HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 18. Zoijdag 9 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. „En descape ree rt nimmer I* Jan Pictertz. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwc Blijf iele tot in den doot. V'erscbijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 mnandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertenticn: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden ...3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand. 3„ NEDERLAND. HELDER, 8 Februari. Uit Suriname is door 200 ingezetenen aan Z. M. den Koning en in afschrift aan de Tweede Kamer en den minister van Koloniën medegedeeld een adres gezonden, waarin hetgeen tusschen den Goeverneur en de Kolo niale Staten geschied is en in het bijzonder de botsing tusschen den Goeverneur en de vier ambtenaren, leden dier Staten, wordt uiteen gezet. De nieuwe vleugel, welke aan het depar tement van Marine is bijgebouwd en een ge deelte van den tuin beslaat, zal inwendig in renaissance-stijl worden ingericht. In de nieuwe lokalen is gerekend op vertrek ken voor den minister en den secretaris-generaal van het departement. Aan het departement van Koloniën is een credietwet voor dat departement ter indiening bij de Staten-Generaal gereed. Volgens de laatste berichten, is de Neder- landsche regeering bereid het voorbehoud, dat zij heeft gemaakt bij het aanbieden van het scheids rechterschap over het geschil in Suriname, te la ten varen. In dit geval zal, naar men gelooft, de Czaar nog bereid zijn als scheidsrechter op te treden. Na de eerste weigering van den Czaar is ter stond de koning van België als de aangewezen scheidsrechter genoemd. President Carnot heeft zelf hierover gesproken met den Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer Spuller. Het Haagsche „Dagblad" noemt het bericht, dat het Ministerie collectief ontslag zou hebben gevraagd, ongegrond. Eerst gisteren ontving het kabinet van Z. M. den Koning ontslag-aanvrage van den minister van Koloniën om advies. Dr. Schaepman is Woensdagavond opge treden in een openbare vergadering te Haarlem. Hij liet zich allereerst uit over de afstemming van Hoofdstuk X der Staatsbegrooling. Zijne raeening was, dat men van het oogenblik van Keuchenius optreden als Minister zich er op heeft toegelegd, in hem te doen uitkomen den trek tot theologiseeren. Die trek is op alle mogelijke wijzen geprikkeld. De toeleg was te maken tot een evangeliebelijder en tot niets meer. Ik zeg niet dat hij veel verricht heeft, maar ik vraag wat Rij verrichten kon. Als die Kamer gezegd had Feuilleton van de Heideweke- en Nieuwedieper Courant. 18) ELZENKONINGIN. Roman door N. YON ESCJISTRUTH. VIJFDE HOOFDSTUK. I11 de zijkamer werd zoo hoorbaar mogelijk een raam dichtgeworpen, vervolgens klonk een luide tred op den parketvloer en een oogenblik later werden de portières uiteengeslagen, zoodat nu in de deuropening de nette gestalte der freule von Nievendloli zichtbaar*werd. „Ik heb al voor de derde maal thee gezet, Hoog- Leid klonk het half wrevelig, half onbeschaamd van de fijne lippen, en een wolk van misnoegdheid vertoonde zich op het geblankette voorhoofd, w't is reeds half acht, en de dokter heeft nog wel zoo sterk er op aangedrongen, dat de maaltijden stipt op tijd zouden gehouden wordenik wasch mijn handen in onschuld als soms Uwe Hoogheid door die vertraging weer ziek mocht worden Zij wierp het hoofd in den nek en keerde zich snel om. Een lichte blos kleurde de wangen der prinses. „Alice!" riep zij met eenige weiteling, „het spijt me, als ge door mijn onderhoud met freule von .Altingen van avond dubbele moeite gehad hebt met de thee, maar toch moet ik u verzoeken, ze aiog eens voor de vierde maal te zetten, want hier meneer dé Sangoulème komt me daar juist be richten, dat prins Leopold mijn gast zal zijn Met een licht schouderophalen had de hofdame zich weer omgewend, een' toornige blik trof Jo- sephine bij dit" nieuwe bevel, maar toen de zachte stem der zieke den naam Sangoulème noemde, keerde Alice zich als door een elektrischen schok naar de aangeduide richting. Eerst nu ontdekte zij in .de .schfjduw der-tropische gewassen de fiete ge stalte van denmarineofficier -en -liet scheen, alsof -een onzichtbare hand over het nukkige gezicht •^-streek, om er ook het geringste plooitje van gram- gaat uw gang met uw Christendom, maar zegt ons, hebt gij eenige kloeke ideën voor Atjeh en andere Indische zaken, dan was het goed ge weest. Maar men is te werk gegaan als in de Tweede Kamer. Men heeft gezegd wij vree zen voor ons Christendom, en spreker is daar niets bang voor. Volgens zijn inzien heeft K. den strijd tusschen den Islam en het Christen dom volkomen correct uitgevoerd. Wat K. ook gezegd heeft, zijne daden zijn niet in strijd met het regeeringsreglement. K. beschouwde de Neder- landsche natie als een Christelijke, en meende tegenover den Islam de heiligheid van het Chris tendom te mogen verkondigen. Van de regee- ringstafel is hij de verdediger geweest van het Christelijk beginsel der regeering, maar hij deed dit op eene wijze, die geen sympathie kan wek ken. Toch gaf dat geen reden om te verwijten, dat hij het fanatisme opwekte. In Nederland schijnt een Minister niet te mogen zeggen wat hij van het Christendom en den Christus denkt, en vooral niet tegen de hoogst aangeslagenen, die onder de hoogsten in geest moesten behooren. Men kan van godsdienstwaanzin spreken, maar in een land, waar men zoo schermt met de vrij heid, moest men dit niet doen. De Minister zou geen man van karakter zijn, als hij niet had gesproken zooals hij deed. Dr. S. roerde daarna de nieuwe schoolwet aan, waarmee voor de gezonde democratische ont wikkeling van het volk meer gedaan is dan men wel denkt. Als men de democratie wil, wil men niet boven het volk een zelfstandig hoofd, maar in het volk zelfstandige hoofden. Men mag nu zeggen, dat met de subsidie het mooie van de vrije school af is, goed, maar het is nu met de onderdrukking van den vrijen mensch door den Staat uit. Waar het belastingstelsel van een volk ter sprake komt, moet men in het oog houden, dat bestaande belastingen soms niet zoo drukken als men wel meent, terwijl nieuwe toch altijd moe ten worden beproefd. Hij zou wenschen alle belastingen op te ruimen, die knagen aan de productiviteit, en hij zou het slapende kapitaal gaarne eens uit zijne rust opwekken. Wordt onze landbouw inderdaad aangetast, dan moet men hem ontlasten. Ook de nijverheid. Er bestaan eenige belastingen, die men moest zien af te schaften en de toestanden zullen er toe dringen, om eene belasting op het roerend vermogen te heffen. Ten slotte stond dr. S. stil bij de landsverde diging. De neiging tot zwart kleuren, die er bij sommigen bestaat, keurde hij af. Hij is niet zoo bevreesd. Van verovering gelooft hij niets. Om de edelmoedigheid van onzen nabuur? O neen, maar wel omdat die nabuur overtuigd is, dat hij zich door die verovering allerlei misères op den hals zou halen. Dr. S. zou niet ieder stelsel aanvaarden, maar schap van weg te vagen. Freule Alice was opeens geheel veranderd de kleine mond, reeds half geopend tot een scherp antwoord, plooide zich tot een allerbekoorlijkst lachje, en de donkere oogen, die zoo straks nog fonkelden van spijt en ongeduld, werden met een van blijdschap stralende blik op den genoemde gerichtuit haar geheele persoon verdween al het hoekige en strakke. Met een paar schreden was zij midden in de kamer, in het volle schijnsel van de lamp, en maakte vlug een lichte buiging voor Sangoulème, die haar met een deftigen groet te gemoet trad. „Als wij zulk een hoog en gewenscht bezoek te wachten hebben, Hoogheid, dan wil ik met alle plezier opnieuw thee zetten, al was 't ook voor de vijfde en zesde maalriep zij met een helde ren lach en hief haar blanke hand op, om de kleine krulletjes wat lager over haar voorhoofd te halen. „Dat is eerst een kostelijke verrassing, die prins Leopold ons nog op den laten avond bereidt hoe gelukkig dat Ruth's bezoek ons gewone tafel uurtje zoo heeft verschovenDaarvoor moet ik jc nog eens extra omhelzen, kleine Elzenkoningin 1" En zich even vooroverbuigend, zag ze Ruth met glinsterende oogen guitig aan. „Is dat niet een zonderlinge titel, Hoogheid?" vervolgde zij leven dig, „Elzenkoningin is de bijnaam van freule von Altingen, zooals mademoisclle Marion mij onlangs verteld heeft. Onze vriendin is er namelijk van kindsbeen af dol op, zich tusschen elzen en wilgen te verschuilen En Alice lachte nog luider dan te voren. „Tusschen elzen en wilgen?" herhaalde Josephine met een vluchtigen blik op Ruth, die zich naar de vensternis teruggetrokken had en al haar aandacht scheen te schenken aan de vogelkooi, welker ge vleugelde bewoners, opgeschrikt door Alice's schelle stem. slaapdronken tegen de tralies opfladderden. „Ja, jaHoogheidvervolgde Alice uitgelaten, „hij het slot Altingen ligt een huiveringwekkend, spookachtig dal, de klaverweide genoemd, het eigenlijk rijk der Elzenkoningin, waarin vlak bij de beek een oude wilgestam als troonzetel dienstdoet. Zelfs in den nacht moet Ruth er soms te vinden zijn, toch willen, dat er iemand opstond als v. Roon, die vast stond voor het stelsel, dat zijn vorst hem had aangegeven. En de regeering moet indie nen eene nationale wet, die niet in strijd komt met de eerbiedwaardige bezwaren van een groot deel van het volk. Men wil ons opleggen den persoonlijken dienst plicht. Men wil de plaatsvervanging afschaffen, maar behouden de loting. Wat is dat nu Als men als argument voor persoonlijken dienstplicht den plicht voorop stelt, is het hem goed, maar men moet niet vergeten, dat de last nogal ver schillend zal wezen. Wij geven voor ons leger 30 millioen uit. Het volk moet dit opbrengen. En nu wil hij vragenkrijgt het volk de zeker heid, dat daarmede wordt gedaan wat kan? Is het stelsel zóó, dat wij verdedigbaar zijn? Zoo heen, dan moet het stelsel worden veranderd. Indien het volk den persoonlijken dienstplicht wilde, besloot dr. S., zou hij er zich niet tegen verzetten, maar het volk wil dat niet. Binnenlandsch nieuws. Helder. Op den 21 dezer zal in het café „Die Port von Cleve" alhier eene algemeene vergadering gehouden worden der „Vereeniging tot behandeling van op de Zeemacht b^ekking hebbende onderwerpen". De te behandelen punten zijn Verkiezing van een bestuurslid in plaats van den luit. ter zee iste kl. D. J. Boom voorstel van het bestuur tot verandering der Statutenlezing van den kapitein der mariniers J. R. J. P. Cambïer over het onderwerp „De mariniers te Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 7 Febr. 1876. Hunne deelneming aan de verovering der VI, IV en IX Moekims door het Indische leger, onder aanvoering van den generaal-majoor Pel". Texel. Voor de levering van schoolbehoef- ten voor deze gemeente, voor 1890, was inge dreven door: J. S. Dekker voor f 1091.25, W. C. Këij voor f 1140*50 "en Wed. P. Visser voor f 1665,De levering is aan den laagsten in schrijver gegund. Oudeschild, (Texel). Zaterdag 11. gaf het mannekoor „Amicitia" alhier, eene buitengewone uitvoering in het Café van den heer Bijl. De negentien nummers werden over het ge heel goed gezongen. In de pauze werd den verdienstelijken direc teur, den heer G. Klazinga," als blijk van waar deering van zijn onvermoeid streven, namens de Vereeniging een keurig geschenk vereerd. Texel. Jl. Dinsdagavond werd in de „Ver gulde Kikkert", aan den Burg, de meermalen besproken gezellige bijeenkomst gehouden, waartoe een flink publiek was opgekomen. Nadat de bijeenkomst met een gepast woord en al zet ze nu ook nog zoo'n onnoozel gezicht, ik ben overtuigd, dat zij er op een ongelukkigen aan bidder wacht In haar ijver bemerkte freule von Nievendloli niet, welke uitwerking hare woorden hadden. San goulème staarde verbleekt naar Ruth, die, zich nog meer naar de vergulde kooi overbuigend, zonder eenig geluid te geven in de schaduw der waaier- palmen bleef staan. „Jammer, freule, dat die belangwekkende mede- deeling geen vleugels heeft, om als het interessant ste nieuwtje de residentie rond te fladderen," zei hij met een poging om te glimlachen, „ik ben overtuigd, dat menig ridder den gevaarlijken tocht naar de klaverweide zou ondernemen, zelfs al was hij over tuigd, dat zijn prettig avontuur als een treurspel zou eindigen Ruth wendde het hoofd om en een buitengewoon strakke trek vertoonde zich om haar mond. „Ja nog erger dan een treurspel meneer de Sangoulème," antwoordde zij kortaf; „met den held uit een hc- dendaagscli drama heeft men in den regel mede lijden, maar over een waaghals, die geesten wil bezweren cn vermetel de wegen der Elzenkoningin kruist, enkel om een avontuur te beleven, kan men hoogstens de schouders ophalen, want overmoed wekt geen sympathie!" Een diepe plooi werd op Norbert's voorhoofd zichtbaar. „Tot dusver heeft stellig nog geen enkel sterveling ongestraft den strijd tegen geesten aanvaard, en zoo als wij ons, helaas, daar straks overtuigd hebben, verloochent ook de „Elzenkoningin" haar aard niet, voor, zoover liet de gruwzaamheid harer hleeke zus- terfeeën betreft. Men zegt, dat wie die spookge stalten eenmaal in de oogen heeft gezien, levenslang tot liare slachtoffers gerekend wordt, en 't is wel mogelijk, dat de hedendaagsche ridders van de beurs en van de sportbaan zich eerst wel ter dege zou den bezinnen, eer zij een nachtelijke wandeling naar de klaverweide waagden mocht echter niet temin een moedig jongeling zich door dwaze éér zucht er toe laten verlokken, dan zal ik niet in gebreke blijven hem het gevaar in al zijn omvang voor te houden, 't Is gemakkelijker den steen was geopend, werden achtereenvolgens een drietal tooneelstukjes opgevoerd, nl.: „Het Grat onder den Meidoorn," „Een moet er trouwen" en „Pak ketten voor Dames." Waren de beide laatste stukjes zeer geschikt 0111 meermalen de lachlust op te wekken, het eerste was dramatischer van aard, doch maakte èn door het koraalgezang èn door decoratief èn door de schoone taal, ontegenzeglijk een goeden indruk, ook op hen, die voor zulke stukken geen bijzondere voorliefde hebben. Na afloop der werkzaamheden bleven velen nog eenigen tijd vertoeven om te zien naar de danslustigen of om zelf aan het bal deel te nemen. Als verrassing werden in het bal eenige voor drachten in zang, als„De politieke baanveger", „de Volksteller" en „Een miskend Genie", ten beste gegeven. Dat de avond aan velen heeft voldaan, is wel te denken. (T. Ct.) Vlieland. De bergers der hier aange brachte vaten hars hebben f 2 per vat bergloon ontvangen. De aangebrachte vaten (135 )stuks) worden heden per tjalk naar Amsterdam ver voerd. Terschelling, 5 Febr. De stoomschelpen- zuiger „Friesland" is hier binnengekomen en zal spoedig weder beginnen met het schelpen- zuigen eveneens kwam hier van Nieuwediep binnen de recherche-boot „Zeemeeuw". Uit de „Ursula" werden gisteren 80 en heden 30 balen rijst opgehaald. Wognum. Jl. Maandag trad alhier in de vergadering van het departement tot Nut van 't Algemeen als spreker op de heer Bruinwold Riedel uit Amsterdam. Het onderwerp zijner rede was„De strijd om het bestaan." Westwoud. In plaats van wijlen den heer H. Kok werd tot lid van den Gemeente raad alhier gekozen de heer J. Stapel, met 42 va:n de 57 uitgebrachte en geldige stemmen. Bovenkarspel. Niettegenstaande de ge druktheid ook al door influenza -werd de opvoering door ons Kinderkoor van de operette „Krelisboer ert Ganzendonk" vrij goed bezocht. En 't was jammer, dat de zaai niet stampvol was. Waar zoo ongeveer 35 kinderen in costuum optreden en allen even goed zingen als acteeren, daar moet men het geduld en den tact van den leider, den heer Fransen, als van zijn me dehelpsters, de dames de Kelder en Fransen, bewonderen. Wij gelooven dan ook stellig, dat de zaal Vrijdag a.s. goed gevuld zal zijn. Yenhuizen. De Inspecteur van het Ge neeskundig Toezicht heeft de mazelen in deze gemeente epidemisch verklaard. De school is gesloten. der wijzen te vinden, dnn één vonkje medelijden le wekken in het hart der Elzenkoningin!" Ruth beet zich even op de lippen en liet haar hand zwaar op 'het kleine, bronzen tafeltje leunen. De prinses echter hief dreigend den vinger tegen Norbert op en glimlachte. „Gij spreekt, alsof die laatste vooronderstelling gegrond was op een droeve ervaring, meneer do Sangoulèmebehoort gij soms tot de dapperen, die de wegen der schoone waternimfen kruisen „Minstens even geloofwaardig zou het zijn, als dc Najaden uit de koele golven der zee opdoken, om onder de jonge zeevaarders onheil aan te rich ten lispte Alice met een vcelzeggenden blik ea boog het hoofd een beetje schuin naar achteren. Norbert sloeg den blik neer en tuurde naar het kleurige patroon van het tapijt. „Zeer zeker mag men vermoeden, Hoogheid, dat ik in al die jaren op zee wel gelegenheid zal ge had hebben, om met die schoone, doch gevaarlijke tooveressen kennis te maken maar ongelukkigerwijs heeft nooit Sirenengezang ons naar de klippen ge lokt en evenmin heeft een groenlokkig dochtertje van Neptunes smachtend verlangen in ons hnrt ge wekt. Ik zeg ongelukkig'-r wijs, want ik heb mijn armoede aan geheimzinnige lotgevallen nooit op rechter betreurd, dan op dit oogenblik!" „Hebt gij inderdaad nooit eënig avontuur ge had?" vroeg Alice met een plagerigen blik ter zijde, „is u geen enkele maal iets buitengewoons voorgekomen, meneer de Sangoulème „Als gij dwaallichten ook tot het buitengewone rekenen wilt, freule; dan zeker!", antwoordde Nor bert glimlachend met een vluchtigen blik naar Ruth, die als opgeschrikt uit het groen haar voren trad en zich met gebuxt hoofd aan de hooge ge beeldhouwde leuning van haar stoel vastklemde. „Een zoo'n kleinen kabouter heb ik indertijd op een drassigen boschgrond ontmoet en ik liet me door zijn wonderlijk lichtje naar een weg lokken, die uitkwam op een doel, dat misschien ook freule von Altingen vermetel zou vindeu na te jagen. Maar dat is al lang geleden, en met dat nachtelijk dwaallicht op de heide is mijn geloof aan toover- sprookjes als rook vervlogen!" (Wordtvwvolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1