J. SCHAGER fÖ.80. Roomboter llfÖ.90. Boelhuis SCHOENWERK Kanaalweg. Dames-Artikelen: Jieeren-Artikelen eene flinke Dienstbode, eene knappe Dienstbode, EENE DIENSTBODE. „DE ROODE KOUS" Winkeljuffrouw gevraagd. DAGGELDER WEGENS OPRUIMING TE KOOP: eene groote partij IJpenboomen, Grauwe Erwten te koop, Zuivere droge Natuurboter, J.HUBBELING,Kanaalweg, 6 beste gelde Koeien, Huisraad en Inboedel in verschillende soorten van uitmuutende kwaliteit. MAATWERK en KEPARATIE. A. A DRIAANSE, Koningstraat. Mantels- en Kleedermakerij, enz. Hoewel de prijzen der grondstoffen overal hooger zijn, kuunen wij door onzen vroegen inkoop die wij gedaan hebben, nog tegen de bekende lage prijzen verkoopen. Woerk. Waarnemingen te Helder d Windrichting Barometer mM. Thermometer Ca. P en cracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 7 8 8 12 8 12 otn. notn. no. 6 Kg. 1.2 1.3 774.65'f 14.85 774.62 f 14.82 774.52 f 11.72 1.5 0.6 1.5 -2.2 -16 -2.2 1 Uren. at'o tl Weêr/geiteldheid. Toestand van de zee. 7 8 8 12 8 12 0.87 0.87 0.93 Lichtlewolkt, mooweer, Dichtbewolkt mooiweer, id. Vlak. id. id. Verwachting: Oos'elijlcen wind. 332ste staatsloterij. Vijfde klasse. Vijfiieadc lijst: Nos. 1544, 4472, 8628 en 16798 ieder f 1000. No». 1975, 2546, 2680, 4138, 5468,18494,19018, en 20657 ieder 1 400. Nos. 17121. 17798, 18404, 19648 en 20115 ieder f 200. Nos. 1570, 3087, 5912, 6083,9280, 11568, 14142, 15648, 15681, 17036, 17546 en 17598 ieder f 100. Prijzen van f 70 48 2462 4656 7792 10317 12475 14991 16611 18557 119 2585 4689 7814 10393 12499 15062 16624 18613 135 2611 4700 7886 10422 12503 15110 16629 18656 144 2645 4713 7982 10447 12519 15239 16783 18681 453 2701 4753 8077 10453 12699 15326 16808 18703 677 2718 4773 8402 10468 12741 15411 16816 18708 956 2782 4887 8698 10695 12897 15414 16912 18785 1130 2842 4955 8867 10781 12930 15431 16917 18878 1151 2910 5167 9001 10785 12935 15441 16922 18921 1270 3032 5170 9093 10817 12950 15463 16940 19081 1319 3072 5706 9110 10864 12952 15494 17074 19134 1325 3074 5868 9189 109*7 12993 15588 17171 19155 1412 3115 6064 9196 10998 13102 15594 17196 19193 1466 3132 6196 9329 11067 13124 15615 17309 19245 1543 3274 6326 9334 11094 13147 15641 17489 19282 1568 3412 6327 9433 11374 13204 15676 17536 19365 1601 3416 6528 9517 11415 13205 15742 17577 19550 1651 3712 6619 9566 11726 13250 15900 17665 19644 1692 3820 6746 9623 11835 13455 15991 17672 19681 1808 3949 6862 9640 11946 13472 16004 17690 19844 1917 3963 7066 9699 11973 13562 16016 17719 19851 1955 4044 7112 9860 12093 14002 16105 17742 19892 2036 4107 7120 9899 12262 14133 16137 17748 20125 2054 4200 7264 9904 12264 14246 16227 17892 20202 2064 4339 7419 9999 12305 14600 16262 17904 20301 2128 4361 7434 10007 12311 14655 16349 18113 20434 2178 4420 7444 10173 12312 14758 16443 18141 20480 2298 4452 7687 10263 12357 14782 16477 18214 20596 2300 4483 7756 10277 12432 14971 16499 1S332 20682 2396 4611 7764 10305 12465 14981 16510 18542 20891 2404 4634 De nieten plaatsen wij in een volgend Marktberichten. Texel. 6 Februari. Gevischt Zeegras f 2 a 3, ge maaid id. f 6 a 7 per pok van 100 KG.Tarwe f 6.75 n 7, Haver f 3.50, Gerst f 5.25 a 6.25, Aardappelen f 2.25 a 3.25 per UL. De veeuitvoer in 1889 was als volgt: 19.806 Lammeren, 5423 Schapen, 447 stuks rundvee, 104 Paarden en Veulens en 120 Varkens. Alkmaar, 7 Februari. Aangevoerd 1877 h. Granen, als: 392 h. Tarwe, f 6.50 a 7.25; 102 h. Rogge, f 5.75 a 5.87i 332 h. Gerat, f 4.50 a 4.75, id. Chev. f5.60 a 6.— 759 li. Haver f 3.25 a 3.75, Paardenboonen f 5.75 a 6. bruine id, f 7.a 8.50238 h. Citroen id. f 11 a 12, Wiite id. f 12, Duiven id. f 6.809 h. Geel Mosterdzaad, f 6 45 h. Groene Erwten, f 7.25 a 13.50, Grauwe idfll a 12.50, Vale id. f 9 a 12 en Witte id. f 7.25 a 9.per hectoliter. Amsterdam, 7 Februari. Koolzaad stil. Lijnzaad prijshoudend. Raapolie vast; vliegend per 100 KG. f38 25, 37.25. 1 Mei f 36, 1 Sept.-Dec. f 30. Lijnolie prijshoudend vliegend per 100 KG. f 24.25, 24, 1 Maart f 23.874, 1 Maart-Mei f 24, 23.75, 1 Juni-Ang. f 24.12*, 24, 1 Scpt.- Dcc. f 23 371- Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.— per 104 stnks. Schiedam, 7 Februari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling^Beurs f 1.Spoeling- Commissie f 1.40. Londen, 6 Februari. Aangevoerd 806 Runderen, 204 Schapen en Lammeren. 186 Kalveren, 70 Zwijuen. Prijzen Runderen 4-2 a 4-G, Schapen en Lammeren 5-4 a 6-0, Kalveren 5-6 a 6-2, Zwijnen 2-4 a 4-2. Laatste berichten. 8 Februari. Helder. Alhier heeft zich eene commissie ge vormd, met het doel om uit te verzamelen vrij willige bijdragen een gedenkteeken op te richten cp het graf van wijlen dr. P. G. J. Vogelpoel, teneinde diens laatste rustplaats te doen getuigen van db, achting en waardeering, die hem in zijn auttig en werkzaam leven ten deel viel. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de achterstaande advertentie, waarbij de Commissie de medewerking van Helders ingezetenen en de officieren van Zr. Ms. zeemacht inroept. Omtrent den naam en de nationaliteit van het op Zondag 26 Jan. jl. op den Amerikaanschen bol verongelukte onbekend gebleven schip heeft men thans eindelijk voldoende zekerheid bekomen. In verband met het aanspoelen van verschil lende lijken, waarvan één het merk droeg „Wil- liam Sunter" en van een met „T. Halliday" ge merkt hoofdkussen, werd in Engeland vermoed dat een en ander van een te Londen thuis be- hoorend schip afkomstig zou zijn. Naar aan leiding daarvan vertrok een der gemachtigden van de betrokken reederij van Londen naar hier en werd gisteren in diens tegenwoordigheid het lijk van een der zeelieden ontgraven. Dit werd onmiddellijk herkend als dat van kapitein W. Sunter, den gezagvoerder van het te Londen thuisbehoorende ijzeren barkschip Rohilla. De „Rohilla", bemand met 29 koppen, was met een lading salpeter van Pisagua naar Ham burg bestemdhet schip vertrok 24 Jan. van Falmouth en passeerde 25 Jan. Bevezier, doch sedert heeft men er niets van vernomen. Uit de verschillende gegevens is thans dus met voldoende zekerheid te bepalen dat het met man en muis verongelukte onbekende schip en de „Rohilla" één zijn. Het barkschip was in 1885 te Glasgow ge bouwd en 1632 reg. tons groot. Naar wij vernemen zal het Nederl. schip „Neerlands Vlag," van Sunderland naar Rio Janeiro bestemd en hier als bijlegger binnen, alhier repareeren. De lading steenkolen en coces is onderhands verkocht en wordt gelost. De benoemde offic. van gezondh. 2 kl. bij de zeemacht F. Schreuder, wordt met 1 Maart a. s. geplaatst bij het hospitaal der Marine alhier. Het orgaan der sociaal-democraten deelt mede, dat C. Croll heeft opgehouden lid te zijn van den Centralen Raad der partij, Het wrak van het bij Callantsoog veron1, gelukte viermast-schip „Loch Moidart" is jl. Donderdag, in het hotel „de Toelast" alhier, met de nog inhebbende lading en inventaris publiek verkocht. Kooper werd de heer L. W. F. Oudenhoven, alhier, voor f 257. De gebor gen inventarisgoederen brachten f116.30 op. Het „Dagbl. v. Z. H. en 's Gr.", deelt mede, dat de heer N. van den Brandhof, gou verneur van Curagao, geen ontslag heeft gevraagd, doch alleen verlof. Kan dat niet verleend worden, dan wenscht hij van zijne betrekking ontheven te worden. De Regeering heeft op dit verzoek nog geen beslissing genomen. Gisternamiddag is een langdurige minister raad gehouden. Het overleg werd heden och tend hervat. Men wil weten, zegt het Haagsche Dagblad, dat de bijeenroeping van de Tweede Kamer, ten gevolge van de ministerieele crisis, eenigs- zins vertraagd zou kunnen worden. Hoewel nog geen dag vastgesteld was, achtte men 't waarschijnlijk, dat de bijeenkomst der Kamer cp 18 Februari zou worden bepaald. In de provincie Noordholland wordt de jacht op eenden gesloten den 28 Febr. a.s. met zonsondergang. Die op ander waterwild zal worden gesloten met 15 April a.s., mede met zonsondergang. Het weispel van kwartelen met s'êekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 15 Juli a.s. De visscherij met uitzondering van die met den hengel in de hand, van die met aalkorven, aaldobbers en palingfuiken, van die met het schepnet of de gebbe om kleine vischjes te van gen voor de aaldobbers en van die op snoek in de gemeente Texel zal worden gesloten van 15 Maart tot 1 Juli a.s. In de afdeelingen der Tweede Kamer ver klaarden, bij het onderzoek der wetsvoorstellen van den heer Borgesius c. s., vele leden zich beslist tegen de invoering eener rijksinkomsten belasting, met het oog op de gebreken, die er aan kleven. Moesten echter de gebreken reden geven tot verwerping, dan, aldus antwoordden de voorstellers in hunne Memorie van Antwoord, zou men, hoezeer den tegenwoordigen toestand verkeerd achtend, voor altijd van eenige belang rijke wijziging op belastinggebied moeten af zien. Elke belasting heeft gebreken en vol maaktheid is op dit gebied nog minder dan op een ander te verkrijgen. De gemeenteraad van Zijpe heeft besloten zich bij adres tot Z. M. den Koning te wenden, met het verzoek die gemeente te willen vrijstel len van de verplichting tot het heffen van school geld. Sedert 1871 is in die gemeente geen school geld geheven. Parijs, 7 Februari. De hertog van Orle- ans, zoon van den Graaf van Parijs, is gister avond in hechtenis genomen ten huize van den hertog De Luyenes en naar de congiergerie over gebracht. De inhechtenisneming geschiedde krach tens de wet, waarbij het verblijf op Fransch grondgebied aan de hoofden van voormalige regeerende huizen wordt ontzegd. Brussel, 7 Februari. De „Intepédance Bei ge" verzekert, dat tot dusver door de Fransche en Nederlandsche regeeringen geen enkel voor stel aan den koning der Belgen is gedaan, om het geschil betreffende Guyana aan zijne uit spraak te onderwerpen. ADVERTENTIEN. Heden ontsliep, zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden, mijne dierbare Echtgenoote en onze innig geliefde Moeder CORNELIA ALBERS, in den ouderdom van bijna 61 jaren, diep betreurd door mij, mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Anna Paulowna, 5 Febr. 1890. Jn. CRU M. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Wegens huwelijk van de tegen woordige, vraagt Mevrouw 0VER- DUIN te Wieringerwaard, met 1 Mei, tegen goed loon, genegen om de wasch te behandelen. Mevrouw HOEKVAN HAS SELT verlangt met 1 Mei die netjes werken en goed koken kan en die van zeer goede getuigen,voorzien is. Nadere inlichtingen geeft Mej. VAN WOERDEN, Hotel de Toelast, alhier. Tegen 1 Maart a. s. gevraagd eene flinke dienstbode, die goed kan koken. AdresBureel dezer Courant. In het Verkoophuis wordt tegen Maart a. s. eene Zich in persoon te vervoegen. gevraagd in den IJpolder, goed kunnende ploegen, melken en sclielttzetten. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres: letter W, Hulppostkantoor Houtrijk en Polanen. van 16 tot 35 centim. omvang naar keuze, tegen 25 cents per stuk A contant bij de aflevering. Rooien en vervoeren ten laste van den kooper. Adres: C. J. SCHENK, Wieringerwaard. uitmuntend voor de zaai geschikt, f8.per mud a contant, bij V. BAKKER Jz., te Wieringerwaard. Beschikbaar tot dekken Ben Beer, van zuiver Hollandsch ras, bij C. GEEL, WAARDPOLDER, Kolhorn. Dekgeld f 1.Kostgeld f 0.10. in vaatjes van 11 en 22 Kilo's, ft, f 0.90 per Kilo. Levert franco A. BRUNSTING Rz., Beilen. TE KOOPEen goud Savonet Cilinder- Horloge met dito ketting, ƒ42.Eeueenig Gereform. Kerkb., ook met gezangen, dui delijke druk, 32.Een paar juweelen Ivapspelden ƒ30..Eeniuweelen Ring/20^ 1 Bijbel v. d. Palm en 1 Bijbel van S. Clark met de harmonie der Evangeliën en verkla ring van alle zware spreekwijzen, 1692. Op gedragen aan Graaf en Koning Willem III, Beschermer des Geloofs, te zamen voor 100.Een paar ouderwetsche Ilorlogiën, 10.Adres Uitg. dezer Courant. Leeft voorradig: 1ste soort Saucise de Boulogne, Qeldeisoh.© Wesst» Boterham worst, WITVJSL, Amsterdammer Leverworst. Bloemendoalsche kruitnooten 50,1 i Koninginnebrood -I9.I 1 ameljestukjes80,) Roomsoesen 5 cent per stuk. W. H. Burgers. Coiifiseur. Middenstraat. in het KiGEGRAS nabij West-Eiude, op de plaats bewoond door den heer MAC DONALD, ten overstaan van den te Helder gevestigdeft Notaris P. S. HORDIJK, op WUEASDAG 12 FEBRUARI 1g90, voormiddags 10 uren, van: 41 overhouders, ongeveer 100.000 kilo's best gewonnen hooi, r ij t u i g e n, waaronder een sterke braek voor 8 personen, tentwagen, Zuid- Hollandsche kar (zoo goed als nieuw), scha- penruiven, voerbakken, tobben, melk- en weivaten, emmers, karns, kaasmakers, en zetters, voorts HUISRAAD en INBOEDEL als tafels, stoelen, spiegels, linnen- en andere kasten, canapé, mahonij- secretaire, houten en ijzeren ledi- w_ kanten met en zonder springveeren matrassen, vederen kussens, vloerkleeden en karpetten, cylindermangel, keukengereedschap en het geen meer ter verkoop zal worden aange boden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris HORDIJK. Schipper DEN DAS zal op den verkoop dag 's morgens 8£ uur varen van het Molen plein naar de plaats der verkooping en na afloop van den verkoop van daar terug. Notaris BACKX zal publiek verkoopen to Alls.maar, opZiTEIIIIir. 1 IlilKI 1890, des middags 12 uur, in het Koffiehuis „de 'FalMksliaEicBol", aan het W a a g p 1 e i n Een HUIS en ERF te Alkmaar, aan den Omval, groot 1 are, 80 centiaren, en een kavel UITMUNTEND WEILAND, gelegen aan den Westdijk, in de Schermeer, gemeente A 1 k m a a r, groot 10 hectaren, 86 aren, 80 centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen den Heer JACOB HOUTKOOPER Sr. Dadelijk te aanvaarden. Uitvoeriger bij biljetten. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRIESIIAVER, Spoorgracht en Kanaalweg. Ontvangen een uitgebreide keus in gekleurde en zwarte Japonstof- fen, zoowel gewone als fantaisie; benevens een zeer groote keus in Mantels en Mantelstoffen. Ook iu Witte Goederen vindt men een grooten voorraad Kepers, Marseil- les, Diemet, enz. enz. Gras- en Halflinnen in iedere breedte, Tafel lakens, Servetten, enz. Handdoeken in diverse grootten en patronen, Corsetten, Boezelaars, Tricot-Jac quets en Tricot-Ondergoedereu en wat alzoo verder in het vak gevraagd wordt, zooals wit Flanel, Baai, Bever, enz. Ontvangen eene sorteering La kens, Bukskiugs, Kamgarens, Demi- Saison-Stoffen. Voor Costumes, Pantalons en Demi-Saisons is de keuze zoo groot, als men zeer zeker moeielijk bij een ander zal vinden. Witte Overhemden in soorten, Fronts, Boorden, Manchetten, Cols, Dassen, Handschoenen, enz. Tevens voorradig een groote partij gemaakte Heeren-, Jongeheeren- en Kinder- kleedingstukken en een ruime keus in gemaakte Broeken. De Heeren- kleediugstukken worden ten spoe digste en onder guarantie geleverd. Zooeven ontvangen Gezondheids hemden en Pantalons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3