B E R I C H T. Een Stier eene fatsoenlijke Dienstbode, nog de redding van drie menschenlevens te ver melden. Toen de brandvvachts van het Leidsche- plein aan het blusschen waren, ontdekte men dat de bewoners H. Ekker, vrouw en kind, in de slaapkamer nog in diepe rust waren. De officier en de hoofdbrandwachts H. de Helder, Kok en Steinmetz drongen met levens gevaar het brandende winkelhuis binnen en konden de in gevaar zijnde familie nog door een achterraam in veiligheid brengen. Man en vrouw waren door den rook licht bedwelmd en werden bij buren ingebracht. Een woeste moordaanslag is te Watervliet, bij Eecloo (Oost-Vlaanderen), gepleegd, Zekere Gillis, die sinds geruimen tijd in onmin leefde met zijn zwager Verberckmoes, ging met een geweer gewapend naar diens woning, schoot de beide wachthonden dood en ging daarna op zijn schoonbroeder af. Toen Verberckmoes op de vlucht ging, vervolgde hij hem en loste een schot op hem, telkens als hij meende hem te kunnen treffen. Een straatwerker, die trachtte hem tegen te houden, werd door den razenden man aan den arm gewond. Eindelijk zocht Verberckmoes een schuilplaats in een vervallen hut, waar een 7ojarig man woonde, en versperde daar de deur. Maar Gillis sloeg het venster in en loste daardoor een schot op den vluchteling. Toen hij bemerkte, dat zijn zwager in een aan grenzend vertrek was gevlucht, klom hij op het dak, rukte een deel der rietbedekking daarvan af en loste door de aldus gemaakte opening nog een schot. De woesteling meende nu, dat Ver berckmoes dood was, en ging naar huis met het voornemen zichzelven van het leven te berooven. Maar terwijl hij afscheid nam van vrouw en kinderen, kwamen de gendarmes hem gevangen nemen. Hij weerde zich en loste een schot, waardoor een der gendarmes ernstig gewond werd. De drie overigen schoten nu ook op Gillis en troffen hem. Hij viel echter niet; maar laadde zijn geweer voor de laatste maal en schoot zich voor het hoofd. De hygiënische betoogen over den slech ten invloed van volksfeesten in de open lucht in dezen tijd van het jaar hebben geen veran dering gebracht in het voornemen van het Ge meentebestuur van 's Hage, om 's Konings ver jaardag des avonds met een vuurwerk in de Maliebaan te besluiten. Gitteren is men begonnen met het inrichten van de Maliebaan tot feestterrein en het opslaan der tribunes. Niemand is veqilicht zich des winters aan de avondlucht bloot te stellen om naar een vuur werk te gaan kijken aldus was de leidende gedachte in het College van B. en W. Dat niet alleen aan onze kusten, maar ook in het hooger gelegen deel des lands wa terrotten en helden gevonden worden, blijkt uit het volgend voorvalTerwijl zekere P. te Bergen, na afloop der kermis zijn meisje huis waarts geleidde, vernam hij eensklaps een geluid als van iemand, die om hulp riep en zich aan de eene zijde van den weg in de sloot bevond. Na zich overtuigd te hebben dat hij zich niet bedroog, is zijn besluit genomen, en na een koelberaden„Wacht eens effekens, Grietje begeeft onze held zich ter plaatse en bemerkt, hoewel het stikdonker is, iemand aan den sloot kant, met de eene hand zich vasthoudende aan den kant, met de andere wanhopig in de leege ruimte grijpende en telkens roepende„Ik kan er niet bij, ik kan hem niet krijgen.". De in middels toegeschoten P. neemt geen tijd ter be zinning, maar met de vraag: „Waar? waar is hij?" plompt hij te water en bemerkt terstond een hoed, die nog bovendrijft. Deze is snel bemach tigd en wordt dan ook terstond' aan den zich aan den kant bevindende minder moedvolle overgereikt. Met een tweede „Waar is hij dan staat hij gereed nogmaals een duiking te onder nemen, toen hem van den kant wordt toege roepen „Het behoeft niet meerIk heb hem al't was mijn hoed maar." Tableau 1 Een troep van 2000 vrouwen heeft de Buf- falo een opstootje veroorzaakt. Een geestelijke was door ten anderen Roomsch-Katholieken pries ter vervangen. Toen deze in zijn nieuwe itand- plaats kwam, trachtten de vrouwen hem aan te vallen, zoodat politiebeambten den geestelijke moesten beschermen. De vrouwen trokken ver woed op de politie los en strooiden den mannen zout en peper in 't gelaat. Eene vrouw die een agent bij de keel pakte werd gevangen genomen, doch later bevrijd door hare gezellinnen. Woerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting en krocht. otn. 0.2 Kg. notn. 0.3 ono. 0.3 Barometer niM. 764.08 f 4.18-0.4 767.96 f 8.06 f 1.8 768.30'f 8.90; 4.2 -0.3 10.6 0.94 0.96 0.83 W eêrsgesteldliei d Dicktbeueveld, mooiweer. Bewolkt, mooiweer. Lichtbewolkt. 1 Toestand van dc zeo. Vlak. id. id. Ve wacht ng: Veranderlijke wind. 542 3068 5791 7668 9948 12591 15138 17328 19348 596 3103 5794 7691 9973 12032 151.69 17329 19392 615 3105 5805 7706 9983 12676 15182 17311 19411 718 3123 5836 7772 10037 12701 15183 17421 19504 729 3198 5847 7778 10047 12732 15191 17423 19617 816 3231 5863 7786 10059 12788 15253 17491 19624 820 3252 5867 7S22 10075 1279S 17276 17563 19669 851 3254 5891 7939 10078 12851 15344 17570 19695 861 3271 5893 7951 10108 12861 15368 17599 19708 880 3288 5904 7972 10125 12917 15370 17617 19726 889 3302 5923 8015 10214 12951 15383 17631 19791 896 3331 5948 8040 10219 12957 15406 17649 19793 935 3341 5960 S072 10302 12966 15413 17664 19804 908 3355 5965 8079 10313 13000 15471 17667 19813 1045 3387 5969 8109 10420 13108 15495 17700 19858 1084 3440 5988 8117 10441 13182 15565 17715 19866 1132 3440 6024 8133 10452 1-3193 15585 17737 19867 1224 3461 6029 8182 10473 13228 15632 17840 19889 1266 3490 6134 8238 10482 13245 15645 17841 19925 1348 3495 6151 8252 10561 13271 15698 17860 19929 1356 3496 6187 8330 10581 13295 15727 17862 19982 1368 3526 6227 8350 10698 13298 15762 17942 19995 1449 3531 6230 8418 10776 13320 15807 17944 20001 1496 3546 6242 84*8 10811 13347 15865 17963 20009 1516 3610 6322 8447 10852 13404 15891 18016 20043 1580 3649 6331 8467 10870 13407 15895 18017 20060 1595 3701 6365 8469 10887 13418 15941 18041 20067 1649 3808 6390 8481 11119 13420 15947 18072 20098 1686 3828 6405 8495 11121 13463 15950 18129 20128 1720 3955 6411 8500 11126 13477 15971 18130 20139 1780 3979 6133 8573 11145 13503 15973 18153 20148 1789 4035 6449 8585 11257 13756 16007 18190 20159 17<J6 4114 6450 8678 112/3 13762 16051 18212 20184 1805 4174 6456 8685 11334 13778 16072 18289 20233 1829 4188 6529 8718 11350 13780 16093 18360 20261 1900 4219 6543 8761 11364 13826 16100 1S510 20266 1980 435S 6607 8797 11382 13843 16108 1S517 20269 1993 4366 0624 8805 11460 13865 16128 18538 20340 2024 4394 6660 8836 11488 13913 16153 18563 20446 2062 4451 6686 8851 11491 13933 16165 18594 20447 2069 4543 6749 8917 11506 13970 16195 18602 20452 2110 4708 6756 8997 11523 14023 16215 18605 20471 2129 4802 6769 9012 11557 14049 16226 18615 20523 2143 4820 6788 9076 11578 14051 16230 18642 20571 2145 4849 6S17 9085 11635 14053 16319 1S04S 20581 2158 4851 6821 9125 11656 14121 16347 18690 20636 2160 4907 6837 9154 11698 14178 1036S 18698 20733 2255 5003 6848 9160 11716 14211 16428 18717 20761 2260 5015J 6887 9186 -11736 14221 16462 18755 20765 2307 5031 6895 9203 11773 14264 16523 18762 20825 2395 5064 6926 9233 11S02 14265 16533 18772 20849 2360 5078 6955 9246 11838 14303 16619 18776 20851 2401 5123 7040 9255 11S50 14308 16637 18779 20875 2405 5141 7045 9376 11861 14355 16658 18790 20877 2427 5:74 7053 9381 11889 14377 16714 18799 20895 2432 5184 7148 9380 11936 14398 16751 18797 20913 2488 5195 7201 9408 11940 14431 16791 18821 20924 2493 5216 72.6 9527 11988 14496 16799 18827 20979 2574 5293 7214 9529 11999 14555 16909 18872 20998 2621 5314 7231 9550 12054 14605 16910 18888 Dertiende lijst. Nos 1458, 2394, 4110, 10997 en 20788 ieder f 1000. Nos. 3130, 3475 en 16241 ieder f 400. Nos. 5115, 9052, 14746 en 16775 ieder f 200. Nos. 536, 1691, 2847. 2872, 3460, 4695, 6323, 7847, 8183, 8769, 10750 en 17414 ieder f 100. Prijren van f 70 83 1887 3975 6676 8704 10824 12871 15279 18092 95 2106 3990 6698 8709 10857 12964 15288 18L65 110 2144 4075 6732 8S2I 10965 12975 15489 18476 134 2162 4085 6778 8984 11070 12981 15652 18495 141 2164 4412 6795 9058 11114 13026 15730 18515 178 2170 4426 6824 9104 11115 13071 15743 18621 279 2249 4435 7012 9138 11170 1325Ó 15S60 18715 426 2291 4459 7019 9157 11182 13322 16287 18831 457 2342 4644 7073 9225 11266 13590 16340 18911 484 2479 4714 7118 9240 11295 13701 16345 19199 545 2628 4771 7187 9252 11370 13706' 16404 19241 551 2695 4782 7398 9274 11622 13712 10168 19262 833 2097 49S9 7402 9454 11628 13838 1663S 19301 552 2844 5048 7413 9475 11688 14016 16703 19441 918 2884 5176 7529 9523 11747 14019 16938 19629 930 3000 5251 7591 9777 11847 14098 16251 19665 992 3040 5457 7626 9833 11872 14132 17037 19852 1101 3285 5573 ''661 9835 11936 14356 17127 19809 1104 3385 5851 /770 9856 11987 14163 17308 19881 1144 3503 5862 7823 9882 12059 14660 17379 20053 1176 3743 5930 7872 10157 12182 14697 17396 20244 1252 3784 6114 7889 10164 12258 14754 17406 20251 1254 3795 6420 7914 10251 12428 14833 17457 20336 1363 3832 6473 7983 10388 12478 15022 17596 20411 1G36 3867 6494 8311 10617 12564 15171 17721 20428 1669 3885 6524 8348 10G53 12709 15203 17869 20506 1703 3938 6564 8514 10724 12864 15261 179SG 20951 ISIS 3953 Veertiende lijst; Nos. 1398, 5459 ieder f 1000. Xos. 5037, 11129 ieder f 400. Nos. 6787, 15853 ieder f 2C0. Nos 958, 1688, 1919, 2477. 13813, 14210. 14238,14351, 15391, 16584, 17209, 17980, 18396, 20041 ieder f 100. Prijzen van f 70 80 29S6 5019 7909 9744 11929 14154 16346 18586 90 3097 5179 7969 9783 11963 14197 16454 18706 174 3184 5220 8107 9787 12024 14231 16495 18734 394 3330 5297 8180 9821 12103 14237 16515 18804 513 3301 5498 8205 9848 12108 14357 16573 19091 815 3362 5607 8260 9S50 12263 14503 16772 19176 1009 3454 563S 8336 9891 12270 14507 16806 19201 1014 3486 5672 8476 10005 12633 14532 16826 19295 1184 3494 5714 8437 10138 12637 14566 16865 19311 1216 3541 5892 8492 10167 12684 14613 16S74 19449 1372 3602 6156 8590 10220 12744 14675 16882 19580 1540 3660 6158 8629 10292 12801 14699 19655 19G43 1781 3726 6185 8738 10439 12874 14713 17138 19713 1815 3730 6288 8762 10589 12891 14905 17188 19749 1850 40-48 6400 8768 10663 1293S 14985 17350 19780 1909 4055 6538 88-45 10678 12970 15283 17384 19957 1945 4093 6685 8872 10754 13027 15308 17402 19179 2023 4187 6850 8900 11047 13077 15325 17415 20016 2379 4214 6861 8901 11075 13087 15328 17443 20254 2389 4271 6942 9049 11100 13093 15434 17468 20328 2505 4273 6972 9066 111.1-7 13226 15469 17531 20479 2515 4301 7022 9068 1U58 13317 15477 17763 20490 2547 4323 7116 9143 11184 13379 15482 17819 20524 2618 4453 7262 9229 11424 13386 15558 18026 20007 2665 4589 72S5 9330 11566 13475 15580 18093 20629 2685 3615 7317 9385 11661 13544 15658 1S148 20632 2716 4661 7509 8418 11743 13547 15944 18328 20673 2758 4807 7738 8452 11787 13601 16064 18463 20696 2943 4880 7815 9G63 11788 13703 16092 18584 20935 2954 4972 7825 9690 11848 13815 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Tiende lijst. Nieten.- 9 2643 5318 7272 9553 12100 14612 16952 18902 n 2676 5362 7296 9561 12104 14639 16966 18912 33 2731 5419 7299 9567 12109 14642 17002 18917 43 2732 5420 7305 9571 12125 14648 17027 18956 112 2733 5452 7356 9596 12132 14686 17053 19030 118 2789 5460 7362 9599 12219 '14692 17085 19055 221. 2809 5471 7367 9607 12225 14762 17112 1908S 287 2891 5473 7410 9654 12397 14765 17128 19107 315 2896 5502 7441 9662 12403 14853 15144 19110 372 884 2919 5605 7483 9671 12408 14869 17205 19113 2926 5608 7506 9688 12435 14891 17212 19124 409 2939 5636 7555 9748 12469 14895 17242 19190 424 2942 5675 7556 9826 12496 14999 17297 19224 438 3001 5700 7596 9836 12531 15089 17311 19230 52a 3041 5725 7640 9940 125GC 15092 17326 192SQ M a r k t b e SCHAGEN, 6 Paarden f 60 a 160 Stieren. a 4 Geldekoeien 21S a 270 3 Kalfkoeien 195 a 240 Vaarzen a Hokkcl. n 23 n. Kalveren 8 a 23 480 Schapen 20 a 28 Lammeren a richten. 6 Februari. Bokk. en Geit. f a 30 mag. Varkens. 14a 18 10 Biggen 10 a 12 30 Kippen c. 40 a 100 60 Eenden 80 a 100 Boter p. kop 90 a 95 Kaas p. kilogr. 20 a 25 Kip-eieren p. 100 300 a 350 E.-eicren a Alkmaar, 3 Februari. Aangevoerd 80 vette Kulveren f 40 a 110, 6 Schapen f 25 a 33, 16 nuchtere Kalveren f 6 a 16, en 10 Koeien f 240 n 270, allen per stuk. Purmerend, 4 Februari. - Aangevoerd 122 stapels kleine Kaas f 30.50, 2 stapels middelbare f 25.50 per 50 KG.; 794 KG. Boter, Grasboter f 1.35 a 1.40 per KG.; Kip-eieren f 4,a 4 50, Eend-eieren 1' 4 per 100 stuks. 105 Runderen, haudel stug, luger pi'ys, Geldukocieu vlug; 3 Stieren28 Paarden -, 89 vette Kalveren f 0.90 a 1. per KG., ving; 176 nuchtere dito 1 S a 22, matig; 162 vette Varkens, 36 a 50 cent per KG.,' ring; 64 magere dito f 15 a 28, stug; 162 Biggen f 8 a 13, stug752Schapen, hooger psijs, vlag. Amsterdam, 5 Februari. Koolzaad op 800 KG. Olie >til. Lijnzaad vast. Raapolie ruim prijshoudend: vliegend per 100 KG. f 37-75, 37, 1 -Mei f 35.87£. Lijnoliehooger; vliegend pa- 100 KG. f23.75,23.00, 1 Maart-Mei f23.37i, 23.75, 1 Juni-Aug. f 23.75, 23.87}, 1 Sept-Dcc. f 23.25. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.per 104 stuks. Aangevoerd 5 Runderen, 146 vette Kalveren, late kw. f 1.10, 2de kw. f 0.90 per KG. 79 nuchtere dito f 7 a 14, 163 vette Varkens 46 a 50 ct. per KG. Haarlem, 5 Februari. Koeien f 100 n 170, vette Schapen f 15 a 25, nuchtere Kalveren f 8 a 12, Paarden f 95 per stuk. Schiedam, 5 Februari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.Spoeling- Commissie f 1.40. Londen, 3 Februari. Aangevoerd: 200 Runderen, 8000 Schapen en Lammeren, 480 Kulveren, 70 Zwijnen. PrijzenRunderen 2-4 a 5Schnpon en Lammeren 4-6 a 6-9, Kalveren 3-9 a 6Zwijnen 2-4 a 4-2. Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag tot Donderdag. GohuwdL. v. d. Meiden en A. Schrijver. C. Warde- naar en A. C. de Groot. I. de Grootc eu A. Smits. M. Bonting en J. Schouten. BevallenC. Schenk, geb. Prius, D. J. van de Put, geb. van Eijken, Z. G. de Goede, geb. üockcs, D. Overleden: D. Kuik, geb. Dninker, 53 Wieringen, van 1 tot 31 Januari. OndertrouwdA. Dekker en O. Tijsen. Gehuwd.T. Doesburg en T. Visser. GeborenTrijntje iMarie, d. v A. Dijkshoorn en R de Haan, Jacob, z. v. J. ten Bokkel en M. Braven. Trijntje, d. v. P. Smit en A. Dijkshoorn, Guurtje, d. v. D. Beken- dam en Al. Klein, Hielkje, d. v. F. Keulen en A. E. van de Wint, Tetje, d. v. J. Bakker en E. de Wit, Jannetje, d v. V. de Wit en Al. Rotgans, Hendrik z. v. C. Glim en G. Sprcnkeling. OverledenS. Hellingman, 77 j.. cchtg. v. AL Heijblok. P. G. C. A. van der Speek Obreen, 3 m. G. Kuijt, 7 dagen. E. Halfweeg 46 j. G. Wagemaker 19 j. A. Numeier 3 m. J. ten Bokkel 10 d. J. Kuit 60 j., eclitg. van Al. Smit. Wieringerwaard, van 1 tot 31 Januari. Gehuwd: AI. Broers, jonkm. en S. Zon, jouged. Gchoreu"Aaltje, d. v. A. Bakker en P. Ilakof. Overleden: Neeltje Pctronclla, d. v. J. Sihenk en K. Nierop, 6 ra. J. Scheuk, eeltig, v. K. Nierop, 25 j. Schagen, van 1 tol 4 Februari. OndertrouwdH. Sijbrands, jonkm., 24 j. wonende te Haringkarspel, en P. Boud, jonged., 24 j wonende te Schagen. J. de Moei, jonkm., 22 j., en T. Kossen, jonged., 23 j. Heer-Hugowaard, van 1 tot 31 Januari. Ondertrouwd eu gehuwdM. Kos, jonkm, oud 24 j. en J. Kaag, jonged., oud. 20 j. Gchoreu llendrik Jan, z. v. S. Brugman en A. Laketnan Godvlied. Alargarelhn Anna, d. v. A. Brink en A. Buttcr. Angelus, z. v. A. Nijssen en J. Kinver. Petrus, z. v. J. Groenland en I Beentjes. Aric cu Jan, zns. van D. Huiberts en A. Jong Hillegondu, d. v. J. dc Boer en S. Alol. Sicuwtjo, d. v. Fl. Chattilhm eu 1'\ Veen. Alanrtje, d. v. N. Pool en E. Kuilman. Aafje; d. v. A. dc Boer eu T. Groot. Overleden C'omclin Steur, 14 mnd. Geertje Ootjers, wed. van P. v. d. Molen 50 j. Cornelia Beek 7 mnd. Pieler Groot 2 mud. Frans Antonic Tnuber, wedntï. van G. Schou ten, wonende te Nicitwendarn, 29 j. Cornelis Volkers, 31 j. IJermanus Alooi 14 w. Elizabeth Koud, 1 j. Broek op Langedijk, van 1 tot 31 Jnuuari. GehuwdP. Borsten en G. Dekker. 1'. Glas en B. Alic8scn. Bevallen: G. Twisken, geb. Huigen, Z. G. Ven, geb. Jonker, Z. A. Yroegop, geb. de Geus, Z. Overleden: Alida Anna Vrijer, 5 j. G. Akkerman, wed. van A. Hoogland, 61 j. N. Wagenaar, 44 j. Schoorl, van 1 tot 31 Januari. GehuwdG. Dekker en T. IJpelnan. GeborenLeonardus, z. v. A. Nieolai en Ar. Bosch. Overleden: G. Wever, z. v. P. Wever en Al. Stam, 2 m. A. Brak, eehtg. vau A. Out, 35 j. lei kluchten, bood onafgebroken stof tot lachen en het flinke spel der vertooners droeg er veel toe bij om het succes nog te verhoogen. Mevrouw Poons ondervond uitbundigen bijval met de voordracht van „Popjeliel", terwijl de coupletten van August Drieling (de heer Isou- ard van Lier) mede stormachtig werden toege juicht. Het publiek was in één woord de ganschen avond opgetogen, wat zeker voor de Directie een aansporing zal zijn, „De Trompetter-majoor" door meerdere stukken van hetzelfde genre te doen volgen. Van doorgaans welingelichte zijde woidt ons verzekerd, zegt het „Vad.", dat het gehecle Kabinet zich bij de aanvraag om ontslag van den heer Keuchenius heeft aangesloten. De „Standaard" verneemt, dat het verzoek om ontslag van minister Keuchenius nog niet, zooals reeds verzekerd was, bij den ministerraad om advies is ingekomen. Het „Haagsche Dagblad" vernam gunstige berichten van het Loo omtrent den gezond heidstoestand van het Koninklijk gezin. H. M. de Koningin, die wegens zware ver koudheid verplicht was zich van de buitenlucht te onthouden, is jl. Maandag weder uitgereden. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Ix Sleutel met ringen. Laatste berichten. 6 Februari. Het theoretisch eind-examen der adelborsten van het oudste studiejaar aan het koninklijk Instituut voor de Marine, onder voorzitterschap van den gepens. vice-admiraal J. W. Binkes, adjudant des Konings in buitengewonen dienst, zal 5 Mei a. s. plaats hebben. De tot schout-bij-nacht bevorderde kapitein ter zee Mac Leod blijft, in afwachting dat na der omtrent hem zal worden beschikt, voorloo- pig non-actief. Tengevolge van deze bevordering staat de minister van Marine als kapitein ter zee het eerst op de ranglijst. Bij beschikking van den minister van Marine zijn geplaatstOm dienst te doen bij den torpedodienst alhier de luits. ter zee iste kl. B. I. G. Volck, J. P. van Rossum, H. P, Netscher en de luit. ter zee 2de kl. W. D. H. baron Van Asbeck. Op de rol Marnix en gedetacheerd aan boord van het torpedo-loge- mentschip Amstel de luit. ter zee iste kl. F. M. van Gelsdorp, en id. 2de kl L. N, de Bruyne. Op de rol Marnix en gedetacheerd aan boord logementschip Vulkaan, de luit. ter zee 2de kl. F, E. baron Mulert.Op het Wachtschip alhier de luits. ter zee iste kl. J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg en F. C. V. Zwaanshals. Op het Wachtschip te Amsterdam de luit. t. z. 2de kl. J. H. Hummel. Een en ander met in gang van 16 dezer. Uit een jl. Dinsdag door den heer Welte vreden alhier ingesteld onderzoek op het wrak van het gestrande Eng. stoomschip „Newnham", is gebleken dat het schip achter de machineka mer gebroken is. Het achterschip ligt nu op 16 voet, het voor schip tot aan de machinekamer op 8 voet water gezonken. De lading katoen is merkbaar gezwollen en zit zoodanig in het ruim geperst, dat het den duiker niet moch- gelukken een enkele baal los te werken. Men zal dus ongetwijfeld het schip door middel van dynamiet moeten laten sprin gen om van de lading te kunnen bergen. Volgens rapport van alhier binnenkomen de visschers ligt in de peiling Eierland Z. O. i Z., op -§ Eng. mijl afstand buiten de gronden vermoedelijk een groot schip gezonken, waarvan een mast, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, ongeveer 6 voet boven water uitsteekt. „De Trompetter-majoor", gisterenavond door het gezelschap-Van Lier in den stads-Schou- burg in de Koningstraat 'voor het voetlicht ge bracht, evenals te Amsterdam, ook hier veel suc ces gehad. Dat de verwachting omtrent het veelgeroem de blijspel hoog was opgevoerd, bleek uit de talrijke opkomst van het publiek. En die ver wachting werd over het algemeen niet beschaamd, meermalen overtroffen. Het stuk zelf, een aaneenschakeling van aller; Aan de vele aanvragen bij inteekening om de nummers van de COURANT vanaf 1 Januari te mogen ontvangen, kunnen wij niet voldoen, daar die niet meer voorhanden zijn. Alléén van ons ZONDAGSBLAD zijn wij in staat nog de nummers van af No. 1 te leveren. Afzonderlijke niiiiiiucrs van de Courant en liet Zondagsblad worden niet anders verstrekt dan aan abonnés en voor zoover er voorraad is. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Havtelijken dank voor de belangstelling, betoond bij de geboorte onzer Dochter. J. F. A. VAN BRUGGEN. A. K. VAN BRUGGEN—EVELEIN. Heden overleed mijne geliefde Echt- geuoote Vrouwe H. P. A. VISSER NETLER. L. C. P. W. VISSER, Hoofd-Ingenieur der Marine. Nieuwediep, 3 Febr. 1890. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet afgewacht worden. Heden overleed, na een smartelijk lijden, mijn geliefde Echtgenoot PI ETER SMIT Cz., in den ouderdom van ruim 60 jaar. Mede namens Kinderen en Beh u wdki nderen Wed. P. SMIT—BU TT ER. Wieringerwaard, 3 Febr. 1890. Gevoelig voor de vele blijken van belang stelling en waardeering, ondervonden op 1 Februari jl., betuigt den ondergeteekende, ook namens familie, zijnen welgemeendendank. A. VAN DAM, Baas der Ernstvuurvverkers. Niet in de gelegenheid aan ieder persoon lijk zijn dank te brengen, gelieve bovenstaande als algemeene aan te nemen. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote, betuig ik namens de familie mijn liartelijken dank. J. SMIT Kz. Anna Paulowna, 6 Febr. 1890. Tooneelvoorstelling door de Rederijkerskamer „door Inspanning Uitspanning", op Zondag 9 Februari 1890, ten huize van den kastelein CORN. SLIKKER, te Oudesluis. ter dekking beschikbaar bij Jb. KUIPER, bij de Vliet in 't Koegras, gem. Helder. f 1.a contant, bij den eersten sprong te betalen. Terstond gevraagd: net huiswerk kunnende verrichten en van goede getuigen voorzien. Adres, onder letters J. G., aan het Bureel dezer Courant»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3