Gebroeders Serbrock, Brusselsche Brandwaarborg-Maatschappij, Directeur de Heer J. L. J. MATÏÏHIEU. eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, Openbare Verkoopmg, Hoofdelijke Omslag. Opgericht in 1321. De ondergeteekende, Agent voor Helder en Omstreken, geeft bij deze kennis, dat de jaarlij ksche premie voor Woonhuizen, waarin geen beroep of bedrijf wordt uitge oefend en gelegen in de bebouwde kom der gemeente, bij bovengemelde Maatschappij slechts 40 cents per duizend gulden bedraagt. Alle inlichtingen omtrent verzekeringen op gebouwen, fabrieken, boerenplaatsen, inboedels, enz., worden volgaarne verstrekt, C. M AALST KEI), „Tivoli", „de Onderneming", Groote Verbetering! Sfialp's Baard-Tinctuur JACQÜES VAN ROSENDAEL. Holloway's Pillen- Met groote aantal zenuwkwalen „Over Zenuwlijden en Beroerte magers, Damrak H. Adres voor Helder: Hotel 61. DE TOELAST". in de keurigste dessins. Geen grijs haar meer! JACQÜES YAN ROSENDAEL. f0.90. Roomboter!!! f0.90. Het Lans extra Stout, Eiken- en Greenen TIMMER- en BRANDHOUT, Openbare Verkooping te DIRKSHORN, Openbare Verkooping DE VERGULDE VALK, DOORRIJDSTAL en ERF, WIERUMCERWAARD. Openbare Uitvoering op Zondag 9 Februari 1890, l!te rans f 0.49; 2le rang f 0,25. een flinke Keukenmeid een tweede Meid, Een flinke jongen De bekende en onbekende schuldeischers in de onder bet voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JAN HONDIUS, in leven Banketbakkei', gewoond hebbende te Helder en aldaar overleden den 30 Januari 1890, worden verzocht hunne vorderingen vóór of op 20 Februari 8 800 in te dienen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. Ter voorkoming van vervolgingskosten, worden achterstalligen in de betaling van hoofdelijke» omslag. over het afgeloopen dienstjaar 1880, uitgenoodigd het ver schuldigde binnen acht dagen na heden te betalen. Helder, 4 Februari 1890. De Gemeente-Ontvanger, A. J. DE JONGH. Te Mor aan ie Bijlstraat te Heiier, een geheel nieuw gerestaureerd BOVEN HUIS, bevattende 4 Kamers, waarvan 2 en suite, groote Keuken, Zolder met vrij ge- j bruik van de Waterleiding, en verdere ge- i makkengeheel vrije opgang. AdresAdv.-Bureau STADERMANN, Helder. Op een Post- en Telegraaf kantoor bestaat gelegenheid tot opleiding voor ontwikkelde jongelui in genoemde vakken. Zich adresseeren Directeur Postkantoor Enkhuizen. Waarborgfonds op 30 Juni 1889 francs 7,747,997. Loodsgracht N°. o. Mejuffr. A. DEKKER—SCHUIJT, Kanaalweg 35, vraagt eene flinke Dienstbode. LEERHOEVE voor Zuivelbereiding. OUDSHOORN. Aanvang van den nieuwen cursus voor jongens en meisjes 1 Mei 1890. Leerplan en informaties zijn te hekomen bij de Directie der Leerhoeve. Tooneelvoorstelling in 't lokaal van den Heer P. STAM, aan 't Zand, door ee Rederijkerskamer van SINT-MAARTENSBRUG, op Zondag 23 Februari 1890. TI.II. ROOKERS! Indien U er prijs op stelt geen schadelijke gevolgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Siooaa- Tabaksfabrick van W. J. VAN DER BOOR, te Vlaarfliup. Door eene bijzondere bereiding, die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam, zacht van smaak. geeft de natuurlijke kleur terug p§i droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij Levensgenot. Wanneer het bloed zuiver, dêszelfs omloop volmaakt is en de zenuwen in goede orde zijn, zijn wij gezond. Deze Pillen bezitten eene wonderbare macht om deze groote geheimen der gezondheid te ver zekeren, door zuivering en regeling dei- vochten en versterking der vaste bestand deelen. Holloway's Pillen kunnen met ver trouwen aanbevolen worden aan alle personen die aan ongeregelde spijsvertering lijden of door zenuwpijnen geplaagd zijn. Zij verdrijven maagzuur, ziekelijke hoofdpijn, verlevendigen de werking der lever, en werken als genees- en zachte purgeermiddelen. De zwakken en ziekelijke» kunnen dezelve zonder vrees in nemen. Holloway's Pillen zijn uitmuntend dienstig voor ziekten van een zenuwachtig gestel, daar zij de werking van ieder orgaan tot deszelfs natuurlijken standaard verheffen, en over het algemeen een kalmerenden en verbindenden invloed uitoefenen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f6.75, f 13.50 en f20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Yoor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. Terstond gevraagd een aankomend Letterzetter. Adres: Bureel dezer Courant. van zenuwhoofdpijn af, tot dc voorafgaande kenteekenen van apoplexie (hersenberoerte) toe, trotseeren nog steeds alle middelen, door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe, dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene phvsiologische ontdekking gedaan heeft, die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belang stelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zijn vooV de aan zenuwkwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman .Weissmann te Vilshofen, en berust op de ondervinding, opgedaan in eene sojarige praktijk. Door wassching van het hoofd eenmaal per dag, worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmid dellijk aan het zenuwgestel medegedeeld. Met deze geneeswijze worden werkelijk schitte rende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje: hare voorkoming en genezing" binnen korten tijd reeds de 2ic druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie, en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen, onder welke P. Ménière, med. dr. professor aan de polykliniek te Parijs, rue Rougemont 10Steingreber, med. dr. praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Charenton; Sanitatsrath Dr. Cohn te StettinGrossmann, med. dr. arrond. arts te Jöhlingen Dr. P. Forestier, geneesheer-directeur van het hospitaal te AgenGeheimrath Dr. Schering, kasteel Gutenfels, Bad Ems; Darses, med. dr. geneesheer-directeur der galvano-therapeutische inrichting der zenuwlijders te Parijs, rue St. Honoré, 334; Consul von Aschenbach, med. dr. te CorfuDr. Busbacn, arrond. arts te ZirknitzOber-stabsarzt Jechi, med. dr. te WeenenDr. C. Bongavel te La Farrière (Eure) lid van de Conseil Central d'hygiène et de Santé, in Frankrijk en vele anderen. Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is, of die aan zoogenaamde zenuw achtigheid lijden, waarvan de kenteekenen zijnchronische hoofdpijn, migraine (schele hoofdpijn), bloedaandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichame lijke onrust en onbehagelijke toestandverder alle zieken die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moeilijk slikken, stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaterkuur, wrijven, electriseeren, stoom-, looi- of zeebaden, geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebbèn, en ten slotte zij, die vrees gevoelen voor beroerte, en daartoe reden hebben wegens verschijn selen, als: zich aanhoudend angstig voelen, verdooving in het hoofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing in de ooren, het voelen van kriebeling in, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorien van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes, lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jonge personen die veel met hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door ROM. WEISSMANN's ERBEN in Vilshofen. Alleen gerechtigd tot verbreiding der genees wijze van Roman Weissmann, Oud-Officier van gezondheid, eere-lid der Italiaansche „Saniteits-orde van het Witte Kruis," en verder te Amsterdam, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, J. DE BEYER, Agentder Scheepvaart-Courant,Rijnkade7 x. Rotterdam, F. E. VAN SANTEN KOLFF. Utrecht, LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 160. Op de jongste hygiènisch-medic. Tentoonstelling te Gent werd de behandelin g volgens deze geneeswijze door de jury met de zilveren medaille bekroond. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van ASSURANTIE. Ter overname gevraagd het AGENTSCHAP van eene solide Assurantie-Maatschappij voor de gemeente Helder. Brieven franco, lett. A. H., Bureel dezer Courant. De nieuwe London is de boste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver- t ^'""Wdwijnen, is onschadelijk voor de ithuid, verft niet af en is te Nieuwediep al leen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. Zuivere droogs Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRUNSTING, Beilen. door geneeskundigen aanbevolen, is verkrijgbaar bij R. MAALSTEED. BOERENKNECHT gevraagd, die goed kan ploegen en melken, bij W. VAN G IJ T E NB E E K, te Anna Paulowna. op VRIJDAG den 7 FEBRUARI a. s., des voor middags 10 uur, aan de Achter binnenhaven te Nieuwediep, ten over staan van den Deurwaarder J. W. van der Wal Cz., van Eene belangrijke partij en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags te voren ter voorschreven plaatse behoorlijk gekaveld en genummerd te bezichtigen. van de navolgende onroerende goederen, nagelaten door Mejuffrouw JANTJE ER1X, weduwe ARIE SPAANS, en gelegen nabij UirksEiom, in den S c h a g e r w a a r «I, gemeente HARINGKARSPEL, te weten: 1. De Ilnisuiaiiswoniiig; met Erf en Tuin, aan den Middenweg, nabij het dorp, kadaster, sectie C, Nos. 2 en 3, te zamen groot .26.60. 2. Het perceel Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, No. 10, groot 1.20.70. 3. Het Hnls met Erf en Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 441 en 442, te zamen groot .37.40. 4. Het daarachter gelegen perceel Wei land, kadaster, sectie C, No. 353, groot 3.48.40. 5. Het perceel Bouwland en K a d c, aan de Ringsloot, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 344 en 345, te zamen groot 2.15.— 6. Het perceel Weiland, ten oosten van den Groenvelderweg, kadaster, sectie C, No. 86, groot 2.63.50. 7. Het perceel Weiland, ten westen van dien weg, kadaster, sectie C, No. 18, groot 2.72.80. 8. Het Bouw- en W'ciland, ter weers zijden van den Staats-Spoorweg, kadaster, sectie C, N03. 161, 100, 401 en 402, te zamen groot 2.09.30. In het geheel groot 14.93.70. Na bekomen rechterlijk verlof, zal de verkooping worden gehouden op WOENSDAG, 12 FEBRUARI 1890, des voor- middags, 10 ure, ten herberge van P. KLOS, te D i r k s h o r n, en ten overstaan van den Notaris C. BOOHACKEB. van de herberg met m i t s g a d er s het a n n e x e Winkelhuis en erf, in de Hoep te SCHA GEN, behoo rende aan C. ROTGANS. In eerstgemeld perceel zal het bovenstaande alles in goeden staat zich bevindende en met den daarbij behoorenden heiberg-inventaris in liet openbaar worden verkocht, en wel in twee zittingen, op DONDERDAGEN 20 en 27 FEBRUARI 1890, telkens des middags twaalf ure aan te vangen, en ten overstaan van den Notaris C. BOONAC'KER. door de SCHERM- ea GYMNASTIEKVEREENIG1NG- „Oefening kweekt Kunst", van HELDER, in het lokaal van den Heer J. BOON, te Wieringerwaard. Aanvang 1 uur. BAL IA. Tegen 1 Maart gevraagd: en P. G. en van goede getuigen voorzien. Adres: Bureel dezer Courant. voor loopwerk en verder tot het aanleeren van het vak, kan dadelijk geplaatst worden. Adres Bureel dezer Courant. Snelpersdruk van J. II. Yan Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4