Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins Frederik (s.)van Amsterdam naar Batavia, passeerde 8 Febr. Kaap St. Vincent. Prinses Wilhelmina (s.), van Amster- *dam naar Batavia, arriveerde 9 Febr. te Port-Said. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 9 Febr. te Suez. Prins Alexander (s.),arriveerde 10Febr. van Batavia te IJmuiden. Uit onze Koloniën. Batavia, 3 Jan. Omtrent den slavenhan del in onzen Archipel wordt verhaald in de „Jav. Ct." Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Madura" verliet, na te zijn hersteld, den 11 Aug. jl. de reede van Soerabaja, kwam den i4den te Ma- kassar aan en aanvaardde 5 dagen later een kruistocht tot het tegengaan van den slavenhan del in de straat Makassar. Den 2 5Sten te Toli- toli aangekomen, werd van den posthouder ver nomen, dat door zekeren Labasampé 5 slaven uit Dongala te Lingadang waren aangevoerd, waarvan 2 reeds bij aankomst van de „Madura" onder bescherming van dien posthouder waren gebracht, terwijl de overigen weder naar Don- gala waren teruggevoerd en Labasampé te Parc^ paré voortvluchtig was. Volgens ontvangen me- dedeelingen moet de levendigste handel in sla ven te Dongala, een Boegineesche kolonie aan den ingang der Palosbaai, plaats hebben, waar zij uit de Mandbar-Staten worden aangevoerd, om vervolgens voornamelijk naar N. O. Borneo te worden verscheept, waartoe tegenwoordig bijna uitsluitend het onder Engelsche vlag varend stoomschip „Vidar" gebezigd wordt, dat een geregelden dienst onderhoudt tusschen Singka- pore, de Palos-baai, Berouw en Boelongan. De slaven worden als passagiers of bedienden inge schreven, hetgeen alleen mogelijk is, wanneer de sjabandar met de handelaars heult. In ruil voor de slaven worden repeteergeweren inge voerd, die dan ook in Mandbar en aan de Pa losbaai geen zeldzaamheden meer zijn. Als ver trouwd persoon te Dongala werd een zekere Ladjeming genoemd, voor wien de kommandant der „Madura" een schrijven medekreeg, waarin namens den Gouverneur werd aangedrongen op het opsporen en overleveren der 3 bovenbe doelde slaven. Den 25 Aug. werd Toli-toli verlaten en langs de kust kruisende op Dongola aangehouden, teneinde van daar verder de meer zuidelijk ge legen uitvoerplaatscn te bezoeken en vervolgens onder zeil weer Noord te halen. Op laatstge noemde plaats aangekomen, mocht het den kom mandant gelukken door tusschenkomst van den sjabander en het hootd der Boegineezen, aan wien bij afwezigheid van Ladjeming de brief van den posthouder ter lezing werd gegeven, om de 3 slaven, zijnde een oude vrouw, een man en een jong meisje, uitgeleverd te krijgen. Aan de „Java-bode" wordt geseind uit Padang 10 Jan.: Den 6 Jan. hebben'onze troepen te Atjeh de vijandelijke bentings Kota Toeankoe Barne en Hagoe bij verrassing genomen. Van weerszijden is geen schot gelost. De bentings blijven gedurende 14 dagee bezet en worden dan geslecht. De 2 genomen bentings liggen tegenover el kander aan beide zijden van een lagune, niet ver van Pakan Kraeng Tjoet; Kota Toeankoe Baroe werd op 26 Juli jl genomen, maar Kota Hagoe nietde eerste werd toen na de inne ming weer door de onzen verlaten, zonder tot de tweede door te dringen. Tusschen beiden in ligt in de lagune een eilandje, van waar de on zen toen beschoten werden. Kota Hagoe is een eigenlijke versterking, een vecht-benting, Kota Toeankoe Baroe een benting, die voortdurend bewoond werd. Buitenland. Frankrijk. De geheel onverwachte komst van den hertog van Orleans, den oudsten zoon van den graaf van Parijs, in de Fransche hoofd stad heeft geheel Parijs in beweging gebracht. De prins vertoefde te Ouchy in Zwitserland. Voor eenige dagen schreef hij den hertog de Luynes te Parijs een brief, waarin hij zijn vriend verzocht bij hem te komen met eenige pruiken en hetgeen verder voor een vermomming noodig was. De hertog van Luynes voldeed terstond aan dit verzoek en reisde met den geheelen voorraad naar Zwitserland. Prins Philip deelde hem toen mede, dat hij vast besloten was naar Frankrijk terug te keeren. Hij kon de ballingschap niet langer verdragen en wilde zijn dienstplicht ïn het Fransche leger vervullen. De hertog van Luynes herinnerde den prins aan de verbanningswet, maar zonder gevolg. Toen de verbanningswet in 1886 werd uitge vaardigd, was de prins 17 jaren. Hij viel toen nog niet in de termen om te dienen, maar nu wilde hij zich als gewoon soldaat in het Fran sche leger doen opnemen. Van Lausanne reisden de beide vrienden naar Genève. In den trein vermomde de prins zich, zoodat, ofschoon de Fransche politie hem in het oog hield, zij hem niet kende. Hij was een echte Engelschman geworden. Rood haar, rosse bak kebaarden, een geruit pak, een vilten hoed alles had de hertog van Luynes meêgebracht en zoo stapte de prins te Parijs aan het station van Lyon af, zonder dat iemand hem herkende. Hij stapte af in de woning van Luynes en begaf zich den volgenden dag naar het militie bureau in de Rue Dominique om zich als milicien aan te geven. „Uw naam" vroeg de sergeant. „Lodewijk Philip Robert van Orleans, geboren te Twickenham den 6 Februari 1869." De sergeant, niet op de hoogte van de politiek, snuffelde de lijsten door, maar kon den naam niet vinden. Daarom verwees hij den loteling naar den maire van het zevende arrondissement. Daar waren de ambtenaren niet minder verlegen met de zaak. Men verwees den prins naar het ministerie van Oorlog. Generaal Gellimard, de onder-chef, ontving den prins, maar wist evenmin raad en verwees hem naar den minister van Oorlog. De heer de Freycinet was echter niet in het ministerie, en zoo moest de hertog van Orleans onverrichter zake terugkeeren. Inmiddels was generaal Saussier, de comman dant van Parijs, per telephoon door den Minis ter van Binnenlandsche Zaken Constans van het geval onderricht. President Carnot en de prefect van politie Lozé zonden den commissaris Clément naar den hertog van Luynes, met bevel den hertog van Orleans in hechtenis te nemen. Dit geschiedde zonder verzet. De hertog van Orleans ging terstond mede. Door den prefect verhoord, verklaarde de hertog, dat hij zich nooit met de staatkunde had ingelaten, maar dat zijns inziens de verbanningswet hem niet verhinderde zijn dienstplicht te vervullen. De prefect zeide echter, dat hij volgens de wet den prins in hech tenis moest houden. De prins, die terstond aan zijn moederseinde wat hij had gedaan, geniet in de gevangenis alle geriefelijkheden welke hem kunnen worden ver leend, maar toch zal hij volgens de verbannings wet voor de rechtbank terechtstaan. Deze wet eischt van 2 tot 5 jaar gevangenisstraf, waarna de veroordeelde over de grenzen wordt gezet, 's Prinsen moeder heeft geseind dat zij zijn stap volkomen goedkeurt. Jl. Vrijdag is de hertog van Orleans voor de correctioneele rechtbank verschenen en heelt op eenige vragen geantwoord. Op 's prinsen ver zoek om eenen advocaat te mogen ki^en en nadat er eenige opmerkingen gewisseld waren, ii de zaak tot Woensdag verdaagd. Engeland. Het ongeluk in de mijn van Albersychan in Wales blijkt nog ernstiger te zijn dan men eerst had gedacht. Nu reeds zijn 170' lijken gevonden en herkend. Nog ontbreken eenige mijnwerkers, die naar alle waarschijnlijk heid ook den dood in de mijn hebben gevonden. Servië. Een officieel onderzoek, in zake het complot te Sofia ingesteld, heeft aan het licht gebracht, dat majoor Panitza en zijne aanhan gers voornemens geweest waren, prins Ferdinand en de heeren Stambuloff en Montkouroff te ver moorden. De prefect van politie, die in verband met de samenzwering in hechtenis genomen werd, is we der vrijgelaten, doch tevens uit zijn ambt ont slagen. Dit wordt nu door den heer Stambuloff zeiven waargenomen. Er broedde ook onder de officieren van prins Ferdinand's cavalerie-regement een complot, en wel met het doel een soldatenoproer tegen den heer Stambulof te veroorzaken. Een spoor wegmaatschappij was gedwongen een bijzonde-- ren trein gereed te houden, waarmede prins Fer dinand of Stambuloff, of beiden over de grens zouden worden vervoerd. In een vergadering van den Ministerraad heeft prins Ferdinand aangeboden af te treden, in dien hij daardoor den vrede van het land kon verzekeren. De Ministers verzetten zich allen tegen dit denkbeeld. Portugal. De correspondent van den „Standard" te Lissabon verneemt, dat de Re geering den Gemeenteraad van Lissabon wil ontbinden, omdat hij honderd millioen reis vo teerde voor de landsverdediging. Men vreest voor onlusten, naar aanleiding der ontbinding. Noord-Amerika. Volgens de dagbladen zal er eene groote financieele operatie door den Amerikaanschen arbeidersbond op touw gezet worden, waarvan het doel zou zijn eene kas te stichten, waaruit gelden ter beschikking zouden gesteld worden van ieder beroepsvak, waarin eene werkstaking plaats zou hebben. Engelsch Indië. De „Standard" verneemt uit Shanghai, dat Ruslands wapeningen in Si berië veroorzaken, dat China troepen verzamelt in Mandzjoeri en duizenden repeteergeweren in Duitschland besteld heeft. Die wapeningen be spoedigen tevens de plannen in China om spoor wegen te bouwen, allereerst voor het leggen van eene lijn naar Kirin. Gemengd nieuws. Omtrent de uitreiking van medailles aan schipper Nieraan en zijne manschappen te Maas sluis deelt men aan de N. Rott. Ct. nog mede, dat behalve de gouden medaille aan Nieman en de zilveren aan ieder zijner ondergeschikten, de Engelsche regeering aan eerstgenoemde 10 p. st. heeft toegekend en aan elk der manschappen 5 p. st. De aan de heldhaftige mannen uitgereikte medailles en getuigschriften waren hun toegekend door de „Zuidhollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen". De Cocksdorp. Gedurende de laatste dagen zwerft in de Eierlandsche duinen een onbekende hond, die den jagers nogal atbreuk doet door het verslinden van jonge hazen. Naar men zegt zou deze hond afkomstig kunnen zijn van een nabij de kust verongelukt schip. Dat hem het jagen op verboden terrein spoedig worde afgeleerd is voorzeker te wenschen, wijl er anders voor de jagers hier niet veel hazen zul len overblijven. Op het strand te Callantsoog is aangespoeld een kistje, alleen inhoudende brieven met het volgende adresMr. E. V. Butchers, Sailmaker Shlp Rohilla, Capt. Sunter Dalgethij en Co., New- castle N. S. W. Wnerk. Waarnemingen te Helder (Lanilskeet.) Windrichting en kracht. 4 Kg. 1.5 Barometer rnM. Thermometer Cs. Stand. Afw. I Stand. 771.16 f 11.36 0.8 773 10it 13.40 1.3 773.30'f 13.60-0.8 772.74 f 13.04 - 1.6 -3.1 -5.5 Weersgesteldheid. Bewolkt, goedwecr. Held., vriezend, Held., hcw., vriezend, Mistig, vorst, koud. Toestand de zee. Verwachting: Oostclijken wind. Van 9 op 10 dezer gevroren 12 en I millicmeter ijs. Weinig golv. Slcohtwatcr. id. ld. i 10 op 11 dezer 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Elfde lijst. Nieten: 1 1972 4447 6618 9218 12006 14428 16425 18410 20 2045 44G2 6047 9248 12014 14430 1G426 18444 39 2090 4482 6674 9270 12022 14432 16455 18560 76 2199 4490 6693 9309 12143 14493 16472 18571 85 2241 4526 6718 9378 12492 14504 16500 18596 110 2335 4529 6.47 9448 12197 14521 16525 15627 128 2337 4536 6757 9407 12212 1453S 16."84 18646 153 2391 4551 C881 9498 12222 14107 16572 18707 171 2416 4574 6885 9504 12227 14624 16591 18753 175 2450 4596 6932 9512 12233 14629 16601 18787 194 2472 4667 6965 9532 12269 14645 16G33 18812 239 2523 4690 C99G 9534 12282 14674 16644 18863 298 2550 4701 7034 9545 12309 14697 16669 18884 321 25S3 4726 7054 9576 12321 14708 16720 18940 334 2584 4749 7085 9616 12336 14729 16,32 1S973 33G 2591 4789 7123 9636 12348 14736 16770 18990 337 2596 4794 7139 9658 12442 14741 16790 19003 339 2607 4S00 71 tl 9733 12448 14819 1GS02 19008 351 2614 4848 7170 9739 12473 14836 16832 19108 378 2557 4897 7254 9742 12485 14846 16842 19119 388 2711 4935 7257 9778 124S7 14801 16855 19142 395 2730 4990 7303 9839 12492 14868 16879 19161 396 2766 4998 7307 9927 12513 14870 16925 19177 414 2787 5042 7329 9937 12612 14903 16969 19197 441 2810 5099 7344 9959 12631 14931 16990 19246 450 2830 5131 7376 10032 12661 15011 17010 19258 458 2876 5138 7416 10069 12685 15014 17019 19277 498 2969 5147 7476 10142 12711 15078 17022 19278 509 2990 5225 7505 10177 12720 15082 17054 19296 510 3005 5240 7515 10201 12855 15130 17083 19454 561 3008 5265 7545 10208 12867 15140 17086 1949G 566 3016 5301 7546 10230 12872 15144 17105 19498 587 3095 5335 7550 10235 12895 15150 17)33 19528 635 3152 5361 7604 10367 12909 15165 17193 19536 649 3202 5380 7662 10386 12925 151G6 17239 19551 667 3206 5458 7674 10429 12943 15206 17266 19563 691 3209 5474 7757 10457 12945 15214 17270 1958S 721 3212 5491 7769 10502 12976 15228 17303 19659 738 3221 5492 7837 10580 13005 15244 17358 19701 761 3260 5494 7870 10623 13034 15254 17372 19743 708 3275 5509 7887 10626 13164 15259 17377 19761 772 3303 5538 7924 10687 13170 15319 17382 19776 788 3316 5555 7968 10697 13214 15376 17392 19778 796 3343 5562 8001 10706 13243 15405 17404 19808 800 33C0 5566 8005 10713 13349 15408 17413 19853 811 3368 5598 8033 10722 13356 15420 17467 19875 836 3393 5G50 8116 10795 13393 15455 17525 19882 864 3471 5664 8141 10888 13424 15472 17583 19927 882 3474 5665 8154 10891 13473 15481 17603 19938 916 3484 5674 8164 11014 13476 15184 17622 19966 954 3514 5699 S292 11037 13511 154SG 17661 20015 986 3544 5703 8394 11066 13517 15496 17685 20044 1098 3599 5775 8403 11080 13519 15533 17782 20048 1105 3611 5779 8440 11099 13526 15577 17792 20050 1113 3625 5850 8451 11128 13540 15582 17SU 20096 1128 3638 5884 8288 11143 13566 15616 17857 20104 1150 3655 5953 8582 11160 13574 15630 17896 20143 1155 365S 5991 8396 11163 13658 15768 17910 20161 1158 3695 6003 8617 11172 13664 15802 17973 20226 1161 3715 6026 8625 11195 13715 15832 17979 20257 1194 3735 6091 8644 1,262 13720 15848 18037 20312 1200 3785 6095 8691 11280 13775 15899 18038 20366 1309 3789 6108 8693 11337 13836 15901 18059 20398 1314 3839 6153 8700 11414 13841 15919 18069 20419 1340 3886 6167 8757 11441 13962 15943 18086 20442 1355 3908 6205 8764 11452 14020 15985 18108 20492 1373 3927 6219 8794 11528 14149 16005 18127 20553 1531 3970 6231 8817 11549 14204 16026 18138 20617 1541 4024 62t7 8881 11560 14223 16066 18144 20633 1704 4031 6289 8893 11604 14243 16162 18167 20645 1713 4001 6313 8963 11740 14251 16184 18178 20789 1723 4072 6332 8970 11785 14268 10198 18213 20848 1738 4108 6421 8996 11794 14283 16209 18228 20876 1823 4143 6425 9100 11832 14302 16216 18250 20899 1828 4159 6476 9124 11842 14368 16235 18287 20962 1850 4176 6477 9149 11863 14379 16250 18294 20965 1881 4227 6487 9165 11881 14391 16328 18342 20968 1903 4332 6527 9190 11896 14403 16360 18374 20972 1925 4333 6546 9198 11957 14416 16309 18409 20995 1965 4342 6574 9205 11981 14421 16403 Zestiende lijst: No. 8225 f 100.000. No. 657 f31.000 No. 18728 f 1000. Nos. 2402, 3663, 11113, 15426, 16725. 17952 en 18024 ieder f 400. No. 5180, 12595, 17671 en 18058 ieder f 200. No. 2311, 6520. 8586, 11251, 13736, 14522, 15260, 16446, 17571, 18900, 19057 en 20488 ieder f 100, Prijzen van f 70 14 2122 4744 7239 9380 11798 13957 16177 19058 27 2136 4920 7267 9403 11860 140S9 16228 19086 52 2138 4960 7341 9428 11919 1-4290 16288 19097 70 2320 5023 7353 9644 11944 14300 10304 19106 115 2392 5047 7360 9646 12042 14348 16521 19165 517 2478 5058 7424 9669 12173 14358 16587 19288 272 2519 5341 7539 9678 12228 14306 16592 19383 440 2689 5349 7557 9704 12299 14367 16645 19387 506 2814 5437 7569 9750 12445 14441 16691 19407 639 2994 5487 7577 9796 12447 14575 1G722 19553 656 3035 5490 7615 9951 12486 14576 16S00 19642 735 3096 5529 7612 9981 12540 14623 16811 19723 776 3102 5787 7619 10014 12582 14818 16875 19733 791 3142 5855 7660 10027 12592 14948 16936 19741 1067 3177 5914 7680 10216 12603 14850 17004 19759 1111 3179 5939 7684 10247 12765 14960 17197 20014 1208 3188 6138 7799 10255 12793 14996 17294 20172 1212 3235 6162 800" 10262 12854 15013 17343 20267 1238 3505 6318 8330 10607 12897 15093 17539 20292 13.31 3702 6345 8948 10627 12903 15207 17030 20298 1392 3860 6450 8087 10758 13032 15882 17654 20339 1401 3884 6518 8213 10778 13051 15419 17662 20391 1405 3994 6517 8295 10775 13091 15428 17709 20424 1423 4005 6577 8591 10873 13116 15536 17745 20455 1410 4015 6641 8649 10897 13337 15611 18150 20470 1620 4060 6768 8679 11016 13375 15820 18177 20500 1718 4134 6802 8740 11074 13464 15825 18412 20525 1775 4165 0819 8949 11132 13512 15828 18485 20676 1852 4379 6998 8990 11173 13575 15896 18735 20794 1877 4478 7081 9015 11359 13668 16029 18809 20829 1912 4486 7092 9108 11386 13761 16039 18824 20915 1914 4488 7109 9119 11600 13783 16113 18836 20923 1932 4625 7184 9234 11759 13897 16140 19022 20936 2030 Zeventiende lijstNo. 14651 premie f 3000. No. 13532 f 200. -Nos. 6940, 8215, 9442 en 17749 ieder f 100, Prijzen *au f 70 225 1592 7248 8870 9854 11244 13468 16036 18431 405 2700 7585 9069 10651 12189 14993 16850 18805 476 4530 8185 9312 10971 13142 15623 17836 20270 1381 6615 Marktberichten. Alkmaar, 7 Februari. Aangevoerd 10 stapels Kaas, wegende 2151 kilogram. Kleine Hooikaas f 28, Commissie Hooi f 21 per 50 kilogram. Alkmaar, 8 Februari. .Aangevoerd: 42 nucht. Kalve ren. f 6 a 18; 300 Schapen, f 16 a28; 114 mag. Varkens, f 16 a 19224 Biggen, f 9 a 133 Bokken en Geiten, f 8 a 12; 2 Koeien", f 200 a 230 2 Paarden, f 100 a f 1751 Ezel. f 24alles per stuk. Boter 75 a 85 c. per kop. Kip-eieren f 3 50 a 4.en Eend-eieren f 4 per 100 stuks, Amsterdam, 7 Februari Bruin Mosterdzand f 27.75 a f 26.50, geel Mosterdzaad f 19.50 a 17.50, Knnariezand f 10.a 9 75 per 100 Kg.; Knnariezaad 188Sr f 10 25, Karweizaad 1889r f 10.50, blanw Maanzaad f 12 a 13 per 50 kilogram. Amsterdam, 10 Februari. Koolzaad stil. Lijnzaad prijshoudend. Raapolie vast; vliegend per 100 KG. f88.23, 37.25, 1 Mei f 36, 1 Sept.-Dec. f 30. Lijnolieprijsbondend vliegend per 100 KG. f 24 25, 24, 1 Maart f 23.87*, 1 Maart-Mei f 24, 23.75, 1 Juni-Aug. f24,12*, 24, 1 Sept.- Dec. f 23 37*. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 u 12.per 104 stuks. Schiedam, 10 Februari. Moutwijn f 9.75e Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.Spoeling- Commissie f 1.40. Londen, 10 Februari. Aangevoerd: 806 Runderen, 204 Schapen en Lammeren. 186 Kalveren, 70 Zwijnen. Prijzen Runderen 4-2 a 4-6, Schapen eu Lammeren 5-4 a 6-0, Kalveren 5-6 a 6-2, Zwijn»n 2-4 a 4-2, Burgerlijke Stand van: Helder, vnn Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen J Oulkerk, geb. Slooj, Z. 11. Dekker, geb. Paaij, D. Al. A. Bikker, geb. Tanis, D. J. Roosloot,geb. Stins, D. A. van Roosendaal, geb. Duinkcr, Z. G. Taaie, geb. Bruin, Z. OverledenJ. i roers, 52 j. K. Hoogschagen, 7 j. Levenl. nangeg. 1. Texel, van 29 Januari tot 4 Februari. Geboren: Pieter, z. v. J. Wuis eu G. Brouwer. Alarijtje, d. v. A. Schaap. Overleden: Uitte, Weduwn. v, C. Spec, 84 j. C. Giclis, d. v. P. Gillis en I. Slot, 1 j. C. Gielis, wed. v. C de Porto, 56 j. Zijpe, van 31 Jannari tut 7 Februari. OnlertronwdC. Slijkerman juukmi.u, 26 j. en M. Kooijman, jonged., 24 j wonende onlan.s te Schagen. Geboren Cornelis, z. v. S. Brommer Jbz. cu N. Beek. Joannes Petrus Jozef Al aria, z. v. P. Doedens en C. Stroo- per. Nicolaas Pieter, z. v. P. Ruis en E. Brocn3. Overleden: J. de Jong, eebtg. v A. Kraakman, 59 j. C. Groot, z. v. J. C. Groot en M. C. Kuiper, lm. IJ. Bes, echtg. v. T. Boekei. 60 j. J. Smit, wed. v. L. Bas, 67 j. Callantsoog, van 1 tot 31 Januari. OndertrouwdJ. Baken, jonkman, 24 j. en M. Kapitein, 23 j., wonende te Zijpe. Gebnwd J. I ugtig en F. Longerijs. Geboren Jarob en Pieter, zoons v. J. Mooij en A. de Boer. Cornelis, z. v. A. Thomasz en C. v. d. Berg. Dirk, z. v. C. Laugereis en N. v. Twuijver. Anna Paulowna, van 1 tot 31 Jannari. Ondertrouwd: C. Bleek en A. ten Burg. S. GrinenM. Nicuwenbnrg. Ondertrouwd: J. Smiers, weduwn. v. A. Molenaar, en G. Smit, wed. v. J. Bijvoet. C. Bleek en A. Ten Burg, voornoemd. Geboren Jan, z. v. J. Bakker en G. de Boer. Elias Jo- hannes, z. v. H. Cornelissen en J. Crum. Marie, d. v. C. Bruin en A. Jonker. Albert, z. v. J. Noorden en G.Kossen. Pieter Jan, z. v. D. de Jong en van H. Crum. Hendrik, z. v. H. vnn Twnijver en N. Bijpost. Trijntje, d. v. C. Braaf en G. Bakker. Pieter, z. v. P. Kreijger en N. Stins. Guurtje, d. v. J. den Das en D. de Boer. Henrielta, d. v. F. Braaf en H. Meijer. Overleden: M. Komen, d. v. J. Komen en Al. Thomasz, 37 j. G. Jongeman, echtgen. van J. Gijzen, 60 j. M. Har- tog, echtgen. van J. Smit, 62 j. P. Baas, echtgen. van A. Zeeman, 34 j. Sint-Maarten, van 1 tot 31 Jannari. GeborenDieuwertje, d. v. K. Bruin en D. Brak. Schagen, van 5 tot 7 Februari. OndertrouwdH. Kool. jonkman, 24 j., won. te Graft en N. Metselaar, jonged., 22 j. Gehuwd: Al. Zwakman en H. C. Watermap. G. Rotgans en G. Westerhuis. GeborenFrans, z. v. J. Grootes en E. Jongebloed. Overleden T. Koegelberg, 26 j. en 10 m. Oudkarspel, van 1 tot 31 Januari. Geboren: Jacobus, z. v. F. Pot cu G. Kocdykcr. Haar tje, d. v. Al. Rootjes eu A. Mulder. Cntharina, d. v. J. Bont eu S. Bouwens. Overleden P. Sloteuiaker. eebtg. v. Al. Borst, 47 j. G, Wokke, wed. v. C. Bekker, 73 j. M. Rootjes, 10 d. Winkel, van 1 tot 31 Januari. Ondertrouwd: S. Liefhebber, jonkm., 23 j., enA. Bakker, jongeil., 22 j. Gehuwd: L. van Stipriaan, jonkm., 22 j., en C. Krap, jonged. 23 j. Geboren: Hendrikus, z. v. P. Druif en G. Pijper. Trijntje, d. v. I'. Zwagerman en M. an Oudenaarde. Grieijc, d. v. H. Dekker en A. Bakker. Pieter, z. v. C.Witsmeer eu J. Ligthart. Guurtje, d. v. J. Kower en E. Wurkum. Arie, z. v. A. Groot en T. Leeuw. Cornelis, z. v. P. Schouw en G. Kater. Overleden: D. Boerdijk, wed. v. P. v. Twuiver, 70 j. Noordscharwoude, van 1 tot 31 December. Gehuwd: W. Goudsblom, jonkm., 23 j. en A. Alelten, jongod., 25 j. GeborenKlaas, z. v. H. Jes en N. Huigen. Neeltje, d. v. A. Langeilijk en D. Bnrten. Floris, z. v. F. van Die en M. Kaan. Overleden M. Pranger, 50 w. E. Pronk, bijna 3 j# A. Slotemaker, 17 j. Oude Niedorp, vnn 1 tot 31 Januari. Geboren Grietje, d. v. A. van der Oord en M. Koning. Elisabeth, d. v. J. Winnips en vnn Al. Snnkes. Overleden W. Hartman, echtgen. van E. Haringhuizen, 69 j. A. Koomen, echtgen. van T. Plak, 58 j. J. Wonder, weduwn. van A. Groot, 86 j. P. Leeflang, echtgen. vnn C. van Ham, 32 j. J. Overpost, echtgen. van P. Kooij, 67 j. Nieuwe Niedorp, van 1 tot 31 Januari. Ondertrouwd: J. Bobcldijk, weduwn. v. N. Bennemeer, en G. Slikker, wed. v. K. Hoogendijk. Geboren Johannes, z. v. P. Leegwater en M. Dam. Dirk, z. v. A. Stam en J. Hovenier. Rens, z. v. J. Rezelman en A. Nienwland. OverledenC. v. Ham, echtg. v. J. Kistemaker, 73 j. N. Terbcck, cchtgenoote v. C. Kamper, 34 j. Levenl. d. v. A. Stam en J. Hovenier. Levenl. z. v. C. Kamper en N. Terbcck. Warmenhuizen, van 1 tot 31 Janunri. Ondertrouwd: J. Alekken, 27 j., en A. Berkhout. Gehuwd J. Groot, weduwn. v. D. Timmer, 40 j., ea Al. Kraakman, jonged28 j. Geboren: Jan, z. v. W. Siewcrtsen en Al. C. Boon. Jannetje, d. v. K. Giltjes en J. Hodsbeek. Catharina, d. v. J. Vader en T. Alolenaar. Johannes, z. v. Jb. de Groot en A. Alaas. Overleden C. G. Groot, d. v. Jh. Groot en C. Duin, 15 j. Cornelis, z. v. H. Iloogvorst en G. Borsingerhorn, 2 m. J. Tamis, echtgenoote v. R. dcAloel. Christiaan Kamper, echtg. v. J. Jonker, 66 j. Haringkarspel, van 1 tot 31 Jannari. Ondertrouwd en Gehuwd G. Bakker, jonkm., 22 j., te Nieuwe Niedorp en T. Berkhout, jonged., 17 j., teHaring- carspel. J. Busker, jonkm., 22 j., en G. Horio, jonged., 31 jaren. Geboren: Teunis, z. v. G. Doekes en A. Smit. Overleden: M. Korver, 2 j. J. Erix, wed. van A. Spaans, 86 j. Een als levenloos aangegeven kind vau het vrouwe lijk geslacht, van W. Jonker en J. Bos. A. Spaans 20 j. P. Rood, 17 ra. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres bureau 11 Portemonaie met inhoud. Adres bureau II1 Boezelaar, 1 dames-porte- monaie en 3 kleine sleutels. Adres bureau Raadhuis 1 Jasje. Correspondentie. J. P. te Schagarbrug. No. 15 onzer courant is uitverkocht. Wij kunnen er u dus niet aan helpen. Laatste berichten. ii Februari. Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot com missaris van politie te Alkmaar en commissaris van Rijkspolitie F. G. C. J. Fundter, thans hoofd inspecteur te Zwolle. Bij koninklijk besluit is met ingang van 26 dezer benoemd tot burgemeester te Berk hout de heer T. Slagter Pzn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3