Boelhuis Brusselsche Brandwaarborg-Maatschappij, Directeur de Heer J. L. J. MATHHIEU. 6 beste gelde Koeien, Bloemendaalsche Kruitnooten Gemberkoek „DE EENSGEZINDHEID." knmi 1 aren, Ha afloop Bal, Waarborgfonds op 30 Juni 1889 francs 7,747,997. De ondergeteekende, Agent voor Helder en Omstreken, geeft bij deze kennis, dat de jaarlijksche premie voor Woonhuizen, waarin geen beroep of bedrijf wordt uitge oefend en gelegen in de bebouwde kom der gemeente, bij bovengemelde Maatschappij slechts 40 cents per duizend gulden bedraagt. Alle inlichtingen omtrent verzekeringen op gebouwen, fabrieken, boerenplaatsen, inboedels, enz., worden volgaarne verstrekt. C. MAALSTEED, „Tivoli", tenis van den Bushiri toeBewijzen kon hij niet bijbrengen. Het lijk van den opgehangen Bushiri werd den Arabieren overgegeven om het ter aarde te bestellen. Massowah. Eene verkenning naar Adoua, door generaal Oiero, is volkomen gelukt. De Italiaansche troepen zijn Adoua binnengetrok ken. Generaal Orero zal nu weldra te Asmara terugkeeren. Gemengd nieuws. Terschelling, 29 Januari. Heden mor gen is hier het lijk aangebracht van eenen zee man, dat bestort heeft gelegen en zeer verminkt is. Op de borst droeg het eene blauwe trui en duffelsch pak, jas, broek en vest van dezelfde stof, om het middel zat eene elastieken gordel met een slangetje, als sluiting. In den zak vond men een zakboekje, waarin niets dan een zeer onduidelijk geschreven naam en verder een hor loge, dat ruim 12 uur was blijven stilstaan, de tijd, waarop hier voor een paar maanden de „Albert of Carlisle" verging, zoodat dit lijk vrij zeker dat van een der opvarenden is. Jl. Woensdagavond omstreeks 7 uur ont stond brand in de boerderij van de Wed. Vis te Kolhorn. Zes runderen zijn gered en vier ver brand benevens have en goed. De gemeente spuit en die van Barsingerhorn waren op het terrein van den brand aanwezig. Om 4 uur 's nachts was de brand gebluscht; alles was verzekerd. In de Gouw, gem. Hoogwoud, is over leden de oudste inwoner in die gemeente, de Wed. Knecht, geb. Trijntje Koom, in den ouder dom van bijna 92 jaar. Tot voor een,paar maan den mocht zij zich in eene goede gezondheid verheugen en was zij een krachtige, opgewekte vrouw. Zij was geboren 23 Maart 1798. Te Maassluis is binnengekomen het log- gerschip „Willem", stuurman L. de Zeeuw, met verlies van twee man der equipage, die tijdens den storm van jl. Zondag overboord zijn ge slagen. Een matroos werd zwaar gekneust. De te Pernis binnengekomen sloep „Willem Cornelis", stuurman G. Hordijk, heeft gedurende de reis zwaar stormweer doorstaan en honderd lijnen want verloren. Ter reede van Maassluis heeft een aan varing plaats gehad tusschen het Engelsche stoomschip „Grenadier" en de Middelharnissche vischsloep „Willem de Zwijger". Laatstge noemde is gezonken en het volk gered. Een weduwnaar te Hoogland vierde dezer dagen lustig zijn zilveren bruiloft, hoewel zijn wederhelft voor ongeveer anderhalf jaar overleden was. Ruim 20 paartjes namen aan deze zonderlinge feestvreugde deel. Wcerk. Waarnemingen te Heider (Landskeet.) S Windrichting mM. Cs. en tracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 31 12 Z.). 14 Kg. 7^1.95 '-f 11,85 2.5 -0.8 1 8 7.ZW. 7 770.39 f 10.29 .5 t 1.6 1 12 ZZW. 770.00 f 9-90 1 .6 t 0 2 ■4 Toestand i -5 S Weersgesteldheid. van de zee. SI 12 0.91 Bewolkt, mooiwecr. Vlak. 1 8 0.91 Bewolkt, hen., roouiw. We niggolv. 1 12 0.93 Betrokken, regenachtig. id. Verwachting: Zuidwestenwind. Dc gemiddelde declinatie van de magneetnaald ten westen, namiddag 2 uur bedraagt over de maand Januari 15 gr. 21 m. 33 sec. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Elfde lijst: Nos. 599, 10009, 17055, 17912 en 19555 ieder f 1000. Mo». 3491, 17224 en 18594 ieder f 400. Nos. 8148, 12010, 14527, 18307 en 20640 ieder f 200. Nos. 1794. 2823, 4988, 6241, 6248, 6468, 9677, 9708, 9912, 10606, 10783, 13219, 14497. 15066. 16102. 16377, 16474, 17087, 17331, 18377, 18851, 19774 en 20353, ieder f 100. Prijzen van f 70 "30 2174 4643 7024 9435 11801 14048 15965 18371 49 2242 4676 7088 9600 11804 14124 15178 18402 50 2317 4893 7101 9806 11918 14352 16532 18910 108 2322 5107 7208 9902 12013 14443 16600 18944 312 2362 5127 7294 10002 12185 14643 16603 18976 632 23S3 5562 7393 10140 12191 14751 16696 19009 668 2403 5446 7440 10147 12289 14935 16745 19144 750 2622 5633 7627 10399 12349 14968 16769 19214 780 2666 5834 7773 10440 12449 15027 16881 19220 867 2900 5928 7803 10533 12530 15129 16972 19345 919 3071 5935 7861 10535 12790 15246 17255 19413 975 3077 5935 7936 10779 12817 15284 17258 19525 1107 3136 5986 8091 10919 12834 15327 17441 19526 1133 3367 6168 8188 10934 12858 15382 17482 19561 1190 3535 6209 8229 11004 12954 15440 17557 29840 1519 3569 6280 8244 11152 13183 15479 17678 29988 1559 3722 6348 8H4 11283 13293 15506 17822 20140 1560 3796 6362 8731 11311 13372 15548 17865 20197 1588 3948 6508 8773 11331 13618 15654 17909 20230 1625 4006 6567 8884 11343 13661 15702 17918 20239 1785 4134 6588 8913 11346 13685 15810 18052 20265 1868 4 37 6626 8987 11377 13805 15847 18240 20695 1894 4234 6874 9019 11446 13820 15S54 18249 20819 1942 4524 6919 9217 11485 13868 15927 18309 20951 2131 4534 6976 9302 11724 5de kl. 10de Lijst. Nos. 3649 moet zijn 3646 TWaalfde Ijjst: Nos. 779, 2077. 2491. 8712 en 15042 ieder f 1000. Nos. 1483, 12959 en 17390 ieder f 400. Nos. 3537, 6287, 9127, 14730, 14735. 16721 en 17050 ieder f 200. Nos. 2630, 3431. 4194, 4580, 8218, 8577, 10498. 11051, 11539, 12890, 13849,13952. 14676,18508 en 20898 ieder f 100. Prijzen van f 70 24 2532 4937 7350 9556 11925 13779 16107 18726 93 2743 4991 7391 9706 12157 13806 16255 18765 166 2801 5109 7532 9878 12186 13818 16419 18958 238 2826 5228 7575 9956 12199 13876 16450 19084 420 2851 5236 7956 10063 12223 14102 16487 19157 443 2863 5385 7991 10083 12307 14214 16731 19185 445 3086 5498 8080 10085 12360 14225 16781 19358 600 3214 5523 8101 10281 12406 14315 16829 19418 712 3232 5549 8147 10297 12538 14389 16904 19523 798 3306 5551 8423 10364 12581 14412 16919 19603 998 3323 5580 8446 10541 12614 14455 16920 19615 1153 3340 5686 8458 10644 12622 14547 17123 19616 1186 3772 5872 8466 10677 12657 14588 17407 19641 1285 8858 5905 8526 10784 12710 14694 17425 19711 1250 1371 1389 1586 1590 1624 1654 1739 1201 1979 1983 2011 2504 Dc 4092 6076 4197 6184 4260 6235 4292 6414 4336 6562 4390 6617 4480 6673 4554 6680 4672 6783 4716 6983 4759 7164 4843 7246 4845 7301 nietenlijsten 8529 10840 12782 8609 10S69 12787 8632 10914 12826 8630 11089 13194 8818 11235 13276 8836 11268 13331 8191 1i367 13371 8930 11385 13482 8957 11638 13492 906+ 11874 13495 9207 11882 13518 9258 11923 13679 92C5 plaatsen wij in een 14721 14781 14795 15072 15116 15147 15170 15226 15305 15363 15485 15869 17568 19868 17575 20047 17594 20255 17717 20383 17863 20390 17960 20511 18047 20630 18051 20,85 18445 20887 18497 20909 18649 20977 18654 21000 volgend nommer. Marktberichten. Texel, 30 Januari. Gevischt Zecgm f 2 a 3, ge- mnnid id. f 6 a 7 per pak van 100 KG. Tarwe f 6.75 a 7, Haver f 3.50. Gerst f 5 a 5.75, Groene Erwten f 6.50 a 8, Vale dito f 5.50 a 8.50 en Aardappelen f 2.25 a 3.25, alles per HL. Hoorn, 30 Januari. Kleine Kaas f 30, Commissie dito f 32, Middelbare f 28 per 50 KG. Edam. 30 Januari. Aangevoerd 6S stukkea Boter, prijs 62* a 67* ct. de 5 HG. Kip-eieren f 5.50 a 6.50 per 100 stuks. Amsterdam, 31 Januari. Koolzaad stil Lijnzaad vasti Raapolie onveranderd; vliegend per 100 KG, f 37-75, 36.75: 1 Mei f 35 50, 1 Sept -Dec. f 29 50. Lijnolie willig, vliegend per 100 KG. f 23, 1 Febr. f 22,87*. 1 Maart- Mei f 23.12*, 1 Juni-Aug. f 23,50, 1 Sept.-Uec. f 22,87$. Raapkoeken f 60 a f 90 per 1040 3tuks. Lijnkoeken 18.25 a 12 per 104 stuks. Haarlem, 29 Jan. Men besteedde voor Koeien f 165 a 200, nuchtbrc Kalveren f8 n 13, vette Schapen f 26, Paarden f 50 a 150 per stuk. Schiedam, 30 Janna-i. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50 Spoeling-Beurs f 0.80, Spoe ling-Commissie f 1.40. Burgert ij ke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddng. OndertrouwdJ. Snocrwang, Korporaal torpedist en M. N. Stijgcrs. J. Dito, schoenmaker en M. II. Maken. J.. Kiesling, werkman en A. vau Twnijver. Bevallen: M. Melij, geb. Muller, Z. S. C. van Driessen, geb. Wenneker, D. J. J. M. Kater, geb. Tismeer, Z.J. Bot ter, geb. Pruimenboom, D. K. Jongstra, geb. Abbencs, Z. E. IV. dc Bruin, geb. Leewens. Z. P. T. Gras, geb. v. d. Kunl, Z. C. v. Wiugnardeu, geb. Leeuw, D. J. C. Streber, geb. Kramer, D. M. G. Looman, geb. Mennes Z. N. Kok, geb. Hoek. D. Overleden: E. Koopman, geb. Londen, 71 j. Texel, van 22 tot 28 Januari. OndertrouwdP. Mooien Cz. eu A. Kalis. Geboren: Junnetje, d. v. J. v. Flccrwnardcn enJ. Bakker. Catkarina Maria. d. v. J. de Waard Jz. en A. M. Molenaar. Krijn, z. v. C. Tanis en L, Bakker. Dirk, z. v. D. Hemel rijk en J. Schagen. Cornelis, z. v. M. Timmer eu N. Ihviner. Overleden: S. Daalder, r.0 j. G. Brouwer, 7. v. J. Brouwer Jbz. en A. Dros, 28 j. E. Brnin, wed. vau S. Eelman, 77 j. Schagen, van 25 tot 28 Jannari. Geboren: Joseph Alphonsus Mari.i, z. v. J. Keet en C. J. Maasaen. Overleden: N. Meurs, 67 j. eu 3 m. Laatste berichten. i Februari. Helder. Donderdagavond, te laat om het nog in ons nummer van dien dag op te nemen, werd ons van geachte zijde bekendgemaakt, dat een telegrafisch bericht de verplette ende tijding had gebracht van het overlijden van Dr. P. G. F. Vogelpoel. De algemeen geachte en beminde genees heer is te Soerabaja aan de cholera over leden. Hoe zwaar dit verlies weegt, zal ongetwijfeld een ieder, die den overledene gekend heeft, kunnen beseffen. Zijn huma niteit en groote toewijding aan de door hem gekozen werkkring waren zeker zeld zaam. Zijn verscheiden zal diep betreuid worden Helder. De alhier gevestigde plaatselijke afileeling van den Nederlandschen Bond „Maat schappelijk Belang" hield gisterenavond in Ti- vol i eene algemeene, ook voor niet-leden toe gankelijke vergadering. Nadat door den voorzitter der afdeeling, den heer A. Klik, een enkel woord ter inleiding was gesproken, trad als spreker op de heer J. J. Grootendorst, lid van het hoofdbestuur, die in de eerste plaats mededeelde, dat het doel van den Bond is: i. Bestrijding van de ver keerde toepassing der coöperatie; 2. Te trach ten wettelijke regeling en betere waarborgen te erlangen voor den verkooper, bij faillissementen 3. Het uitschrijven eener prijsvraag naar de goede oplossing van het vraagstuk: „Vrijhandel of Protectie?" 4. Voorlichting aan de Kamers van Koophandel te verstrekken in zaken, den kleinhandel betreffende. 5. Het vestigen van een centraal bureau voor het indienen van klachten over bestaande verkeerdheden, waarop de Re geering kan gewezen worden. De coöperatie besprekende, erkende spreker dat deze met eene goede bedoeling in 't leven was geroepen, nl. om den minder bedeelde, den werkman, zoo goed en goedkoop mogelijk aan zijne voornaamste levensbehoeften te helpen. Latei- was echter de Coöperatie verkeerd toegepast ge worden bij de oprichting der winkelvereenigingen van Eigen Hulp, waar beter bezoldigde staats ambtenaren hun voordeel zochten en concur renten werden van den winkelier, die door het geen hij offert aan 's Rijks-schatkist op zijn beurt toch verplicht is bij te dragen in het bezoldigen dier ambtenaren. Spreker beriep zich op de winkels van E. H. in den Haag, met hun omzet van meer dan zeven tonnen gouds per jaar. om aan te toonen dat door de concurrentie van Eigen Hulp tal van winkeliers met ondergang worden bedreigd of reeds onmogelijk zijn gemaakt. Ook griefde het spr. dat de genoemde winkel vereenigingen over het algemeen minder belas tingen of rechten betalen dan den gewonen winkelier. De overige punten van het programma van den Bond werden verder achtereenvolgens dooi den spreker toegelicht, om te bewijzen dat er voor den handelaar of winkelier voldoende reden bestaan om zich als lid bij den Bond aan te sluiten. Van de gelegenheid tot debat werd ruim schoots gebruik gemaakt. De heer W. J. Harms trachtte aan te toonen dat er voor den voor het meerendeel niet ruim bezoldigden ambtenaar evenveel reden bestaat in de coöperatie zijn voordeel te zoeken als voor den werkman. Dat het bestaan van den middenstand daardoor zou worden bedreigd, acht hij eene onmogelijkheid. De omstandigheid dat de coöperatieve ver- vereenigingen met aanzienlijken omzet naar verhouding minder zwaar zijn belast dan de meeste winkeliers acht deze spreker een gevolg der patentwet die noodzakelijk herziening vereischt. Om aan te toonen dat Eigen Hulp niet met de winkeliers concurreert, deed spr. uitkomen dat de prijzen van E. H. over het algemeen gelijk zijn aan die van anderen, soms zelfs hooger. De heer Klik zou wenschen dat E. H. er toe overging de winkelprijzen te verlagendaar door zouden de hooge dividenden vervallen en de prikkel om lid der Vereeniging te worden, zou dan bij velen verdwijnen. De heer Ou denhoven wenschte toe te geven dat voor de oprichting van E. H. wel eenige grond moet hebben bestaan, doch betwijfelt of deze wel aan wezig is voor het voortbestaan der vereeniging. De heer Grootendorst, die hierna den heer Harms beantwoordde, wees er op dat lager ge plaatste ambtenaren in vele gevallen door hun chefs, leden van E. H., worden gedwongen bij de vereeniging hunne inkoopen te doen. O. m. werd door spr. medegedeeld, dat te Harderwijk een gedeelte van de kazerne wordt gebruikt ais opslagplaats voor de koloniale waren van E. H. en dat in diezelfde garnizoensplaats de bestellin gen door onderofficieren en soldaten bij de le den van E. H. worden bezorgd. Dit noemde spr. onzedelijke misbruiken. De heer Harms beaamde dit en meende dat de eerste klacht, daarover bij de Regeering inge diend, aan deze praktijken een eind zou maken. Door den heer Korver werd het doel van den Bond nader ontwikkeld, terwijl de heer Ouden hoven, als president der Kamer van Koophandel te dezer plaatse, de medewerking dier Kamer toezegde om de belangen van den handel te helpen bevorderen. Nadat nog eenige discussie was gevoerd tusschen de heeren Ko:ver en Vries, waarbij laatstgenoemden spreker alle piessie, ten opzichte van het koopen bij E. H., ontkende, werd de vergadering met de gebruikelijke plicht plegingen gesloten. Ten gevolge van heden ontvangen bericht is Ds. A. Letter, pred. te Wieringerwaard, door onge steldheid verhinderd, 0111 de morgen godsdienstoefe ning in de W. kerk te leiden, zoodat die godsdienst oefening niet kan worden gehouden. Helder, 1 Februari. Door het Kiescollege der Hervormde Gemeente alhier is, op gisteren liet navolgende 12 tal gemaakt: J. C. Benit, pred. te Bovenknrspel J. F. L Boonackcr. pred. te Oteileekl'li. II. Edling, pred. te Limmen A. F. Eilerts de Haan, pred. te Ben- ningbrock A, Fetter, pred. te Wieringerwaard Th. Granprd Molière, pred. te O. I. pred. m. verl.; Dr. J. Herderschee, pred. te Franeker J. Kutscli Lojenga, pred. te Enkhuizmi J. A. F. van der Meer van Kuffer, pred. te MoordrechtJ. K. Miih- ring. pred. te St. Maarten en ValkoogA. J. On- nekes, pred. te Winkel en W. de Vries, pred. te Noord-Wolde. De Visschcrij-Maatschappij „Den Helder", alhier, keert over 1889 een dividend uit ad 3 pet. Sedert jl. Donderdag zijn alhier uit zee drie lijken aangebracht. Geen dezer was van bijzondere kenteekenen voorzien. Het geborgen gedeelte van den inventaris van het gestrande Engelsche stoomschip „Newn- ham" heeft jl. Donderdag alhier bij openbare verkoop f 16S9.65 opgebracht. Bij het onderzoek, Maandag en Dinsdag te Sunderland gehouden naar de oorzaak der stranding van het in de Noordgronden veronge lukte Eng. stoomschip „Newnham", werd deze toegeschreven aan slechte loodingen, doch ove rigens werden de kapitein en officieren van schuld vrijgesproken. Op 23 en 24 dezer is te Cardiff een onder zoek ingesteld naar de oorzaak van het vergaan van het Eng. stoomschip „Dragonfly", op9 Dec. jl., in de Noordgronden. De uitspraak luidde, dat de kapitein niet genoegzaam rekening had gehouden met het afdrijven naar lij, terwijl het schip bijgedraaid was. Dewijl dit echter een dwaling is in het oordeel van den kapitein, heeft men hem zijn certificaat laten behouden. Naar men meldt, heeft de Minister van Ko loniën aan den Gouverneur van Suriname den last verstrekt om den post Republiek, gelegen in het district Boven-Para, weder te doen bezet ten door een detachement infanterie onder beve 1 van een officier. Voor geagreërde klerken der posterijen zal in de tweede helft der maand Februari a. ff? weder een examenworden gehouden voor d§ betTekking van klerk bij de Rijkstelegraaf. Men seinde ons gisterenavond uit den Haag, dat de Eerste Kamer de begrooting .van Koloniën had verworpen met 20 tegenigj stemmen. Het „Handelsblad" zegt hiervan De meerderheid der Eerste Kamer heeft dé verantwoordelijkheid op zich genomen voor èene gewichtige maar tevens uitstekende daad. 'De politieke levensdraad van den minister Keuche-j nius is afgesnedenhet Xde hoofdstuk der staats- begrooting is, hoewel met de geringe meerder heid van 20 tegen 19 stemmen, verworpen. Bij de stemming over hoofdstuk koloniën stemden tegen de heeren Insinger, Six, Vehing Meinesz, Alberda, Van Royen, Blijdenstein, Coenen, Viruly, Wertheim, Welt, Rengers, Van der Breggen, Bultman, Donker, Van Swinderen, Blnssé, Van Nagell, Van Lier, Prins en van Gennep. V1óór stemden de heeren Pijnappel, Van Pal- landt, Regout, Van Zuylen, F. van Nispen, Hengst, Kappeyne, L. van Nispen, Verheijen, Huydecoper, Vlielander Hein, De Bruyn, Mel- vill van Lynden, Smitz, Smits van Oyen, Maghee, Pyls, Thooft en de Voorzitter. Het heeft den Koning behaagd den heer C. Basroger, kapitein van het Fransche stoom schip Emma, te huis behoorende te H&vre, te benoemen tot ridder in de orde van den Neder landschen Leeuw. Eenige buitenlandsche bladen melden dat de Russische Czaar de hem aangeboden functie van scheidsrechter tusschen Frankrijk en Neder land, over de grenskwestie in Suriname, afgewe zen heeft 0111 de voorwaarden, daarbij van Ne derlandschen kant gesteld. Men mag met recht benieuwd zijn naar die voorwaarden. Frankrijk zou zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak onderworpen hebben. in het Koegras nabij W esteinde op de plants bewoond door den Heer MAC DONALD ten overstaan van den te Helder ge vestigden notaris P. S. HORDIJK op Woensdag 12 Februari 1890 voormiddags 10 uren van: 41 overliouders, ongeveer 100.000 kilo's best gewonnen hooi, r ij t u i g e n, waaronder een sterke braek voor 8 personen, tentwagen, Zuid- Hol landsche kar (zoo goed als nieuw), scha- penruiven, voerbakken, tobben, melk- en weivaten, emmers, karns, kaasmakers, en zetters, voorts HUISRAAD en INBOEDEL als tafels, stoelen, spiegels, linnen- en andere kasten, canapé, mahonij- seeretaire, houten én ijzeren ledi kanten met en zonder springveeren matrassen, cylindermangel, keukengereedschap en het geen meer ter verkoop zal worden aange boden. Nalere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris HORDIJK. Schipper DEN DAS zal op den.verkoop dag 's morgens 84 uur varen van het Molen plein naar de plaats der verkooping en na afloop van den verkoop van daar terug. a 10 cents per ons. 30 cent per stuk tij W. H. BURGERS Confiseur. Middenstraat. Tooneelvoorstelling op Zondag 2 FEBRUARI 1890, bij G. VOLDER, Anna Paulowna. Opgericht in 1821. Loodsgracht N°. o.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3