hoort en dat aanneming van de begrooting geen vertrouwen in den minister uitspreekt, i Het hoofdstuk Oorlog is aangenomen met 33 tegen 3 stemmen. Zitting van Vrijdag 31 Januarii De Ramer heeft heden de begrooting voor Suriname goedgekeurd, na eene repliek van den heer Wertheim, die constateerdegebrek aan zelfbeheersching bij den Gouverneur, benadee ling van het gezag door de wijze, waarop deze het heeft willen handhaven, en de noodzakelijk heid van eene herziening van het Regeeringsre- glement. De Minister van Koloniën kon de beide eerste punten niet toegeven bij gemis aan volkomen kennis met de feiten, wèl de noodzakelijkheid van reglemeutsherziening, waaromtrent hij over leg zou moeten plegen met den Gouverneur. Hierop volgde het debat over hoofdstuk Ko loniën. De heer Van Gennep keurde het be leid des Ministers af. Hij constateerde, dat er geen verschil was over Regeeringsbeginselen, maar wel over het persoonlijk beleid en het optreden van dezen Minister. Vandaar.de toeneming van tegenstemmers in de andere Kamer. Spreker behandelde uitvoerig de houding des Ministers in de Atjeh- en de opium-politiek en keurde sterk af zijne circulaire betreffende het Indisch muntwezen. De heer Insinger drong aan op wisseltrekking uit Indie op 8 dagen zicht en keurde ook het algemeen beleid af. De heer Rengers eveneens, op grond van de Atjeh- en de godsdienstpolitiek des Mimsters. (N. v. d. D.) Blnnenlandsch nieuws. Texel. In de jaarlijksche vergadering van het fonds tot remplaceering, in de „Vergulde Kikkert" gehouden, luidde de rekening over het afgeloopen jaar als volgt: Uitgaven1545.64 Ontvangsten 1423.76 Nadeelig saldo 121.88 Over 1888 was het nadeelig saldo f 41.32. Nog te ontvangen contributie over 1889, f 196.50. De stand wijst aan een kapitaal aan f6642.62. Aan schulden voor dienst doende remplacanten f 3650. Aan de jongens die nog moeten loten f 1499.50 f S'49'5" f 1493.12 Hierbij hetgeen moet betaald worden door jongens, die geloot hebben. f 1152. zuiver over f 2645.12 Bij dezen voordeeligen stand is besloten de contributie over 1890 te stellen op de helft en wel f 12, 6, 3 en 1.50. Met bijna algemeene stemmen werd als Com missaris benoemd de heer Joh. S. Keijser Rz. in de plaats van den heer P. Kz. Bremer, die opgehouden heeft lid van het fonds te zijn. De vergadering was slecht bezocht. Wieringen. De bergers en vinders der yaten met hars hebben ook accoord getroffen tegen f 1.50 iper vat. De vaten, 40 in getal, worden per scheepsgelegenheid naar Amsterdam vervoerd. Zij echter, die ze in de Noordzee in hunne netten ophaalden, hebben daardoor zoo groote schade geleden, dat de beloonmg niet daartegen opweegt en zij thans spijt hebben zich er mede t# hebben ingelaten. Schagen. De landbouw-sociteit „Cérès" al hier is den 21 sten weder verpacht aan den heer J. Blauw voor f 1000 per jaar. Heiloo. Jl. Dinsdag trad in de Rustende Jager de heer ds. M. van Kleef, van Alkmaar, ils spreker op, voor een het slechte weder in aanmerking genomen, vrij aanzienlijk aantal toe hoorders Na voordracht van eigen pennevrucht, gaf spreker, evenzeer tot groote voldoening van zijn gehoor, nog een paar fraaie verzen ten beste. Warder, 2S Jan. Hedenavond hield de lib. kiesvereeniging „Volksbelang" alhier hare vergadering. Door den penningmeester werd rekening en verantwoording gedaan. Ook dit jaar sloot zij met een batig saldo. Volgens het rooster moesten 3 bestuursleden aftreden, n.1. de heeren Drijver, Middelbeek en Ubbels, van welken laatstgenoemde vooraf ken nis gaf, dat hij bij de stemming niet meer in aanmerking wenschte te komen. In zijn plaats werd benoemd de heer Ph. van Westen, terwijl de beide eerstgenoemden werden herkozen. Het bestuur bestaat voor dit jaar uit de heeren Ds. F. W, Drijver, voorz., W. van Twisk, hoofdon derwijzer alhier, secr., D. Middelbeek, penningm. P. van Doornik, vice-pres., en Ph. van Westen, vice-secr. Egmond aan Zee. Aan de Prins Hen drik-Stichting alhier is gelegateerd de som van I 4000, vrij van successierechter. Hoorn. Den 4n Februari a. s., zal de tram- omnibusdienst tusschen hier en Alkmaar aan vangen, over de gemeenten Berkhout, de Gouw, Avenhorn, Ursem, Rustenburg, Oterleek en Oud dorp. De vertrekuren van hier zijn: 8.15 II 3.30 7 uur; van Alkmaar: 8.25 2.45 6.25 uur. Marine en Leger. De minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het voornemen bestaat, een adjunct-scheikundige bij de Marine aan te stellen op eeue jaarwedde van f1400, met driejaarlijksebe verhooging van f 200, tot eene minimum-bezoldiging ran f2000 's jaars Zij, die voor deze betrekking in aanmerking wenscben te komen, mogen op den 1 Febr. 1890 den leeftijd van 30 jaren niet bareikt hebben en moeten den graad van doctor of doctorandus in de scheikunde of het diploma van technoloog be vitten, terwijl zij zich, desgevorderd, aan een ver gelijkend examen zullen moeten onderwerpen. Belanghebbenden behooren zich vóór 1 Maart te wenden tot den minister van Marine, onder 0verlegging van de vereischte bewijzen. De kleeding der mariniers zal eenige wijziging ondergaan. De bestaande pijakker namelijk zal voorzien worden van een liggende kraag, waaraan op de punten een rood kemelsgaren anker zal wor den bevestigd. De thans bestaande kraag met roode patjes ver valt alsdan. De luit. ter zee 1ste kl. P. J. van den Bosch, toegevoegd aan bet hoofd van het vak van uitrus ting der marine te Hellevoetsluis, wordt op non activiteit gesteld. De luit. ter zee 2de kl. G. S. 't Hooft, dienende aan boord Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt met 3 Februari a. s. op non-activiteit gesteld en ver vangen door den luitenant ter zee 2ile kl. jhr. W. C. J. Versluys. De officier-machinist 2de kl. A. J, Moritz, ge plaatst in de maritieme directie alhier en gedeta cheerd bij den torpedodienst, wordt 6 Febr. a. s. op non-activiteit gesteld. Met de mailboot „Prins Frederik vertrekt heden van Amsterdam een detachement mariniers onder bevel van den luit. ter zee 1ste kl. C. J. de ATieze, om, vereenigd met een 30tal onderofficieren der marine, de reis naar Cost-Indië aar. te vangen. De uit Oost-Indië teruggekeerde 1ste luit. der mariniers J. C. van Hoek is weder ter beschikking gesteld van den kolonel-commandant van het korps. De mariniers 2e kl. G. en M., van het bataljon alhier, zijn door den militairen rechter ver oordeeld tot zes maanden' gevangenisstraf en drie jaar ontzegging om als militair of geëmployeerden te dienen wegens diefstal van kazerneeringsgoed. De rammonitor «Matador", commandant, de kapt. luit. J. F. Beekman, van Dordrecht te Rotterdam aangekomen, blijft gedurende de maanden Februari en Maart alhier gestationeerd. De stoomkanonneerboot «Geep", commandant de luit. ter zee 1ste kl. P. Heyning, gestationeerd te Vlissingen, vertrekt van daar naar Amsterdam. De bemanning gaat dan weder over op de stoomka- nonneerboot «Vos", die van ander gesehut is voor zien, waarna de «Vosweder als kostschip te Vlis singen gaat dienst doen. De levering van 7000 puntgranaten van 2,7 cM. is door het Departement van Marine opgedragen aan den fabrikant Fr. Krupp te Fss :n. Bij de Marine worden voorloopig geen onbevaren jongelieden, die hun 19de levensjaar zijn ingetreden, als lichtmatroos meer aangenomen. De detachementen van de vestingbataljons der reg. inf., welke dit jaar bij het korps genietroepen in pionierwerkznamheden worden geoefend, moeten, in verband met bet kampeereu van het korps, reeds 18 April te Utrecht aankomen cn den 25 Juni bij hunne bataljons terugkeeren. De cadetten der artillerie van het 3de en 4de stu diejaar van de Kon. Mil. Academie, alsmede het personeel der artillerie-instructie-corapagnie en van den artillerie-cursus uit Delft, zullen in het laatst van Juni e. k. gedurende 14 dagen het kamp bij Oldebroek betrekken tot het houden van schietoe feningen met geschut in die legerplaits. In de algemeene vergadering van de nfdceling 's Gravenhage van den Nederl. Bond yaii oud- onderofficieren werd in beginsel besloten tot hét oprichten van eene reserve-kast tot uitkeering bij overlijden. Er werd eene commissie van drie leden benoemd, ten einde een ontwerp-regleraent met tarief samen te stellen. De afdeeliug telt thans4 beschermers110 donateurs 14 donatrices en 101 leden. V i s 8 c h e r ij. Nieuwediep, 1 Februari. Sedert jl. Don derdag werden alhier door 19 korders enkele roggen, 3 tót 13 mandjes kl. schol en 1 tot 6 manden schar cn door de sloep W i s s e 1 v a 1- ligheid, sch. Rietdijk, 20 levende-, 85 doode kabelj. en 150 schelv. aangevoerd; lev. kabelj. gold f 2.90, doode id. 85 cent a f 1.15, rog f 1.20 per stuk, schelv. f 22 't honderd, kl. schol f 2.80 a 3.90 per mandje en schar f 150 a 2.50 per mand. Texel, 31 Jan. Gedurende de maand Ja nuari verscheepten de garnalenkokerijen 1698 manden garnalen, naar Huil, Londen, Parijs en Brussel. Gemiddeld telde de vloot 80 schuiten. Voor de garnalen werd door elders f4.per mand betaald. Thans is echter de vangst zeer slecht. De prijs is daardoor gestegen tot f 5.per mand. Scheveningen, 29 Jan. Ofschoon de visch, aangebracht door den schuit van den reeder W. Groen, niet levend was, werd er be steed voor tongen 70 a 75 cent, voor 2 snees bunschol f21, voor partijtjes andere schol f 15. 30 Jan. De logger „6 Gebroeders", sch. M. Vrolik, liep in IJmuiden binnen. Zijne visch zond hij naar hier en maakte daarvan een bruto besomming van-iuim f300. In afslag kwam een partij tong en schol; voor tong werd 70 tot 80 ets. per stuk en voor schol f3 tot f4.50 per mand betaald; laatstge noemde was klein van stuk. Van Noorwegen zijn aangevoerd 250 ton ijle haring, waarvan er 40 in publieken afslag kwa men, die f430 tot f5 per ton opbrachten. Voor de visch van den logger ex den reeder G. dop Duik, werd besteed voor tong 70 tot 85 ct. per stuk, voor schol per kist f 7 tot 9, en voor enkele groote levende f 10 en fn. 31 Jan. Eene partij kabeljauw en kleine schol was aan de markt. Er werd besteed voor schol f3 tot f5, en voor kabeljauw f2 tot f5.25. Vlaardingen, 30 Jan. Van de beugvis- scherij zijn hier binnengekomen Jan Hofland" met 800 schelv., waarvoor besomd f 290 „Waakzaamheid" met 80 kabelj,, 20 lengen en 1500 schelv., waarvoor besomd f 570, en „Vlaar dingen II" met 28 ton zoutevisch. Onderwijs en Examens. De Gemeenteraad van Limmen heeft No. 1 van de voordracht C. de Geus, onderwijzer te War- menhuizen, tot onderwijzer aan de openbare school benoemd. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van 't „Album",gcïll. Zondagsblad van onze courant No. 5.In de armen des doods, roman van J. Sheridan le Fanu.— Een olifan ten-jacht. Uit het Engelsch, door P. J. B. Lampe (met 1 plaat).Het gevleugelde doods hoofd, door J. Hendrik van Balen (met 1 plaat) Leestafel; door F. W. Drijver.Van alles wat. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Heiv. kerk te Noordzijpe: Zondag 2 Febr. v.m. 9.30 Oudesluis ds. Pareau. Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 2 Febr. n.m. 1.30 Sint-Maartensbrug ds. Pareau. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 2 Febr. v.m. 9 uur Sint-Maarten ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 2 Febr. n.m. i£ uur Eenigenburg ds. Jelgersma pred. te Schoort. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 2 Febr. Zuid Zijpe 9.30 ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 2 Febr.ds. Pareau, Oudesluis voorm. Sint-Maartensbrug nam. 9 Febr.ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. Sint-Maartenbrug voorm. 16 Febr.ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 23 Febr. ds. Mühring, Schagerbrug nam. Bur gerbrug voorm. Huisduinen. 9 Febr. ds. Mühring, Huisd. vm. 23 Febr. ds. te Genipt, Huisduinen voorm. Wieringen. 2 Febr.ds. Hobus, W. D. vm. d. O. D. nm. 9 Febr. ds. te Gempt, d. O. vm. H. D. nm. 19 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. Drietal bij de Herst. Ev. Luth. Kerk te Enk huizen (alph.) J. L. F. de Meijere Joh. Cz., te Bodengraven J. H. Schwill, te Hoorn H. R. Snijder, te Vlissingen. Beroepen bij de Herv. gem. Noord-Zijpe, Scha gerbrug c.a. ds. W. Lammers Gz. te Ravenswaaij. Bedankt voor het beroep naar Herst. Fv. Luth- gem. te Enkhuizen door Ds. D. Fregeres, Ev. Luth. pred. te Goedde. De bisschop van Haarlem heeft aan den heer H. W. J. van Hertum opgedragen het toezicht op de R. K. scholen in de dekenaten Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Schagen en Wervershoof. Stoomvaart en Scheepstijdingen. S o e n d a (s.), van Amsterdam naar Batayia, passeerde 27 Jan. Dungeness. C o n r a d (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 31 Jan. te Padang. Ingezonden Stukken SCHIPBREUK TE CALLANTSOOG. Mijnheer de Redacteur liet bericht in Uwe courant 'van 29 Januari aangaande de schipbreuk van gepasseerden Zondag nabij Callantsoog, waarbij helaas30 menschen het leven verloren hebben, moet onnauwkeurig, onjuist of onwaar wezen. I11 elk geval lijdt het, hoewel minder dan alle andere berichten omtrent die treu rige geschiedenis, aan onduidelijkheid. Ik zal dit bewijzen. „De sleepboot „II e r c u 1 e s" moóst zich op eerbiedigen afstand van het schip verwijderd houden en keerde weder spoedig in de haven terug om zich ten dienste van de reddingboot te stellen." Dit alles kan heel goed waar wezen. Maar wat is 't dan vreemd, dat ze niet m c t de reddingsboot naar de plaats des onheils kwam. Ze heeft zoo'n kloeke, wakkere bemanning. Ze kunnen samen zooveel! Hare daden ten opzichte van „de Rtuown" liggen ons nog versch in het geheugen. Kon, nu het naderen van de landzijde onmogelijk was, geen hulp verleend worden van een anderen kant uit? «Langs telefonischen weg werd de aangeboden hulp van Helder afgeslagen." Werd hier bedoeld om op het strand naast de aanwezige booten van Callantsoog en Petten nog eene derde te plaatsen De menschen konden toch van het strand de zee niet insteken; 't ware te roekeloos geweest. Maar de niet te versmaden hulp van „Hercules" met reddingsboot, deze zou zeker niet geweigerd zijn. Eene andere vraagwaarom kwam men niet uit zich zelf van uit Helder op dagen? Er was zoo'n kostbare last op het schip: 30 menschen! „Alle (hoeveel?) afgeschoten vuurpijlen kwamen op grooten afstand van het schip neer. En dit zou nog geen 150 meter van den wal gezeten hebben Waren de vuurpijlen zóó slecht, dat ze geen 150 meter kracht hadden Ik heb ze wel zien afsteken, die meer dan 500 meter ver gingen. Ge merkt, M. de R dat uw bericht wel wat aan nauwkeurigheid of zoo iets te wenscheu overlaat. Zoudt ge uwe lezers niet wat beter op de hoogte kunnen stellen? 't Is hier geen wissewasje! D. T. P. Ofschoon we ons niet bewust zijn dat ons bericht omtrent de schipbreuk te Callantsoog onnauwkeurig, nóch onjuist, nóch onwaar is geweest, voldoen wij gaarne aan het verzoek van den geachten inzender om het bovenstaande in ons blad op te nemen, omdat ook naar onze meening iu deze hoogst treu rige zaak meer licht zeer gewenscht is. Teneinde aan den wensch van den heer D. T. P. tegemoet te komen, willen wij trachten de door ons genoemde feiten eenigszins duidelijker te maken, in afwachting van hetgeen door deskundigen of oog getuigen van den ramp zal worden gezegd. „Waarom vraagt de inzender m. a. w. is de sleepboot „Hercules" niet met de reddingsboot van Nieuwediep naar de strandingsplaats gekomen om hulp te verlcenen, nu het naderen van de land zijde onmogelijk was?" Het volgende zal hierop en op meer andere vragen 0. i. voldoende antwoorden: Ofschoon de stranding van de „Loch Moidart" reeds 's morgens omstreeks 4 uur plaats vond, werd dit, naar ons uit ingewonnen informaties is gebleken, eerst drie uur later per telefoon door de kustwacht alhier hekend gemankt, d. w.z. a 11 e e n het bericht dat een viermast-schip was gestrand, zonder ver melding van bijzonderheden. Gelijk bij strandingen gebruikelijk is, werd de sleepboot „Hercules" onmiddellijk in gereedheid gebracht en naar de strandingsplaats gezonden om zich van den toestand te overtuigen en zoo moge lijk assistente te verleencn. Tot op betrekkelijk korten afstand het schip ge naderd zijnde, zag kapitein Bakker, de gezagvoer der van de „Hercules", spoedig in dat er van nf- sleepen geen sprake kon zijn, waarom hij terstond naar hier terugkeerde, 0111 zich desgevorderd ter be schikking van de reddingboot te stellen. Nu zijn Callantsoog en Nieuwediep twee ver schillende, geheel op zichzelf staande reddingstations, met eigen materieel cn eene eigen plaatselijke Com missie. De reddingsboot van hier wordt niet bij reddingen aan het vaste strand gebruikt en moet disponibel blijven voor schipbreuken in de gronden. In weerwil van deze bepaling bood, op advies van kapitein Bakker, de plaatselijke Commissie al hier die te Callantsoog per telefoon aan de boot ter assitentie te zenden. De „Hercules" hield zicli intusschen gereed om op het eerste bericht met de reddingsboot te ver trekken. Dat bericht liet zicli evenwel wachten, terwijl men hier ook onkundig werd gelaten van hetgeen te Callantsoog voorviel, waaruit men zou moeten afleiden dat de telefonist niet op zijn post was. Nogmaals werd na eenigen tijd het aanbod ge daan en nu ontving men ten antwoord dat de hulp niet noodig werd geacht, 't Was toen omstreeks half twaalf voormiddags. De meening, dat de bedoeling zou zijn geweest het aantal booten aan het strand te vermeerderen, knu o. i. niet hebben bestaan, aangezien de alhier gestationneerde boot niet is ingericht om van het strand in zee te steken. De vraag„waarom kwam met niet uit zichzelf van Helder opdagen", is door het bovenstaande reeds bijna voldoende beantwoordt. Daar men hier niet op de hoogte van den toe stand was en dus niet wist dat de schipbreukelin gen gevaar liepen, «lat er zoovele meuschenlevens op het spel stonden, ging het niet aan de boot, misschien geheel overbodig, naar een ander redding station ter assistentie te zenden. Ware het hier bekend geweest dat er zoovele ongelukkige schepelingen in levensgevaar verkeerden, die misschien van de zeezijde te redden zouden zijn, onze wakkere bootlieden hadden rust noch duur ge had en waren zeker terstond ter hulp getogen, daarvan houden wij ons stellig verzekerd. En nu de vuurpijlen. Over het gehalte der afgeschoten pijlen kunnen wij niet oordeeleu. 't Is zeer wel mogelijk dat deze in de beste orde zijn geweest en het ongunstige resultaat aan de buitengewone kracht van den storm moet worden gebeten, wijl deze «le pijlen (naar wij vernemen zeven in getal) in eene ver keerde richting medevoerdc. Een andere vraag zou zijn of een vuurpijlloestel wel 't geschikte middel is om dc gemeenschap tusschen den vasten wal en een in nood verkeerend schip bij stormweder tot stand te brengen en daarop zouden wij antwoordenin negen van de tien gevallen, neenDe ondervinding heeft geleerd dat in de ure des gevaars op het toestel weinig kan worden vertrouwd. Een reddingskanon, als door den heer van Has selt meermalen is aanbevolen, zou 0. i. betere «lieu- 8ten kunnen bewijzen. (Red.) Buitenland. Engeland. De heer Browne presideerde jl. Woensdag de jaarvergadering der aandeel houders van de London-Tilbury-Southern-spoor- weg. Hij zeide het te betreuren, dat de invoer van Hollandsch vee moest gestaakt worden, maar hij hield zich overtuigd, dat de quaran taine-maatregelen der Engelsche Regeering on vermijdelijk waren tegenover de gevaren, welke uit Duitschland dreigden. Hij geloofde dat de quarantaine spoedig weer opgeheven zal worden, omdat de vee-ziekte in Duitschland vermindert. De maatschappij verwacht alsdan de hervatting van levendig verkeer in Hollandsch vee, dat naar zijn berekening jaarlijks 15.000 p. st. zal opbrengen. De maatschappij zal prach tige inrichtingen aan de Thameshaven, ook voor het verkeer van andere Hollaudsche producten, openstellen. Duitschland. De Bondsraad behandelde de besluiten, door den Rijksdag ten opzichte van den socialistenwet genomen en vereenigde zich met het gewijzigde ontwerp tot subsidiee- ring van een stoombootlijn naar Oost-Afrika. Italië. De „Fanfulla" zegt, dat Italie's Regeering aan Columbia een ultimatum heeft gezonden, waarin zij verklaart besloten te zijn niet te onderhandelen met Columbia, zoolang dit niet aan Cerruti heeft l etaald de 6000 pond schadeloosstelling. Servië. De geruchten dat het leger ge mobiliseerd wordt en dat de onderhandelingen tusschen Servie en Bulgarije zijn afgebroken, zijn geheel ongegrond; evenzeer onwaar is het gerucht, dat de Regeering voornemens zou zijn de grenssteden te versterken. Noord-Amerika. De Regeering der Vereenigde Staten heeft officieel de Republiek der vereenigde staten van Brazilië erkend. Zanzibar. Uit verdere berichten van Wissmann, die tot 1 dezer loopen en bij hét ministerie van Buitenl. Zaken te Berlijn zijn ontvangen, blijkt dat Wissmann alle invloedrijke hoofden der Arabieren, die hem in handen ge vallen zijn en wier deelneming aan den opstand bewezen is, eenvoudig liet opknoopen. Vóórdat de dikwijls genoemde Bushiri opgehangen werd deelde deze aan Wissmann mede, dat de Sultan hem het eerst heimelijk tegen de Duitschers heeft opgehitst, onder belofte dat hij hem tot vizier over de geheele kust zon benoemen, zoo dra de Duitschers verdreven zouden zijn. Wiss mann voegt aan alleszins geloofwaardige beken»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2