Keizerlijk Russische Regeering. 4 pOt. G0UDLEENING, P. GROEN. Keizerlijk Russische Regeering. 4 pOt. GOÜDLEENING, A. KOOIEN Jzn., Fraaie BOUQUETTEN, Kamerplanten, Boom- en Heestergewassen,' Aanlag en onderhoud van Tuinen. "W. JANSEN. honger wordt geleden vlak bij de goedgevulde pakhuizen van vreemdelingen, is een bedroe vend feit Buitenland. Engeland. Jl. Dinsdag is het parlement geopend. In de troonrede wordt eerst gezegd, dat de betrekkingen van Engeland met de andere mogendheden vriendschappelijk zijn. Dan wordt in 't kort de geschiedenis van het geschil met Portugal in herinnering gebracht. Er zijn han delingen gepleegd, die niet vereenigbaar zijn met den eerbied, aan de Engelsche vlag verschuldigd. De Portugeesche regeering heeft beloofd, dat zij haar troepen zal terugroepen van het grondge bied, waar Engelsche koloniën zijn gevestigd, of waar stammen wonen van inboorlingen, die zich onder bescherming van de Engelsche regeerirg hebben gesteld. Voorts wordt de hoop uitgesproken, dat de conferentie, welke te Brussel wordt gehouden, de verhindering van den slavenhandel zal bevorde ren. Ook zijn handelsverdragen gesloten met Egypte en met Bulgarije, waardoor de meest dringende financiëele kwesties althans voorloopig geregeld zijn. Vervolgens gewaagt de troonrede van de verbe tering in den toestand van Ierland, welke steeds gunstiger wordt en van de vermindering van het aantal Agrarische misdaden, waardoor het mo gelijk wordt gemaakt, dat de toepassing der strengere strafwet wordt beperkt. De regeering zal wetsontwerpen indienen, waardoor de aankoop van grond door de pach ters gemakkelijker wordt gemaakt en waardoor aan Ierland een zelfde mate van zelfstandigheid en een dergelijke regeling van het plaatselijk bestuur wordt toegestaan, als nu in Engeland en Schotland bestaat. In de jl. Dinsdag door het Hoogerhuis ge houden zitting zeide lord Granville, dat de opposi tie met kalmte over de Portugeesche kwestie moet beraadslagen. Hij betreurde dat bij het Congo-verdrag niet bekrachtigd is de bepaling, waardoor bijna het geheele betwiste grondgebied in handen der Engelschen zou zijn gesteld. Hij vroeg opheldering omtrent de aanhangige schik kingen. Verder wenschte hij te weten of het waar was, dat de Engelsche vloot zonder nood zakelijkheid manoeuvres zal maken in de Mid- delandsche Zee; sommige mogendheden zouden dit ten kwade kunnen duiden. In het Lagerhuis vroeg de heer Cremer naar den stand der betrekkingen met Portugal. Sir James Fergusson antwoordde, dat hij vooraf met deze interpellatie in kennis had behooren gesteld te worden, waarop de heer Cremer hernam dat hij zijne vraag later zou herhalen. Frankrijk. -De heer Cazenove dePradine kwam jl. Dinsdag in de Kamer van afgevaar digden met een voorstel tot afschaffing der ver- banningswet van 22 Juni 1S86 en vroeg er de urgentie voor. Eene pas voorgevallen gebeur tenis aldus de Memorie heeft in het licht gesteld, hoezeer deze wet in strijd is met den meest gebiedenden plicht der vaderlandsliefde. Zij is de negatie van het recht, dat ieder Fransch- man heeft om zijn land te dienen. De Hertog van Orleans, de afstammeling van de beroemd ste, van de krijgshaftigste familie in Frankrijk, kon er niet in berusten, dat hij geen soldaat mocht zijn. Hij is een Bourbon, hij heeft ziin 21ste jaar bereikt, en in plaats van hem den reispas van den dienstplichtige te geven, werpt men hem in de gevangenis. De wet van 22 Juni 1886 is een schreeuwend onrecht; zij be hoort afgeschaft te worden. (Bijval van de rech terzijde.) De heer Thévenet, Minister van justitie, ant woordde dat de Regeering zich tegen het voor stel verzette. Het is thans de tijd niet om terug te komen op den maatregel, die genomen is ter bewaring der rust in Frankrijk. De Regeering vereenigt zich echter met de voorgestelde urgent- verklaring. Dienovereenkomstig werd besloten. De heer de Lamazelle verklaarde, dat geen wet een Franschman berooven kan van zijn recht om zijn land als soldaat te dienen. Te beklagen zijn degenen, die den hertog van Or leans gaan straffen wegens hetgeen hij gedaan heeft. Diens vrienden en spreker zelf zullen, wijzende op de Conciergerie (waar de prins voor loopig gevangen is), niet ophouden aan het volk te zeggen „Daar is het, dat Frankrijks fortuin is Neen, niet de fortuin van Frankrijk, maar de veertig millioen, riep een lid der linkerzijde, zinspelende op de veertig millioen, die de fa milie Orleans, na den val van het Keizerrijk, aldus onder de benarde omstandigheden der Re publiek, zich heeft laten teruggeven als vergoe ding voor de verbeurd verklaarde goederen on der het Keizerrijk. Er werd nu tot stemming overgegaan. Met 328 stemmen tegen 171 besloot de Kamer de artikelen van het voorstel Cazenove de Pradine niet in behandeling te nemen. De hertog van Orleans is tot 2 jaren gevange nisstraf veroordeeld. Duitschland. De „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" meldt, dat buiten Frankrijk, Engeland, Belgie en Zwitserland, ook in de overige landen, waar de arbeidersquaestie bestaat, zooals in Italië, Denemarken, Zweden, enz., de regeeringen thans worden gepolst over eene internationale regeling dier kwestie. Portugal. Jl. Dinsdagavond bewoog zich een talrijke menigte in de straten van Lissabon. De politie zorgde, dat het verkeer niet werd ge stremd. Allen, die weigerden door te loopen, werden gearresteerd. Tegen middernacht was alles weer in den gewonen toestand. De „Standard" verneemt, dat er te Lissabon een zekere gisting heerscht naar aanleiding van eene proclamatie van den Governeur, inhoudende het verbod van eene volksvergadering, welke gisterenmiddag had moeten plaats hebben. Gis teren avond bleven de schouwburgen en vele winkels gesloten groote troepen volks moesten door politie en ruiterij in bedwang worden ge houden. De overhetd verdubbelde de wachten voor de gebouwen van de Britsche legatie en het Britsche consulaat. De ministerraad besloot tot onmiddellijke aan schaffing van krijgsmateriaal voor leger en vloot over te gaan. Bulgarije. Aan de „Standard" wordt uit Sofia bericht, dat de in beslag genomen beschei den ontcijferd zijn, en hieruit blijkt dat het kom- plot tegen prins Ferdinand is op touw gezet door de Panslavisten en Zankoffisten te Boucharest, wier hoofdagent de wijnlcooper Kaloepkoff was, terwijl de uitvoering aan Panitza werd toever trouwd, die, als het komplot geslaagd was, da delijk door hiertoe reeds aangewezen personen moest worden vermoord. De samenzweerders hielden een Russischen prinsT gereed om prins Ferdinand te vervangen en Bulgarije weder te brengen onder Ruslands invloed. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 1 Uren. 1 Windrichting en kracht. Barometer mM. Stand. J Afw. Therr C Stand. aometer 8. Afw. 12 13 13 12 8 12 otz. 9 Kg. otz. 7 otz. 7 765.65|f 5.95 759.62f 0.02 759.70p 0.10 -0.4 -2.0 -0.4 -4.4 -4.4 -4.4 Uren. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 12 13 13 12 8 12 0.73 0.88 0.77 I-Iell., vorst, koud, mooiw. id. id. Golvend id. id. Van 11 op 12 dezer gevroren 10 millimeter ijs en van 12 op 13 dezer gevroren 21 millimeter ijs. Verwachting: Oostelijken wind. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Twaalfde lijst. Nieten: 2070 4466 7174 9595 11722 13707 15719 18588 2133 4484 7185 9612 11737 13719 15725 18603 2134 4500 7190 9622 11754 13726 15754 18639 2155 4504 7213 9661 11813 13733 15811 18666 2181 4549 7225 9716 11821 13738 15843 18692 2203 4586 7270 9719 11822 13745 15857 18738 2210 4614 7283 9763 11844 13750 15875 18769 2212 4628 7288 9770 11871 13812 16009 18793 2243 4651 7322 9792 11910 13816 16031 18817 2261 4756 7325 9852 11962 13832 16049 18869 2294 4806 7336 9853 11968 1388S 16055 18875 2352 4846 7355 9876 12008 14003 16125 18899 2374 4870 7420 9892 12015 14004 16173 18918 2382 4878 7433 9971 12058 14054 16176 1S939 2430 4884 7485 10112 12063 14055 16201 18980 2435 4912 7486 10194 12073 14064 16207 19016 2439 4914 7514 10249 12079 14474 16243 19029 2443 4957 7528 10271 12081 14478 16300 1907Ï 2458 4982 7622 10273 12116 14104 16331 19123 2464 4986 7636 10304 12163 14144 16361 19129 2466 5014 7637 10306 12175 14235 16381 19234 2484 5028 7677 10358 12213 14285 16484 1924S 2544 5070 7685 10363 12244 14317 16503 19260 2562 5122 7699 10370 12281 14319 16509 19314 2616 5162 7720 10436 12334 14337 16547 19370 2617 5192 7747 10461 12341 14342 16557 19430 2631 5256 7766 10470 12354 14350 16593 19495 2667 5316 7836 10512 12418 14365 16640 19511 2698 5340 7867 10573 12455 14372 16689 19514 2713 5367 7885 10575 12534 14393 16744 19574 2721 5390 7916 10639 12541 14399 16795 19598 2722 5465 7930 10643 12611 14440 16847 19627 2723 5513 7955 10667 12616 14452 17018 19625 2781 5528 7871 10693 12645 14485 17025 19649 2835 5591 7975 10743 12651 14490 17126 19061 2871 5594 7989 10762 12655 14531 17232 19670 2911 5601 8011 10774 12663 14640 17264 19764 2981 5620 8043 10806 12677 14662 17271 19772 3021 5657 8105 10830 12679 14715 17307 19811 3220 5733 8214 10832 12683 14739 17332 19861 3226 5777 8235 10866 12732 14744 17370 19911 334S 5816 8243 10868 12737 14771 17376 l99to 3350 5S33 83-'4 10924 12766 14783 17401 I9946 3424 5913 8337 10925 12S02 147S4 17410 19952 3425 5922 8338 10946 12819 14797 17532 19955 3430 5957 8345 10957 13821 14798 17573 19959 3453 6006 8351 10969 12835 14803 17585 19967 3480 6033 8378 10987 12S46 14812 17613 19972 3497 6045 8387 11011 12S48 14851 17620 19999 3521 6050 8401 11040 12869 14914 17652 20023 3559 6161 8439 11044 12904 14936-17655 20056 3563 6195 8444 11049 12926 14950 17659 20063 3594 6261 8518 11181 12968 14966 17712 20065 3607 6270 8607 11191 12986 14984 17724 20169 3608 6283 8612 11194 12997 15002 17761 20179 3686 6324 8676 11197 13068 15003 17795 20211 3687 6404 8711 Tl109 13073 15034 17817 20227 3704 6478 8749 11141 13090 15061 17823 20299 3713 6493 8760 11218 13209 15080 17825 20327 3758 6635 8838 11238 13220 15086 17832 20400 3799 6592 8863 11249 13233 15091 17923 20410 3S09 6594 8873 11261 13239 15111 17931 20413 3844 6694 8925 11303 13274 15122 18055 20432 3852 6726 89S1 11338 13275 15169 18066 20497 3853 6755 9026 11353 13280 15213 18119 20517 3871 6789 9084 11401 13282 15219 18137 20582 3897 6866 9095 11409 132S9 15392 18172 20619 3901 6886 9171 11419 13355 15400 18191 20698 3956 6892 9184 11425 13358 15424 18216 20710 3986 6902 9242 11520 13369 15452 18254 20737 4000 6918 9317 11537 13370 15457 18256 20744 4050 6931 9413 11576 13398 15467 18265 20762 1766 4058 6977 9431 11598 13405 15524 18327 20807 1773 4102 6999 9438 11640 13440 15532 18351 20814 1810 4147 7047 9533 11654 13452 15583 18434 20834 4155 7049 9554 11685 13542 15590 18551 20853 4199 7061 9575 11696 13633 15678 18552 20897 4307 7115 9581 11704 13697 15716 18567 20910 4380 7127 9592 11712 41 88 146 149 161 188 241 245 216 267 309 314 347 350 358 359 366 415 439 477 482 491 500 505 527 533 539 546 588 598 637 654 699 724 743 774 849 845 853 940 984 1011 1108 1118 1121 1177 1181 1205 1267 1272 1305 1332 1351 1360 1396 1414 1416 1421 1476 1545 1582 1645 1650 1668 1694 1727 1743 1831 1833 1938 Marktberichten. Texel, 9 Februari. Kipeieren f 3.75 a 4 per 100 st. De verzending bedroeg ruim 4000 stuks. Hooi f 14 per 500 KG. Wilde Eenden f 0.90 a 1, Talingen 45 cent, Wilde Kouijncn f 0.55 a 0.60. Koehuiden f 0.22 et. per KG.Schapenhuiden 1 2.50 a 3.25 en Lamshuideu f 2 a f 2.50 per KG. Texel, 11 Februari. CommissiehandelVette Koeien f 185 a 230, Melkkoeien f 155 a 190, Kalfkocicn f 205 a 230, Kalfvaarzcn f 13o a 190, Werkpaarden f 95 a f 210, Oude Paarden f 50 a 65, Lammeren in verkoop f 12 a f 12.50, allen per stuk. Vette Varkens 21 a 22 ceut per half KG. 15 a 19 12 a 40 a 125 75 a 90 85 a 90 20 a 30 SCHAGEN, 13 Fehruaii. 8 Paarden f 46 a 140 Bokk. en Geit. f Stieren. a 20 mag. Varkens. 12 Geldekoeien 120 11 250 8 Biggen 6 Kalfkoeien 150 tt 260 20 Kippen e. Vaarzen a 130 Eenden Hokkel. n Boter p. kop 30 n. Kalveren 8 n 20 Kaas p. kilogr. 430 Schapen. 20 u 28 Kip-eieren p. 100 300 a 400 Lammeren a E.-eieren a Alkmaar, 10 Februari. Aangevoerd 71 vette Knlve ren. f 40 a 110; 28 nuchtere dito, f G a 16; 21 Schapeu, f 20 a 34148 vette Varkens32 magere dito, f 16 a 18, 10 Koeien, f 170 a 270; Vette Varkens 41 a 51 ct. per Kg. Purmerend, 11 Februari. Aangevoerd 100 stapels kleine Kaas f 30.50, 1 stapel middelbare f 24.50; 728 Kg Boter, Grasboter f 1.40 a 1.50 per Kg.; 104 Bunderen, vette stug, prijshoudend, Geldekoeien duur; 4 Stieren; 28 Paarden; 84 vette Kalveren f 0 90 n 1.10 per Kg.; vlug; 301 nuchtere dito f 6 a 20, stug 108 vette Varkens, 40 a 50 ct. per Kg., vlug; 70 magere dito f 15 a 27, stug; 171 Biggen, f 9 a 12 stug; 1255 Schapen, vette dunr, vlug, overhouders stug; Kip-eieren f 3.75 a 4.25, Eend-eieren f 4.50 per 100 stuks. Amsterdam, 12 FebriiRri Koolzaad stil. Lijnzaad prijshoudend. Raapolie vast; vliegend per 100 KG.f38.25, 37.25, 1 Mei f 36, 1 Sept.-Dec. f 30. Lijnolie prijshoudend vliegend per 100 KG. f 24 25, 24, 1 Maart f 23.87b 1 Maart-Mei f 24, 23.75, 1 Juni-Aug. f 24,12*, 24, 1 Sept.- Dec. f 23 37}liaapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.per 104 stuks. Aangevoerd4 Runderen, 1ste kwal. 154 vette Kalve ren, 1ste kwal. f 1.10, 2de kwal. f 0.95 per KG.; 65 nuchtere dito f 7 a 14. 115 vette Varkens 45 a 51 cl. per KG. Prijzen der aardappelenFriesche Dok. jammen f 2.20 a f 2.50, id. Fran. f 2.10 a 2.30, id. Eng. f 1.50 a 1.70, id. Zceuwsche Spnische f 2.10 a 3.50, id. Fink. f 1.90 a2.40, id Geld. Blauwe f 2 a 2.10, Pruis. Ham. f 3.50 a 3.60 en id. roode f 2 a f 2.10. Schiedam, 12 Februari. Moutwijn f 9.75. Jenever f 15.25, Ainst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.50 Spoeling- Commissie f 1.80. Londen, 10 Februari. Aangevoerd2500 Bunderen, 9000 Schapen en Lammeren, 200 Kalveren, Zwijnen. Prijzen Bunderen 2-4 a 5-0, Schapen en Lammeren 4-6 a 6-9, Kalveren 3-9 a 6-4, Zwijuen 2-4 a 4-0. Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Gehuwd: J. Dito en D. II. Mnhieu. P. Bruin en S. Biemcrs. L. Riesling en A. v. Twuijver. J. Snoerwang en AI. V. Stijgcrs. Bevnllen: A. E. Hnbregtsen, geh. de Vos, Z. D. Konwen- herg, geh. van Bees, D. G. v d. Duiju, geh. ter Burg, D. L. Bandsma, geh. Greiner, Z. .1. G. Jan/en, geh. van Beeren, Z. H. M. van Buiten, geh. Blijsie, D. Overleden: J. Bakker, 39 j. E. Smit, 5 ra. Texel, van 5 tot 11 Februari. GeborenMattliijs Nicolaas. z v. P. Zeijlemakcr en Al. van der Kloot. Oornelïs, z. v. J. Daalder en T. van Rees. Hendrik Jacob Willem, z. v. G. Teriet en A. G. Zig.-ler. Overleden: A. Breinan, d. v. G. Breman en A. Brouwer, 22 j. W. Wegman, geh. m. G. Innega, 75 j. J. Backer, weduwn. v. M. Gomes, thans geh. m. A. Witte, 86 j. Schagen, van 8 tot 11 Februari. Geboren Simon, z v. G. Kruit en G. Kapstok. Maria, d. v. I'. Snijders en M. Hausman Dirk en Autje, z. cn d. v. J. Waihoer en G. Snel. Aaltje, d. v. C. van Scheijen en J. Wijngaard. Anna Elisahcth, d. v. J. Smit en D. Beek. Barsingerhorn, vnn 1 tot 31 Januari. Gehuwd: P. A. Vis en V. Mars. J. Koeten en E. Kantjes. GeborenReinouw, d. v. J. Mooliker en 0. Wit. Pieter Jncnb, z. v. P. Pool en J. F. Sehreuders. Geertje, d. v. R. Boontjes cn 1). Rietvink. Jan en Wouter, zoons v. ,T. Gons en M. Nieuweboer. Jan, z. v. P. de Graaf en K. Schngcr. Grietje, d. v. K. Jonker cn T. Kramer. Klaas, z. v. T. Smit cn M. Boots. Overleden G. Nottelman, 58 j. J. van Nienes, 89 j. S. Jongejan, 4 m. P. Schaap, 6 m. D. Gijzen, 69 j. A. Liefhebber, 18 m. W. Gons, 6 d. 11. Wit, 68 j. A. Broersen, 1 j. Medemblik. Ondertrouwd L. de Haan en 1). JLs:ng. GeborenAntje, d. v. P. van der Zaudc en T. Weel. Gczina. d. v. J. Rustenburg en G. Mooi. Willem, z. v. M, de Vries en G. Nooder. Jansje, d. v. A. Glim en A.Smit. OverledenP. Vrizekock, 39 j. B. Bölilen, 47 j. Enkhuizen. GeborenCornclis, z. v. A. Makken/e en K. L. van Winkelhof. Alidn, d. v. F. Karcmaker en J. Jans. Oukje, d. v. S. Schouw en D. Mantel. Martinus Johannes, z. v. H. van Putten en D. J. Ligtliart. Simon Cornelis, z. v. D. Out eu Al. Oud. Gerrit, z. v. U. vnn der Aleulen en A. de Vries. Manrteu, z. v. M. Kouweuliovcn en J. Visser. Overleden Heudrikn Margni'cthn, d. v. H. J. Blomberg eu T. Peerdcniun, 7 m. M. Zniuiugn, laatst wed. v. F. Roemer, 96 j. Pieter, z. v. A. Pijper en C. M. de Jong (overleden), 22 j. Klaas, z. v. J. van Dijk en G. Bakker. Leveul. nnugeg. z. v. J. Schouten cn Al. de Wolf. Laatste berichten. 13 Februari. De vice-admiraal J. B. A. de Josselin de Jong wordt met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontheven van de waarneming der betrekkingen van directeur en commandant van de Marine te Willemsoord en bevelhebber in de stelling van den Helder, onder dankbetuiging voor de door hem in die betrekkingen bewezen goede diensten, en de waarneming dier betrekkingen opgedragen aan den schout-bij-nacht C. H. Bo- gaert, terwijl met dienzelfden datum de betrek king van directeur en commandant der Marine te Hellevoetsluis, alsmede van bevelhebber in de stelling van de monden der Maas en van liet Haringvliet is opgedragen aan den schout bij nacht N. Mac Leod. Door de Directie der Marine alhier werd gisteren openhaar aanbesteed het verrichten van eenige werkzaamheden aan gehouwen van het ma ritieme etablissement Willemsoord. Ingekomen waren 19 inschrijvingsbiljetten, als Van de heeren: A. Bos, ad f7080 TC. v. d. Plas f6800; W. de Jong f6790; P. Visser f 6345 Gebrs. Klein f5768; C. Gomes f5650; A. Grnnff f5580; P. Spruit f 563S B. Boon f5450; G. Moorman f5390; J. Dninker f5355; J. Duijvettcr f5209; A. Bels f5200; P. de Waard f4995; II. Wijker f4848 G. D. van Doorn, Amsterdam, f 4580 C. Pool f4565; J. F. Philips f4456 en C. A. van Neck f3946. Door de Yereeuigingen «Gemengd Koor", «Pro Patria" en „Mars" werd gisterenavond in Musis Sacrum alhier eene gecombineerde uitvoering gegeven, ten voordeele van hen, die tengevolge der overstroom ing van den M ijzer-pol der nog steun be hoeven. De opkomst van het publiek was minder talrijk als wij met het oog op het liefdadig doel hadden verwacht en het met zorg samengesteld pro gramma wel had verdiend. Zij, die zich de moeite hebben gegeven de uit voering bij te wonen, hebben zeker geen rede ge had zich te beklagen. Muziek, zang, gymnastiek en voordracht wisselden elkander op aangename wijze afde verschillende nummers werden onbe rispelijk uitgevoerd en verschatten de aanwezigen eenige genotvolle uren. Het resiüiaat van de uitvoering is, dat de som van f 102.5 7£ voor het beoogde doel zal kunnen worden afgedragen. Aan het diner, dat Woensdag 19 dezer door den minister van Buitenl. Zaken ter eere van 's Konings verjaardag zal worden gegeven, zullen genoodigd worden de hoofden van mis siën of hunne zaakgelastigden, de presidenten der hooge Staatslichamen en andere burgerlijke en militaire autoriteiten. Nieuwe Niedorp. Alhier is tot lid van den gemeenteraad benoemd de heer K. de Moor, ter vervanging van den heer P. Haring huizen, die als zoodanig heeft bedankt. Londen. 12 Febr. In de zitting, heden door het Lagerhuis gehouden, verklaarde Sir James Fergusson met betrekking tot het En- gelsch-Portugeesch geschil, dat de openbaarma king der diplomatieke gedachtenwisseling de spanning zeer zal doen bedaren. De verhouding tusschen beide regeeringen is van vriendschap- pelijken aard. Portugal wenschte de kwestie aan eene scheidsrechterlijke uitspraak te onder werpen, maar de Britsche regeering meent, dat men in de tegenwoordige omstandigheden niet tot een scheidsrechter de toevlucht kan nemen. Parijs, 12 Febr. De hertog van Orleans hield vóór zijn veroordeeling een korte toespraak, welke met luide toejuichingen werd ontvangen. Ook nadat het vonnis was uitgesproken, werd er geroepen„leve het legerleve Orleans hetwelk van andere zijde met een „leve de Re publiek werd beantwoord. De voorzitter van de rechtbank gaf toen last om de zaal te doen ontruimen, maar de politie was niet in staat dat bevel uit te voeren. Kor daarna drong een duizendtal personen in de zaal, roepende„leve Orleansweg met den hertog leve de Republiekde politie was niet bij machte de orde te herstellen. Een talrijke menigte begaf zich toen naar de gevangenis, waar zij riepen „leve Hendrik V De politieagenten dreven de menigte uitéén en namen 25 belhamels in hechtenis. Van de eene zijde riep men „leve de Republiek van den anderen kant„leve Orleans Lissabon, 12 Febr. In Portugal heerscht thans overal rust. Gisteren zijn 140 personen in hechtenis genomen en aan boord van een pantserschip overgebracht. 2e UITGIFTE. De opbrengst dezer leening zal worden aangewend le. tot aflossing op 1 Juni 1890 van de Obligatiën Engelsch-Hol- landsehe Leeningen 1864 en 1866, en 2e. tot conversie der 5 pCt. Lee ning 6e serie 1855, bij Stieglitz. Inschrijvingen worden aangenomen tot Woensdag 19 Februari. Voor conversie der 6e serie bij Stieglitz is inlevering vóór 20 dezer verplichtend. Prospectussen liggen ter inzage ten kantore van den Makelaar in Effecten 2e uitgifte 1890. Vrij van alle bestaande of later in te voeren Russische belasting ten bedrage van Rs. Met. 90.000.000 f 172.080.000 strekkende tot conversie van de 5 pCt Engelsch Hollandsche Leeningen van 1864 en 1866, en van de 5 pCt. Leening 6e Serie van 1855. Ondergeteekende bericht bij dezen, dat hij zicli belast met de conversie van bovenge noemde 5 pCt. Leeningen in de nieuwe 4 pCt. GOUD-OBLIGAT1ËN. Aanvragen ter conversie kunnen worden aangenomen tot en met Woensdag 19 Februari a. s. Nadere inlichtingen worden gaarne ver- Commr. in Effecten BLOEMENMANDJES,® Kransen, Versieringen, li STAM- en STR.UIK.ROZEJN. Belooft eene nette bediening tegen concurreerende prijzen. Bloemist en Hovenier aan de Laan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3