Helder. Nederlandsche Nationale Werklieden-* Vereeniging, onder de zinspreuk Boor orde en spaarzaamheid tot Keivaart." 1 De eerste der beide bijeenkomsten, te zamen uitmakende de jaarlijksche algemeeue vergadering ran bovengenoemde Vereeniging, werd gisteren avond in „Tivoli" alhier gehouden. Door eene talrijke opkomst gaven de leden en hunne vrouwen blijk van hunne belangstelling in deze zoo nuttig werkende Vereeniging. De president, de heer P. H. Bos, hield eeue openingsrede, waarin hij den gunstigen toestand van de verschillende afdeelingen der Vereeniging schetste, ook van het zangkoor, dat door bijzon dere omstandigheden verhinderd werd zich dezen avond te doen hooren. De afdeeling „Bakkerij" die, in verband met de jongste stijging der brood prijzen, tot eenige onaangenaamheden aanleiding had gegeven, werd zeer breedvoerig besproken. Door den Secretaris en den Penningmeester werden vervolgens de jaarlijksche verslagen uit gebracht, die alleszins bevredigend waren en van den voortdurenden bloei der Vereeniging blijk gaven. Alleen het brooddebiet was tengevolge der hoogere prijzen van de laatste weken eenigs- zins verminderd. Namens de Commissie van Toezicht werd door den heer L. Hartog mededeeling gedaan dat de administratie der Vereeniging bij het plaats gehad hebbend onderzoek in de beste orde was bevonden. Alsnu ontving de ver gadering mededeeling dat de heeren J. Groene- veld, D. de Vries, J. van Dalen en A. J. Meeuwse als bestuursleden en de heeren P. Meijneke en W. Burger als leden der Commissie van Toezicht zijn herkozen, terwijl, ter vervanging van den heer J. Henlces, die voor eene herbenoeming had bedankt, als lid van laatstgenoemde Com missie was gekozen de heer H. A. Stadermann. De President bracht hierna een woord van dank aan de besturen van de verschillende af deelingen, de eere-leden, de vertegenwoordigers der pers en verder aan allen, die de Vereeniging op eenigerlei wijze steunden en beval deze bij voortduring in ieders belangstelling aan. Het eere-lid der Vereeniging, de heer T. Mooij, verontschuldigde de afwezigheid der overige eereleden, betuigde zijne sympathie voor het streven der Vereeniging en spoorde de leden tot voortdurende eensgezindheid en samenwerking aan. Verschillende sprekers vonden in de beweging, door den Bond „Maatschappelijk Belang" tegen de coöperatie ondernomen, aanleiding om het nut van Vereenigingen als deze in het licht te stellen en te doen uitkomen aan welke oorzaken deze haar ontstaan te danken hadden. Het verder deel van den avond was aan genot gewijd. Door de heeren Dol en Middel kamp werden voordrachten gehouden, terwijl de vergadering met de opvoering van het tooneelspel „Akema, de Koetsier" werd besloten. Een en ander viel zeer in den smaak der aanwezigen en lokte herhaaldelijk luide bravo's uit. Hedenavond zullen dezelfde werkzaamheden voor de tweede helft der leden met hunne vrouwen worden herhaald. De belangrijkste mededeelingen uit de uitge brachte verslagen zullen we in ons volgend nummer opnemen. Helder. De zangvereeniging „Halleluja'' gaf jl. Woensdagavond hare aangekondigde uit voering. Alles liep goed van stapel. De di recteur en de vereeniging hebben eer van hun werk. Er zijn flinke stemmen bij. Vooral het Zondagslied was schoon. Voor de armen werd er een flink bedrag ingezameld. (Prov. N. Hr.) Texel. De anti-revolutionaire kiesvereeni ging alhier besloot in haar jaarvergadering van 8 dezer hare goedkeuring te hechten aan de motie door dc Amsterdamsche kiesvereeniging gesteld ten opzichte van den minister van Ko loniën. Terschelling, 13 Februari. Op de gis teren gehouden vergadering van onze Kiesver eeniging „Vooruitgang" werd tot candidaat voor den Gemeenteraad gekozen de landbouwer A. T. Bakker, te Formerum. Medemblik. Den heer T. Schoon is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van den Gemeenteraad, zoodat eerlang twee nieuwe leden gekozen zullen moeten worden, wijl dr. van Andel, eveneens lid van den Gemeenteraad, de gemeente metterwoon gaat verlaten. Grootebroek. In plaats van den heer J. Baars is alhier tot wethouder benoemd de heer J. Ruyter. „Dit bewustzijn strekt mij tot troost,Hoogheid," antwoordde Ruth met neergeslagen oogen, „en ik hoop van harte, dat het genoegen niet zoo spoedig zal verwelken als het zinnebeeld ervan!" Zij glim lachte, maar die lach deed haar pijn. Eensklaps werden de portières uiteengeslagen en Alice stak haar sierlijk gelokt hoofdje de kamér binnen. „Ah, HoogheidDuizendmaal welkom in het vaderlanden zij lei de kleine hand gracieus op het hart en maakte met schalksche eerbiedsbetui ging een diepe neiging; „misschien hen ik de laatste, die haar gelukwensch aan uwe voeten legt, maar ik beroep me op de ziuspreak Last not least „Mijn hartelijksten dank, freule von Nievendloh," antwoordde de prins met vroolijke spotternij, „ook verwelkte guirlandes vervullen haar plicht der be groeting Bonsoir, Sangoulème, de thee is toch niet al te gesuikerd geworden „Verdorde bloemen laten zich des te gemakke lijker missen, als men lusschen versche te kiezen heeft" coquetteerde Alice, met een veel beteeke- nende blik naar de roos op Leopold's borst, „en geen bloemknop bekoort meer dan die, welke men de lente vermetel uit de handen kaapt." „Dat zou in November al heel moeilijk gaan, freule," zei de jongen vorst, met lichten spot dé schouders ophalend, „en bovendien hoop ik, dat gij mijn vingers niet zulk een bedenkelijke handigheid zult toeschrijven. Men kan immers de rozen ten geschenke krijgen, freule Alice, weet gij dat niet bij ervaring?" (Wordt vervolgd.) Zwaagdijk. Aan de jl. Zondag alhier gehouden biljartwedstrijd namen 30 liefhebbers deel. De eerste prijs werd gewonnen door den heer C. Snel te Broekerhaven, de iste premie door den heer C. Boos alhier, en de 2de premie door den heer K. Koopman te Wervershoof. Hoogkarspel. De heer J. Rolle, lid van den Gemeenteraad en tevens wethouder, heelt wegens voortdurende ongesteldheid voor beide betrekkingen bedankt. Haarlem. Door de Arrondissements-recht- bank alhier is, ter vervulling van eene vacature van rechter in dat college, opgemaakt de na volgende alphabetische lijst van aanbeveling jhr. mr. A. G. de Geer, mr. P. Gratama en mr. G. Wttewaal, rechters in de Arrondisse- ments-rechtbanken te Almeloo, Leeuwarden en Alkmaar. Marine en Leger. De minister van Marine heeft ter algemeene ken nis gebracht, dat dit jaar bij het Koninklijk Insti- stuvt voor de Marine alhier kunnen geplaatst wór den 30 jongelieden als adelborst voor den zeedienst en 3 jonsrelieden als adelborst voor de mariniers. Vóór of uiterlijk op 1 Mei a. s. moet een op zegel geschreven verzoekschrift bij den Minister zijn in- diend. Dezelfde minister brengt ter kennis van belang hebbenden, dat dit jaar 6 jongelieden kunnen ge plaatst worden als adspirant-administrateur bij de Ned. zeemacht. Aanmelding vóór uiterlijk op 1 Juli a. s. bij aan den Minister te richten verzoekschrift. Men zie de „Staatscourant" van heden. Naar men verneemt, wordt de kapt. luit. ter zee A. J. Krabbe, kommandant van Zr. Ms. stoom- schoener „Dolfijn", onder eervolle ontheffing, I Mei a. s. vervangen door den luit. ter zee 1ste kl. W. E. Hazenberg. De luits. ter zee le kl. W. H. Souman en W. Allirol, thans onderscheidelijk 1ste offic. aan boord Zr. Ms. instructiekorvet „Nautilus" en rammonitor „Cerberus", zullen met 1 Maart a. s. in die betrek king onderling van bodem verwisselen. De luit. ter zee 2de kl. M. W. Houck wordt met 21 dezer geplaatst en de rol Zr. Ms. wacht schip alhier. De luit. ter zee 2de kl. L. E. A. T. Ter Haar is den 16 dezer geplaatst aan boord van Zr. Ms. rammonitor 1ste kl. „Matador", thans gestationueerd te Rotterdam. De plaatsing van den luit. ter zeer 1ste kl. F. C. V. Zwaanshals, aan boord van Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt ingetrokken. De hoofd-ingenieur der Marine Von Leschen, chef van het vak van scheepsbouw aan 's Rijks werf te Soerabaja, zal, naar N. R. Ct. verneemt, den dienst verlaten met pensioen en naar Nederland terugkeeren. De machinist 2de kl. H. Kremer dienende aan boord van Zr. Ms. instructiekorvet „Nautilus", wordt |eerstdaags op non-acliviteit gesteld en ver vangen door den machinist 2de kl. A. den Hamer, werkzaam bij de conservatie op 's Rijkswerf te Hellevoetsluis. De 1ste luit. van het korps mariniers G. Faassen wordt met den lsten April a. s. geplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, teneinde den lsten luit. W. G. Veunekool te vervangen. Voor het fregat „Evertsen", bij de opleiding der zeemiliciens, worden bestemdde kapitein der mariniers J. H. van Wely en de luitenants J. P. A. Termaat, J. M. Ente van Gils, W. G. Vennekool, G. K. Baron van Asbeck en P. S. Groen. Jl. Woensdag werd door de bevoegde autoriteiten aan de fabriek der Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen overgenomen Zr. Ms.ss. „Raaf", bestemd voor de gouveinements-marine in Ned.-Indië. De bemanning zal morgen aan boord worden opgeno men, terwijl het voornemen bestaat den 20 dezer de reis naar Indië te aanvaarden. Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. „Sommelsdijk" zal in April te Amsterdam worden in dienst gesteld. Het ligt in het voornemen van den minister van Oorlog, om het getal gehuwde onderofficieren bij de korpsen langzamerhand te verminderen. Aanleiding daartoe wordt gevonden in de bij de behandeling van de oorlogsbegrooting gemaakte opmerking, dat voor het loopend jaar niet minder dan f 144,370 uitgetrokken is voor huur van woningen voor hen, die niet in militaire gebouwen ondergebracht knnnen worden. V i s s c h e r ij. Het verslag van de 3de jaarlijksche algemeene vergadering van de vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij, gehouden te Amster dam, op Dinsdag den 28 Mei 1889, is dezer dagen door ons ontvangen. Wij veronderstellen dat deze vereeniginghaar ver slag wat laat heeft gereed gehad of wel gewoon is dit aan het eind van het jaar eerst in druk te geven, anders kunnen wij ons de late beschrijving (8 maanden na de vergadering) niet verklaren. In dertijd gaven wij een beknopt verslag van het ver handelde en hoewel thans wel wat laat, achten we het niet ondienstig nog een en ander uit dat ver slag over te nemen. We vinden dan vermeld dat op de vergadering van 30 Mei 1888 met algemeene stemmen werd aangenomen het concept-Reglement voor eene On derlinge Nederlandsche Waarborg-Maatschappij voor Stoom- en Zeilschepen, zoodat ten gevolge van die aanneming die Maatschappij zou worden opgericht. Tot de op die vergadering gekozen Commissa rissen dier Maatschappij behoorde ook de heer C. D. Zur Mühlen, te Helder, aan wien, daar hij niet ter vergadering tegenwoordig was, schrif telijk van zijne benoeming werd kennis gegeven en van wien de Vereeniging ten antwoord kreeg, dat hij zijne benoeming aannam. Op 12 September 1888 werd bij notarieele acte voor Notaris mr. L. Zeegers Veeckens te Amsterdam, verleden het re glement en met daarbij gevoegde modellen gedeponeerd onder de minuten van dien Notaris. Verder heeft de vereeniging pogingen aangewend om te verkrijgen dat in de nBhiwsbladen onder de rubriek „Zeetijdingen" ook worden opgenomen de data van. het binnenkomen in- en van het vertrek ken van Hollandschevisschersvnartnigen uit vreemde havens, welke pogingen echter nog niet tot resul taat. hebben geleid. Bij de regeering drong zij er op aan dat het vangen van ansjovis met staand want (zoogenaamde netjesvisscherij) in den kuiltijd slechts worde toe gelaten van 1 Februari tot 15 Juli. Dat verzoek werd door den minister van Water staat van de hand gewezen. Eveneens een verzoek om het vaste licht van Marken in een draaivuur te veranderen. Op een adres om te IJmuiden een misthoorn te doen plaatsen, waarbij als amendement werd toegevoegd dat dit verzoek moest strekken om aldaar een stoommisthoorn te krijgen, ontving men de mededeeling dat dit in overweging zou worden genomen, terwijl zij op het verzoek om afschaffing van het zoogenaamde sleigergeld te IJmuiden voor Hollandsche visschers nog geen antwoord ontving en evenmin op een adres dat van wege het Rijk premiën worden uitgeloofd op het dooden van Zee honden, Bruinvisschen en Schollevaarzen. Ook op een verzoek tot wegruiming aan voor de scheep vaart hinderlijke wrakken in de Zuiderzee werd afwijzend beschikt met mededeeling dat daarvan bij de regeering niets bekend is. (Wordt vervolgd.) Nieuwediep, 15 Februari. Sedert jl. Don derdag kwam alhier van de groote visscherij binnen de sloep P e r n i s, sch. Meijboom, met 200 leven de-, 10 doode kabelj., 13 lengen, 2 heilbotten en 500 doode schelv., terwijl door 3 korders en beu- gers enkele kabelj., 60 roggen, 62 tongen en 150 bunschollen en door trekkers 59 tal haring werden aangevoerd; lev. kabelj. gold f 1.35 a 1.50, doode id. 95 cent a f 1.10, leng f 3.90, heilbot f 23, rog f 1.10, tong f 1.bunschol 35 a 40 cent per stuk. schelv. f 27 't honderd en haring f 4.25 a f8.25 per tal. Een Duitsche ever besomde aan tong, schol en rog f 60. Texel. Op de wierwaarden en de mossel- banken is iu den laatsten nacht zooveel ijs geko men, dat alle visschers naar de haven gevlucht zijn. Ook de Noordzeevisschere en de garnalenvisschers liggen stil, dewijl zij door het sterke vriezen niets kunnen uitrichten. Wieringen. Terwijl het in het laatst van Januari en het begin van deze maand den alikruikvisschers zeer goed ging (er waren er die f 100 per week verdienden), stuurde de sterke zuidoostenwind alles in de war, en nu is het met dit koude winterweder met de vangst ge daan. Het eene vergoed echter weder het andere, want nu ziet men dagelijks weer wagens bij wagens volgeladen met zeegras naar de pakhui zen der afnemers trekken. Scheveningen, 12 Februari. Van Engeland kwam met eene volle lading haring terug eene schuit van den reeder G. den Duik; bij den heer Varke- visser werden verkocht 200 kisten versche haring, die f 3.70 tot 4 per kist konden bedingen. Een 4-t.al schuiten zijn nog van Engeland met haring te wachten. 13 Februari. Niet minder dan 8 loggers waren hedenochtend voor den wal, met hunne versche visch. Zij hadden veel schol, kabeljanw en enkele tongen. De besommingen beliepen van f 110 tot 325. De prijzen, besteed voor de door de loggers aan gebrachte visch beliepen 70 tot 90 ct. voor tong, f 7 tot 8 per kist schol, f 3 tot 3.25 per kist scharren, f 1.50 tot 1.75 per kabeljouw, f2 tot 8 per tarbot. Binnen vierschuiten, die zoogenaamd binnen hebben gevischt. Zij besomden f 40 tot f 60 en hadden zeer kleine visch, meestal braad. De meeste booten waren in de weer om visch van de loggers af te halen enkele kwamen later aan met besommingen van f 5 tot 19. Een Kat- wijker bracht 1| mand garnalen aan, die f 6 per mand opbracht bij openbaren verkoop. Vlaardingen. 13 Februari. Van de beug- visscherij is hier binnengekomen: „Semaphore H" met 266 levende kabeljouw, verkocht a f 1.80 per kop; 75 ijs-kabeljouw, a f 1.40 per kop; 10 levende leng, a 4.45 per kop; 30 snees schelvisch a f 6.25 per snees; 11 ben rog a f 17.50 per ben; 1| ben vleet a f 20 per ben. Netto besomming f 1100. Bergen, in Noorwegen, 4 Februari. De ha- ringvisscherij is hier aan de kust begonnen, maar nog niet van beteekenis, ofschoon de haring vet en grooter dan ten vorige jare is, zoodat er slechts 500 in eene ton gaan. Voor prima koopmansharing werd tot 18 kronen per ton betaald. De Fransche methode van de bewerking der ha ringnetten, met het doel om ze tegen bederf te be waren en aan het doek zekere vastheid te geven, zal waarschijnlijk eerlang ook hier te lande, en meer bepaaldelijk te Scheveningen gevolgd worden. Een der reeders aldaar, die te Boulogne de Fransche wijze van bewerking, grootendeels met Zweedsche teer en een paar andere surrogaten, persoonlijk heeft nagegaan, zal daarmede thans eene proef nemen. Indien deze proef tengevolge heeft, dat het twij nen en oliën, zooals tot dusver hier gebruikelijk is, voortaan niet meer geschiedt, zal de bereiding van haringnetten een geheelen ommekeer ondergaan en ook veel goedkooper worden. Verder wenscht het Hoofdbestuur nog een pro gramma voor het examen, bepaald bij art. 56a der Wet en voor dat bij art. 56h in het adres op te nemen. Oudeschild (Texel), 14 Februari. De eenige afdeeling van Volksonderwijs op dit eiland, was die te Oudeschild. Zij is echter heden opgeheven, uithoofde door het hoofdbestuur voor de algemeene kas van de leden voortaan een verhoogd quotum wordt geheven. Benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school te Sijbecarspel mej. L. Velsinck, te Sneek. Benoemd tot onderwijzeres te Hoogwoud mej. G. Egmond, te Heer-Hugowaard. Landbouw en Veeteelt. Texel. Voor de lammeren worden alhier reeds flinke prijzen besteed. Voor enkele partijen is ge boden 12 a 13 gulden. Daar men verwacht, dat de prijzen nog zullen stijgen, zoo vindt men nog niet veel willige verkoopers. Na eenige mindergunstige jaren mag ook de Texelsche schapenfokker zich thans in betere gang van zaken verheugen. De prijzen van het wolvee zijn zeer gestegen, gras was er de vorige zomer in overvloed, hooi ruimschoots in voorraad en boven dien nu een zachten winter. Dat daardoor eenige verademing komt, laat zich begrijpen. Koop en huurprijzen der landerijen zijn ook williger. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (geïllustreerd Zondags blad van onze courant), No. 7. In de armen des doods, roman door J. Sheridan le Fanu. In handen van den Mahdi, door Saladin, (met 1 plaat). In een coupé 3de klasse, door W. van Twisk. Van alles wat (met 1 plaat). Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 16 Febr., v.m. 10.Schagerbrug, ds. Bommezijn. Herv. kerk te Zuidzijpe: Zondag 16 Febr., n.m. ï.30, Burgerbrug, ds. Bommezijn. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 16 Febr., v.m. 9.Valkoog, ds. Mtlhring. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 16 Febr., n.m. i| u., Eenigenburg, ds. Stramrood, pred. te Oudkarspel. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 16 Febr., v.m. 9.30, Zuidzijpe, ds," van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 16 Febr. ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 23 Febr. ds. Mtlhring, Schagerbrug nam. Bur gerbrug voorm. 2 Maart ds. Fetter, Oudesluis voorm. Sint Maartensbrug nam. Huisduinen. 23 Febr. ds. te Gempt, Huisduinen voorm. Wieringen. 16 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. 2 Maart ds. v. Kluyve, W. D. voorm., d. O. D. nam. De heer v. G., voorlezer bij de Ned. Herv. gemeente te Delftshaven, is door den kerkeraad voor 6 weken in zijne betrekking geschorst, om dat hij gemeend heeft aan het verlangen van den kerkeraad, om voortaan de gemeente letter lijk den bijbel volgens de oude spelling voor te lezen, niet te kunnen voldoen. Beroepen bij de Herv. gem. te Engelen (cl. 's Hertogenbosch) ds. E. J. van de Roemer, pred. te Schellink hout. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Krommeniedijk door ds. S. Te Gempt, pred. te Callantsoog en voor dat naar Zijpe door ds. W. Lamers G.Hz., pred. te Ravenswaay. Rechtszaken. Het kantongerecht te Zaltbommel veroordeel de jl. Donderdag den burgemeester van Hurwe- nen, mr. S. G. de Groot Schimmel, die gewei gerd heeft, ter gelegenheid van de volkstelling, de hem in de plaats zijner inwoning, Zaltbom mel, aangeboden telkaarten in te vullen, tot een boete van f25, subs. 10 dagen hechtenis. Gisteren zijn uit Scheveningen vertrokken naar Yarmouth de reeder G. Z. Jol, zijn schip per en nog eenige personen, teneinde voor het Gerechtshof aldaar te worden gehoord in zijn eisch tot schadevergoeding tegen de reeders van het Engelsche smakschip „The Flame", dat aan een schip van genoemden reeder Jol in October van het vorige jaar zoodanige schade toebracht, dat de geheele kostbare haringvleet, groot 60 netten, verloren ging. Aan het kantoor is later bericht ontvangen, dat de door hem geöischte schadevergoeding zal worden uitbetaald. Onderwijs en Examens. ♦Texel.Door het Hoofdbestuur van het Ne- derlandsch-Onderwijzers-Genootschap is aan de le den eene missievc verzonden met de vraag of de leden instemmen met het plan van het Hoofdbe stuur om een adres aan de Regeering te zenden, waarin aangedrongen wordt op het volgende 1°. dat niet langer de examenvakken, zooals thans bij dc examens voor hoofdonderwijzer en onderwij zer geschiedt, worden onderscheiden in twee of drie groepen zulke, die alleen afwijzing tengevolge kun nen hebben zulke, waarvan er twee tot afwijzing kunnen leidenzulke, waaromtrent niets bepaald is 2°. dat, in overeenstemming met het bovenstaande, voortaan eerst na afloop van het examen in alle vakken door de commissie bij eenvoudige meerder heid van stemmen over de afwijzing of toelating der candidaten worden beslist 3°. dat de arbeid der candidaten in de verschil lende vakken worden gewaardeerd door middel van de cijfers 1—10 of 1- 5, waarbij dan aan het mid- delcijfer 5 of 3 uitdrukkelijk de uualificatie twij felachtig behoort te worden toegekend. Stoomvaart en Scheepstijdingen. „Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 13 Febr. te Padang. Prins Frederik (s.), van Arasterdam naar Batavia, vertrok 13 Febr. van Genua. Buitenland. Engeland. Jl. Donderdagavond heerschte er voor het Parlementsgebouw eene ongewone drukte, tengevolge van de aankondiging dat tegen tien uren exemplaren verkrijgbaar zouden zijn van het rapport der Parnell-commissie. Om streeks dien tijd verdrong zich eene groote menigte, hoofdzakelijk afgevaardigden en journalisten, voor de plaatsen waar de uitdeeling zou geschie den. De politie moest de orde handhaven. Toen de eerste exemplaren overhandigd werden, ont stond er een algemeen gemompel en gesis, waar aan zelfs ministers deelnamen. Twee boden van het Lagerhuis, die ingepakte exemplaren weg droegen, werden aangevallen de touwen werden stuk gesneden, zoodat de rapporten uit de pak-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2