concert, Afdeeling Helder „Maatschappelijk Belang". ,,DE EENSGEZINDHEID," C E R E S, Schageu. geheele bende uit elkaar stoof en in het om ringende jonge bosch verdween. In den loop van den dag keerden verreweg de meesten terug, die kalm aan den arbeid gingen en zich niet langer verzetten tegen de inhechtenisneming van een 20-tal opstokers. Men schrijft in Deli den oproerigen geest onder de koelies voor een deel toe aan de nieuwe koelie-ordonnantie, waarvan de planters de wijziging dringend vragen. Vooral zien zij een groot gevaar in art. 4, waarin bepaald wordtdat de werkman zich zonder schriftelijke vergunning van den ondernemer of diens ver tegenwoordiger van de Estate mag verwijderen, „wanneer hij wegens slechte behandeling klach ten tegen den werkgever of diens personeel gaat inbrengen." Uit Indiö wordt gemeld, dat de Gouver neur-Generaal een besluit heeft uitgevaardigd, dat inlandsche hoofden zich met andersdenken den niet zullen hebben te bemoeien, zoover den godsdienst betreft. Voor Java wil dit zeggen zooals blijkt uit de circulaire aan de residenten, die het besluit vergezelde dat de hoofden die de Mohammedaansche leer zijn toegedaan, de christenen niet zullen.bemoeielijken. De re sidenten worden voorts bij deze circulaire uit- genoodigd, het besluit op de maandelijksche rap portdagen bekend te maken en het door de controleurs te laten bekend maken op de rap porten der dessa-hoofden. Waartoe'kan het nut zijn, zoo vraagt men zich af in die kringen de godsdienstige ge schillen aan de orde te brengen, terwijl toch, zooals in de circulaire zelve gezegd wordt, in de laatste jaren geen voorbeelden zijn voorge komen, dat het den inlandschen christenen wordt lastig gemaakt. Waartoe kan het dienen dat in al die districten van Java, waar nooit een in landsche christen gezien is, over deze dingen met de hoofden gehandeld wordt Ook is den residenten aangeschreven onder zoek te doen, of de vrijstellingen van de bedrijf? - belasting, die geestelijken en godsdienstleeraars hebben, wel behoorlijk gewettigd zijn, vermits, naar het inzien van deii minister van koloniën, 's lands belang niet gebaat is door de onbegrens de toeneming van leeraren in den Mohamme- daanschen godsdienst, op welks beoefening -zoo doende eene premie wordt gesteld. In het binnenland wordt het kerkelijk drijven van den heer Keuchenius door de ambtenaren met de grootste bezorgdheid gadegeslagen. Het kan niet anders als wantrouwen en onrust wek ken onder de bevolking, en de godsdienstige hartstochten aanwakkeren, die eene wijze en be dachtzame staatkunde zooal niet eerbiedigt, althans ontziet. Batavia, 18 Dec. Men leest het volgende in de „Locomotief": Hedenmorgen vervoegde zich bij ons de heer Robert Boliktz, die zeven maanden in Bangkok gevangen heeft gezeten, omdat hij de onvoor zichtigheid had op een briefkaart aan zijn vrouw in Europa te schrijven, dat de vrouwen in Siam bijna naakt loopen, hetgeen in strijd is met de voorschriften van den Koran. Dit werd hem kwalijk genomen en zonder vorm van proces werd hij achter de tralies gebracht. Hij is in het geheel niet verhoord en op zijn verzoek zich te mogen verantwoorden, werd geen acht geslagen. Zijn kennis van het Arabisch is de sleutel geweest, die de gevangenis voor hem ontsloot. Hij geraakte daar in kennis met een paar Klingaleezen en Perzen en zeide, dat hij een belijder was van de zuivere orthodoxe leer van Mohammed, ten bewijze waarvan hij eenige stellingen uit den Koran in het Arabisch aan haalde. Hierdoor begon men belang in hem te stel len. Een zes en twintigtal min of meer invloed rijke en bemiddelde Muzelmannen in Bangkok stelden een petitie op aan den eersten koning van Siam, welk stuk zij door bemiddeling van den Engelschen consul den Koning deden toe komen. Bij de behandeling van dat verzoek schrift bleek, dat men hem vergeten had nie mand wist meer dat hij gevangen zat, behalve de cipier van de gevangenis. Waren de Mu zelmannen niet tusschenbeide gekomen dan zou hij over tien jaar misschien nog gevangen zitten. De eerste koning schonk hem daarop gratie, waarop hij op vrije voeten werd gesteld. De 26 Muzelmannen hielpen hem voorts aan wat geld, zoodat hij per stoomschip Siam kon ver laten om zich naar Singapore en Java te be geven. Buitenland. Engeland. Tom Mann, de bekende aan voerder der dokwerkers, is in hechtenis geno men wegens het verwekken van een oploop en wanordelijkheden bij een der werven, waar 400 man op het oogenblik het werk hebben gestaakt. Oostenrijk. De burgemeester van Weenen "heeft jl. Dinsdag in den gemeenteraad eene rede gehouden, waarin hij met genoegen het tot stand komen van het vergelijk tusschen de <Gz£chen en de Duitschers in Bohemen ver meldde. Dank zij het wijs beleid van den Keizer, zou het land zich thans ongestoord kun nen wijden aan de hervormingen op maatschap pelijk en staathuishoudkundig gebied. Deze rede werd zeer toegejuicht. Portugal. De Regeering zal onmiddellijk na de hervatting van de zittingen der Cortes een wetsontwerp indienen, tot volkomen hervor ming van het leger en de vloot. Noord-Amerika. Het Huis van afge vaardigden heeft het ontwerp goedgekeurd, waarbij een invoerrecht van 50 pCt. wordt ge heven van zijden lint. Gemengd nieuws. Door verkeerden wïsselstand is jl. Zater dagavond een trein der Noordhollandsche Tramweg-Maatschappij (lijn EdamAmsterdam) op een verkeerd spoor en tegen wagens bij de remisie aan het Tolhuis tegenover Amster dam geloopen. Onheilen zijn gelukkig niet "YQorgevallen. Men leest in het „N. v. d. D." Het treurig verlies van 30 zeelieden van het Engelsche viermastschip „Loch Moidart," welke ramp Zondagmorgen bij Callantsoog op circa 150 meter afstands van het strand plaats vond, geeft mij aanleiding, nu opnieuw gebleken is dat in de ure des gevaars op het vuurpijltoestel niet te rekenen valt, bij herhaling, de aandacht der red- dingmaatschappijen te vestigen op hetgroote nut van het Amerikaansche Lyle-kanon, waarmede projectielen, aan een lijn bevestigd, van het strand af door het want geschoten worden. Dit kanon bewijst langs de Amerikaansche kusten voortref felijke diensten en mist zijn uitwerking niet. De heer Sumner, I. Kimball, General Superin tendent of the U. S. Live-Saving Servise, te Was hington, zal zeker bereid gevonden worden alle mogelijke inlichtingen omtrent het Lyle-kanon te verstrekken. Het zou mij geenszins verwonderen, dat hij zelfs genegen zal zijn voor den kostenden prijs zulk een kanon aan de Nederl. Reddingmnat- schappij te willen leveren. Zoodoende zou men het model kunnen verkrijgen, waarnaar anderen vervaardigd kunnen worden. Jules van Hasselt. Kampen, 28.1.90. We.erk. Waarnemingen te Helder Landskeet.) O Windrichting mM. Cs. P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 29 12 Hr-" 13 Kg. 704.80 f 4.00 4.0 10.8 30 8 zwtw. 5 708 51 f 8 41 8 1.9 30 12 zu-. 700 96 f 0.80 4.6 tl-4 •Z U) Toestand g Weêr-gesteldhcid. van de zee. 29 12 0.83 Bcw.. winderig, g.ie.dw. G. lvend. 30 8 0.91 Bclrokl.cn, r. gcniu-htig. Slecht. 30 12 0.95 Digibitr lllliilg, ri-geu. id. Verwachting: Matigen noordenwind. 7 15 77 2499 4900 7735 2520 4985 7755 2549 5002 7705 2582 5018 7801 2069 5089 7842 2703 5112 7840 2712 5133 7819 320 2770 5143 7854 303 2S04 5202 7923 2810 5226 7931 2S98 5243 7937 2904 5275 7970 105 210 237 332ste Staatsloterij. Vijfdo klasse. Aeh'.sto lijst. Nieten: 2492 4S75 7722 9020 11489 13625 15842 18028 9081 11534 13041 15S45 18051 9092 11530 13014 15862 18691 9726 11580 13062 15907 18701 9729 11584 13710 15913 18740 9779 11607 13725 15928 18813 9798 11613 13732 15977 18S23 9916 11657 13752 16057 18847 9924 11077 13705 10U75 18854 9930 11729 13801 10129 18S5S 9941 11701 13827 10135 1SS98 9942 11702 13837 10237 18946 9903 11815 13912 10257 18908 2915 5325 7981 10038 11S57 13927 10303 19007 2979 5382 7984 10076 11S39 13931 16356 19013 2987 5510 7998 1010? 11S62 13911 1637S 19039 2993 5539 7999 10149 11897 13983 16379 19019 3065 5503 8006 10151 11914 13990 10500 19070 3081 55S8 8013 10153 11920 14005 10020 19089 3082 5702 8010 10109 11984 11008 10007 19109 3101 5715 8051 10178 11995 14175 1G677 19136 3122 5720 8085 10189 12003 14184 16080 19950 3137 5707 8110 10211 12011 14189 10739 19108 3141 5824 8135 10223 12150 14224 10841 19211 3 71 5S58 8194 10241 1215Q 14229 16813 19242' 3180 5918 8209 10'82 12187 14259 10804 19248 3196 5941 8217 10360 12253 14201 16886 19259 3216 59 49 8233 10398 12256 14281 16S96 19330 3243 6060 S268 10 401 12293 14346 16931 19333 3248 6061 8271 10 412 12306 14374 16965 19424 3258 6074 8286 10450 12316 14437 17052 19446 3283 6121 8287 10455 12325 14460 170G7 19488 3312 6123 8*33 10526 12331 14480 17103 19559 3357 6128 8381 10537 12344 14483 17108 19052 3410 6148 8425 10545 12392 14488 17110 19079 3421 6222 8443 10556 12501 14502 17111 19712 3472 6255 8456 10557 12529 1452517130 19Ï27 3557 6279 8489 1056 4 12533 14569 17103 19752 3568 C30S 8502 10571 12539 14020 17109 1983S 3576 6353 8557 10582 12563 14791 171SG 19SS3 3583 6355 8594 10596 12583 14790 17200 19907 3624 6383 8606 10G10 12592 14828 17237 19913 3682 6503 8058 10031 12599 14857 17253 19980 3724 6514 8774 10672 12610 14904 17277 20004 3752 6556 8799 10679 12675 14917 17344 20013 3787 0002 8839 10G96 12080 14922 17350 20034 3801 G636 8840 10700 12090 14939 17375 20038 3904 6044 8859 10737 12098 14967 17461 20131 3932 0651 8806 10734 12714 15973 17540 20167 393 4 6071 8893 10786 12740 15017 17544 20203 3957 6733 8928 10S33 12847 15050 17011 20247 3976 6737 8971. 10939 12857 15064 17641 20274 3985 6770 8998 10955 12880 15083 17701 20314 3987 6775 0000 11026 12930 15113 17728 20319 3988 6823 900G 11041 12944 15146 17774 20356 4078 6826 9014 11043 13001 15194 17806 20421 4106 6830 9020 11053 13056 15229 17820 20460 4145 6877 9041 11139 13062 15234 17920 20483 4236 7011 9060 11169 13111 15235 17953 20534 4269 7018 9173 11178 13130 15237 18001 20551 4293 7068 9204 11213 13163 15245 17003 20573 4294 7083 9210 11225 13189 15332 18020 20598 4369 7162 9223 11245 13213 15357 18064 2062L 4373 7180 9251 11247 13244 15388 18126 20661 4481 7205 9260 11294 13258 15404 18175 20685 4485.7211 9288 11310 13281 15425 1S185 20707 4489 7219 9295 11327 13315 15438 18229 20719 4508 7271 9324 11368 13374 15534 18347 20722- 4555 7314 9471.11373 13382 15539 18373 20750 227» 4558 7332 9479 11392 13412 13563 18392 20756 2304 4664 7407 9495 11393 13428 15569 18422 20804- 2332 4683 7443 9496 11416 13439 15571 18423 20831 2390 4725 7458 9557 11437 13458 15635 18465 20859 2425 4?34 7468 9584 11467 13481 15751 18498 20950 2447 4S12 7566 9589 11471 13550 15759 18525 20978 2474 4813 7572 9602 11473 13551 15767 18619 20994 2483 4588 7716 9617 11476 13583 15805 Negende lijstNo. 8785 f 2000. Nos. 10438 en 12026 ieder f 1000. No. 20260 f 400. Nos. 1589, 3365, 3528. 12827, 13666, 14959 en 19203 ieder f 200. Nos. 3277, 5517, 5788, 6786, 7592, 11819, 12284, 14426, 15559, 17016 en 19657 ieder f 100. Prijzen vim f 70 98 1853 3797 6542 94S7 11344 13674 16314 18950 212 1915 3817 6677 909C 11382 13969 16354 19146 137 1920 3866 6753 9701 IK 6 13980 16459 19232 9720 Il4ö» 14171 16685 19268 976S 11457 14215 16099 19272 9829 11515 14316 16738 19416 98S6 11601 14514 16743 19425 9993 1IG4L 14G47 16779 19478 2376 4470 7102 10023 11830 14723 17043 19001 2412 4827 7175 10168 11855 14790 17157 19664 2446 4839 7339 10300 11979 14884 17165 19788 734 2471 4841 7384 10321 12029 14942 17213 19885 769 2516 4916 7385 10464 12177 15010 17248 19887 863 2564 4933 7406 10525 12359 15186 17260 19963 953 2753 4994 7717 10534 12367 15290 17316 20051 976 2797 5116 7804 10603 12374 15444 17537 20147 1099 2831 5448 7826 10646 12411 15545 17608 20176 1208 2846 5450 7874 10712 12446 15550 17704 20382 1209 2858 5553 8195 10740 12508 15005 17924 20430 413 459 501 552 645 679 680 700 785 814 821 873 8S6 933 938 942 979 1064 1073 1159 1171 1189 1203 1228 1236 1251 1278 1284 1336 1342 1374 1536 1571 1578 1608 1637 1644 1657 1670 1700 1711 1749 1801 1883 1950 1997 2012 2013 2043 2055 2057 2105 2107 2124 2147 2269 2205 2208 2235 254 331 483 488 493 534 633 717 1962 3893 6820 2022 3906 6836 2115 4095 6842 2196 4164 6868 2269 4423 6917 1413 3153 5619 8375 10765 1424 3194 5962 8512 10336 1432 3i99 5992 8740 11006 1444 32U5 6122 8S19 11013 1469 3267 6217 9188 11021 1483 3409 6302 9336 11146 1553 3510 6321 9390 11240 1569 3600 6410 9422 11242 1779 3680 6463 9473 11306 Tieude liist: No. 7394 f 8580 eu 19338, ieder f 1000. 11242, 13652, 15800, 19504 531 f 200. Nos. 4371, 6129, en 18859, ieder 1' 100. Prijzen va 2353 4767 6903 8710 2419 4831 6915 8770 2440 4842 7038 8858 2539 4855 7005 9075 2553 4908 7075 90SG 204 .2608 4910 7107 9130 431 2010 5007 7130 2737 5044 7145 2769 5239 7183 2778 5242 7268 2839 5326 7471 2865 5536 7518 2920 5589 7562 2948 5853 7584 2977 6037 7619 2997 6068 76H 31 101 191 481 530 669 692 700 781 818 859 978 12517 15620 18004 20463 12520 15884 18365 20541 12046 15988 18491 20608 13018 16000 18499 20600 13166 16041 18634 20669 13290 16065 18653 20712 13461 1G0S9 18746 20925 13612 16151 18768 13624 16242 18814 25.000. Nos. 5276, 8457, Nos. 10485. 10721. 10878, en 2 45S, ieder f 400. No. 9457, 12477, 14572, 15662 1004 3056 6107 7701 1048 1097 1122 1143 1318 17554 3163 G149 8023 10390 3187 6179 8075 10424 3587 6201-81'6 10605 3750 6305 8290 10621 3756 6342 8301 10045 3.302 6347 8367 10054 140-5 ,:4091 G308 8390 10834 1674 4195 0380 8550 10835 1746 4249 6402 8-559 10855 1774- 4382 0606 8503 10920 1804' 4H9 0040 85/4 10950 1854 4425 0734 8605 10970 2153 4156 0880 8657 110SS 2171 4469 6893 8697 11105 2264 1 f 70: 11164 11166 11233 11408 11423 11-141 11477 11564 11589 11955 11964 11974 12027 12055 12122 12133 12168 12204 12354 12557 12704 12784 12983 13043 13152 13157 13296 13324 13336 13400 1358) 13581 13602 13660 13070 1.4058 14110 14116 14120 14141 14183 14196 14154 14407 14656 14825 14861 14908 14974 15047 15065 15356 1536 L 15371 15375 15400 15557 15729 15850 15918 10006 16123 16144 1S122 10234 18211 16403 18358 16612 18398 16688- 18439 10782 18575 16819 1869G 10877 18729 16892 18747' 16930 18806 1714S 18880 17207 19091 17218 19223 17238 19225 17254 19399 17301 19172 17305 19625 17352 19099 17501 19779 17505 1979S 17548 20028 17002 20093 17642 20162 17099 20270 17705 20278 17-859 20313 17866 2033i 17-s98 20338 17955 20149 1805? 20639 18115 20812 Marktberichten. Texel, 27 Januari. Duur de Nnnr-l/ee-vis-eliers van hier -zijn in de vurige week elders t-r mark; gebracht 250 manden kleine schol. 60 mand.ui schav nu e 1 eiviigu roggen De prijzen waren als volgt: kleine sih-1 f2.40 a f 3 schnrreu f 1.20 per mand; rug 75 a 95 et. p r stuk. Texel, 28 Januari. Commissiehandel. Vette Koeien f. 185 n 235 .Melkkoeien f 150 11 190. kelfkocieu f 180 11 230, Vnarkocien 1' 125 a 190, Knlfvanrzen f 15.0 u 200, Werkpanrdnu f 110 a 230, Rijpaarden l'225 a 340, Oude Paarden f 60 per stuk. Vette Varkens 21 et. per half K.G. SCIIAGEN, 30 Januari. 6 Paarden f 40 a 300 1 Stieren. 300 n 7 Gcldckoeicn 235 a 245 Knlfkoeieu 11 Vaarzen a 1 lokkei.a 9 11. Kalveren 10 a 22 320 Schapen 18 a 2G Lammeren a H»kk. en Geit. f a 15 mag. Varkens. 1G a 19 26 Biggen 11a 13 35 Kippen c. 50 a 150 40 Benden 75 a 100 Boter p. kop 80 a 90 Kaas p. kilogr. 20 a 25 Kip-eieren p. 100 300 a 400 I E.-eieren a Alkmaar. Aangevoerd; 79 vetlc Kalveren f 40 n 100-, 11 nuehtcrc dito. f 12 a 20", 8 Schapen, f 16 a 24, 18 magere Varkens f 15.50 n 18.50, 5 Koc-i, u f 230 a 270, alles per stuk; 108 vette Varkens 1' 0.42 a 0.5 4 per KG. Purmerende, 28 Januari. Aangevoerd 87 stapels kleine Kaas f 31, 2 stapels middelbare f 26 per 50 KG.; Grasbotcr f 1.25 a .1.35 per KG. Kip-eiereu 1'4.50 a 5. per' 100 stukj. 120 Runderen, handel stag; p •ijshomlend 30 Paarden 75 vette Kalveren 1' 0.80 a 1.per KG.matig101 ïiuch- tir»; dito f 1,0 a 24, vjug130. veile Varkens, 30 a 52 et. pep.KG., ving; 30 magere dito 15 n 22, stug; 169 Big gen ,f 9.u 13.50, stug1138 Schapen, vlug. prijshoudend. Amsterdam, 59 Juuiinri. Koolzaad op 800 K.G. Olie stil. l.ijuzaad onveranderd. Raapolie traig. vlieirënd per 100, K G. f 38, 30.75, 1 Mei f 35.50, 1 Sept^nNf 29 37. Lijnolie willis; vliegend per 100 K.G. f23. 1 Februari f 22.87, 22.60, 22.37, 1 Maart-Mei f 22.87, 23," 1 .Tuui- Aug. f 23.37, 1 Sept-Dec. f 22 7-5, 22.87. lïaapkoekcn f fit) a 90 per 1040 sluks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.per 104 stuks. Op de Veemarkt waan aai-revocrd 151 vette Kalveren, lste' kw, f 1.2de kw. f 0.90 per KG. 72 nuchtere dito f7 a 14, 183 vette Varkeus, 40 u 52 et. per KG. Schiedam, 2S Januari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16 50 ..Spoeling-Beurs fl.Spic- liug-Commissie f 1.30. 2300- Runderen, ren, 20 Zwijueu. Lammeren 4-4 a 4-2. Londen, 27 Januari. Aangevoerd 90ÖÖ Schapen eu Lamineren, 120 halve Prijzen Runderen. 2-4 a 5Schap u e a 6-8, Kalveren 3-9 n 5-8, Zwijnen 3-4 Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag tot Donderdag. BevallenA. J Hcsseling, gob. van der Kuijl, Z. S. P Puck. geb. Neijts, Z. J. Jauscu, geb. Vogel, Z. A. HoolwcrU". geb. Zeeman, II. de Wijn. geb. Knijper, Z. Overleden F. van Doorn, 9 m. L. \V. Bakker, 74 j J. Ilondiua, 46 j. Laatste berichten. 30 Januari. Helder. Het gezelschap Van Lier had jl. Dinsdag avond met de opvoering van „Ga- liotto" in den Stads-schouwburg in de Koning straat alhier veel succès. „Galiotto" is een aangrijpend drama, waarin op overtuigende wijze wordt aangetoond welke vreéselijke gevolgen de laster na zich kan sleepen. De rollen van Dona Julia en Don Man,uel, en "Ernesto werden door mevr. Rössing en de; hq$fen Van Kuijk en Tartaud op meesterlijke wijze, vertolkt, terwijl ook de heer en mevrouw André, als Don Severo en diens echtgenoote, niet weinig tot het wélslagen van het stuk bij droegen. Het blijspel „Een moet er trouwen," daarna opgevoerd, werd flink en vlug afgespeeld. De opkomst van het publiek, vooral op de eerste rang, was alles behalve talrijk, wat onge twijfeld was te wijten aan de omstandigheid, dat de voorstelling samenviel met het concert van het stafmuziekkorps der Marine. Dit was ook de oorzaak dat in de pauze geene muziek-uitvoe- ringen plaats vonden. Blijkens achterstaande advertentie zal a. s. Woensdag worden opgevoerd het blijspel met zang „De trompetter-majoor," wat in de meeste groote steden van ons land met veel.succès ten tooneele is gebracht. Wij twijfelen niet of de Directie zal 't dan wel beter treffen. Door Burgemeester en Wethouders werd heden ten Raadhuize alhier openbaar aanbesteed:' het verf-, glas-, behang- en teerwerk, aan de gemeentegebouwen, bruggen, enz., gedurende het jaar 1890. Ingekomen waren 17 inschrij vingsbiljetten, als van de heerenE. J. Bruin, ad f 13805 J, Bakker Az. f 12755 A. Breet Wz. f 1260; J. Lak f1225; J- Bethiehem f x 175 J. Pronk f1x35 i J- Tielrooij .f 1134; F. Boon Jr, f 1091; 1J. J. Bierenbroodspot f 1084; J. de Vries f 1060 Joh. Hubbeiing f ioóo J. van Brederode f 1039; J. Hoogerduin fioi6;Gebr. de Boer f 951H. de Wit f 943 J. W. Kam per Jr. f 910 en H. Korff Az. f 867. Alle twijfel omtrent het lot van het schip dat jl. Zondagmiddag op den Amerikaanschen bol strandde,, is -thans opgeheven. Bij een gis teren door visschers en vletterliedeu op.de stram- dingplaats Ingesteld onderzoek is het w:ak van het schip gevonden, gezonken Eggende op 4 vadem water. Het is een groote ijzeren bark of driemastschip, waarvan het achtergedeelte m t ra's en strengen bij laag water zichtbaar was. Wegens de hooglooperule zeeGn was men niet in de gelegenheid het onderzo de naar den naam van het schip voorttezelten. 't Is thans dfts volkomen zeker dat het vaar tuig met man en muis ten gronde is gegaan. Gisteren is alhier het lijk van een naar gis sing 50-jarig zeeman aangespoeld, o. a. gekleed in een flanellen hemd, gemerkt Wiüiam Zun- ving. Een uit zee aangedreven hoofdkussen was voorzien van het merk T. Hollandry. Het licht van het vuurschip „Haaks" in den loop der volgende maand bij de Haaks- gronden te stationneeren, werd gisterenavond alhier beproefd en heeft volkomen aan de ge- •stelde eischen voldaan. Het gestrande Eng. stoomschip „Néwn- ham" is thans gebroken en gèdurende de laatste stormachtige dagen meer in het zand wegge zonken. Bij Kon. besluit van 26 dezer is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Enkhuizen de heer H. Burger, thans te Oi:schot. Belast met de waarneming van den civie- len geneeskundigen dienst en het opzicht over de vaccine in de afdeeling ICraksaan (Probo- lingo) de particuliere geneesheer, de heer B. M. D. Essen, vroeger geneesheer te Heiloo. Door toedoen van eenige handelaren van de Zaanstreek en het Noorderkwartier v.in Noord holland 's eene betere aansluiting vtrkre- gen met den trein, welke te 8.10 te Zaandam aankomt en eerst te 8.53 naar P.irmerend ver trekt. In hèt vervolg kan men des Dinsdags mét eerst- geiToemden trein direct naar Purmerend door sporen en belanghebbenden kunnen daardoor 3 kwartier eerder ter markt zijn. Onlangs is zekere heer W. Eeftink^door den Minister van Kolonic.i ter beschikkingyvan den Gouv.-Genera.il gesteld om benoemd te wor den tot „Gouvernements-veearts" in Ned.-Indië. Het „Vad." vestigt er de aandacht op, dat deze aanstaande gou vernemen ts-veearts h ier te lande het radicaal van veearts niet-bezit, maar slechts een „geadmitteerd emprist" is, en deze nu gaat een mooie positie met een mooi tracte- ment tegemoet, die de werkelijke veeartsen hem zeker en met recht zuilen benijden. Het wetsontwerp houdende wijziging van van de begrooting van het domeinfonds, dienst 1888, is door den .minister van Financiën in getrokken. Ingevolge de beschikking van den minis ter van Binnen 1. Zaken is de Rijks-veeöpzichtcr J. Polak met 1 Febr. a.s. te Texel gestationneerd en belast met het toezicht op de naleving der wettelijke voorschriften betreffende de besmette lijke veeziekten. Mejuffrouw R. Roeper, té Texel, komt voor als No. r op de voordracht voor onder wijzeres aan de O. L. school te Wormerveer. Ter naturalisatie is 0. a. voorgedragen de heer J. H. Hackenitz, stationschef bij de H, Y. S. M. te Heer Hugowaard. van den Nederlandschcn "Bond OPENBARE VERGADERING MET DEBAT, op vrmdig sa JAMTAiïi.iti het lokaal „TIVOJjI", des avonds te 8 uur. Als spreker zal optreden de Heer: J, J. C. GROOTENDORST, lid van het Hoofdbestuur. Entree 10 cent. Leden vrij. HET BESTUUR. De nfdeeling Helder Nederlandsehe Boud Maatschappelijk Belang stelt' zich ten doel: De behingen van handel en nijverheid in het algemeen en van den winkelstand in het bijzonder te bevnideren,- en - de verkeerde toepassing van het coöperatieve stelsel te bestrijden, door alle gepaste en doeltreffende middelen. REDERIJKERSKAMER TooneelvoorsteXling op Zondag 2 Februari 1890, Uj C3r. Volder, ANNA PAULOWNA. Aanvang- 7 uren. ZONDAG 2 FEBRUARI 1890, 's avonds nair te geven door THEODORE WERNER en IIENRI TÏBBE% EXTBÉE 40 C E X T.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3