HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M. 21. Zondag 16 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. YAN BALEN. BEKENDMAKING. GRONDBELASTING. )a desespereert nimmer 1* Jan Pieterts. Coen. Het Vaderlnndt ghetrouwe Blijf ick tot in den doot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag fin Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.73. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. ut» buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Adrertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelnng van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk liger. Voor liefdadige doeleinden3 rent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3» De Burgemeester der gemeente Helder maakt bekend, dat hij, ter voldoening aan het bepaalde bij het tweede gedeelte van art. 15 der wet van den 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), betrek kelijk de grondbelasting, heden ter Secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, ter in zage van de belanghebbenden heeft nedergelegd eene opgave van de uitkomsten, bedoeld in de artt. 15, 23 en 43 van de genoemde wet. Helder, 14 Februari 1890. De Burgemeester voornoemd, C. A. BEUKENKAMP. In dank ontvangen voor het voor wijlen Dr. P. G. J. Vogelpoel op te richten gedenk- teeken Van A. H1.— Bedrag der vorige opgaven. „1.25 Totaal 2.25 NEDERLAND. HELDER, 15 Februari. Op het gala-diner ten paleize „Het Loo", ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, zal Z. M. niet zelf tegenwoordig zijn. Tevens zal er dien dag een kinderfeest zijn, gevolgd door bal. Van vuurwerk is geen sprake, noch op „Het Loo", noch te Apeldoorn. Volgens een van den Gouv.-Gen. van Ned. Indie ontvangen telegram van 7 dezer, wordt de gouvernements-koffieoogst op Java voor dit jaar op 189.440 pikols geraamd. Het jongste openbaar gemaakte telegram van 20 Jan. 11. noemde een cijfer van 583.458 pikols. Omtrent het verschil van deze opgaven is inlichting gevraagd en tot antwoord ontvangen, dat alleen het laatste telegram betrof de raming van den oogst van 1890het andere den wer- kelijken oogst van 1889. In het Belgische blad „Le Bien Public" wordt melding gemaakt van valsche verkla ringen welke te Gent zouden zijn afgegeven aan personen, die zich wilden laten aanwerven voor ons koloniaal leger. De vrijwilligers moeten een getuigschrift van goed gedrag en zedelijkheid overleggen, o. a. vermeldende dat Feuilleton van de Heldersche- en Nieuweilieper Courant. 21) ELZENKONINGIN Roman door N. YON ESCHSTRUTH. Leopold lei beide handen op de borst en maakte een hoffelijke buiging«Ik kus u de hand, waarde freule 1" Daarop keerde hij zich haastig om en stond in een paar stappen naast Josephine, die zich bij zijn binnentreden een oogenblik uit haar gebukte houding voor de latafel opgericht had. «Goedenavond, allerbeste tante," en hij sloeg den arm om haar heen, hief met een vinger haar kin ,evcn omhoog en kuste haar op den mond, «hier ben ik, kunt gij van avond de Sangoulcme en mij bij u velen, of worden we afgescheept?" «Volstrekt niet, mijn jongen, je bent me altijd welkom en de vrienden, die je meebrengt, even eens," en liefkoozend streek Josephine hem over de wang, «maar verbaasd heeft je aangekondigd be zoek me wel, zeer verbaasd zelfs, ik dacht dat je stellig naar den schouwburg gegaan zoudt zijn «Naar den schouwburg Ze geven immers van avond een ballet tante." «Nu ja, Flik en Flok, meen ik, een der rijkst gemonteerde tooverballets, die hier ten tooneele wor den gebracht. Men zal je stellig in de loge ver wachten, je aankomst is algemeen bekend!" «En om nu aan de nieuwsgierigheid der men- schen te voldoen, moet ik daar gaan zitten kijken, hoe een paar jnffertjes zich de ledematen verrek ken Neen, tante, dat is te veel geeischt. Wat voert ge toch uit bij uw ladetafel Kijk, juist de derde lade opengetrokken Weet gij nog wel, vroe ger stond in den rechterhoek de trommel met bit terkoekjes, waaruit ik al naar verdienste uitbetaald werd, en telkens als ik aan u dacht, schoten me ook de bitterkoekjes te binnen voor mij waren die twee begrippen onafscheidelijk degenen, die dienst willen nemen in het Indisch leger, geene veroordeeling ondergaan hebben. „Welnu, de minister der Nederlanden, zegt „Le Bien Public", heeft ontdekt dat er te Gent ge tuigschriften zijn afgeleverd aan kerels, die reeds verscheidene veroordeelingen ondergaan hebben. De Nederlandsche Regeering had zich daar over beklaagd en de officier van Justitie heeft daarop den commissaris van politie ontboden, die de onnauwkeurige getuigschriften had afge leverd. Deze verklaarde, dat hij op bevel ge handeld had en legde, verzekert men, het ge schreven bewijs van zijne bewering over. De stukken zijn daarna in handen gesteld van den gouverneur der provincie Oost-Vlaan- deren en door dezen aan de Belgische Regee ring medegedeeld. „Le Bien Public", deze feiten bekend makern- de, voegt er bij„Indien ons verhaal eenige onnauwkeurigheid bevat, zijn wij gereed het terecht te wijzen." In Den Haag is er thans sprake van, dat de Minister Hartsen de portefeuille van Kolo niën zou opnemen en door graaf van Bylandt worden opgevolgd aan Buitenl. Zaken. Verder zou het Ministerie onveranderd blijven. Tot de genoodigden aan het gala-diner, dat den 2osten dezer, ten paleize van hèt Loo, ter eere van den verjaardag van Z. M. den Koning zal worden gegeven, behooren de hoof den der verschillende buitenlandsche missiën, de Ministers, de voorzitters der beide Kamers van de Staten-Generaal, de vice-president van den Raad van State, de graaf De Villers, kamerheer des Konings en secretaris voor de zaken van het Groothertogdom Luxemburg, de grootofficieren van het Huis des Konings, de hofmaarschalk en kamerheer-ceremoniemeester des Konings, mr. J. D. C. C. baron De Constant Rebecque, de heer J. A. van Steyn, intendant van het Koninklijk paleis en domein Het Loode dames du pa lais en de dignitarissen behoorende tot het ci viel en militair Huis des Konings, op Het Loo aanwezig. Z. M. zal niet persoonlijk aan het diner deel nemen, maar in H.D. appartementen ontvangen de beide Voorzitters van de Kamers der Staten- Generaal, den president van den ministerraad en den deken van het korps diplomatique, zijnde de baron d'Anethan, buitengewoon gezant en ge volmachtigd Minister van Belgie bij het Neder landsche Hof. r De dienst bij Z. M. den Koning op Het Loo wordt met den i7n dezer aldus gewijzigd: G. L. M. baron Taets van Amerongen van Na- tewisch, kamerheer, jhr. W. L. van Spengler, adjudant, jhr. S. M. S. de Ranitz, adjudant, par ticulier secretaris des Konings, mr. R. baron Van Zuylen van Nyevelt, commies bij het Kabinet des Konings, en R. J. graaf Schimmelpenninck, ordonnans-officier. «Jou onhoffelijk mensch zei de prinses hoofd schuddend en met een vriendelijken lachdaarop wendde zij zich tot Ruth en liet haar twee verze gelde couverts zien. Beste Ruth, ik zal het be doelde hier zoolang op deze albasten schaal leggen, denk er alsjeblieft om, ze bij het heengaan mee te nemen. Nu ontbreekt rae nog maar een kleinigheid, die op mijn toiletkamer in liet bijouteriekastje moet liggenik zal het maar dadelijk gaan halen, opdat er geen vergissing plaats heeft, och Leo, zou je even aan het schelkoord willen trek ken Na eenige minuten werd de deur geopend en een oude vrouw in een zwartzijden kleed, met een kraakhelder wit kanten mutsje op, het bleeke ge laat vol plooien en rimpels, verscheen al nijgend op den drempel. «Daar heb je waarlijk juffrouw Rösselriep Leopold met uitgebreide armen, «nu ontbreekt er heelemaal niets meer aan dit oude, gezellige ver blijf! Wel, juffrouw Rössel, hoe gaat 't? Gezond en opgeruimd? Gij ziet er uit als een jongmeisje «O Hoogheid, genadige prinsen de oude vrouw boog zich haastig over de toegestoken hand van den jongen man, om die te kussen. «God dank, dat Uwe Hoogheid weer gezond en wel bij ons is 1" Bijna verschrikt trok Leopold zijn hand terug, en eer bij nog aan zijn hart met een paar krach tige woorden lucht kou geven, stond Josephine naast hem en raakte even zijn arm aan. «Nu geen begroetingen, mijn beste jongen, daarvoor is 't nu geen tijd,, later, later Breng me naar mijn kleed kamer, juffrouw Rössel, zoo ondersteun me maar flink, zoo gaat 't goed Ik kom onmiddelijk terug, en dan zullen we eindelijk eens thee drinken, kin deren Juffrouw Rössel ondersteunde met haar arm de oude dame en geleidde ze heel behoedzaam deu drempel over. Leopold liet zich op een stoel vallen en wreef nog altijd over zijn hand Ruth had tegenover hem De heer jhr. mr. H. J. van der Heim, oud minister van Financien, is in Italië, waar hij zich tot herstel van gezondheid bevond, over leden. De overledene maakte deel uit van het twee de ministerie-Heemskerk (1S771879). Vóór dat hij de portefeuille van Financiön aanvaard de, was hij langen tijd inspecteur van het lager Wonderwijs in de provincie Zuidholland. De anti-revolutionaire kiesvereeniging te .Loosdrecht heeft in een motie, waarbij instem ming wordt betuigd met die van „N. en O." te Amsterdam, deze verklaring afgelegd „En daar door het overmoedig optreden van 20 leden der Eerste Kamer der Staten-Generaal duidelijk is gebleken, dat dit Staatslichaam een ;noodeloos remtoestel is tot schade van onze Nederlandsche staatsinstelling, „acht ze het oogenblik gekomen, „dat, ter afschaffing der overtollige weelde van volksvertegenwoordigers, Z. M. de Koning in overleg met de volksvertegenwoordigers stap pen doe om de Eerste Kamer der Staten-Gene raal af te schaffen. In een afzonderlijk bijvoegsel der „Staats courant" No. 37 wordt medegedeeld een tabel, bevattende de statistiek der geboorte en der sterite naar den leeftijd en de oorzaken van den dood in Nederland, over November 1889. Naar men verneemt, heeft de Duitsche regeering van haar voornemen doen blijken, om ook Nederland uit te noodigen tot bijwoning van de voorgenomen internationale conferentie ter bespreking van het arbeidersvraagstuk. De gezant zou voorloopig van onze Regeering de bereidverklaring ontvangen hebben om harerzijds mede te werken tot eene eventueele internatio nale arbeidsregeling. De ministerraad is jl. Woensdag en Don derdag buitengewoon vergaderd geweest. De heer Kalff, lid van Liet hof van justitie van Suriname, die door den Gouverneur met de zending belast werd om den Minister van Koloniën in te lichten over het bekende geschil met-de Staten, is gisteren te 'sGravenhage aan gekomen. In aansluiting aan een vroeger bericlft kunnen wij mededeelen, dat volgens te 's Gra- venhage uit Curacao ontvangen bericht, de heer Van den Brandhof, gouverneur der kolonie, na er 8 jaren aan het hoofd der regeering te heb ben gestaan, voornemens is tegen 1 Mei te re- patrieeren, na bekomen ontslag uit 's Rijks dienst. De commissie uit de „Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid", voor het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, deelt ons mede, dat er gedurende de maanden Maart en April a. s. eene tentoonstelling zal gehouden worden van oude kantwerken en waaiers. De inzendingen moeten franco geschieden aan plaats genomen. «Zoudt ge wel willen gelooven, freule von Al- tingen, dat dit de eerste maal is geweest, dat men mij de hand heeft gekust vroeg hij, peinzend met het hoofd knikkend, «nu zullen ze mij, goeden kerel, ook nog inbeelding bezorgen «Dat is volstrekt niet mogelijk, Hoogheid," schertste Ruth, «en 't is zeer nuttig, als men bij tijds aan eerbiedsbetuigingen gewend raakt." «Ja, jazuchte de prins eensklaps met een wolk vau diepen ernst op het voorhoofd, en richtte zich vervolgens haastig op. «Waar zit Sangoulcme dan toch Hoorde ik hem niet in de zijkamer praten?" «Juist, Hoogheid, hij helpt freule von Nievendloh bij het thee zetten!" lluth wendde haar kopje half af en haar stem klonk als bittere spotternij. «Freule von Nievendloh Leopolds voorhoofd fronste zich. «Dat zou ik het allerminst voor hem gewenscht hebben." En hij trommelde driftig op het tafelblad. «Sangoulcme heeft nog weinig met dames uit de hooge kringen verkeerdhij zal zich zand in de oogen late» strooien en koper voor goud aanzien maar och wathij is immers geen kind meer." En langzaam met de hand over het voor hoofd strijkend, rustte zijn blik onafgewend op het blozende gezichtje van Elzenkoningin. «Wat draagt ge een mooie roos in uw haar, freule von Altingen, maar gij zult ze nog ver liezen Nietwaar, ze is prachtigen Ruth hiefde hand op, om de bloem wat vaster te steken, «ik ben cr ook zeer trotsch op Er heerschte een oogenblik zwijgen, vervolgens rees zijschielijk op en duwde haar stoel achteruit. «Freule Ruthverzocht hij haperend, «schenk mij die roos!" Verschrikt zag zij op, een doodelijk bleek over- toog haar lief gezichtje. «Hoogheid ilg» heb ze zoo even eerst zelve ten geschenke gekregen //Van wien?" vroeg hij bijna driftig. het adres van den heer E. von Saher, conser vator van het Museum. De inzendingen worden naar de opgegeven waarde tegen brandschade verzekerd en na afloop der tentoonstelling franco teruggezonden. Met het stoomschip «Zaandam" worden heden de goederen verzonden, bestemd veor de tentoon stelling, die 20 April a. s. te Buenos-Ayres wordt geopend. Inzenders zijn de hecren Jacob Ankersrait en Zn. (tabak) de llollandsche Suikerraffinaderij de Arastel-Suikerraffinaderijde Deli-Brouwerij de Erven Lucas Bols (likeuren)Wijnand Focking (likeuren)de Broodfabriek «De Haan" (beschuit), allen te Amsterdam; R. H. Pen, Castricum (be schuit) Bloemetulaal en Laan, Wormerveer (rijst) C. Kamphuijs, Zaandam (rijst); Wed. J. C. Massee Zoon, Goes (landbouwwerktuigen) E. O. de Bur- lett, Rotterdam (strookartouwerk)J. A. Scholcking, Amsterdam (instrumenten): A. Kerbcrt, Purmerend (kaaskleurscl)Knoors Co., Gouda (kaas);E. van den Bosch, Schellinkhout (landbouwwerktuigen) en R. A. Hey, Amsterdam (landbouwwerktuigen). De deelhebbers hebben zeer veel werk gemaakt van hunne kasten of stellingen, zoodat de Nèder- landsche afdeel Big, moge zij niet talrijk bezet zijn, een goeden indruk zal maken. Door tusschenkomst van den vicc-consul, den heer J. C. F. Schouten, zijn de goederen verzekerd voor de heen- en terugreis cn gedurende de tentoonstel ling. Uit een schrijven van het uitvoerénd comitó blijkt dat de Nederlandsche bezending met groote belangstelling te geraoet wordt gezien. Het is dus te verwachten dat de heer Schouten, die zich veel moeite voor de zaak heeft getroost, \oldoening van zijn werk zal hebben. Door ver spreiding van prospectussen, door opwekking in advertentiën en persoonlijk bezoek is hét hem gelukt vertrouwen voor de onderneming te wekken. (Hbld.) B i n n en I a n d s c h nieuws. Oosterend (Texel),- 14 Februari. Door het Bestuur van „Nut en Genoegen" is aan den directeur van de „Prins Hendrikstichting" over gemaakt de som van f41.171, zijnde de opbrengst van een tweetal tooneelvoorstellingen. Terschelling, 13 Februari. De „Zee meeuw is heden, na een paar dagen oponthoud, van hier naar 't Nieuwediep vertrokken. Uit zee is hier heden als bijlegger binnenge komen de Duitsche kotter „Courier", gemerkt F. H. 72. Oudkarspel. Op den avond van 12 dezer gaf de Rederijkerskamer „Eensgezindheid" alhier eene uitvoering in het lokaal van den heer G. Slotemaker. Tot ons genoegen zagën we, dat deze Vereeniging over goede krachten beschikt, doch in de keuze van het stuk is zij o. i. min der gelukkig geweest. Dit was getiteld„Twee Tudors, drama in 5 bedrijven door H. J. Schim mel. Wel bleek, dat de rollen goed ingestudeerd 'waren, maar bij de moeielijkheden van zoo'n stuk kon het wel niet andei's, of de eindindruk moest onbevredigend zijn. «Ruth weifelde een oogenblik. «Uw doorluch tige tante beeft ze mij in het baar gestoken en neen, stellig, Hoogheid, ik kan die bloem niet weg geven «Tante Josepbine?" Zijn sombere trekken ver helderden en kregen weer een lachend aanzien. «Bij haar zal ik 't wel weer goedmaken en bewer ken, dat zij u voor dit geschenk een ander geeft, maar deze roos moet mij behooren. 't Is het eerste verzoek, dat ik u doe, freule von Altiiigen," vervolgde, hij zachter, «kunt ge me dit inderdaad weigeren «Hoogheidriep Ruth hartstochtelijk uit, «al wat ik weg te geven heb, moogt gij vrij eisclièn, alleen dit céne niet, niet deze roos!" Haastig trad zij een schrede achteruiten schudde het blonde kopje door die onverwachte beweging - gleed de zware bloem uit de lokken en viel, een weinig ontbladerd, op het tapijt neer. «Ziet gij wel, de roos wil niet eens langer bij u blijvenriep Leopold haastig bukkend en ze grijpend, «enkel een kleine tak is u trouw geble ven, die, welke de scherpste doornen draagtGun me maar getroost mijn helft, we hebben eerlijk ge deeld, hier deze teedere bloem behoort mij en voor u blijven de ridderlijke beschermers cr van «De doornen," zei Ruth dof. Haar opgeheven haud was bij de woorden van den prir.s omlaag gezakt en werd bijna onbewust tegen het angstig kloppend hartje gedrukt, waarin het leven voor het eerst den angel zijner diepste smart dreef. In de aangrenzende kamer schertste Sangoulcme uit gelaten, en had met het uitdoovende dwaallicht den droom zijner liefde ten grave gebracht. Waartoe wilt gij, Elzenkoningin, nog rozen in het haar dragen, die zijn hand niet voor u heeft geplukt „Kom, zet nu weer een vriendelijk gezicht, freule von Altingen riep Leopold overmoedig en stak de geurige bloem in zijn knoopsgat, „geloof me, tante Josephine zou misschien over alles boos op u kunnen worden, maar allean niet daarover, dat gij haar pleegzoon een genoegen hebt gedaa*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1