HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT Jaargang 48. M 20. Vrijdag 14 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. LotiiigvoordeNationaleMilitie. 3n desespereert nimmer I* Jan Pietertz. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. Wilhelmtuliei Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal f 0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, beboorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. - buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der A dvertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden3 'ent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Tweede Kennisgeving. Burgemeester eu Wethouders der gemeente Helder maken bekend, dat de LOTING over de in 1889 in deze gemeente ingesohrevenen voor de lichting der Nationale Militie van 1890 is bepaald op Donderdag den twintigsten Februari eerstko mende, des voormiddags ten tien ure. De loting zal plaats hebben in de BOUWZAAL, achter het Bureau voor Gemeentewerken, op de Kerkgracht. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze waarop zij is geschied, bij de Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebracht door belang hebbende lotelingen, of door hun vader of voogd, bij verzoekschrift, op ongezegeld papier, onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt. Dat verzoekschrift moet worden bezorgd bij den Burgemeester dezer gemeente. Voorts wordt in herinnering gebracht, dat zij, die vermeerien vrijstelling van dienst te kunnen erlangen, daarvan bij de loting opgave moeten doen aan den Heer Militie-Commissaris. Helder, den 12 Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. In dank ontvangen voor het voor wijlen Dr. P. G. J. Vogelpoel op te richten gedenk- teeken Van J. H0.50. v. B0.50. N. N0.25. NEDERLAND. HELDER, 13 Februari. Het militaire cordon, dat de oostelijke grens der provincie Limburg bezette, om invoer van vee uit Duitschland te verhinderen, werd op last der Regeering jl, Dinsdag ingetrokken. De troepen keeren naar hun garnizoen, Maastricht, terug. Door den heer mr. A. Kerdijk is aan de bestuurders der spaarbanken de volgende circu laire gericht: „In verband met een der gewichtigste maat- Peuilleton van de Helderacbc- en Nicuwedieper Courant. 20) ELZENKONINGIN. lloman door N. VON ESCHSTRUTH. Opeeus weerklonk een luid schaterlachen uit de zijkamer't was Norbert's stem, en toen Rutli met een schok van ontroering toeluisterde, hoorde zij hem ook spreken. ,/Wees maar niet bezorgd, waarde freule, voor u tart ik vuur en waterzeide hij het gerammel van zilverwerk werd gehoord en Alice antwoordde op weeken, angstig smachtenden toon. Ruth sprong op, zij balde de kleine hand en een gloeiend rood steeg haar naar de slapen. „Ja, Hoogheid," zei ze gejaagd, terwijl de stem haar bijna in de keel bleef steken, „ik zal alles op mij nemen, er kome van wat wil, ik zal ook de gevolgen dragen." Josephine stond op. omhelsde Ruth, trok haar lhoofd zacht naar zich toe en drukte een hartelijken kus op het blanke voorhoofd van het jonge meisje. „Dank u, mijn lief kind zei ze met innigheid. Vervolgens trad zij op de fraai ingelegde schrijfta fel toe en opende de middelste lade. „Een oogen- blik nog, beste, ik zal het benoodigde onmiddellijk bijeenkrijgen." Ruth begaf zich langzaam naar den open haard, en staarde naar de dansende vlammen werktuiglijk porde zij het vuur wat op, en daarbij werd het voorovergebogen gelaat met een schellen rooden weer schijn overtogen. Zoo bleef zij roerloos staan wachten. Intusschen had prins Leopold de vestibule betreden. „Wel te deksel, Hoveland jou oude rot, ben je nog in leven? Nu, dat doet me pleizier hoor, van harte pleizieren hij tikte den trouwen, diepbui- genden dienaar vriendelijk op den schouder. „Ik zou me tante's verblijf ook moeielijk kunnen voor stellen zonder jouw vriendelijk en goedig gezicht schappelijke vraagstukken onzer dagen, zou ik er bijzonderen prijs op stellen te weten, of en in hoe ver hier te lande spaarbankgelden dienst baar worden gemaakt aan het bouwen van arbeiderswoningen, hetzij doordat de spaarbank denJjpjiw er van. zei veter-hand neemt,-hetzij doordat zij te dien einde geld verstrekt op hypotheek, of op andere wijze." De heer Kerdijk vraagt, of in die richting door de spaarbank gehandeld is of wordt. Zoo ja, dan verzoekt hij, hem de bijzonderheden te willen mededeelen. In eene vergadering van „Nederland en Oranje", te Utrecht, heeft, naar de „Stand." meldt, de voorzitter, prof. B. J. L. Baron de Geer van Jutphaas, in zijn inleidend woord ver klaard, dat dit ministerie den heer Keuchenius niet loslaten mag. Door in hem het beginsel, in den gevallene als gepersonifieerd, te verlaten, zou het worden een conservatief ministerie, dat de antirev. partij niet meer zou kunnen steunen. De volgende anti-revolutionaire kiesver- eenigingen hebben zich reeds in „eene motie voor Keuchenius" over het gebeurde in de Eerste Kamer uitgesproken: „Nederland en Oranje" te Amsterdam, „N. en O." te Zaandam, „Vrijheid en Bescherming" te Middelharnis, „N. en O." te Ede, „N. en O." te Velp, „N. en O." te Arnhem, „N. en O." te Krimpen aan de Lek, de Kiesvereeniging te Hoogeveen, „N. en O." te Meppel, „N. en O." te Zevenbergen, „N. en O." te Wonseradeel, „Vreest God, eert den Koning" te Genemuiden, „N. en O." te Schiedam, ,,N. en O." te Zwart sluis, „Recht en Vrijheid" te De Lier, „N. en O." te Amersfoort, „N. en O." te Genderen, „N. en O." te Loosdrecht, „N. en O." teSmal- lingerland, „Vrijheid en Recht" te Bodegraven, „N. en O." te Geesteren en Gulselaar, ,.N. en O." te Utrecht, „Vreest God, eert den Koning" te Doesburg, „N. en O." te Loosduinen, „N. en O." te Leiden. Vele dezer kiesvereenigingen zijn centrale ver- eenigingen, zoodat zij onderscheidene plaatselijke kiesvereenigingen vertegenwoordigen. Binnenlandsch nieuws. Helder. Vrijdag a. s. hoopt de anti-revo lutionaire kiesvereeniging „Nederland en Oranje" een algemeene vergadering te houden, zegt de „Prov. Noord-Hollander." O. a. zal ook de rno- tie-Keuchenius ter sprake worden gebracht, want ook in onze kringen is de verontwaardiging groot over het roekeloos bedrijf van 20 heeren der libe rale Eerste-Kamer-Cöterie. Door het vertrek naar Amsterdam van den voorzitter den Hoog Ed. Gestr. heer kolonel H. W. van Marle, zal ook de open plaats in 't bestuur aangevuld moeten worden. Schagen. Het programma van het Concert, door Schagers Harmoniekapel op Zondag 16 Fe- En hoe is 'tje in al dien tijd gegaan?" In Hoveland's oogen kwamen tranen van de in nigste blijdschap. „O Hoogheid hoe genadig stotterde hij, zijn besneeuwd hoofd weer oprichtende, „de lieve God heeft 'tgoed met mij gemeend, dat ik dezen dag nog mocht beleven en hij vouwde de bevende handen samen en keek den jongen vorst zoo innig gelukkig aan. „Je hebt dus menigmaal aan me gedacht, Ho veland vervolgde Leopold met de handen op den rug, „ja, ja, oudje, we zijn altijd goede maatjes geweest, dat zullen we geen van beiden licht ver geten En hoe is 't met de jicht hoe staat 't met je onderdanen zijn ze wat leniger geworden „Och Hoogheid, ik mag tevreden zijn al be ginnen de oude botten ook wat krakerig te worden, tet nog toe heb ik, goddank, altijd mijn post kun nen waarnemen „Zoo, zoo dat is heel gelukkigEn leven je bloedvinken ook nog, die je zoo netjes had af gericht? Fluiten zc nog zulke mooie deuntjes?" Hoveland's gelaat blonk vau blijdschap. „Her innert Uwe Hoogheid zich dat nog? Óch ja, ik ben nog altijd zoo dwaas om me met dat vogel volkje veel last te bezorgen. Verleden winter heb ik twee mannetjes verloren 't was te koud bij hel raam en in de drukte van het Kerstfeest had geen sterveling aan de arme beestjes gedacht. Maar ja, het deuntje, dat Uwe Hoogheid zoo beviel, fluiten ze nog altijd. Hoe heeft Uwe Hoogheid zoo iets nog kunnen onthouden „Wel, oude snorrebaardriep de prins lachend uit en wreef zich vergenoegd in de handen, „je hebt me immers eens je twee beste prachtexempla ren present gegeven, en die kleine rakkers hebben me met hun eewigdurend gefluit bijna dol gemaakt lieve hemel, als ik daar nog aan denk Reeds met het krieken van den dag begon het spectakel en hield soms eerst laat in den avond op. De grap duurde echter niet langwant op een mooien dag stiet mijn ulmerdog met zijn vervloekten snuffelneus bruari a. s. te geven, bestaat uit de volgende num mers: 1. „Kriegsmarsch der Priester aus Athalia", van F. Mendelssohn Bartholdy. 2. Ouverture „Yelva", vau C. G. Reissiger. 3. „Concert in G", van G. Grdiermann. Solo voor Violoncel, voor te dragen door den heer F. Werner. 4. Grande fantaisie de 1'Opera „le Pardon de Ploêrmel," van G. Meijer- beer. 5. „Die Nachtigall". Fantaisie-Polka fiir Pieolo-Solo, van Ed. Mollenhauer. 6. Ouverture „Berlin wie es wcint und lacht", van A. Conradi. 7. a. „Marchc Funcbre," van F. Chópin. b. „Egyptische Marsch", van Joh. Strauss. 8. a. „Ada gio", van W. Bnrgiel. b. „Gavotte", van 1). Pop per. Soli voor Violoncel, voor te dragen door den heer F. Werner. 9. Fantaisie „la fille du Tam- bour Major", van J. Offenbach. 10, „Wiener blutt", Walzer, van Joh. Strauss. Nos. 2 eu 4, eerste uitvoering, No. 8, op hoogst vereerend ver zoek. Schagen. Zaterdagavond gaf dc gymna stiek vereen iging „Lycurgus" alhier eene uitvoe ring, die door vele genoodigden werd bijgewoond. Ieder deed zijn uiterste best, zoodat deze uit voering uitstekend geslaagd mag genoemd worden. Schagen. Het concert door de ITeldersche Marine-Kapel, gevolgd door bal, dat men voor nemens was te geven op Vrijdag den f3 dezer, is uitgesteld. Alkmaar. Jl. Zondagavond gaf dc heer T. G. van den Bosch, lid der firma J. A. van den Bosch Zonen, margarine-boterfabrikanten alhier, in de zaal „Harmonie" een feest ter ge legenheid van zijn 25jarig huwelijksfeest. De familie en vrienden van het bruidspaar, benevens kantoorpersoneel en een 7otal werk lieden met hunne vrouwen, tezamen 180 perso nen, waren ter feestviering opgekomen. Talrijke heildronken getuigden van de goede verhouding die er steeds tusschen patroons en onderge schikten heerschte. Enkhuizen. Voor ut. „-trekking van Vaaer en Moeder in het Diaconie Armhuis der Ned. Herv. gemeente alhier hebben zich 44 paren aangegeven. Enkhuizen. Op Maandag 10 Februari jij werd de jaarlijksche algemeene vergadering ge houden van het sinds 1844 bestaande Zieken en Verplegingsfonds, dat zich ten doel stelt, genees en heelkundige hulp en medicijnen te verleenen aan minvermogenden, tegen uiterst billijke wekelijksche bijdragen. De rekening van het fonds werd in volmaakte orde bevonden. Het reglement werd herzien en hier en daar verbeterd. Twee leden werden in het bestuur gekozen, dat thans bestaat uit de heerenHart kamp, Voorzitter, J. Burgerhoudt, penningmeester, A. P. le Coultre, J. Kutsch Lojenga en G. Bruijn, secretaris. Behalve de begunstigende leden telt het fonds over 1888/89 aan trekkende leden, dat zijn dezulken, die voor rekening van het fonds genees tegen (1e kooien Hoveland maakte een gebaar van innig beklag en zuchtte diep. „Dat ellendige beest!" ontsnapte in de volste overtuiging aan zijn lippen. „Ja, 't was jammer, ze hadden zoo'n Hinken slag. Maar zeg me nu eens, Hoveland, hoe gaat 't toch met je Mientje?" „Mientje?" herbaalde de gevraagde met glinste rende oogen, „herinnert Uwe Hoogheid zich mijn Mientje ook nog Nu Mientje is, goddank, ge lukkig getrouwd zij heelt den hof blikslager van bij bet raadhuis gekregen, is in een netten boel gekomen en leeft zonder zorg of kommerWel een grootc troost voor mijn oudje en mij, Mientje was ons alles, och 't is zoo'n goed kind, opper best en de grijsaard streek ongemerkt met den rug van zijn hand langs de oogen. „Ja, goed was ze!" knikte de prins toestemmend en woelde met de vingers door zijn lange lokken, en ze zag er heel aardig uit ook, met een paar wangetjes als keurige appelen en hanrvlechten zoo mooi, als ik ze uit den staart van mijn goudvos niet vlechten kon, waar weet je wel, oude vriend, wat het beste aan Mientje was De reusachtige spekkoek, die zc iedoren Vrijdag bakteOch, Ho veland, wat heb ik dikwijls met weemoed aan dien spekkoek gedacht, 't is het schoonste gedenkteeken, dat Mientje zich in mijn hart heeft opgericht. Alle drommels, mijn goede vader had eens moeten we ten, dat zijn jongste spruit alle Vrijdagen in de keu ken van Mientje vol ongeduld heen en weer zat te rijden, tot eindelijk de geurige eu kostelijkste aller koeken in zijn reusachtige gedaante uit den oven voor den dag kwam Dat zeg ik je, Hoveland, die uren in je keuken gesleten, vergeet ik nooit, al zou ik ook tot koning van Luilekkerland ge-, maakt worden En Leopold liet zijn hand zoo krachtig op deu schouder van den,, vergrijsden dienaar ncerkomeD, dat de goede man op zijn van ouderdom verzwakte beenen stond te trillen. „Maar nu moet ik naar tante, Hoveland, anders en heelkundige hulp ontvangen, 686 met 541 kinderen, te samen 1227 personen. (Enkh. Ct.) Enkhuizen. Aan de uitvoering van het Mannenkoor alhier, jl. Donderdag in de kolf baan van Scholten gegeven, viel een- -redelijk goed bezoek ten deel en de hoorders toonden hunne tevredenheid met hetgeen werd ten beste gegeven. Toch werd niet zoo goed gezongen als wij het wel eens van het Mannenkoor hoor den, maar dat werd, naar wij meenen, veroor zaakt, doordat de iste tenor en de 2 de bas minder goed bezet of slechter bij stem waren; de bas vooral was zwak. Enkele nummers piano muziek gaven gepaste afwisseling en inzonder heid een nummertje viool met piano-accompag- nement viel zeer in den smaak en werd met warmte geapplaudiseerd. (Enkh. Ct) Kwadijk, 10 Februari. Eenigen tijd geleden maakten wij melding van een geschil tusschen den polder „De Zeevang" en het gemeentebestuur over den eigendom van den gemeenteweg alhier. Deze weg staat namelijk bij het kadaster niet op naam van de gemeente maar van den polder „De Zeevang." Deze quaestie is nu de wereld uit, daar het bestuur van genoemden polder den weg, zonder kosten, aan de gemeente heeft over gegeven. Daar de weg in het belang van 's lands ver dediging moet worden opgehoogd, en het stellen van voorwaarden, waarop die ophooging mag plaats hebben, door die quaestie was vertiaagd. kan de gemeente nu met het rijk over die zaak onderhandelen. Schermeer. Door een aantal ingezetenen alhier is aan den directeur van den nieuwen tramomnibusdienst AlkmaarHoorn verzocht, voortaan in plaats van over Oudorp, langs „den Stompen Toren" te rijden. Er is ook een som gegarandeerd door enkele onderteekenaars van het adres. Harlingen, n Februari. Gedurende het -889 zijn hier binnengekomen ^14 zeeschepen, metei h 400,475 kubieke mett Deze schepen behoorden tot de volgende natiui..<U:teiten: 245 Engelsche (259,030 M8), 89 Nt^--la.ndsche (51,431 M3), 46 Noord-Duitsche (46,0 iS Noorsche (11,537 Ms) 1 Russisch (497 Uitgegaan zijn 414 bodems, metende 379,345 Ma. Hiervan waren 245 Engelsche, 90 Neder- landsche, 44 Noord-Duitsche, 18 Noorsche, 15 Zweedsche, 1 Deenschc, 1 Russisch Haarlem, 11 Februari. Heden middag, te kwart na één uur, werd op de gemeentelijke begraafplaats onder Schoten plechtig ter aarde besteld het stoffelijk overschot van dr. H. van Cappele, oud-referendaris der afdeeling medische politie van het departement van binnenlandsche zaken en oud-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht op de krankzinnigengestichten. Aan de groeve waren 0. a. tegenwoordig prof. Bosscha en de inspecteur van den veterinairen dienst in Noordholland, de heer Hengeveld. slaan we misschien morgenochtend nog hier en zou ilc den babbelachtige» Meisenheim naar de kroon steken „Ik zal Uwe Hoogheid onmiddellijk aandienen," en Hoveland keerde zich haastig om en liep met waggelenden gang vooruit. „Hc daar, oudjeWaar moet dat heen en met. een fikschei) greep pakte de jonge prins hem bij den kraag van zijn jas„aandienen Je bent tocli niet dol Ik beu hier volkomen thuis eu keu in de gansclie woning elk muizengaatje, als je het tenminste intusschen niet dichtgeplakt hebt. Blijf maar gerust hier op je plaats. Dag, oude vriend en op de teenen sloop de prins zachtjes de lange gang door, om zonder eenig gedruisch achter de deur der receptiezaal te verdwijnen. Ho veland echter vouwde de dorre handen en bewoog innig vergenoegd het hoofd zachtkens op en neer. „Iemand van zulk een hoogen rang en toch zoo goed en zoo vriendelijk, Hij denkt nog aan mijn bloedvinken en aan Mientje en de spekkoeken God behoede hem De mollige tapijten maakten Leopold's schreden onhoorbaar, bij trad de deur der aangrenzende ka mer binnen en schoof de porticre behoedzaam ter zijde. Als aan den grond genageld bleef hij staren naar het tafereel, dat zicli aan zijn oog vertoonde; hij waagde het nauwelijks adem te halen, uit vrees er te spoedig stoornis in te brengen. Nog stond Ruth bij den haard en tuurde roerloos in de vlammen een heldere gloed verspreidde zicli over haar gelaat en deed dit scherp uitkomen tegen den in duisternis vervloeienden achtergrond. Voor het eerst in zijn leven werd de prins door een meisjeskopje geboeid. Somber en stroef was de uitdrukking van Rutli's gelaatstrekken, een diepe plooi vertoonde zich tus schen de donkere wenkbrauwen en de dunne, saam- genepen lippen gaven onverzettelijke vastberadenheid te kennen juist dit trok hem aan. Wat betee- kenden al die ginnegappende vrouwen van het groote carnaval vergeleken bij de ongewone stroefheid vao^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1