en goedkoopste werkkrachten worden verwijderd, en op die wijze blijft alleen het beste en duur- bezoldigde personeel over, dat dan ook voor het eenvoudigste werk moet worden gebezigd. Als men het gemiddelde dagloon voor de weg te zenden personen op f 1.40 stelt, zal-de geheele vermindering aan personeel een 200-tal moeten zijn. Helder. Betreffende het indienen van een adres uit Anna Paulowna tegen de door „Burgerplicht" gevraagde regeling van treinen, zegt de „Alkm. Ct. Zoo zal het altijd wel gaan. Alleen vergeet onze correspondent, dat met het tot stand komen der door „Burgerplicht" gevraagde regeling vol strekt niet alleen de steden gebaat worden en het platteland geschaad wordt. Ook voor zeer vele plattelandsbewoners, die paard en rijtuig tot hunne beschikking hebben of kunnen krij gen, zullen de beide sneltreinen veel tijdsbe sparing geven; dat er echter anderen zijn, die te ver van Schagen of Alkmaar wonen, voor wie het nu juist geen verbetering zou zijn, nu ja, dat is zeer duidelijk. Dit zal echter bij het inleggen van sneltreinen, wel altijd blijven gelden voor de plaatsen, waar die niet stilhou den. Te ontkennen is 't echter niet, dat, als de nieuwe gevraagde regeling tot stand komt, belangrijk veel meer personen en grooter be langen zullen worden gebaat dan geschaad. Texel. Onder vele blijken van waardee ring vierde de heer Stikkel, secretaris dezer ge meente, jl. Maandag zijn zilveren ambts-jubilé. Op het raadhuis werd den jubilaris door het hoofd der gemeente en verdere autoriteiten ge- lukgewenscht. Van gemeentewege ontving hij een gratificatie. Door particulieren, van welke velen de driekleur hadden ontplooid, werden den jubilaris keurige geschenken aangeboden. Warder. Op voorstel van den Voorzitter der Lib. Kiesvereeniging „Volksbelang" alhier is tot Eere-Voorzitter dier Vereeniging benoemd de heer S. Berman, Burgemeester van Warder, Kwadijk en Middelie. Schagen. Naar men verneemt, is de jaar- lijksche Openbare Uitvoering van de Gymnastiek - en Scherm vereeniging „Lycurgus" alhier, thans bepaald op Zaterdag den 8n Februari a. s. Deze uitvoering zal besloten worden met het maken van plastische standen, waarbij zinnebeeldige per sonen worden voorgesteld, iets wat alhier nieuw is. Bedoelde plastische standen zullen voorstellen a. Mercure. b. Borghesische vechter, c. Achilles. d. Boogschutter, e. Romeinsche schild- en zwaard vechter. Grieksche vijfkampspeerwerper, loo- per, discuswerper, springer en worstelaar. (Sch. Ct.) slachtoffer, welks belachelijke gemaaktheid of over dreven etikette de steeds slagvaardige geestigheid van den prins prikkelde en zich tot een mikpunt voor zijn scherpen spot maakte. Met bijna hartstochtelijke innigheid was hij aan prinses Josephine gehecht, die reeds sinds langen tijd bij den knaap de plaais der hem vroegtijdig ontvallen moeder had vervuld. Als hij druk zat te werken of te schrijven, had hij de gewoonte, zachtjes bij zich zeiven te fluiten deed hij een wandelrit, dan ging hij bij voorkeur dwars over het veldbij de jacht volgde hij meestal zelf het spoor of ging op den loer staan op wild dat naar hem toegedrevcn werd, schoot hij niet cn als hij on derweg bij een kale of versch besneeuwde plek kwam, was hij gewoon er allerlei dwaze figuren of korte gezegden met ziju stok in te schrijven. De prins had vele vrienden en ook vele vijanden aan het hofde laatsten wisten echter hun heimelijken haat ouder den dekmantel van geveinsde verknochtheid te verbergen en vol berekening de scherpe klauwen onder het fluweelcn vel van kruipende vleierij schuil te houden 't Zou immers onvergeeflijk onvoor zichtig geweest zijn, de gunst van den aanstaanden bcheerscher te verspelenVolgens menschelijke berekeningen was Prins Leopold de troonopvolger van zijn aanmerkelijk ouderen broeder George. Of schoon reeds een aantal jaren gehuwd, was het jonge hertogelijk paar nog slechts een prinsesje ge boren en prins Leopold derhalve de vermoedelijke troonopvolger zijns broeders, een omstandigheid, die hem onwillekeurig wat beperkte in zijn tot dusver zoo vrije manier van doen, en de slaafsche hove lingen dwong hunne gezichten te blijven bedekken met het masker der berekening, waarachter zijne vrees en wraakzucht hun machtelooze plannen smeedden. (Wordt vervolgd.) Schagen. Stand der bevolking op 31 De cember 1889. Bevolking op 31 December 1888:1500 M. 1650V. Geborenen in 1889: 49 M. 44 V. Van elders ingeko- menen 164 M. 17 4 V. 213 M. 218V. 1713 M. 1868 V. Overledenen in 1889: 23 M. 29 V. Naar elders ver trokkenen 201 M. 205 V. 224 M. 234 V. 1489 M. 1634 V. Totaal der bevolking op 31 -- 1 December 1890 3 1 2 3* Er werden 27 huwelijken voltrokken, terwijl 5 geborenen als levenloos werden aangegeven. De bevolking verminderde dus in 1S89 met 27 zielen en was naar de onderscheidene gods dienstige gezindten verdeeld als volt Nederduitsch Hervormden 2025, Evangelisch Lutherschen 6, Hersteld Lutherschen 2, Doops gezinden 186. Remonstranten 2, Christelijk af gescheidenen 4, Roomsch-Catholieken 860, Oud- Roomschen 3, Nederduitsch Israëlieten 35. Te zamen 3123. Schagen. Met zeer veel genoegen zal on getwijfeld het kunstminnend publiek vernemen, dat het Holl. Tooneelgezelschap van het Grand- Théatre te Amsterdam, onder directie van A. van Lier, zich heeft voorgenomen om in dit sei zoen éenige tooneelstukken alhier op te voeren, waarvan de eerste zal plaats hebben op Dinsdag 4 Februari a. s., met 'toog op de lichte maan, waarmede men met de uitvoeringen rekening zal houden. Eene overeenkomst is gesloten tusschen de hee- ren van Lier en Kos, zoodat de voorstellingen zullen plaats hebben in de tooneelzaal van 't Noordhollandsch Koffiehuis alhier. (Sch. Ct.) Egmond binnen. Tot Gemeente-ontvan ger alhier is benoemd de heer Jb. Kraakman, wonende te Egmond o/d. Hoef. "Warder. Tot secretaris dezer gemeente is benoemd de heer S. Berman, Burgemeester dezer gemeente, met wien op de voordracht stond de heer K. Ubbels. Westwoud. Bij uiterste wilsbeschikking zijn door de Weduwe P. Neefjes de volgende legaten vermaakt: aan de R. C. Kerk f 1000, aan de R. C. Kerk te Nibbikswoud f 1000, aan de parochiale school alhier fiooo en aan het R. C. armbestuur f 1000. Enkhuizen. Overzicht der bevolking van deze gemeente in 1889. Geboren (de levenloos aangegevenen niet mede gerekend) wettig M. 103, Vr. 99, onecht M. 1, Vr. 3, te zamen M. 104, Vr. 102. Elders geboren M. 1, zoo dat het totaal der geboorten, behoorende tot de werkelijke bevol king der gemeente bedraagt M. 105, Vr. 102. Levenloos aangegeven wettig M. 4. Overleden. Ongehuwden M. 31 35 Vr. Gehuwden 14 13 Weduwnaars „10 8 Hieronder zijn begrepen M. 3, Vr. 2, die geen woonplaats hadden in de gemeente, terwijl in een andere gemeente zijn overleden en alzoo behoorden tot de bevolking dezer gemeente M. 2, Vr. 1. Totaal der overledenen behoorende tot de werkelijke bevolking M. 60, Vr. 55. Huwelijken tusschen Jongmans en Jonged. 45 Tongmans en Weduwen 1 Weduwnaars en Jonged. 7 Weduwn. en Weduw. 3 Te zamen 56 In het afgeloopen jaar werd één akte van echt scheiding ingeschreven. M. V. Tot. Bevolking op 31 December 1888 3060 3274 5336 Berekening der bevolking van het loopende jaar M. Vr. Totaal Tot. der geborenen 105 102 227 Tot. der personen die zich gevestigd hebben in de ge meente 141153 294 Gezamenlijk 246 255 501 Tot. der sterfte 60 55 115 Tot. der personen, die de gemeente verlaten hebben 176271 392 Gezamenlijk 236271 507 Bij te voegen 10 Af te trekken 16 6 Bevolking op 31 December 1889 3070 3258 6328 's Gravenhage. Na een ernstige onge steldheid van eenige weken is alhie op 48jarigen leeftijd overleden mr. H. M. A. baron van der Goes van Dirxland, sedert 2 Mei lid der Eerste Kamer voor Zuidholland. Vooraf had hij drie jaren zitting gehad in de Tweede Kamer als afgevaardigde voor deze gemeente. Marine en Leger. De off. van gczondh2de kl. L. J. vnn den Berg, dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip alhier, is gedetacheerd aan boord van Zr. Ms. stoomschoener „Dolfijn". Het schriftelijk examen van gegadigden voor eene plaats als cadet hij de Koninklijke Militaire Academie te Breda, zal op 12 en 13 Juni u.s. te Amsterdam plaats hebben. V i s s c h e r ij. Het hoofdbestuur der Vereeuiging ter bevor dering van de Nederlandsche visscherij heeft zich tot de Regeering gewend met het verzoek dat aan onze consulaire agenten worde opge dragen hunne aandacht te wijden aan de oes tercultuur en den oesterhandel in de plaatsen waar zij gevestigd zijn, en hunne bemoeiingen daaromtrent in hunne verslagen mede te deelen. Nieuwediep, 30 Januari. Sedert jl. Dinsdag kwamen alhier van de groote visscherij binnen de sloepen T e a t i n e Lente, sch. Verschoor, met 80 levende-, 190 doode knbelj., 4 lengen en 1200 schel v. en Jo ha 11 nes Cornelis, sch. Noord zij, met 109 levende-, 260 doode kabelj., heilbot en 900 schelvterwijl door 15 korders 30 roggen, 1 tot 3 mandjes kl. schol eii 1 tot 2 manden schar werden aangevoerd; eed knbelj gold f3.15 a 1*3,65, doode id. f 1.30 a f 1.85, leng f 2.93, heilbot f 33.rog f 1.30 per st.uk, schelv. f 23.50 a f 27 50 't honderd, kl. schol f 3.90 a f 4.40 per mandje, schar f 2.50 per mand. De Scheveninger bom sch. 47 besomde voor 160 tongen, 16o bun schollen en een partijtje rog en kabelj. f 155. De Vlaardingsche winterbeugvloot, die dit seizoen slechts iS schepen telt, is thans van de eerste reis binnen geweest. Tot dusverre zijn de resultaten in vergelijking met andere jaren bijzonder gunstig te noemen en bedraagt de gezamenlijke vangst thans 634 ton visch en 29 leng, terwijl in 1888/89 door 23 schepen slechts 577 ton visch en 44 ton leng werden aange bracht. De prijzen, in den afslag voor gezouten vischwaren besteed, zijn thans ook veel hooger dan in het vorige seizoen. Yisch wordt nu betaald met f41.50 a f44.en leng met f 27.50 a f28.tegen f32.50 a f33.50 voor visch en f22.\o>r leng in den vorigen winter. Enkhuizen, 26 Januari. Gedurende de afgeloopen week werd aangevoerd 180 tal ha ring, f 3.50 a f 4.75 per tal cn 1200 K.G. schol, f 5.50 a 6.per wichtje. Tengevolge van het stormachtige weêr werd weinig gevangen. Scheveningen. 2S Jan. Voor de visch van den logger „Holland" werden de volgende prijzen besteedtong 80 cent a f 1, braad f4.50 a f6, kabelj. fi a f2.50, schol f6.50 a f 10.50. In Januari kwam een flinke partij schol, die dooreen voor f5.50 per mand werd genomen. Van IJmuiden of Nieuwediep werd geen schel- visch of kabeljauw aangevoerd. Het slechte weder houdt het in zee zeilen der schuiten tegen. Eene kleine 50 hebben reeds aanstalten gemaakt zee te kiezen, netten enz. zijn aan boord gebracht ter uitoefening der schol- of versche visscherij, alles wacht maar op beter weder. Men vermoedt, den wind binnen een paar dageu naar het oosten te zullen zien gaan, als wanneer vaster, bestendiger weder wordt te gemoet gezien. Ook de gamalenbooten wachten op beter we der. Intusschen profiteeren onze havenvisschers van IJmuiden en Terschelling van de onmacht der strandvisschers en zenden garnalen naar hier die steeds f5 tot f6 zelfs f 6{ moeten opbrengen. 29 Januari. Een schuit van den reeder W. Groen is heden aangekomen. Zij had tamelijk veel visch, o. a. een lootal tongen. Hare be somming zal f150 bedragen. Stettin, 27 Januari. (Haringbericht). De handel in Schotsche is ook gedurende de afge loopen week toegenomenprijzen onveranderd. Ook de Noorweegsche vette gingen goed van de hand. Ook in Zweedsche heeft veel omzet plaats gehad, maar zijn de prijsen gedeeltelijk iets lager. Sardines, voor i885er wordt 96, voor i887er 98 en voor i888er 96 mark per anker gevraagd. Landbouw en Veeteelt. Het vee, dat uit Nourdliolland is aangekocht voor de tentoonstelling te Buenos-Ayres is afkomstig van de volgende personen Vnn J. Schouten te Westwoud 1 stier en 1 koe. n T. Schuurman in de Hout te Hoogcarspel 1 1, P. van Kampen te Hoogcarspel 2 koeien. C. Vis te Venhuizen 2 ,1 Jb. Wit te Midwoud 1 stier cn 1 koe. 1, Beemster vcefokkersvereenig. 1 „1 1, Van der Meer te Beemster 1 Jb. van Kampen te Hoogcarspel 1 ,1 K. Tensen Pz. te Schellinkhout 1 J. Schaper te Bovencarspel 1 v 1, C. Edel te Zwaag 1 ,1 J. Veerman te Ramsdorpcrmeer 1 stier 1 Worden er van deze beesten bekroond, dan ko men de onderscheidingen ten name van hen die.de dieren tegen betaling aan het Landbouwcomité afstonden. De prijzen waarvoor de dieren in Zuid Amerika worden verkocht, komen ten bate van het comité. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te'Noordzijpe: Zondag 2 Febr. v.m. 9.30 Oudesluis ds. Pareau. Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 2 Febr. n.m. 1.30 Sint-Maartensbrugds. Pareau. Herv. kerk te Sint-Maarten Zondag 2 Febr. v.m. 9 uur Sint-Maarten ds. Mtlhring. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 2 Febr. n.m. i£ uur Eenigenburg ds. Jelgersma pred. te Schoon. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 2 Febr. Zuid Zijpe 9.30 ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 2 Febr.ds. Pareau, Oudesluis voorm. Sint-Maartensbrug nam. 9 Febr.ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. Sint-Maartenbrug voorm. 16 Febr.ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 23 Febr. ds. Mühring, Schagerbrug nam. Bur gerbrug voorm. Helder en Huisduinen. 2 Febr.ds. Fetter, Helder vm. 9 Febr. ds. Mtlhring, Huisd. vm. Helder nm. 16 Febr.ds. Hobus, Helder vm. 23 Febr. ds. te Gempt, Huisduinen voonn. Hel der nam. Wieringen. 2 Febr. ds. Hobus, W. D. vm. d. O. D. nm. 9 Febr. ds. te Gempt, d. O. vm. H. D. nm. 19 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. Een inzender schrijft in de „Enkh. Ct." het volgende omtrent den beer C. Poensen JL Zondag trad 's avonds 6 uur in de Wes- terkerk te Enkhuizen op de heer C. Poensen^ j zendeling van het Nederlandsch Zendelingge nootschap. Hij behoort tot de oudste zende lingen van genoemd genootschap, 'daar hij reeds in 1860 werd afgevaardigd. Zoo heeft hij bij kans een menschenleeftijd lang het Evangelie mogen prediken. Zijn arbeidsveld vond hij in Oost-Java, in de residentie Kediri. Hij was er werkzaam onder vele teleurstellingen en bezwa ren, maar zag ook zijn arbeid met velerlei zegen bekroond. In een der jaarverslagen wordt van hem getuigd „Voor hem was het weggelegd, onze kennis van de zeden, de levens- en denk wijze van den Javaan, vooral ook die van zijn godsdienst aanmerkelijk te verrijken. Ook mocht hem, te beurt vallen de gemeenten in het Kedirische te zien wassen en die in Madisen in stand te houden". De christenen, die aan zijnen zorg zijn toevertrouwd, wonen op 16 plaatsen en vormen op 7 plaatsen zelfstandige gemeenten. Hun aantal bedraagt omstreeks 1000 zielen, terwijl op verschillende schooltjes ongeveer 200 leerlingen worden gevonden. Met hem zijn werkzaam eenige inlandsche helpers en onderwijzers. „Ook maakte hij zich verdienstelijk door het leveren van de geschiedenissen naar het Oude Testament in het Javaansch, een werk vóór eenige jaren door het Nederlandsch Bijbelge nootschap .uitgegeven en dat thans met vrucht gebruikt wordt in de verschillende gemeenten op Java, terwijl een tweede aanmerkelijk uitge breide druk van zijn liederenboek, thans twee deeltjes, bij het school- en godsdienstonderwijs uitnemende diensten bewijst." Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wilhelmina (s.), van Amster dam naar Batavia, passeerde 28 Jan. Kaap St. Vincent. Prinses A m a 1 i a (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 27 «Tan. Kaap ltocca. Prinses M a r i e (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 29 Jan. van Aden. Uit onze Koloniën. Koelie-opstootjes in Deli. Uit Deli wordt melding gemaakt van verschillende koe lie-oproeren. Een begin van opstand had plaats op de ondernemingen Sempang Tega, Soenges- Selaw en Hessa in Assahan. Op eerstgenoemde ontstond een opstootje en begaven zich allen naar den Controleur die hen overreedde zich weder huiswaarts te bege ven op de tweede had de afrekening verschil van gevoelen tengevolge en hadden de assis tenten, bijgestaan door politie-oppassers, zeer veel moeite hen te beletten allen weg te loopen en werd door het oproerige volk een schuur in brand gestoken op de derde had een op stootje plaats, waarbij twee assistenten door de koelies mishandeld werden en deze zich allen naar den Controleur begaven, in wiens tegen woordigheid hun houding zoo dreigend werd, dat deze den oppassers gelastte de geweren te laden en hij de grootste moeite had hen te bewegen zich weder naar hun onderneming te begeven. Bij Bindjei ging het 14 Dec. ernstiger toe op de onderneming Tandem Hilir, waar ongere geldheden plaats hadden, die den Controleur van Boven-Langkat aanleiding gaven een deta chement gewapende politie derwaarts te zenden om de belhamels te arresteeren. Nadat twee hunner gearresteerd waren liepen op een ge geven teeken de overige koelies de kongsie woningen binnen en stormden met op stokken gestoken parang bengkoks weder daaruit, waar na zij met ledig? fiesschen een bombardement op de politiedienaren begonnen, waardoor zes de zer gewond werden. Toen daarop ook eenige pistoolschoten op de oppassers gelost werden en de tierende koelies tot onder de bajonetten drongen, achtte de onder-adjudant Pierie, in structeur der gew. politie te Bindjei het tijd zich ruimte te maken en commandeerde hij een salvo, waardoor 5 dooden en 6 zwaar ge wonden vielen en dat een algemeen sauve quï peut onder de koelies veroorzaakte, die ten 1 ure des nachts met een der lijken naar Medan togen om zich bij den Resident te gaan bekla gen over het lot, dat hun kamaraads getroffen had. Te 12 ure te Medan gekomen, werden zij echter reeds te half drie per spoor naar Bindjei en van daar naar hun onderneming teruggebracht. Nog ernstiger was hetgeen 22 Dec. voorviel op de onderneming Amplas, waar in de firmen- teerschuur de Chineesche koelies allen het werk staakten, eenigen tandils een pak slaag toedien den en zich in de kongsiehuizen vereenigden met den eisch, dat de tandils zouden worden ontslagen. De Controleur met een luitenant-Chinees en een detachement politiedienaren waren weldra op de onderneming aanwezig, doch te vergeefs trachtten zij de koelies tot bedaren te brengen en hen den arbeid te doen hervatten. Integen deel, zij namen een meer dreigende houding aan en een groot aantal-hunner begaf zich des avonds onder geschreeuw naar het huis varu den hoofd-tandil, doch werd door de politie macht weerhouden om tot gewelddadigheden! over te gaan. Den 23Sten 's morgens bleven de koelies bij hun verzet en nadat hun nog verscheidene malen was voorgehouden, dat zij hun werk hadden te hervatten en dat,er voor ieder gelegenheid bestond om klachten voor te brengen, moest tot de arrestatie van de on ruststokers worden overgegaan, aangezien ge bleken was, dat met goede woorden niets was uit te richten. De politie begaf zich naar de kongsiehuizen: en was aldaar nog niet aangekomen of werd! met oorverdoovend geschreeuw en een hagelbui: van steenen ontvangen. Er werd met roode vlaggen gezwaaid, gedreigd met op lange stok ken gestoken parangs, zoomede met puntige niboengs en onder het geblaas op den hoorn stormde de massa van 5 5. 600 man van drie zijden op de politie in, die nu tot de uiterste maatregelen overging. Naar de drie zijden van den aanval werd front gemaakt en toen ook een bedreiging met de bajonetten geen uitwer king had, was het tijd om de oproerlingen tot rede te brengen. Het gevolg was, dat er een; I 25-tal dooden en gewonden vielen, terwijl ,dq,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2