DE TROHPETTERHAJOÖB. L l F. OUDENHOVEN, 'T ALGEMEEN BELANG" B E R I C H T. MARINE. Openbare Aanbesteding Veiling van Inboedel. Openbare Verkooping, Stads - Schouwburg. CEBR. A. VAN LIER. Hollandsch Tooneelgezelschap. Kanaalweg I 169, Dijkstal D 410. A GENTSCHA P Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te Amsterdam, Agentschap der Brand- Maatschappij, Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, Schagen. BOERENKNECHT f0.90. Roomboter!!! f0.90. Openbare Verkooping. Eiken- en Greenen TIMMER- en BRANDHOUT, Eene flinke DIENSTBODE, een aankomend Letterzetter. Een flinke jongen een flinke Keukenmeid een tweede Meid, eene flinke Dienstbode, ASSURANTIE. Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JA RING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. Aan de vele aanvragen bij inteekening om de nummers van de COURANT vanaf 1 Januari te mogen ontvangen, kunnen wij niet voldoen, daar die niet meer voorbanden zijn. Alléén van ons ZOXDAGSBLAD zijn wij instaat nog de nummers van af No. 1 te leveren. Afzonderlijke nummers van de Courant en het Zondagsblad worden niet anders verstrekt dan aan abonnés en voor zoover er voorraad is. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Heden overleed mijne geliefde Echt- genoote Vrouwe II. P. A. VISSER NETLER. L. C. P. W. VISSER, Hoofd-Ingenieur der Marine. Nieuwediep, 3 Febr. 1890. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet afgewacht worden. Vele ingezetenen onzer gemeente hebben gisteren tot hun groot leedwezen de tijding ontvangen, dat Dr. P. G. F. VOGELPOEL, Officier van Gezondheid lste kl. bij de K. N. M., te Soerabaja is overleden. Gedurende zijn verblijf alhier heeft hij door zijn kunde, gepaard aan zijne bekende humaniteit, velen aan zich verplicht. Dat zijn naam in dankbare herinne ring zal blijven, is zeker. Namens vele ingezetenen van Helder Leo W". F. Oudenhoven. Helder, 1 Februari 1890. bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Woensdag den 12 Februari 1890, des voormiddags ten 11 ure, van: Het verrichten van eenige werk zaamheden aan gebouwen van het Maritieme établissement Willems oord. De bestekken liggen ter lezing bij liet Departement van Marine te 's Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willems oord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zijn de bestekken a f 1.per exemplaar te ver krijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwijzing in loco zal geschieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 ure. Den gegadigden wordt bij deze reeds ge wezen op de mogelijkheid, dat het vergrooten van de stookplaats buiten liet fort Oostoever niet zal behoeven te worden uitgevoerd, en de aannemingssom alsdan naar evenredigheid zal worden verminderd. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofd-Ingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens art. 5 der Algemeene Voor waarden, moeten vóór het uur der aanbe steding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directie-gebouw. Willemsoord, den 30 Januari 1890. De Vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. Notaris HATTINGA RAVEN, te HELDER, zal op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890, voormiddags 10 uur, te Helder, in het lokaal #Tivoli", publiek verkoopen: Een netten en goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande uit Tafels, Sto.elen, Canapé, Salon-ameublement, Bonheur du jour, Ledikant, Kleeden, Gordijnen, Kachels, goed gevulde veeren- en andere Bedden, Ivoper-, Glas-, Tin-, Porcelein en Aardewerk, bene vens eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te bezichtigen. Nadere informatien ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. De bekende en onbekende schuldeischers in de onder liet voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JAN HONDIUS, in leven Banketbakker, gewoond hebbende te Helder en aldaar overleden den 30 Januari 1890, worden verzocht hunne vorderingen vóór of op 20 Februari 1890 in tekenen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. op DONDERDAG den ZESDEN FERRI ARI a. s„ des namiddags ten 12 ure, in het Hotel „«Ie Toelast," te Nieuwediep, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van Het WRAK van het den 26 Januari jl. bij Callantsoog verongelukte Engelsche vier- mastschip „Loch Itloi<lnrt", laatst gevoerd door Kapitein ANDREW, en deszelfs nog inliebbende Lading, bestaande uit SALPETER, met de zich nog aan boord bevindende bijna geheele Inventaris. Genoemd schip werd in 1881 te Glasgow door de Heeren BARDAY CURLE C°. gebouwd, groot 2000 Register tons. Voorts nog eenige te bergen Inventaris, van bovengenoemd schip afkomstig. Informatiën te bekomen ten kantore van de Heeren DUINKER en GOEDKOOP, Cargadoors te Nieuwediep en te Amsterdam, en bij bovengenoemden Deurwaarder te Helder. op VRIJDAG den 1 FEBRUARI a. s., des voormiddags 10 uur, aan de Achter binnenhaven te Nieuwediep, ten over staan van den Deurwaarder Koningstraat, over „Musis Saerum". DIRECTIE: Woensdag 5 Februari 1890: BUITENGEWONE VOORSTELLING door het Directie: A. VAN LIER, van Amsterdam. Eerste opvoering van: Beroemd blijspel met zang, coupletten, enz. in 4 bedrijven. Muziek van S. BENAVENTE. Nooit alhier, maar te Amsterdam en verder in geheel Nederland met het grootste succes opgevoerd. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames: VAN BEEM, ANDRÉ, POONSeii VANROSSUM en de Heeren: ISOUARD VAN LIER, LAGEMAN, JURGENS, SM1TH en VER HAGEN. Orkest der Kon. Ned. Marine. Aanvang: 8 uur. Prijzen der plaatsen: Ie Rang 99 ets., 2e Rang 75 ets., 3e Rang 50 ets., 4e Rang 30 ets. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 cents extra per stoel berekend. Plaatsen zijn op den speeldag te bespreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, ii 10 ets. extra per plaats. Beledigd Makelaar, Taxateur van Onroerende Goederen, Houder van publieke veilingen. der West-Friescho Bank te Schagen, der Utrechtsche Hypotheek- Bank te Utrecht, van Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz. opgericht A° 1790, te Amsterdam. Ilorlolat uit te Schagen. Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Sleclitvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansche Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedschap, Kaaskleurseli en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. gevraagd, die goed kan ploegen en melken, bij W. V A N G IJ T E N B E E K, te Anna Paulowna. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 5 Februari te Helder, Kerk* gracht 47, te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123£ uur. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo. levert franco: A. BRUNSTING, Beilen. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Holder. Heden overleed, na een smartelijk lijden, mijn geliefde Echtgenoot PIETER SMIT Cz., in den ouderdom van ruim 66 jaar. Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen, Wed. P. SMIT—BUTTER. Wieringerwaard, 3 Febr. 1890. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lijden, mijn geliefde Echt genoot JAN DIRKZ00N SCHENK. in den ouderdom van bijna 26 jaren. Wed. J. SCHENK—NIEROP. Wieringerwaard, 31 Jan. 1890. Eenige en algemeene kennisgeving. [Herplaatsing wegens misstelling.] Notaris HATTINGA RAVEN, te HELDER, Ag* zal op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1890, 's avonds 8 uur, in liet lokaal „Tivoli", publiek verkoopen: 1. Een GEBOUW, waarin Koffiehuis met recht van //Vergunning", genaamd „PooImcIi Koffiehuis", met afzonderlijke BOVEN WONING, grooten KELDER, SCHUUR, ERF, AANHOORIGHEDEN en afzonderlij ken Uitgang naar de Achterstraat, te Helder, aan het Havenplein, K. 12 en 12a, groot 2 aren 60 centiaren. Het Koffiehuis is verhuurd voor f 12 per week en de Bovenwoning voor f 300 's jaars. 2. Een WOON- en WINKELHUIS, waarin Banketbakkerij, met ERF en AAN- HOORIGHEDEN tc Helder,aan den Kanaal- weg 32, uitkomende aan den Dijkweg, groot 91 centiaren. 3. Een WOONHUIS met ERF en GROND te Helder, aan de Dirk Gorterstraat, nabij de Middenstraat, B 1 en 2, groot 2 aren 31 centiaren. .4. Een WOONHUIS met ERF te Helder, aan de Molenstraat 66, groot 93 centiaren. 5. Een WOONHUIS en ERF te Helder, aan de Oranjestraat 36, groot 69 centiaren. 6. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter het vorige, 4b, groot 34 centiaren: En ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN: 7. Een WOONHUIS en ERF te Helder, aan de Schagenstraat 39, groot 72 centiaren. 8. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Schagenstraat 41, groot 72 centiaren. 9. Een WOONHUIS, waarin Water- en Vuurnering, met ERF, te Helder, Gasstraat 23, groot 50 centiaren. 10. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, Gasstraat 21, groot 54 centiaren. 11. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter de twee vorige, 17a, groot 40 centiaren. 12. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, 17b, groot 40 centiaren. 13. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het'vorige, 17c, groot 40 centiaren. 14. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, 17d, groot 40 centiaren. Nadere informatiën ten kantoren van den Makelaar OUDENHOVEN en van Notaris HATTINGA RAVEN. J. W. van der Wal Cz., van Eene belangrijke partij en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags te voren ter voorschreven plaatse behoorlijk gekaveld en genummerd te bezichtigen. lij „TOT NUT TAN 'T ALGEMEEN". Departement Helder. Buitengewone Vergadering op Vrijdag 7 Februari a. s., des avonds te 8 uur, in „TIVOLI". Niet-leden kunnen tegen betaling van één gulden worden geïntroduceerd. Wordt gevraagd: die goed met de wasch kan omgaan. Adres: Bureel dezer Courant. Terstond gevraagd: Adres: Bureel dezer Courant. voor loopwerk en verder tot het aanleerën van het vak, kan dadelijk geplaatst worden. Adres Bureel dezer Courant. Tegen 1 Maart gevraagd: en P. G. en van goede getuigen voorzien. Adres: Bureel dezer Courant. Gevraagd tegen half Februari of 1 Maart: die een burgerpot kan koken, wasch buitenshuis. Adres: Kanaalweg 168. Ter overname gevraagd het AGENTSCHAP van eene solide Assurantie-Maatschappij voor de gemeente Helder. Brieven franco, lett. A. H., Bureel dezer Courant. BOEÏRENPIjAATSESKT, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f 1ÓOO. Polis- en toetredingskosten billijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4