Texel. De laatste der nieuwingevoerde markten voor de maanden December, Januari i en Februari had Maandag plaats. De aanvoer van vee was als die der vorige onbeduidend. De handel in lammeren schijnt alreeds levendig te worden. Dat beloofd een goed jaar voor den veefokker. Opmeer. Zondag- en Dinsdagavond jl. heeft de rederijkerskamer „Oefening kweekt Kunst", die dezen winter is opgericht, hare eerste uitvoering gegeven. Ten tooneele werden opgevoerd „De twee Ringen" en „Het bedrogen Drietal". De werkende leden hebben hunne taak ernstig opgevat, zoodat zij dan ook voortreffelijk hebben afgespeeld. Jammer, dat de zaal zoo matig bezet was. Schermeer. Het gras en rietgewas heeft bij de onlangs gehouden publieke verpachting voor het jaar 1890 opgebracht de som van f10411. Over 1889 was de opbrengst f11926.50; een verschil derhalve, groot f1515.50. Amsterdam. Bij de herstemming voor den Gemeenteraad van jl. Dinsdag zijn uitgebracht 7735 geldige stemmen. Gekozen is de heer G. Vas Visser (liberaal), met 4566 stemmen. De heer P. Strater (ultramontaan) had er 3169. Marine en Leger. Met den 16n dezer is de luit. ter zee 2e kl. T. A. T. de Bruyne geplaatst op Z. M. „Marnix," en de luit. ter zee 2e kl. W. T. van Vloten als officier van politie aan het Instituut alhier. Met 16 Maart a. s. wordt de luit. ter zeelekl. I. van den Bosch geplaatst bij de afdeeling //Hy drografie" aan het Departement van Marine. Naar de ;/N. R. Ct." verneemt, zullen de eerste machinisten in het vaste korps van de Marine met 1 Mei a. s. in rang worden gelijk gesteld met .de fortificatie-opzichters der landmacht. Bij het korps mariniers is toegekend de zilveren medaille voor 24jarigen trouwen dienst aan de ser geanten H. Luyters en J. Schipper en aan de mari niers le kl. B. A. Hoving en D. de Griek. Aan de aan boord van Zr. Ms. binnenslands zijnde oorlogsbodems werden voor 24jarigen dienst toegekend de zilveren medaille aan den korporaal H. H. Voorloop en den marinier 1ste kl. F. J. Torquevoor 12jarigen dienst de bronzen medaille aan den sergeant M. J. Guldenberg, den korporaal J. van Emmerik, den pijper 1ste kl. L. H. Hen- ning, de mariniers 1ste kl. D. Kloppenburg, J. Poot, N. van der Linden, J. Mastenbroek, en de mariniers 2de kl. W. J. Kouwenlieig en C. Klaver. De cadetten II. M. Roukens en N. W. van Gel der, van het 1ste studiejaar der Kon. Mil. Acade mie, zijn op hun verzoek overgeplaatst van het wapen der infanterie hier te lande naar dat van O.-I., terwijl de cadetten G. H. E. Dierkens en II. P. J. baron van Heemstra, eveneens van het 1ste studie jaar, zijn overgeplaatst van het wapen der infanterie O.-I. naar het wapen der infanterie h. t. 1. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 13 Februari. Sedert jl. Dins dag werden alhier door 52 kor'ers en beugers200 schelv., 5 tot 30 kabelj., 10 tot 150 roggen, 30 tongen, 150 bunschollen, 4 tot 18 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 74 tal haring aangevoerdschelv. gold f 54 't honderd, kabelj. f 1.60 a 1.70, rog f 1.25 af 1.35, tong f 1, bunschol 40 cent per stuk, kl. schol f 2.70 a 3.90 per mandje, schar f 1.40 a 1.80 per mand en haring f 4.50 a 11.80 per tal. Enkhuizen, 9 Febr. Gisteren werd alhier aangevoerd 6200 KG. schol, prijs f 6 a f 7 per wichtje, en 5 tal haring, prijs f3 a f4.50 per tal of 200 stuks. Gedurende de afgeloopen week werd in 't geheel aangebracht ongeveer 400 tal haringprijs aan den afslag f 2.10 a f 4 50 per tal. 11 Februari. Heden werd alhier aangevoerd 95 tal haring, prijs aan den afslag f3.55 per tal; 8700 KG. schol, prijs f4.80 a f 6.40 per wichtje of 50 KG. en 30 kabeljauwen, prijs f 2 per stuk. Scheveningen, 10 Februari. Heden avond kwamen 2 Scheveninger en 1 Katwijker garnalen- boot aan met versche visch deze booten hadden hadden met een vischnet gevischt en veel kleine schol gevangen, die gretig koopers vond. De be sommingen beliepen f12, f20 en f26. 11 Februari. Ongeveer 300 kisten ijlen haring brachten in verkoop f3.80 tot f4 per kist op. De logger, gevoerd door sch. M. "Vrolijk, heden voor den wal, besomde f300 ruw geld aan versche visch. Twee Katwijker schuiten markten hunne versche visch alhier. Zij hadden, evenals de Scheveningers, weinig visch en maakten besomming van f50 en dit meisjesgezicht, wat de glinsterende oogen der ijdeltuiten tegenover den blik vol trots en harts tocht, die hier zoo onbeweeglijk op de dansende vuurtongen was gericht? Leopold verroerde zich niet en bleef haar nauw lettend gadeslaan. Eensklaps hief Ruth het hoofd omhoog en keek gedachteloos. //Prins Leopolddie uitroep ont snapte bijna onbewust aan haar lippen, opschrikkend trad zij een schrede op hem toe en kletterend viel de ijzeren pook haar uit de hand. De liooge gestalte van den prins verscheen op den drempelop zijn borst schitterde de gouden ster der hertogelijke familieorde. „Albrecht de Beer schoot het eensklaps door Ruth's gedachte. z/Uw dienaar, dames, heb ik u soms verrast? Maar freule von Altingen, gij ziet me zoo ontsteld aan, alsof ik den geest van Julius Caesar geleek Leopold lachte luid en sloeg met opzet den over- moedigen toon aan, dien men van hem gewoon was //een hand zoudt gij me toch wel kunnen geven, of is dat volgens de etiquette niet comme ilfaut Hij stak haar de rechterhand toe en omsloot de fijne vingers van het jonge meisje met zijn grove zeemansvuist. wDe etiquette bestaat alleen, Hoogheid, om nu en dan eens op zij gezet te worden zei ze onbe schroomd glimlachend, „en wat Shakespeare's hui veringwekkende geestverschijning betreft, ze zou me steeds welkom zijn, als ze de bode was van zulk een hoogst aangenaam bezoek (Wordt vervolgd.) f59. Er werd heel veel kleine schol gevangen, waarvoor toch f2 en f3 per mand werd betaald. Hedenavond kwamen een Stal booten aan, die met de saaien hadden gevischt en veel scharren en kleine schol gevangen, waarvan f15 tot f21 werd besomd eene boot die met het vischnetje had ge werkt, maakte echter eene besomming van f 62. In den afslag kwamen circa 300 kisten zoogen. versche ijle haring, die f3.80 tot f4 per kist be dong. 12 Februari. Een 5 tal schuiten zijn voor den wal, doch moeten wachten op hoog water om over de bank te komen. Yan het Nieuwediep is aan gevoerd eene partij schol, scharren en kabeljauw, waarvoor werd betaald voor de schol f2.30 tot f5.25, scharren f2.45 tot f 2.50 en kabeljauw fl.40 tot f4.95. Stettin, 10 Februari. (Haringbericht.) Dc aanvoer van Schotschc bedroeg in de afgeloopen week 454 ten. Tengevolge der komst van talrijke Russische handelaars hier ter markt was de omzet in Schotsche die week zetr levendig, en waren de prijzen iets beter. Voor Noordsche kroonmerk volle werd 34 a 34£ mark betaald, voor kroon maatjes 17 a 21f, voor middensoort volle 20 a 25, voor kroonmerk ijle 17, voor idem gemengd 15i a 16£ mark. De voornaamste omzet had plaats in Yar- mouther volle, waarin aanmerkelijke posten voor het buitenland werden opgekocht, zoodat de voor raad daarvan grootelijks is verminderdde prijzen dezer soort liepen naar kwal en grootte yan 19 tot 24 mark. Ook van Noooweegsche vette bleef de stemming goed, en zoowel uit de depots als uit de nieuwe aanvoeren werd veel genomen de prijzen waren KKKK en KKK 29 a 31 mark, kleine KKK 23 a 26, KK 20 a 22, K 15 a 18, MK 12 a 14 mark. De vangst van Zwcedsche kan als ge ëindigd worden beschouwdde aanvoer is dan ook reeds zeer verminderd en volle zijn nagenoeg op- geruimp betaald werd voor volle 22 a 26 mark, voor middensoort volle 19 a 21, voor ijle 10 al4 mark. Al de prijzen buiten de belasting. Onderwijs en Examens. Benoemd tot onderwijzeres aan de school voor kosteloos onderwijs te Wormerveer, mej. R. Roeper, van Texel. De Westerscliool te Andijk is gesloten wegens ziekte van het personeel. •Tl. Zondagavond hield dc vereeniging «Het Schoolverbond" te Koedijk hare 20ste algemeene vergadering. TJit het verslag van den secretaris bleek,- dat dc vereeniging steeds gunstig blijft wer ken, hetgeen eveneens bleek uit het feit, dat in die vergadering aan 17 van de. 18 leerlingen, die in 1889 de school hadden verlaten, een vereerend getuigschrift kon worden uitgereikt voor hun ge trouw schoolbezoek. De penningmeester mocht er op wijzen, dat de kas met een batig saldo sloot. De eerste boekhouder der schoolspaarbank deelde mede, dat was ingelegd f 238.24 en terugbetaald f424.62, zoodat het tegoed aan de 66 inleggers op 1 Jannari 1890 bedroeg f897.74. Het getal deelnemers was met 9 vermeerderddit wijst op eenigen vooruitgang. Landbouw en Veeteelt. Aan het in de «Staatscourant" van 4' dezer voorkomende overzicht omtrent den oogst van 1889 in Noordholland wordt het volgende ontleend Yan de wintergranen had men van af het voorjaar reeds goede vooruitzichten, welke niet be schaamd zijn, al werd hier en daar ook een klaag toon vernomen omtrent dc langdurige droogte. De zomergranen, zooals zomergerst en ha ver, die in de meeste de- overige provinciën vrij erg geleden hebben van de droogte in den voor zomer en door regen gedurende den lateren groei, hebben weinig aanleiding tot klagen gegeven. Zelfs de boekweit, die weinig verbouwd wordt, gaf een zeer goede opbrengst aan zaad en stroo. Ofschoon hieromtrent geen oorzaken vermeld worden, schijnt het toch, dat de zomergewassen vrij algemeen vroeg gezaaid zijn, eene omstandigheid, waardoor ook de vrij goede opbrengst van boonen cn erwten verklaard wordt. De boonen hadden veel minder dan elders van bladluis te lijden. De vroege aardappelen gaven vrij algemeen een goede opbrengst, de late soorten zijn echter zoodanig door de bekende ziekte aangetast, dat sommige perceelen het rooien ternauwernood loon den. De suikerbieten hebben een ruime op brengst gegeven. Van de zaden gaf het koolzaad (800 bunders) en het blauwmaanzaad (ruim 100 b.) vrij voldoen de uitkomsten het kanariezaad (p. m. 450 b.) en het mosterzaad (bruin) (p. m. 850 b.) gaven, even als het karweizaad, dat op ongeveer 1900 b. ver bouwd zal zijn, slechts ruim middelmatige opbreng sten. Ofschoon hier en daar de hoedanigheid der genoemde zaden door regen min of meer geleden heeft, is men, wat dit punt betreft, beter tevreden dan met de opbrengsten. De verbouw van vlas, ofschoon toenemende, heëft nog op verre na niet den omvang van vóór 20 of 25 jaren bereiktde opbrengst aan zaad en lint gaf den pachters reden tot tevreden heid. De k n 01 v 0 e d e r g e w a s s e n, als hoofd vruchten verbouwd, gaven vrij goede opbrengsten, zij worden echter als mangel wortels, koolrapen en paardenpenen samen op geen grooter oppervlakte dan 800 b. geteeld, zoodat deze gewassen voor de veeteelt bijna niet in aanmerking komen. Klavervelden en kunstweiden ko men betrekkelijk ook weinig voor en wel ongeveer 1100 b. roode klaver en 100 b. kunstweiden; van beiden werden evenwel goede opbrengst verkregen, zoowel aan groen voeder als aan hooi. Dit laatste werd bovendien best geoogst. Nog beter dan beide laatstgenoemde landerijen waren de gras- en hooilanden bezet en al dreigde er, evenals in de overige provinciën, in sommige gemeenten gebrek aan weide te komen, die vrees is in slechts enkele gevallen tot een feit geworden, dat dan nog van zeer korten duur is geweest. Hooi werd volop en van de beste hoedanig heid gewonnen. De warmoezerijen, die voor sommige stre ken of juister nog gemeenten, van groote betceke- nis zijn, hebben goede uitkomsten opgeleverd. De ooft- en fruitboomen leverden ook geen groote voordcelen. Wel waren de prijzen van ooft en fruit tamelijk hoog, maar de opbrengst was te gering om geldelijk goede uitkomsten te leveren. Ook druiven, die eerst veel beloofden, gaven geen beste resultatenzij werden te laat rijp. De pluk van aardbeziën en aalbessen was redelijkook geldelijk gaven zij reden tot te vredenheid. De bloembollenteelt is mede vrij goed geluktde boom- en bloemkweekers hadden zeker geen reden tot klagen. Van de houtcultuur verkreeg men vrij goede uitkomsten. Den 10 dezer kwam te Rotterdam aan een ge deelte van de tweede bezending runderen, bestemd voor de tentoonstelling te Buenos-Ayres. Dat ge deelte bestond uiteen 21jarigen stier van den heer L. Magnce te Horn bij Roermond. Dit exem plaar staat ingeschreven in het N. R. Stamboek onder No. 1349. Voorts 8 stuks 3jarige kalfdragen- de schotten, tlic voor de eerste maal moeten kalven zij zijn van de volgende eigenaars2 stuks van P. Vogelaar te Puttershoek, 1 van C. Barendregt N.Rz te Barendrecht, 1 van de wed. A. Dekker Schelling te Roon, 1 van Jb. Pons te Poortugaal, 1 van Arie v. d. Linde te Spijkenisse, 1 van G. Schelling Kz. te Oud Beierland en 1 van A. A. Schouten te Dubbeldam. Verschillende veekenners en liefhebbers waren op de stallen aanwezig om deze prachtige collectie in oogenschouw te nemen, en allen spraken met lof over deze schoone verza meling. Zij, die bij ondervinding weten, hoe moeie- lijk het dikwerf is, om zulk een aantal gelijkvor mige dieren te kunnen koopen, kunnen beseffen welk een moeite zich de commissie van aankoop heeft moeten getroosten, schrijft de «N. R. Ct.". Uit goede bron verneemt genoemd blad, dat het waarborgfonds ten behoeve der Nederlandsclie vee-inzending ter tentoonstelling te Buenos-Ayres in het geheel bedraagt f 32.661.70. Hierdoor is deelgenomen door het Rijk voor f 12,000 (tot dek king van de helft in het te lijden verlies en als maximum), door de prov. Friesland voor f 2000, Groningen voor f 1000, Drente voor f 500, Over ijssel voor f 1000, Noordholland voor f 2500 en Zuidholland voor f 1500. Onder de verdere belang rijke inschrijvingen kwamen voor de Friesche Maat schappij van landbouw ad f1500, het Genootschap van nijverheid in de prov. Groningen ad f 250, het Genootschap tot bevordering van den landbouw in Drente ad f150, de Ilollandsche Maatschappij van landbouw f1000, de Noordbrabandschc ad f250, de Vereeniging tot. ontwikkeling van den landbouw id Hollands Noorderkwartier ad f 1000, het Neder- landsch rundvee-stamboek ad f 500, de afd. Noord holland ad f 250, het Nederlandsch paardenstam boek ad f200, het Friesch rundvee-stamboek ad f500, het rundvee-stamboek Noordholland ad f 300, de directie van de Ned. Amerikaansche stoomvaart maatschappij te Rotterdam ad f1000. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 16 Febr., v.m. 10.Schagerbrug, ds. Bommezijn. Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 16 Febr., n.m. 1.30, Burgerbrug, ds. Bommezijn. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 16 Febr., v.m. 9.Valkoog, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 16 Febr., n.m. i£ u., Eenigenburg, ds. Stramrood, pred. te Oudkarspel. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 16 Febr., v.m. 9.30, Zuidzijpe, ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 16 Febr.ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 23 Febr. ds. Mühring, Schagerbrug nam. Bur gerbrug voorm. 2 Maart ds. Fetter, Oudesluis voorm. Sint Maartensbrug nam. Huisduinen. 23 Febr. ds. te Gempt, Huisduinen voorm. Wieringen. 16 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. 2 Maart ds. v. Kluyve, W. D. voorm., d. O. D. nam. Door de gezamenlijke doopsgezinde gemeen ten, dat zijn die over het geheele land hunne stemmen, te weinig om voor zich afzonderlijk een bestuurder te benoemen, bijeenvoegen, en negen bestuurders afvaardigen, zijn tot buitenge wone bestuurders ter benoeming van een hoog leeraar bij de algemeene doopsgezinde sociëteit gekozen de heeren D. Siegenbeek van Heuke- lom, C. W. Bruinvis, ds. P. Feenstra Jr., ds. S. G. Binnerts, ds. W. J. van Douwen en ds. J. P. Muller. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren ds. S. Kutsch Lojenga, ds. Bart, Cupe rus, S. Muller Hz., J. D. Oortman Gerlings, H. Muller Sz. en M. M. de Monchy. Daar ds. J. W. van Douwen te Bolsward, als reeds gekozen, voor de Friesche doopsgezinde sociteit bedankt heeft, zulfen uit de zes in her stemming komende heeren vier benoemd moeten worden, nl. drie in gewone bestemming, en van de overige drie, die bij de eerste stemming het hoogste stemmental behaalden. Op Zondag 2 Maart zal de te Enkhuizen bij de Doopsgezinde gemeente beroepen predikant zijne intrede houden. Rechtszaken. Kanton Helder. Uitspraken. Zitting van 29 Januari 1890: 5 personen wegens openbare dronkenschap, f3 boete, subs. 1 dag hechtenis. 2 personen, wegens het als bestuurder van een vrachtwagen daarmede rijden door een straat, welke daarvoor door B. en W. ongeschikt is verklaardf 1 boete, subs. 1 dag hechtenis. 2 personen wegens verwekken van burengé rucht, f3 boete, subs. 1 dag hechtenis. 2 personen wegens het verstoren van de orde in het openbaar, in staat van dronkenschap f 5 boete, subs. 2 dagen hechtenis. 1 persoon wegens na gezetten tijd openhou den van de tapperij, f3 boete, subs. 1 dag hechtenis. 1 persoon wegens delven naar konijnen op eens anders grond zonder recht of vergunning fio boete, subs. 3 dagen hechtenis. 1 persoon wegens het voor een krijgsman beneden den rang van officier verkoopen van goederen, behoorende tot diens militaire kleeding, zonder vergunning; boete f5, subs. 2 dagen hechtenis. Zitting van 5 Februari 1890. x persoon, wegens niet sluiten tapperij op 't bepaalde uur; f3 boete, subs. 1 dag hechtenis. 1 persoon, wegens het voor een militair bene den den rang van officier verkoopen van goe deren, behoorende tot diens militaire kleeding, zonder vergunningboete f 5, subs. 2 dagen hechtenis. 1 persoon, wegens het delven naar konijnen op eens anders grond, zonder recht of vergun ning; boete fio, subs. 3 dagen hechtenis. 9 personen wegens openbare dronkenschap f3 boete, subs. 3 dagen hechtenis. 1 persoon, wegens openbare dronkenschap bij iste herhaling en burengeruchtf 5 boete, subs. 2 dagen hechtenis en f3 boete, subs. .1 dag hechtenis. 1 persoon, wegens openbare dronkenschap, burengerucht en opgeven van een valschen naam; 3 maal f 3 boete, subs. 1 dag hechtenis voor elke boete. 1 persoon, wegens het jagen op verboden wijze binnen den kring eener geregistreerde en afgepaalde eendenkooi op 2 verschillende tijd stippen2 maal fio boete, subs. 2 maal 3 da gen hechtenis. 1 persoon, wegens belemmering van het ver keer op een openbaren zandweg; fo.50 boete, subs. 1 dag hechtenis. 1 persoon, wegens het neerleggen van hout op de openbare straat zonder vergunningvrij gesproken. Alkmaar. Arrondissements-rechtbank Behandeling van strafzaken op 11 Febr. 1S90. C. B. Cz., Texel, verkrachtiging, 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. C. G., Helder, bedriegelijke bankbreuk, 1 jaar gevangenisstraf. P. D., L. D. en D. d. W., Helder, geweld pleging en verzet, ieder 4 dagen gevangenisstraf. C. M., Helder, als boven, vrijgesproken. W. D. en C. D., alsb., ieder 4 dagen gev. J. B., Haringkarspel, weerspannigheid, 6 we ken gev. G. M., Helder, diefstal, uitgesteld 8 dagen. Tevens zijn 2 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. Voor de Rechtbank te Alkmaar heeft jl. Dinsdag terechtgestaan K. Kramer, geschorste gemeente-ontvanger op Urk, wegens verduistering en vervalsching van een dagregister gedurende 1889. Het O. M. eischte 2 jaar en 6 maanden ge vangenisstraf en in de kosten, benevens 5 jaar verlies van burgerrechten, na aftrek van vier maanden preventieve hechtenis. De rechtbank te Maastricht heeft Lamine, die te Stein doodslag pleegde op zekeren Dries- sen, tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wilhelmina (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 Febr. van Suez. S o e n (1 a (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 Febr. van Port-Saïd. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 10 Febr. van Port-Saïd. Uit onze Koloniën. Aan het „Bat. Nieuwsblad" wordt ten stellig ste uit de Preanger geschreven, dat dr. C. Snouck Hurgronje volgens den Mahomedaanschen ritus in de moskee in het huwelijk is getreden met de dochter van den hoofd-panghoeloe van Tjiamies. Door de Regeering is dr. Snouck Hurgronje opgedragen, te onderzoeken of en zoo ja, welke regelen zouden kunnen gesteld worden voor het toezicht op de Mahomedaansche geestelijken en op het Moh. godsdienstig onderwijs, en de resultaten van dat onderzoek, waarvan ook af hankelijk zal zijn te stellen het antwoord op de vraag aan wie c. q. het toezicht zou zijn op te dragen. Hoewel een opstootje in het Krawangsche, in de vorige week door hongerlijdende inlanders verwekt, van zeer geringe beteekenis was en de adsistent-resident van Mr. Comelis slechts een vier en twintig uur van zijne standplaats is af wezig geweest, zoo heeft toch de zaak heel wat ontsteltenis verspreid in de gemoederen van te Batavia wonende ingezetenen, die verwanten of kennissen in de residentie Krawang hebben. Maar al te spoedig is men geneigd, zich bij zulk eene gelegenheid het Tjilegonsche drama weder voor den geest te roepen. Eenige dagen geleden is opnieuw gebleken, dat de zeg^n van ons koloniaal be.'tuur den inlander niet altijd voor honger kan bewaren. In een district op de grenzen van de residen- tien Batavia en Krawang had de bevolking letterlijk niets te eten, waarom een bende lieden rijst kwamen vragen bij een Chineesch landheer, die, om erger te voorkomen, hun wat te eten gaf. De resident van Krawang hielp verder met wat geld en zoo zijn ernstige gevolgen voor komen. Voor hoe lang echter? De ellendige toestanden op vele particuliere landerijen moeten vroeg of laat tot ongeregeldheden leiden, hon ger is een scherp zwaard en waar die heerscht, kan men zich niet met een beroep op fanatisme ontslaan van de verantwoordelijkheid voor ei gen schuld. Dat op Java, door ons steeds als zoo rijk en, zoo vruchtbaar geroemd, door de landzaten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2