HELDERSCHE- NIEÜWEDIEPER COURANT Jaargang 48. M 16. Woensdag 5 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. i J. H. VAN BALEN. BEKENDMAKING. (En desespereert nimmer!* Jan Pieterts. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Conrant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, annracrkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder roepen bij deze op ingezetenen, die verlangen als Vr ij willig ers bij de Militie voor deze gemeente op te treden, om zich daartoe op een der overige werkdagen van deze maand, tusschen des morgens 9 en 12 ure, ter Secretarie aan te geven. Aan ieder Vrijwilliger wordt door de gemeente een handgeld toegekend van zestig gulden. Om Vrijwilliger bij de Militie te zijn, moet men ongehuwd, of kinderloos weduwnaar en ingezeten wezen, voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 1.56 meter lang, op den 1 Januari van dit jaar het 20ste jaar ingetreden en het 35ste jaar niet volbracht hebben, tot op liet tijdstip der optreding aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Ter bekoming van laatstgenoemd bewijs, kan men zich, vergezeld van twee, ter goeder naam en faam bekend staande meerderjarige ingezetenen, die de vereischte verklaring kunnen afleggen, ter Secretarie op eiken werkdag in deze maand aanmelden, tus schen des morgens 9 en 12 ure. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als Vrijwilliger toegelaten voor de gemeente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geen ver plichtingen ten aanzien van de Militie meer te ver vullen hebbe. Hij, die bij de zeemacht, bij het leger hier te lande, of bij het krijgsvolk in 's Itijks Overzeesche bezittingen heeft gediend, wordt niet als Vrijwilli ger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het ver laten van den dienst, behalve een bewijs van ontslag, van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschrift hebbe ontvangen, inhou dende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot zijn veer tigste jaar volbracht is, als Vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. De Vrijwilligers worden, voor zooverre ze daartoe geschikt bevonden zijn, en er gelegenheid toe be staat, ingelijfd bij het korps hunner keuze. Helder, den 4 Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. NEDERLAND. HELDER, 4 Februari. De commissie van rapporteurs over het ont- werp-burgerlijke pensioenwet komt heden bijeen tot vaststelling van het eindverslag. Feuilleton van de Heldersche- en Nieuwedieper Courant. 16) ELZENKONINGIN. Roman door N. VON ESCHSTltUTH. A propos," riep de hertogin met levendigheid uit, „als ik goed ingelicht hen, moet meneer de Sangoulèine zelf zanger zijn, en wel bedeeld met een uitmuntenden baryton Och, geef eens een lied ten best®!" zoo wendde zij zich "rechtstreeks tot Norbert, „gij zult in ons een zeer dankbaar cehoor vinden Norbert stond op, een donkere gloed overtoog zijn bleek gelaat. „Wil me verontschuldigen, Konink lijke Hoogheid." antwoordde hij zacht, „ik zing op mijne manier wel eens een paar eenvoudige stukjes, maar voor het accompagneeren op de piauo zijn mijn verweerde zeemanshanden totaal onge schikt." „O, ik stel mijn gering talent gaarne te uwer beschikking!" riep freule von Sanden en wipte van ihaar stoel op, „ginds op den vleugel zullen we stellig een paar bekende composities van Schumann, Mendelssobn of Schubert vinden. Norbert volgde de jonge dame, die met vlugge schreden op het instrument toetrad en in de inu- rziek aan het snulfelen ging. In een oogwenk was ook meneer von Meisenheim er bij en bracht met :zijn zenuwachtige hoifelijkheid den muziekstapel ter tflege in de war. Eindelijk had de jonge zeeman een bekend lied gevondenaavzelend hield hij 't een oogenblik in de handen, terwijl er een ernstige trek op zijn voor hoofd lag, daarna reikte hij de muziek haastig aau freule von Sanden over en verzocht met eene snelle buiging„Zou u de goedheid willen hebben mij "te accompagneeren „Herinnering", las de hofdame halfluid, en na •een onderzoekenden blik op de muziek geworpen te Lebben, nam zij plaats op het pianokrukje en sloeg In Den Haag worden natuurlijk reeds na men genoemd van opvolgers des Ministers Keu- chenius, indien deze, zooals waarschijnlijk is, uit het Kabinet treedt. Behalve de heeren dr. Wijn malen, die als politiek man geheel onbekend is, en de heer Van Nünen, de controleur met ver lof, die voor 'een der Katholieke districten zit ting heeft, is er reeds sprake van het lid van den Raad van Indie, den heer W. P. Groene- veldt, di& gezegd wordt tot dè antirevolutionaire richting te behooren. Dat alles zijn echter losse geruchten. De Raad van Ministers hield heden voor middag eene langdurige vergadering ter over weging van de houding van het Kabinet, na het votum van de Eerste Kamer op gisteren. Volgens geruchten zou het niet onwaarschijn lijk zijn, dat het geheele Kabinet ontslag vroeg. In de „Staatscourant" is opgenomen de wet van den igen Jan. jl. („Staatsblad" no. i), hou dende voorbereidende maatregelen tot het ver krijgen der noodige kennis van feiten en toe standen der beoordeeling in hoever aanvulling van de sociale wetgeving wordt vereischt.- De mededeeling, dat de heer Cuypers be last is geweest met de. teekening vooreen nieuwe reeks muntbiljetten, kleiner dan het bestaande, kunnen wij aanvullen door het bericht dat de proefdruk sinds eenigen tijd reeds gereed is en door den minister goedgekeurd. Waarschijnlijk zullen niet voor het einde des jaars deze munt biljetten in omloop gebracht worden. >jog steeds worden oud model muntbiljetten bijgebrukt. Uit 's Gravenhage meldt men aan het „N. v. d. D.": De plannen tot verbouw van het ministerie van Binnenl. Zaken aan de Vijverzijde, in har monie met de andere herstelde gevels aan den waterkant, moeten nu gereed zijn. Gedurende de restauratie zullen de lokalen van het Binnenhof tegenover Binnenl. Zaken, thans in gebruik voor den dienst der Staats spoorwegen, bestemd worden tot huisvesting van het personeel. Deze plannen, tot uitvoering waarvan op de eerstvolgende begrooting de gelden zouden wor den uitgetrokken, houden ook verband met een reorganisatie van twee departementen, n.1. van Binnenl. Zaken, dat het deel der landbouw-aan- gelegenheden, thans nog onder zijn beheer, zou overdragen aan Waterstaat, Handel en Nij verheid. Aan laatstgenoemd departement zou een af zonderlijke afdeeling voor den landbouw inge steld worden, terzijde gestaan door een land- bouw-raad als permanent raadgevend lichaam, in den geest van het college voor zeevisscherijen. De bekrachtiging der spoorweg-overeenkom sten zou voorts de noodzakelijkheid doen ge boren worden voor eene speciale afdeeling spoorwegen, verdeeld in een technisch en een administratief bureau. ter inleiding eenige akkoorden aan. De hertogin liet liaar handwerk rusten en luis terde aandachtig naar den jongeD zanger, prinses Josephine zat met gevouwen handen en het hoofd op de borst gezakt, en gravin Sternow ontplooide een grooten, rooden waaier en bewoog dien op de maat voor haar gezicht op en neer. Met aangrijpend diep gevoel gaf de jonge offi cier het heerlijke lied van Goeler weer en Ruth kon den blik maar niet van hem afwenden, „'k Gedenk daarbij met weemoed steeds en toch zoo graag den ouden tijdklonk het hartstochtelijk van zijn lippen; met een plotselingen opslag trof zijn donker oog dat der eigenares van Altingen, en 't was Ruth, alsof die blik in haar boezem een nooit gekende smart wekte. Plotseling voelde zij zich eenzaam en verlaten le midden van al die heerlijkheid, waarnaar ze zoo vurig verlangd had als in een droom verplaatste zij zich naar het park van haar ouderlijk kasteel en wel bij de taxushaag, waar datzelfde gelaat trouwhartig om liefde sraec- kend naar haar had opgezien. „Verloren, ver loren 1" klonk 't als het verwijderd gesuis van boomtoppen door haar brein, en zij boog het hoofd en herhaalde in haar binnenste„verlorn „Voortreffelijkmeesterlijk!,, juichte meneer von Meisenheim toe, maakte tal van complimentjes en fluisterde Ruth in het oor, terwijl hij naar haar stoel overboog"Een geluksvogel die Sangoulème, hij zal nog eens van zich doen spreken!" Freule von Sanden stond op en de aanwezigen overstelpten Sangoulème met loftuitingen. Gravin Sternow liet den waaier zakken en vereerde den zanger met haar smachtendsten blik. Ruth bleef echter zwijgend zitten. Wat kon den gevierden man gelegen zijn aan den lof eener vreemde De villa Olivia prijkte in helderen zonneglans. De Zondagmorgen was somber en koud geweest, de eerste sneeuw dwarrelde door de lucht en weefde een killen bruidssluier voor de aardezonder ge- druisch daalden de vlokken neer en hulden de steenen beelden der Altingsche villa in vlekkeloos wit. Binnenlandsch nieuws. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, afgezonden door het Postkan toor alhier, gedurende dé-eërsle helft der maand Januari 1890 Wed. Zuurbier, mej. J. Huiskes, J. Lelie en Wed. H. F. Babbé, allen te AmsterdamW. Baay, te DelftJ. W. van Kempen, te 's Gra venhage J. Louwerse, te Utrecht. Van Anna Paulowna M. de Bruin, te Amsterdam. Van Hypolitushoef: H. Tauber, te Bovenkarspel. Briefkaarten. Dames Plaat, Wed. R. Bakker en mej. M. Leeger, allen te AmsterdamWed. van Lis, te RotterdamW. Plaatzer van den Huil, woon plaats onbekend. Amerika (Brieven) Mme. E. Thompson, te New-York. De Cocksdorp, (Texel) 31 Jan. Gisteren avond had alhier in het logement „de Hoop" voor een zeer talrijk publiek eene tooneeluitvoe- ring plaats ten voordeele der armen. Het programma bestond uit drie nummers. Vooreerst werd opgevoerd „Eene kleine vergis sing" door Antonie, toen „Een huwelijk door het nieuwe kiesrecht" door W. N. Peypers en eindelijk „Het bedrogen drietal" door M. J. Gil lissen. Een woord van lof kan den spelers voorzeker niet worden onthouden, daar zij het publiek ge durende den geheelen avond aangenaam heb ben bezig gehouden. Ook zij een woord van dank toegebracht aan de HH. Vlessing, die den spelers zoo welwil lend hulp verleenden door het vervullen van rollen in het tweede stukje en door hunne pret tige muziek. Een druk bal besloot den bijeenkomst, welke zich kenmerkte door een zeer opgewekte stem ming. (T. Ct.) Texel, 3 Febr. Men ijvert hier tegen woordig voor de Prins-Hendrikstichting te Eg- mond aan Zee. Vrijdag 11. werd door eenige leden van de vereeniging „Nut en Genoegen" te Oosterend eene tooneelvoorstelling te Waal gegeven, ten voordeele van bovengenoemde stichting. Deze voorstelling bracht op f 23.45, waarvan ongeveer f20 overgemaakt kon worden. Dezelfde heeren zullen voor hetzelfde doel a. s. Zondag eene voorstelling geven te Oosterend, terwijl eerdaags daarvoor een gezelschap van den Burg aldaar eene uitvoering zal geven. Langs den Zuiderzee-dijk spoelt in de laatste dagen nogal wat kort wrakhout aan, vermoede lijk afkomstig van het in de Zuidgronden ver gane schip. Later echter waren eenige zonnestralen door de grauwe wolkenlaag gebroken, eerst schuchter en weifelend, doch langzamerhand aangroeiende fot ver blindende stralenbundels, die duiztnde schitterende diamanten over de slanke boomtakken strooiden, en ten slotte uitvloeiend in een gulden lichtglans welks vriendelijke pracht ook in de vertrekken der, villa Olivia zijn blijden weerschijn wekte. Ruth was uit de kerk teruggekeerdlioed en mantel had ze in haar kamer afgelegd en doorliep nu de lange reeks der salons, om bij Anneke een aangevangen schilderstuk af te maken. De mollige tapijten dempten het geluid harer schreden en nu zij de geopende deur naderde, deinsde zij eens klaps terug op d'eri klank eener maar al te wel békende stem, die welluidend en vol innigheid tot haar doordrong. Weifelend trad zij op de portière toe en haalde die even op zij. Bij het raam stond Anneke in dén helderen zon neschijn, slank en aanminnig als de sierlijke ber ken rondom de houtvesterswoning, waarmede zij opgegroeid was, en naast haar de flinke gestalte van den marineofficier, geheel opgaande in den aanblik van het jonge meisje en met een blijden lach over het genot van het weerzien. Het blozende kind van het woud babbelde vrien delijk, sloeg vleiend beur arm om den hals van haar neef en leunde zoo vertrouwelijk aan zijn borst, alsof dit vanzelf sprak en niemand ter wereld haar die plaats kon betwisten. Een mooi paar, zoo verschillend en toch als voor elkander geschapen. Een nooit gekend gevoel doortintelde Ruth's ziel, 't was haar alsof ze zich tusschen die twee moest dringen en in woeste drift dat meisje van zijn hart wegrukken met de bitse vraag: „V\'utwilt gij hier Wie geeft u het recht, zoo naast hem te staan Mij heeft hij 't eerst liefgehadLangzaam streek zij met de hand over haar voorhoofd en prevelde „Hij heeft mij liefgehad, wat ben ik nu nog voor hem Daarop klemde zij de lippen opeen, wierp het hoofd trotsch in den nek en verliet de kamer Wieringerwaard. De onder-opzichter der Zuiderzee-visscherij M. Kleijn is overgeplaatst van de Nieuwe Sluis naar Wieringen. Aange zien het vorige jaar nabij de Nieuwe Sluis1 de meeste perceelen weder werden gesteld, werd deze 'betrekking aldaar opgeheven, zaodat het nog verpachte gedeelte van af Weringen zal worden bewaakt. Schagen. Door de Feestcommissie voor den in April e. k. alhier te houden Zangwed strijd is aan de verschillende Mannenkooren het zeer zeker aangename bericht verzonden, dat de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij zich bereid verklaard heeft op den 27sten April a. s, 's avonds 12 uur een extra-trein te doen loopen van Schagen naar Amsterdam, stoppende op de tusschenstations. Hoogwoud. Op de voordracht van on derwijzeres aan de school alhier, hoofd de heer J. Balder, staan de dames A. G, Visscher te Deventer, L. Vissink te Sneek, A. Dondorff te Enkhuizen, C. Egmond te Heer Hugowaard. Oudkarspel. In het lokaal van den heer G. Slotenmaker alhier had de aanbesteding plaats van een nieuw te bouwen woonhuis-bakkerij, voor rekening van den heer S. Evers, brood-, koek- en banketbakker aldaar. Van de vier ge gadigden was Jb. van der Busse de laagste in schrijver voor f 2964, aan wien het werk is gegund. De uitvoering van het metselwerk is door den aannemer overgedaan aan A. Vis, mr. metselaar, mede aldaar. Oude Niedorp. De correspondent der „Alkm. Ct." alhier schrijft aan dat blad: Naar aanleiding van uwe aanteekening bij mijn schrijven in uw laatste nummer, zij het mij ver gund, een paar opmerkingen te mogen maken. Dat niet alle plattelandsbewoners in hunne belangen zullen benadeeld worden als het ver zoek van „Burgeqjlicht" te Helder wordt inge willigd, (1) is nog al duidelijk, trouwens ik heb dit ook niet gezegd. Immers zij, die de stations Helder, Schagen of Alkmaar kunnen bereiken, zullen zich waarschijnlijk met de aangevraagde dienstregeling kunnen vereenigen. Intusschen blijft er nog eene breede schaar van plattelandsbewoners over, die zich met dat verzoek volstrekt niet ingenomen betoont; dit bewijzen de adressen, van dezelfde strekking als de onze, welke in de omliggende gemeenten worden geteekend. Eerst als de voor- en tegenstanders van het adres van „Burgerplicht" trouw opkomen, zal het m. i. zijn uit te maken, of uwe onderstel ling op waarheid gegrond is, nl. dat wanneer de gevraagde regeling tot stand komt, belangrijk veel meer personen en grooter belangen zullen worden gebaat, dan geschaad. (1) Inmiddels is op bedoeld verzoek, zooals wij reeds meldden, afwijzend beschikt. (Red.) even stil en ongemerkt als zij gekomen was. Anneke keek op de klok. „Ruth moet al uit de kerk terugwezen," zei ze haastig, „ik zal eens gaan zien en haar meedeelen, dat je hier bent, Norbertwat zal ze blij zijn je weer te zien Een vluchtige schaduw vloog, over zijn gelaat. „Zou je dat denken, kind vroeg hij bijna bitter, „blijf maar hier, mijn bezoek mocht de eige nares van Altingen eens hinderen, en dat zou me zeer spijten. Mijn tijd is bovendien ook verstreken, ik word op het slot verwacht. Vaarwel, nichtje, wees niet boos op me, als ik niet nog een tweede maal kommet den besten wil zou 't me niet mo gelijk zijn, tenzij misschien aastaanden Zondag orider kerktijd." En hartelijk haar beide handen vattende, voegde hij er opgewekt bij„Over vijf dagen ga ik op reis naar grootmoeder in het bosch, ga mee naar huis, Anneke, naar onze geliefde dennen en de donkere klaverweide, daar heerscht rust en vrede, daar gevoelen we ons thuis, daar bëhooren wij Die vreemde lucht hier verstikt ons eenvoudige menschen, zij zal de onschuldige woudbloem met valschen kleurenglans tooien eu haar het donzig waas der kinderlijke tevredenheid ontnemen 't Is niet goed voor ons, Anneke, dat we vermetel te hoog willen vliegen; als de vlinder naar de zon tracht op te stijgen moet ze het leven laten, en het hart wordt gebroken, als het minnen wil wat onbe reikbaar is De vaste druk van zijn hand deed haar bijna pijn. „Ga mee naar huis, Anneke, ga meeEn met een paar haastige schreden was hij bij de deur, ijlings wegsnellend, alsof de grond hem onder de voeten brandde. Anneke keek hem hoofdschud dend na, begaf zich naar den anderen vleugel naar Ruth en sloeg den arm om haar heen. Norbert was daareven hier, hij is zoo groot en knap geworden, maar gelukkig is hij niet, Rutli. Gij zijt altijd zoo goed en vriendelijk voor ieder een, vraag hem eens wat hem scheelt en help hem (Wordt Vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1