Er. P. G. J. Gebroeders Serbrock, Amsterdam, 61. JDE TOELAST". eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, 'T ALGEMEEN BELANG" De Schipbreuk De beste Schoensmeer B ERICH T. Dr. P. G. J. Vogelpoel Damrak H. Adres voor Helder: Hotel in de keurigste dessins. Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, W. J. BLITZ, Tandarts, LOCH MOIDART ZONDAG 26 JANUARI 1890, HEEREN DOKTOREN. Verpachting van Rijksveer. f G.90. RoomboterI f0.90. Zuivere droge Natuurboter, Een Beer, Een ULMERD0G (blauw), Aan de vele aanvragen bij inteekening om de nummers van de COURANT vanaf 1 Januari te mogen ontvangen, kunnen wij niet voldoen, daar die niet meer voorhanden zijn. Alléén van ons ZOiVDAGSBLAU zijn wij in staat nog de nummers van af No. 1 te leveren. Afzonderlijke nummers van de Courant en het Zondagsblad worden niet anders verstrekt dan aan abonnés en voor zoover er voorraad is. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Aan de Ingezetenen van den Helder en de Officieren en minderen van Zr. Ms. Zeemacht. Met diep leedwezen werd de tijding ver nomen van het plotseling overlijden te Soera- baja van den Officier van Gezondheid le kl. niet slechts door zijne kameraden en minderen der Zeemacht, maar ook door de burger inwoners dezer gemeente, die hem gedurende zijne langdurige plaatsing alhier, even als elders, als bekwaam en onvermoeid genees heer, als hulpvaardig, deelnemend en lief dadig mensch hebben leeren kennen. Zal de herinnering aan dezen voortreffe- lijken man nog lang, bij allen, die hem kenden, blijven voortleven, ongetwijfeld is bij velen d& wensch gerezen, dat ook zijne laatste rustplaats moge getuigen van de algemeene sympathie, die zijn deel was en beschermd blijve tegen de vergetelheid, welke anders maar al te spoedig in den vreemde de graven, door geene vriendelijke hand van nabestaanden verzorgd, ten deel valt. De ondergeteekenden hebben zich, onder het welwillend aanvaarde Eerevoorzitterschap van Zijne Excellentie den Vice-Admiraal J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG, in commissie vereenigd, ten einde, zoo mogelijk, dien wensch te vervullen, en uit bijdragen van Helders ingezetenen en Officieren en minderen der Zeemacht, op het graf van een eenvoudig gedenkteeken op te richten. Met vertrouwen roepen zij Uwen bijstand in ter bereiking van het beoogd doel, en verzoeken U uwe gewaardeerde bijdragen daartoe af te dragen aan een der leden van de Commissie. Mededeelingen omtrent de uitvoering van het plan, zullen te zijner tijd worden gedaan in de hier ter plaatse verschijnende nieuws bladen, terwijl zoo mogelijk eene photographie van het gedenkteeken, gedurende eenigen tijd duidelijk zichtbaar zal worden tentoon gesteld in den winkel van den boekhande laar J. C. DE BUISONJÈ en Zoon, Hoofdgracht te Nieuwediep. Helder, 8 Februari 1890. De Commissie, Voorzitter O. C. A. J. MORE AU, Kapitein-Luitenant ter zee. Lid H. BITTER Sr., Geneesheer. L. W. F. OUDENHOVEN, Particulier en Lid van den Gemeenteraad. G. H. VERBOON, Officier van Administratie le klasse. P. F. VAN WAGE, idem. J. C. CRAMER, Luitenant ter zee le kl. J. IDZERDA, Officier van Gezondheid le klasse. N.B. De Redactie van deze Courant ver klaart zich gaarne bereid giften voor dit doel te ontvangen en aan da Commissie af te dragen. Men kan zijne gaven des verlangd deponeeren in de bus aan het bureel der Courant aan het Molenplein. Omtrent het sl u iten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsclie Sociëteit van Levenseer- zekeringenopgericht- in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. FOCK. J T VAN BOSSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C HARTSEN Jbsz., als Dix-ecteur en Mr. J. P. PORTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T. DRAIJER, te 's Gravenlxage, Bil li ton straat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den IEcIdci* de Heer O. SWAVING-. «Vanrlijksclïc premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op25jaarf 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.27, 45 3.71, 9 G5 a 2.64, 50 4.53. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van jj BOEREKTPLiAATSEKT, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijhsche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. Het Bestuur der Afdeeling „Noordholland" vandeVereeniging „het Nederlandsch Paardenstamboek" maakt bekend: dat de keuringen voor liet toekennen van de provinciale subsidiën en aanhoudings- premiën voor één- en tweejarige hengsten, minstens driejaren oud, zullen plaats hebben: Te SCHAGEN oj Dinsdag 11 Maart a. s, bij BROERSMA, des midd. 12 ure. Te UITGEEST op Woensdag 12 Maart a. s., bij C. BREEDT BRUIN, des midd. 12 ure. Te HALFWEG op Donderdag 13 Maart a. s, hij COPPEE, des voormidd. 10 ure. Er zal dan tevens gelegenheid zijn ter opname van HENGSTEN in het Paarden stamboek. Aangifte voor beide keuringen moet geschieden 8 dagen vóór de bovengenoemde data, bij den Secretaris W. TEENGS, te Wieringerwaard, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd, J. BREEBAART Kz., Voorzitter. W. TEENGS, Secretaris. uit het Magazijn van te GOR1NCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, (wee en een half en een Ncd. ons, met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, A. METZELAAR, Binnenhaven 12. J. BREEBAART, Langestraat. J. D. BOERSEN. J. DENIJS. Nieuwediep. Helder. I Wieringen. j Schagen. EENE DIENSTBODE. Tegen 1 Maart a. s. gevraagd eene flinke dienstbode, die goed kan koken. Adres: Bureel dezer Courant. Holloway's Zalf en Pillen. Oud en jong. Deze edele geneesmiddelen kunnen niet te hoog geprezen worden onr den heilzamen invloed dien zij uitoefenen over de menigte ziekten, iederen leeftijd en stand eigen. Oude wonden, zweren, zeere beenen en huidziekten, die de gezondheid heimelijk ondermijnen en het leven eene langdurige marteling maken, worden spoedig verdreven door de hulp van deze reinigende en heelende Zalf, bijgestaan door Holloway's zuiverende Pillen. Deze medicijnen bevatten in den kleinsten omvang de beste middelen om het grootste aantal ziekten te voorkomen of te verdrijven, die de menschheid kwellen door hare onwetendheid, zorgeloosheid, moeie- lijkheden of toegeven aan lusten. Zij worden daarom ernstig aanbevolen aan ben die.^oor onvoorzichtigheid in hunne jeugd lijdende zijn. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Ho llo way, 533, Oxford-Street, Londen. Nieuwendijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is iederen Donderdag:, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige opcratiën en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel „Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in „den Burg" en des K6 aan dags in „de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Momlrrdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel „Vrede- lust" te Schagen. Bij J. H. V A N BALEN, te Helder, is verschenen: VAN DE OP nabij CALLANTSOOG. GEDICHT. Uitgegeven ten voordeele der Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, voor de eene helft, terwijl de andere helft bestemd is voor een ander weldadig doel. Dit werkje bevat 12 pag. en omslag met 2 gravures. HPRIJS 25 CENTS. De Correspondenten van de Heldersche- en Nieuwedie- per Courant worden beleefd uitgenoodigd hunne medewerking te verleenen tot bet verkrijgen van inteekenaren op bovenstaand werkje. Gaarne zullen wij bun op aan vraag eenige exemplaren met intee- kenlijst zenden. Het liefdadig doel van deze uitgave zal zeker velen opwekken zich biervoor eenige moeite te getroosten, De opbrengst wordt na aftrek van de noodzake lijke kosten geheel uitgekeerd. De Makelaar OTTO DE KIEVIET, te Wieringerwaard, belast zich met het koopen en verkoopen van roerend en onroerend goed in effecten, het bezorgen van kapitalen onder hypothe cair verband 3| en 4°/0 's jaars, het ver zilveren van coupons en het incasseeren van wissels. Lokaal „Tivoli". Den Helder. Donderdag 13 Februari 1890: VIERDE EN LAATSTE ABONNEMENTS-VOORSTELLING, door het Tooneelgezelschap der Nieuwe Rotterfl. SctawMrg-Maatscliaiij, Directie: ALEX. FAASSEN C°. Blijspel in 3 bedrijven naar het Fransclr van E. BRISSEBARRE et EUGÈNE NUS. Vertaling van M. HEYBLOM. VOORAFGEGAAN DOOR: M A R C B L. Drama in 1 bedrijf, naar het Fransch van JULES SANDEAUenDECOURCELLE vertaling van W. Iv. Aanvang ten ACKT ure. Pr ij zen der plaatsen: Aan het Bureau: lste Rang f 1.49. 2*° f 0.99. Abonnementsprijzenle Rang f I.— de persoon. 2e Rang per 4 kaar ten f 2.50, per 8 kaarten f 4.Ö0. De abonnementskaarten liggen voor H.II. Inschrijvers op den speeldag ten 10ure aan het Bureau gereed. Plaatsbespreking tegen 10 cents extra. Voor geabonneerden na loting van 11 tot 12 uur. Voor niet-geabonneerden van 12 tot 3 uur. Deinteekenlijsten voorabonnements-kaarten liggen aan het gebouw en hij de IIH. STADERMANN en BERKHOUT tot Woensdagavond den 12 dezer. De aangekondigde Tooneel- voorstelling in de Kolfbaan van J. SWARTHOF, op 16 Februari 1890, te Sint-Maartensbrug, gaat wegens ongesteldheid NIET 000R, doch wordt voorloopig uitgesteld. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te den Helder, zal op den UEBVNEA'UEft 1-9 AA KT 1890, des voor- middags 9 uur, ten zijnen kantore aan de Dijkstraat N°. 8, bij inschrijving verpachten Het PONTVEER op bet Groot- Noordbollandsch Kanaal bij de Sluis in de Koegras-Zeedijk, tusschen den Middenweg bij Westeiude van Anna Paulownapolder en den Rijksweg, voor zes jaren, ingaande 1 Mei 1890 en eindigende 30 April 1896. Inschrijvingsbiljetten op zegel, bevattende naam, voornaam, woonplaats en onderteèke- ning van den inschrijver en twee borgen en de geboden pachtsom per jaar in letters, uiterlijk daags vóór de verpachting, franco en gesloten in te leveren bij den Ontvanger, die nadere inlichtingen geeft. is verkrijgbaar bij C. ADRIAANSE, Keizerstraat. GÉÉN DOOSJES. in vaatjes van 11 en 22 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Levert franco A. BRÜNSTING Rz., Bellen. LEERHOEVE voor Zuivelbereiding, OUDSHOORN. Aanvang van den nieuwen cursus voor jongens en meisjes 1 Mei 1890. Leerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. Beschikbaar tot dekken van zuiver Ilollandsch ras, bij C. GEEL, WAARDPOLDER, Kolhorn. Dekgeld f 1.Kostgeld f 0.10. TE KOOP: 7 maanden oud, prachtexemplaar. Adres: Bureel dezer Courant. Terstond gevraagd: een aankomend Letterzetter. Adres: Bureel dezer Courant. Snelpersdruk van J. II. Van Balen, Helder»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4