piepte, niet meer piepte en weer piepte" door W. Koppen. Hierna sloot de voorzitter meteen woord van lof aan het werkend personeel der Vereeniging, dat zoo ijverig werkzaam was ge weest en nog werkzaam is voor de belangen van de Prins Hendrik-stichting. Ook riep hij een „tot weerziens in den volgenden herfst!"toe. Heer Hugowaard. In deze gemeente zijn in 1889 32 huwelijken gesloten en wel 27 tusschen jonkmans en jongedochters, 1 tusschen. een jonkman en eene weduwe, 3 tusschen we duwnaars en jongedochters en een tusschen een weduwnaar en eene weduwe. Geboren zijn 91 kinderen, waarvan 46 jon gens en 45 meisjes. Overleden zijn 59 personen en 2 als leven loos geboren aangegeven. Alkmaar. Het tweede concert, door de heeren Werner en Tibbe alhier in liet lokaal Harmonie te geven, zal morgenavond te 8 uur plaats hebben. Alkmaar Den 3 dezer had in het lokaal Harmonie alhier de uitvoering plaats van het oratorium „de .Schepping", een der schoonste compositiën van den onsterfelij ken toondichter Joseph Haydn. Zooals men weet, heeft tot deze uitvoering aanleiding gegeven, het sterven van een aantal stadgenooten, 0111 aan de oude mannen en vrou wenhuizen der r. c. Piusstichting en der Ned. Herv. gemeente eene welkome geldelijke.bijdrage te verschaffen. Volgens de „Alkm. Ct." was de bewondering algemeen en onverdeeld. Enkhuizen. Jl. Dinsdag werd de dienst geopend van de tramomnibus tusschen Hoorn en Alkmaar, die voor het verkeer van die steden en de tusschen liggende gemeenten groote gemak ken zal opleveren en dan ook met veel verlan gen werd te gemoet gezien. Zooals men weten kan, vertrekken de wagens van het station te Hoorn 8.15, 11, 3.30 en 7 u., om te Alkmaar te arriveeren 10.30, 1.15, 5.15 en 9.15 u. Omgekeerd: vertrek van Alkmaar 8.25, 10.55, 2-47 en 6.25, aankomst te Hoom 10.40, 1.10, 5 en 8.40 u. Wie naar den Helder moet, heeft te Alkmaar te wachten 19, 30, 27 minuten en voor den laatsten trein 1 uur 27 minuten. Die-van den Helder komt en per tramomnibus naar Hoorn rijdt en verder per trein, wacht te Hoorn drie kwartier of langer en doet dus verstandiger, om per paardentram door de Streek zijn weg te vervolgen, waarvoor hij slechts behoeft over te stappen om terstond daarop af te rijden. Tusschen Enkhuizen en Hoorn, dus ook tusschen de Streek en laatstgenoemde stad, is van nu aan de beste, d. i. de gemakkelijkste, goedkoopste en snelste verbinding de tram en daaraan aansluitende tramomnibus, zooals wij u zullen voorrekenen. Die om 8.25 van Alkmaar vertrekt per tram omnibus, is om 1 uur te Enkhuizen, die om 10.55 van Alkmaar gaat is te Enkhuizen 2.50, OBi 2.45 van Alkmaar gaande 6.70, van Alk maar 's avonds 6.25 10.15 te Grootebrock. Omgekeerd 9.10 van Enkhuizen vertrekkende, is men 1.15 te Alkmaar; van Enkhuizen 1.10 te Alkmaar 5.45, 5 uur van Enkhuizen 9.15 te Alkmaar. Wil men des morgens óm halfelf te Alkmaar wezen, dan ga men van Enkhuizen en van de dorpen beoosten Hoorn met den spoortrein die 7.40 van Enkhuizen vertrekt. Dat zal in den regel voor den tramomnibus een drukke rid wezen, daar om 8.07 de locnaltrein van Me- demblik te Hoorn is gearrivee:d en 8.11 de trein uit Friesland en Enkhuizen. Medemblik en Enkhuizen met al de tusschengelegen plaat sen kunnen te Alkmaar een besten dag maken, als ze per tramomnibus 8.15 van Hoorn gaan en van Alkmaar met dezelfde gelegenheid des avonds 6.25 weer vertrekken. En goedkoop is de reis ook, als men nagaat dat een retourbi':et, 4 dagen ge'.dig, tusschen Hoorn en Alkmaar, f 1.25 kcst en tusschen Enkhuizen en Alkmaar f 2. Lutjebroek. Jl. Maandag vierde een paar ingezetenen, de heer T. Baars en mej. C. Schoen maker hun gouden huwelijksfeest. De geheele gemeente betuigde hare sympathie aan het ge achte echtpaar, dat o. a. zijne dankbaarheid toonde, door aan alle on- en minvermogenden in de gemeente, zoowel Protestanten als Katho lieken de familie Baars is Roomsch Katho liek een stoffelijk bewijs van feestvreugde te niet voor mij geplukt zijn. Met genoegen lieb ik gehoord, dat gij van morgen uw nichtje Anneke een bezoek hebt gebrachtik hoop, dat gij aan het houtvestersgezin niets dan goeds omtrent haar wel stand zult kunnen berichten en aan grootmoedertje de verzekering geven, dat haar woudbloempje, ook bij haar vriendin in de residentie zich heel geluk kig voelt 1" «Anna sprak met dankbare opgetogenheid van haar verblijf ten uwent," antwoordde Norbert haas tig, „en naar ik uit een paar korte liederen beoor- deelen kan, heeft ze aan uw goedheid veel te dan ken voor dc artistieke vorming harer stem." „Is de jonge dame, die freule von Altingen hier gezelschap houdt, uw nicht vroeg de prinses met een vriendelijken oogopslag. „Itutli heeft me veel van haar heerlijke stem verteld en ook freule von Nieyendloh schijnt veel belang in haar te stellen. Kent gij mijme hofdame nog niet, meneer de San- goulème Ze is allergeestigst in een prettig gezel schap 1" En terwijl zij den jongen officier snel de hand toestak, liet zij er bijna smeekend op volgen „Nietwaar, gij neemt me niet kwalijk, beste baron, als ik u verzoek, een paar oogcnblikken bij freule von Nievendloh in de zijkamer te gaan vertoeven, ik heb nog een kleinigheid met Rutli te bespre ken en zou me toch bij de komst van mijn neef gaarne geheel en al aan het gezelschap wijden „Gelieve slechts over mij te beschikken, Hoog- hrid," antwoordde Norbert en boog zich over de hand der lijderes, om die eerbiedig aan de lippen te brengen, vervolgens deed hij een paar schre den achteruit en Josephine greep even de zilveren schel, die naast haar op een marmeren tafeltje stond. (Wordt vervolgd.) geven. Mogen de heer Baars en echtgenoote nog langen tijd worden gespaard, ook om an deren ten zegen te zijn. 's Gravenhage. Jl. Zaterdag is in de feestelijk versierde zaal van het lokaal Diligen- tia alhier aan schipper L. Nieman te Maassluis, die met zijne varensgezellen Lourens Spui, Johan- nes van Drimmelen en Johannes Brandenburg, bijgestaan door den kapitein der sleepboot Zuid- holland Thijs Klop op den 2S November 1889 de bemanning, van het Engelsche stoomschip Yoxford, op de Maasvlakte gestrand, redde, aan ieder hunner een eereblijk uitgereikt, bestaande in een zilveren tabaksdoos met het opschrift „Hulde aan(naam) wegens zijn manmoe dig gedrag bij het onder stormweer met levens gevaar redden van 23 schipbreukelingen van het Engelsche stoomschip Yoxford, gestrand op de Maasvlakte den 28 November 1889, aangeboden door eenige vereerders." Aan de keerzijde draagt de doos eene afbeelding van het stoomschip. Een enveloppe met inhoud van waarde verge zelde het aandenken. De heer jhr. E. van Heemskerck van Beest te 's Gravenhage had tot het schenken van dit aandenken de medewerking zijner landgenooten ingeroepen en daarbij zeer veel bijval gevonden: zelfs was van een te Petersburg wonend Neder lander eene gift ontvangen. Utrecht. De oud-hoogleeraar Buys Ballot is jl. Maandagnacht alhier overleden. Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot werd den 20 October 1S17 geboren. Zijne gymnasiale opleiding ontving hij te Zalt-Bom- mel, zijne academische aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij in 1844 tot lector in de schei kunde, de mineralogie en geologie, en 3 jaren later tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde benoemd werd. Nu bijna drie jaren geleden, den wettelijken leeftijd van 70 jaren bereikt hebbende, legde hij het professoraat neder. Buys Ballot behoorde door zijn weter.schappe- lijken arbeid tot de Europeesche beroemdheden. Een der grondleggers der meteorologie als we tenschap, heeft hij door het inrichten, algemeen invoeren en stelselmatig bekend maken der weerkundige waarnemingen, tevens, de prakti sche beteekenis dier wetenschap voor nu en in de toekomst verzekerd. In 1849 °P eigen hand met dr. Krecke begonnen met het doen van weerkundige waarnemingen, zag hij zich in 1S54 aan het hoofd geplaatst van het naar zijn voorstellen te Utrecht gestichte Koninklijk Me teorologisch Instituut, welks jaarboeken aan de wetenschappelijke wereld geregeld bekend maak ten wat onder zijne leiding op dit gebied in Nederland verricht werd. In 1857 maakte Buys Ballot de door hem ontdekte en sedert naar hem genoemde wet bekend, welke den op weten schappelijke waarneming gegronden regel tot het voorspellen der vermoedelijke windrichting bevat. Zijne werkzaamheid bleef niet onvruchtbaar. De inderdaad tot stand gekomen internationale meteorologie was voornamelijk zijn werk. Het nut van zijnen arbeid voor de scheep vaart in het algemeen en de Nederlandsche in het bijzonder, behoeft nauwelijks in herinnering te worden gebracht. Ieder die hiermede te maken heeft, weet hoe een reeks van werken, onder zijne leiding uitgegeven, tot gevolg heb ben gehad, dat de reizen van en naar Indie korter geworden zijn en de veiligheid van de vaart beter verzekerd werd. Marine en Leger. De luit. ter zee le kl. A. H. Hoekwater, uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd, is op uon- activiteit gesteld. De luit. ter zee 2e kl. A. II. C. Ileydeman, die nende aan boord Zr. Ms. ramsehip „Stier", wordt niet den G11 dezer overgeplaatst in dc rol van Zr. Ms. wachtschip alhier er. met gelijken datum ver vangen door den luit. ter zee 2e kl. G. H. Luy- ten, terwijl met. den lln daaraanvolgende aan boord van meergemeld wachtschip wordt geplaatst de luit. ter zee 2e kl. A. Merkus. De officier van gcz. le kl. bij de Marine II. M. J. Westenbroek is gedetacheerd te Vlissingen de officieren van gcz. 2e kl. J. Kwast en P. W. R. Petri bij het Marine-hospitaal alhier. Den als adjudant afgetreden kapt. der mariniers I. B. Yerlieij is het bevel opgedragen over de 1ste comp. van het 1ste bataillon te Amsterdam, in plaats van den kapt. Jhr. W. F. Clifford Kocq van Breugel, die zich wegens ziekte met verlof bevindt. Te Antwerpen zijn, in tegenwoordigheid van den minister van Oorlog, schietproeven genomen uit een der pantserkoepels van de fabrieken van tiriison. Deze koepel heeft ten doel om, in ver band met de forten St: Marie en Philippe, de Schelde onder vuur te nemen en de nadering van vijandelijke schepen te beletten. Hij weegt 320 ton, het voorpantser alleen 276 ton. Zoodra er een schot gevallen is, wentelt hij om eene verti cale as en keert het gepantserd gedeelte, waarin zich geen schietgaten bevinden, naar den vijand. De koepel is bewapend met twee kanonnen van 24 cM.de granaat heeft een gewicht van 155 K.G. en de lading 43 K.G. Bij deze proefneming bleek het, dat de bedie ningsmanschappen van het geschut geen last hadden van den rook. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 6 Februari. Sedert jl. Dinsdag kwam van de groote visscherij alhier binnen de sloep Pionier, sch. v. d. Valk, met 100 leven de-, iro doode kabelj., 6 lengen en 1000 schelv., terwijl door 44 korders en beugers enkele kabel jauwen, 35 roggen, 2 tot 13 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 56 tal haring werden aangevoerd; lev. kabelj. gold f 1.85 2.25, doode id. f 1.15 £i f 1,35, leng f 3.90, rog f 1.35 per stuk, schel*, f 25.50 't honderd, kl. schol f 3.- 3.50 per mandje, schar f 1.50 f 2.per mand en haring f7. ft f 9.50 per tal. Urk. Gedurende de afgeloopen weck werd aangebracht 16 last of 800 tal haring; pri_s f2.50 a 1.90 per tal. De uitkomst der visscherij bui tengaats bedroeg f 20 tot f 65 per schuit. Kleine schol werd voldoende gevangen. Scheveningen, 3 Februari. Bij den heer Varkevisser werden verkocht 50 kisten versche haring, die f3 tot f 3.40 opbrachten terwijl een partijtje van xi ton ijle, alles behalve mooi goed, nog f 3 per ton bedong. De 2 booten met hare netjes vertrekken weder naar zee. Aangevoerd eene partij schol en scharde eerste brachten f 2.50, f5 en de laatsten f 2 tot f4 op. Een 9tal schuiten vertrekken heden naar zee. Vijf garnalenbooten waren heden in zee. Bij aankomst bleek, dat zij weinig of niets hadden gevangen, 1 a 2 manden. Men berekent dat de mand garnalen op f9 en f 10 te staan komt. Het was ook mooi levend goed en alles werd in massa verkocht. 4 Februari. De logger „Scheveningen IV", reeder A. de Niet, maakte voor hare versche visch f 295 bruto. Voor tongen werd hooge prijs besteed. In afslag kwamen heden 50 ton sloeharing, welke voor f 11.80 per ton werden verkocht. Nu het weder zich goed hield, vertrokken heden weder een 10 tal schuiten naar zee, ter uitoefening der versche visscherijdikte van mist geeft wel eenig oponthoud. De 2 booten die 11. Zondag aankwamen, en met een netje de visscherij uitoefenden, zijn weder in zee gegaan; de garnalenbooten evenwel hebben de visscherij heden laten zitten; slechts ééne was heden in zee, en bracht eene mand garnalen aan, mooi levend goed. In de laatste dagen zijn geen garnalen van Amsterdam aangevoerd. 5 Februari. Voor den wal de logger „Ge- rardina" wiens visch aan het strand voor f 300 werd verkocht. Tong gold f 0.80 a f x.kis ten schol f9 tot f 11 In openbaren afslag kwamen eene partij tongen kabeljouw en kleine schol; voor de eerste werd 70 a 80 ct., de tweede f 2.a 3.50 en laatste f 2.a 5.70 betaald. Vlaardingen, 3 Febr. Sedert de laatste opgave zijn van de beug visscherij aangekomen F1 e v o III, met 37 ton zoutevisch en 5 ton lengNeptunusl, met 21 ton en Groen van Prinsterer, met 31 ton zoutevisch. Stettin, 3 Februari. (Haringbericht). De aanvoer van Schotsche bedroeg in de afgeloopen week 395 ton. Er bestond voor die soort zeer goede vraag, de verladingen naar het binnen land gingen recht vlug, dagelijks was er een bevredigende omzet voor comsumtie, tot stand houdende prijzen. Noordsche kroonmerk volle bedongen 33I mark, idem maatjes 14 a 17 m. buiten de belasting. Bijzonder levendig was de handel in Yarmouther volle, waarvoor haar qua- liteit 20 a 24 mark werd betaald. De stemming voor Noorweegsche vette heeft zich, tengevolge van de vastere houding en hoogere eischen der Noorweegsche houders, ook hier bevestigdde afzet was in den laatsten tijd zeer goed en de voorraad fijne werd grootelijks verminderd. KKKK en KKK ontbraken en bedongen ten laatste 29 a 31 mark, kleine KKK 23 a 26, KIC 20 a 22, K 15 a 18, MK 12 a 14. VoorZweedsche bleef levendige vraag bestaan en de omzet kreeg weer een aanmerkelijken omvang. Ten laatste besteedde men voor volle 22 a 26, voor midden soort volle 19 a 21 en voor ijle 10 a 14 mark. Sardines onveranderd; voor iS85er wordt 96, voor x887er 98 en voor i88Ser 96 mark per ander gevraagd. Nabij Billingsgate zijn 1.320 tonnen Noordsche haring uit Marstrand afgekeurd en op la-st der „Fishmongers' Comp." weggeworpen. Onderwijs en Examens. Texel, 5 Februari. Mejuff. R. Roeper, te den Burg alhier, die aan den Rijksnormaal school van dit eiland hare opleiding genoot, is thans benoemd tot onderwijzeres aan de openb. school te Wormerveer. Benoemd tot onderwijzeres te Oude Niedorp Mej. J. J. Visser, te Deventer, die ook voorkomt op de voordracht voor onderwijzeres ta Hoogwoud. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 9 Febr., n.m. 1.30, Oudesluis, ds. van Kluijve (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 9 Febr., v.m. 9.30, Sint-Maartensbrug, ds. van Kluijve. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 9 Febr. geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 9 Febr., v.m. 9^ uur, Eenigenburg, ds. Adriani, pred. te Warmenhuizen. Doopsgez. gem. té- Zuidzijpe Zondag 9 Febr., v.m. 10.Oudesluis, ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 9 Febr. ds. v. Kluyve, Oudesluis narm Sint-Maartenbrug vcorm. 16 Febr. cs. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 23 Febr. ds. Mtlhring, Schagerbrug nam. Bur gerbrug voorm. 2 Maart ds. Fe:ter, Oudesluis voorm. Sint Maartensbrug nam. Huisduinen. 9 Febr. ds. Muhiing, Huisd. vm. 23 Felr, ds. te Cempt, Huisduinen voornn Wieringen. 9 Febr. ds. te Gempt, d. O. vm. H. D. nm. 16 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. 2 Maart ds. v. Kluyve, W. D. voorm., d. O. D. nam. Drietal bij de Ned. Herv. gem. te TielJ. L. Bommezijn, alhierH. A. Van der Meulen, te Haastrecht, en J. Herderschee, te Franeker. Beroepen bij de Herv. gem. te Krommenie ds. S. te Gempt, te Callantsoog; te Nooydschar- woude ds. Hobbema, pred. te Graft. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Conrad (s.), arriveerde 8 Febr. van Am sterdam te Batavia. Burgemeester den Tex (s.), van Ba tavia naar Amsterdam, vertrok 4 Febr. van Padang. Prins F r e d e r i k (s.), vun Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 Febr. van Southampton. Prins A 1 e x a 11 d e r (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 5 Febr. Kaap St. Vincent. Uit onze Koloniën. Batavia, 30 Dec.3 Jan. Van Padang wordt gemeld, dat het gedeelte van den in aanbouw zijnden spoorweg, gelegen tusschen de Brandewijnsbaai en Kajoe Tanam, in het voorjaar, men hoopt in Mei, voor het verkeer zal worden opengesteld. Deze lijn bedraagt ongeveer 40 paal en is dus een zeer aanmerkelijke bekorting op de reis naar de Bovenlanden. Zij loopt bijna ge heel evenwijdig met de kust, is vlak en heeft bij den aanleg geen bijzondere moeielijkheden opgeleverd. Aanvankelijk zal het voltooide gedeelte als stoomtramlijn geëxploiteerd worden. Buitenland. Duitschland. Keizerin Frederik is aan een gevaar ontsnapt. Op een straathoek te Ber lijn schrikten haar paarden en gingen op hol. Het rijtuig sloeg tegen een boom, zoodat de koetsier van den bok viel, zonder dat hij ge wond werd. Frankrijk. Te Parijs is groot opzien ge wekt door de gevangenneming van den heer Mercier, een der voornaamste gerechtelijke cu rators bij faillissementen, die van misbruik van vertrouwen beschuldigd wordt. Zijn schulden zouden 1,200.000 frs. bedragen. De heer Mer cier was bestuurslid van de vereeniging van cu rators, wier volle vertrouwen hij genoot en die een deel zijner verplichtingen op zich heeft ge nomen. Tegelijkertijd heeft ze een vervolging tegen Mercier uitgelokt. België. De zaak van Corvilain, den on dernemer der „kardoezenfabriek", welke den 6 September zulk eene vreeselijke ramp over Ant werpen gebracht heeft, is jl. Maandag in hooger beroep voor het Brusselsche hof van appèl voor geweest. Corvilain is door de Antwerpsche rechtbank, gelijk bekend, veroordeeld tot straffen, te zamen bedragende 4 jaar en 7 maanden ge vangenisstraf en 476 frs. boete, behalve de bui- gerrechtelijke schadevergoeding. De zaak trok te Brussel blijkbaar weinig be langstelling; hoogstens een twintigtal belang stellenden woonden de zitting bij. Deze, trou wens, weid geheel ingenomen door het voor lezen van het rapport van den raadsheer, rap porteur Happaerts. Het Openbaar Ministerie wordt waargenomen door den substituut van den procureur-generaal, den heer Pholien, terwijl de verdediging in handen is van de advocaten Paul Janson, Bonnevie en Rigidiotti. Italië. De Koningin wordt half April te Berlijn verwacht. De Paus schonk den Shah van Perxiü het grootkruis van de orde van Pius IX, als bevvi's van erkentelijkheid voor zijn bescherming dtr Katholieken in zijn land. Spanje. De hertog van Montpensier is jl. Dinsdagmorgen te 8 uur op zijn kasteel te San Lucar plotseling overleden. Egypte. Men zegt dat de Khedive Emin -Pacha de betrekking van civiel gouverneur van Oost-Soudan, standplaats Souakïm, heeft aange boden, maar dat deze daarvoor heeft bedankt, omdat hij naar Wadelai terugkeeren wil en met Duitschland onderhandelt over het uitrusten van een nieuwe expeditie. Noord-Amerika. Uit Washington meldt men de volgende bijzonderheden omtrent don noodlottigen brand in de woning van den minister van Marine, den heer Tracy: Het huis, hetwelk de minister eerst sedert kort gekocht heeft en bewoont, ligt ingesloten tusschen twee hooge steenen gebouwen. Hoewel het uit ruime beurs gebouwd is, waren er toch slechts houten trappen in. Gelijkvloers waren kelders en keuken, op de eerste verdieping woonkamers en salons en op de tweede verdieping de slaap vertrekken. De brand ontstond 's ochtends tegen 6 uur beneden, waarschijnlijk veroorzaakt door een defect aan de pijpen der centrale verwar ming. De houten trappen waren weldra door het vuur aangetast en vernield, en de vlammen verspreidden zich met groote snelheid. De echt genoote van den minister was reeds sedert jaren aan haar slaapvertrek en bed gekluisterd, wegens eene ziekte, welke haar belette zich zelve te redden. Bij de poging tot hare redding werden de minister en zijne jongste dochter ook door de vlammen achterhaald. Een schoondochter en een kleinkind 'redden zich door 15 meter hoog uit een venster te springen, waarbij zij zwaar verwendden. Miss Tracy verbrandde, hulp roepende aan een venster, voor de oogen der verbijsterde menigte. De uit de vlammen geredde minister Tracy is nog wel niet dood, maar ligt in de woning van president Plarrison buiten bezinning, met weinig hoop op herstel. Gemengd nieuws. De Fransche bladen vermelden met inge nomenheid de benoeming van kapitein Basroger, den gezagvoerder der „Emma", die de passa giers der „Leerdam" aan boord nam, tot Rid der van den Nederlandschen Leeuw. „Nu de Nederlandsche Regeering den wak keren zeeman, die 500 menschen het leven redde, deze buitengewone onderscheiding ver leende," voegt de „Figaro" er bij „moet de Fransche Regeering dit als een prikkel be schouwen om ook harerzijds kapitein Basrogers verdiensten te eeren en hem het Legioen van Eer verleen en." Bij den binnenbrand, welke jl. Dinsdag nacht kwaitier na drie uur in de Korte Leir's;he- dwarsstraat No. 121 te Amsterdam uitbrak^ valt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2