HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 22. Woensdag 19 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. „En dcioapereert nimmer I* Jan Pieterts. Coen. Het Vaderlnndt ghetronwe Blijf ick tot in den doot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, beboerende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonués dezer Courant in de gemeentef 0.30. buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 80 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de boevcelbeid regels, aanmerkelijk liger. Voor liefdadige doeleinden3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden sland3 In dank ontvangen voor het voor wijlen Dr. P. G. J. Vogelpoel op te richten gedenk- teeken Van A. Hi Bedrag der vorige opgaven. 1.25 Totaal 2.25 NEDERLAND. HELDER, 18 Februari. Het bericht, dat de heer mr. A. F. de Savornin Lohman vermoedelijk als lid van het Kabinet zal optreden, is in zooverre juist, dat genoemd Kamerlid zou worden voorgedragen voor het Departement van Binnenlandsche Zaken. De heer Mackay zal namelijk optre den als opvolger van den heer Keuchenius, aan het Departement van Koloniën. Voor de ongeveer 45 genoodigden, die aan het gala-diner op 20 dezer ten paleize het Loo zullen deelnemen, zal des avonds te 6 ure een extra-trein aankomen. De gasten zullen te 9 ure weder met dienzelfden trein huiswaarts keeren. Daar de hofhouding ten paleize het Loo zeer eenvoudig is ingericht, is voor deze gele genheid een groote bezending zilver (candela- bres, pièces de millieu, enz.), alsmede een col lectie porselein, uit den Haag ontboden. Voor den spoorwegaanleg op Java en Sumatra worden gevraagd twee ingenieurs, die eene ervaring omtrent spoorwegbouw bezitten, voldoende om te kunnen optreden als sectiechef in den rang van ingenieur 2de klasse, waaraan is verbonden een bezoldiging van f 7500 's jaars. Deze ingenieurs zullen ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indiö worden gesteld om tijdelijk in den Indi- schen dienst te worden benoemd. Van hunne diensten zal vermoedelijk gedurende een drietal jaren gebruik gemaakt kunnen worden. De aanstelling op den voet van tijdelijke ambtenaren sluit echter uit den aard der zaak niet de mogelijkheid uit, dat de uitgezonden personen, na afloop der werkzaamheden, waar voor hunne uitzending geschiedt, bij een dienst tak, waarbij zij benoembaar zijn, tot vaste amb tenaren worden aangesteld, in welk geval de gewone bepalingen ten aanzien van verloven, pensioenen, enz. op hen van toepassing worden. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag 25 Febr. a.s., des middags te 2 ure. Feuilleton van de Helderschc- en Nicuwèdicper Courant. 22) ELZENKONINGIN Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Norbert stond roerloos als een steeuen beeld, zijn oog zocht Ruth, strak hechtte zich zijn blik op haar voorovergebogen gelaat, onheilspellend haast bij die onbeweeglijkheid. „Ten geschenke?" herhaalde de hofdame met een flauw lachje, „nu, dan weuscli ik u nogmaals geluk, HoogheidEn zich tot hem overbuigend, ver volgde zij op bijna vertrouwelijken toon „maar zulke teedere gaven behooren toch veiligheidshalve in de portefeuille geborgen te worden hoe licht kunnen zulke kostelijke blaadjes verloren gaan, of kunnen onbescheiden tongen vragen, naar het ven ster, waarachter zij ontloken zijn y/Zoo Is dat uw meening, freule vroeg Le- öpoid niet een licht trekken der mondhoeken, „mijn hoogsten dank voor uw vriendelijken wenk, ik ben, helaas, nog erg onbedreven in zulke verfijnde vor men, doch zal mijn best doen, uw oplettende leer ling te worden En nu zullen we tante Josephine aan de theetafel verwachten, dames en heeren ik verzoek u beleefd ons te volgenHij wendde zich nu naar den kant van Rutli, maar te ver van haar verwijderd 0111 haar een arm te kunnen geven zon der tegenover Alice beleedigend te zijn, bood hij ■dien freule von Nievendloh aan en stapte met haar ■de geopende deur der zijkamer binnen. Een oogenblik stonden Ruth en Norbert tegen- ■over elkaar. Onafgewend bleef het oog van den jongen zeeman op hare gelaatstrekken gericht't was «en onuitsprekelijke blik, die lot diep in hare ziel scheen te willen doordringen. Langzaam hief hij den arm op en sloeg de por fiere voor haar ter zijde, geen spier vertrok op zijn gelaat, geen enkele schrede deed hij, om haar den Naar „Het Vad." uit goede bron ver neemt zijn door den raad van ministers verschil lende personen voorgedragen om bij gelegenheid van 's Konings verjaardag benoemd te worden in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Den heer Keuchenius is, naar men wil, het comman deurskruis toegedacht. Binnenlandsch nieuws. Helder. Naar men ons mededeelt, zal in het laatst van deze maand alhier een letterkun dige soirée worden gegeven door iemand, die alhier geen onbekende is. Wij bedoelen den heer Louis de Haes, zoon van wijlen den be kenden admiraal de Haes. De heer de Haes is ambtenaar aan het departement van Marine en in de letterkundige wereld niet onbekend. De reeks van geestige „typen", die van zijne hand in het „Handelsblad" zijn verschenen, zullen den lezers van dat dagblad nog versch in het geheugen liggen. Wij herinneren slechts aan „de klaplooper" en „de stamgast", een paar der laatst verschenenen. Behalve de bekendheid welke de heer de Haes door dit debuut in het „Handelsblad", dat een succes op zichzelf reeds is, heeft verworven, munt hij uit in het maken van monologen, die hij zelf met veel komische verve voordraagt. Wij hopen, dat deze weinige regelen velen zullen opwekken den heer de Haes te gaan hooren. Helder. Nederlandse/te Nationale Werklieden Vereeniging, onder de zinspreuk: Door orde en spaarzaamheid tot Keivaart." De bijeenkomst, die jl. Zaterdag door boven genoemde vereeniging werd gehouden, werd door een nog grooter aantal leden bezocht dan die van Vrijdagavond. Hetzelfde programma van den vorigen dag werd uitgevoerd en liep tot aller genoegen af. Aan het jaarverslag over 1889, door den Secretaris, den heer J. Groeneveld, uitgebracht, ontleenen wij het volgende Het ledental der Vereeniging, op 1 Januari 1889 bedragende 538, is in den loop van het jaar met 43 vermeerderd en alzoo tot 581 ge klommen. De afdeeling Spaar- en Voorschotkas bestond in het 15de boekjaar uit 125 leden, die geza menlijk inbrachten f 2030.86. Door 13 kinde ren werd ingebracht 1 63.90. Terugbetaald werd aan leden f 195.39, aan kinderen f 2.65. Aan 69 leden werden voorschotten verleend, ten bedrage van f 1912.50, waarvan aan het einde des jaars terugbetaald was f 1887.50, zoo dat schuldig gebleven is de som van f25. De in deze afdeeling behaalde winst bedroeg f86.21 waarvan f50.20 werd uitgegeven, zoodat f36.01 onder de leden kon worden verdeeld. Bestuur ders van deze afdeeling zijn de heeren D. de Vries en J. Groeneveld. De toestand van het Begrafenisfonds was zeer gunstig, 't Aantal contribueerende leden bedraagt 2360,terwijl bovendien soSkinderen, waarvoor geen contributie wordt betaald, zijn ingeschreven. arm aan te bieden. Hoog opgericht, zwijgend en trotsch bleef hij op zijn plaats staan en nu Ruth hem voorbijging en de drempel tusschen hen lag, scheen het alsof er tusschen deze twee jonge harten een scheidsmuur voor tijd en eeuwigheid verrees. ZESDE HOOFDSTUK. De woonkamer van prins Leopold vormde den hoek der beide linker-zijvleugcds van liet vierkant opgetrokken slot. Naar de zuidzijde grensde ze aan het slaapvertrek en de nu ook door hem in gebruik genomen appartementen van zijn voormaligen gou verneur aan den anderen kant echter sloot ze zich aan bij de lange reeks meerendeels ongebruikte zalen, die ook de boekerij, het kabinet van oudheden en een deel van de niet onbelangrijke schilderijen-ver zameling bevatten. De ramen gaven een vrij uitzicht op een gedeelte van liet slotpark, welks hoog getopte kastanjelaan vlak naast het overoude, breedte ijzeren traliehek uitkwam, dat nooit geopend of opgeknapt werd en waar het groene mos van verloopen eeuwen in de gapende leeuwenkoppen welig tierde het andere gedeelte van den gevel zag uit op het steeds drukke marktplein, op welks midden het standbeeld van den stamvader des regeerenden hertogs op een hoog voetstuk prijkte. Daar tegenover verrees dé dof glinsterende koepel van de domkerk, waarbij zich rechts de lange zuilenreeks van het museum, links het' operagebouw en het conservatorium met zijn weidschen bouwtrant aansloot. Op dringend verlangen van Zijne Hoogheid was de kamer van den prins volkomen onveranderd ge bleven en droeg tot in de kleinste bijzonderheden' den stempel van een volmaakt jongeheerenverblijf. Een zee van helder daglicht viel door de hooge ramen, die door de grove, leerkleurige overgordij nen met lange franjes niet veel meer dan omlijst waren i van dezelfde kleur waren ook de eer ge- De ontvangsten, waaronder het saldo der vorige rekening, bedroegen f 7650.39 gedurende het afgeloopen jaar werd f 1557 uitgekeerd. De heeren P. H. Bos, H. D. van der Laag en; J. Groeneveld vormen de commissie van beheer voor deze afdeeling. Het dragersfonds telt 169 leden. De ontvang sten bedroegen in 1889 f 101.91, de uitgaven 75 cent, zoodat f 101.16 onder de leden kon worden verdeeld. De reservekas bedroeg op I Januari 1890 f29.10. De heeren P. H. Bos en A. J. Meeuwse besturen deze afdeeling. Het Kraamvrouwenfonds, hetwelk thans wordt bestuurd door mejuffrouwen Bos, Cornielje en Mallet, bestaat uit 57 leden en 21 donateurs en donatrices. De ontvangsten hadden in het vorige jaar f 444.70 bedragen, terwijl aan 40 kraamvrouwen ieder f 10 werd uitgekeerd. Het zangkoor „Oefening baart vooruitgang" verleende in 1889 bij verschillende gelegenhe den zijne medewerking. Van de Bibliotheek werd door vele leden geregeld gebruik gemaakthet aantal daarin aanwezige boeken is door aankoop en schen kingen gestegen tot 336. Het verslag van den Penningmeester, den heer C. Wondergem, luidde als volgt 1. Administratie der Vereeniging. Ontvangsten: Batig saldo vorige rekening 2998.57 Oontributiën der leden2915.72 Verkochte Ned. Werkel. sclmld 2059.38 Huur der gebouwen933.85 Totaal 8907.52 U i t g a v.e n Aan gebouwen en inventaris 2626.68 II belasting en assurantie 132.86 ir aflossing en rente v. gel. kapit. 665.80 uilkeering bij ziekte en over lijden 584.70 uftk'eering op OOjarigcn leeftijd 434.36 kosten van vergaderingen 188.49$ n administratie, drukwerk en porto's265.94 contributie Vereeniging Zon dagsrust 2.50 Totaal 4901.334 Batig saldo 4006.18$ II. Administratie van den Winkel. Ontvangsten: Van verkochte winkelwaren 25399.46$ Uitgaven: Aan inkoop van winkelwaren 22405.42 1, personeel906.19 11 -gasverlichting158.58 assurantie en patent84.20 huur van den winkel 273. administratie en beheer. 225.77 Totaal 24053.16 Batig saldo 1346.30$ makkelijke dan mooie sofa en de beide ruime arm stoelen. Voor het overige bestond het meublement uit lichtkleurig, met snijwerk versierd eikenhout in renaissance-stijl, en zoowel op de stoelen als op de geornamenteerde bovenlijsten der kasten prijkte het wapen van het hertogelijk huis. Een welgevulde boekenkast, opgezette vogels en groote hertengeweien, gipsfiguren en allerlei wapens spraken van de liefhebberijen van den jongen eige naar. Boven de sofa hing een portret in olieverf van zijn moeder, en in \erscheidene kleinere lijsten hingen of stonden de overige portretten en photo- grafiën der hertogelijke familieleden, in de eerste plaats dat van prinses Josephine, in schijnbare wan- orde dooreen. De zware tafel met gedraaide pooten stond mid den in de kamer op den gladden parketvloer; al leen voor een leunstoel lag de dikbehaarde huid van een vervaarlijken Siberischen wolf uitgespreid. Prins Lecpold zat met over elkaar geslagen bee- nen op een punt van de massieve tafel met zijn zakmes aan een paar dunne houtjes te snijden. „Gij hebt diamanten en paarlen," floot hij zacht maar gejaagd bij zich zclven, en zijn handen waren zoo druk in de weer, dat de spaanders in liet rond vlogen. Sangoulème was juist binnengetreden. Met over de borst gekruiste armen stond hij naast den vorst tegen de tafel geleund en keek gedachteloos de witte houtsplinters 11a, die over de knie van den hooggeplaatsten knutselaar op den parketvloer te recht kwamen. „Wat dit worden moet, oude vriend zoo brak Leopold zijn deuntje met een blijden lach af, „dat is spoedig genoeg verklaard! Tante Josephine heeft in haar kamer een kooi met kanarievogels staan, en een paar ezels van lakeien hebben het ding m,et glad gewreven rottingstan Ij es opgesierd, een ware ellende voor de arme dieren, en 't is wonder dat ze niet reeds lang don kranienmarsch geblazen hebben De prins zette de kleine houtjes tegen de 'breede borst cu maakte een paar diepe inkervingen aan de Aanwezige voorraad 4027.46$ Totaal 5378.77 Af: loopende schuld 3722.55 Behaalde winst 1651.22 III. Administratie der Bakkerij. Ontvangsten: Yan verkocht brood27595.7J Uitgaven: Aan meel, gist, melk, enz. 19930.61$ personeel2541.60 1, gasverlichting104.55 11 onderhoud bakkerij 43.60 11 assurantie en patent 42. administratie, porto's enz. 214.65 huur der bakkerij500.00 Totaal 23377.01$ Batig saldo 4218.69$ Aanwezige voorraad 1287.15 Totaal 5505.84$ Afloopende schuld 3169.37 Behaalde winst f 2336.47$ IV. Verkoop van Steenkolen. Ontvangsten: Van verkochte steenkolen 7014.96$ Uitgaven: Aan inkoop van steenkolen 4217.24 vracht, losloon, tpz. 1398.42$ 11 patentrecht16. huur van het pakhuis 150. kosten van verkoop 295.94 11 11 1, administratie 44.86$ Totaal 6122,47 Behaalde winst 892.49$ V. Levering van Schoenwerk. Door den heer A. Visser geleverd 1473.25 Winst ad 6% 8S.39$ Door den heer A. Adriaanse geleverd 2589.55 Winst ad 6°/0~f 155.37 Door den heer de Cock geleverd 3IS.45 Winst ad 6% 19.10 De geheele omzet heeft bedragen 64391.39 De totale winst 5143.05$ Helder. Bevolking op 31 December 1888 12137 ra., 10579 vr., tot. 22716. Vermeerd. door: m. v. tot. Geboorten 436 404 849 Vestiging. 2259 7S9 3048 m. v. tot. 2695 1193 3888 Vermind. door: Overlijden 249 174 423 Vertrek .3011 740 3751 3260 914 4174 uiteinden. „Nu ben ik van morgen den tuin inge gaan cn bel) het halve boschje doorsnuffeld om een paar vlierstruiken op te diepen de tuinman zal wel denken, dat, ik in zijn geliefd plantsoen een wild zwijn nagezeten of vogelnestjes gezocht heb zaliger gedachtenis. Hier heb ik nu eindelijk een paar stevige houten" weer vlogen de spaanders wild over de grond „en straks ga ik naar tante om de arme, geplaagde vogels met al de voorko mende zorgzaamheid van een toekomstig landsbc- heerscher gelukkig te maken!" De prins boog het hoofd en blies met kracht de witte vezels van knie en mouwen, vervolgens greep hij kalm een ander takje en begou het van de kleine uitspruitsels te ontdoen. Norbert kende Zijn hooggeplaatsten vriend en glimlachte. „Dus denkt zijn Hoogheid nog voor het bal een bezoek te brengen in den rechter slotvleugel vroeg hij met een vluclitigen blik op zijn horloge, „het wordt vroeg donker en de gevederde bewoners der looverhut zullen weldra geen visites meer ontvan gen. 't Is over half vier en bovendien hangt er een difeke sneeuwlucht." Leopold keek plotseling op. „Dondersdat is waar ook, er is van daag balHet zou me bijna hc-el ontschoten zijn, of neen, dat eigenlijk niet, want ik heb gisteravond al bij voorbaat om een dans gevraagd HahahahaSangoulème, als mijn broeder eens wist, dat zijn zeerot van avond een kuitenflikker denkt te slaan, ja zelfs zich reeds vooraf van den eersten dans verzekerd heeftHij sprong op, lei de hand vertrouwelijk op Norbert's schou der en keek hem lachend in 't gezicht. „Een goe den smaak zal niemand me kunnen ontzeggen, ouwe jongen, jullie haalt de zwarte dochtertjes van dc zijde der begeleidende moeders weg en stuurt op goed geluk door de nuchterste galoppade, maar ik werp vermetel mijn net in het kalme meer d.r verzonken tooverpracht uit en voer de Elzenkonin gin ten dans (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1