Schagen. In de „Sch. Ct." van gisteren leest men het volgende ingezonden stuk: Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik een weinig plaateruimte voor het volgende: Toevallig nam ik heden kennis van een in uw blad voorkomend ingezonden stuk van den heer N. van Albada dd. 3 Februari jl. Volgens diens mededeeling is bij de laatste stranding te Callantsoog, behalve de twee geredden nog een derde wezen behouden, nl. een hond, goed gespierd, wit met bruine vlekken. Gevaar lijk is het daaruit reeds de conclusie te maken dat die hond branding, wind en weder heeft getrotseerd. De eerste vraag is of die hond wel afkomstig is van dat schip Zeer toevallig is mijn hond, zijnde een goed gespierde, wit met bruine vlekken, op den dag der stranding op die plaats zoek geraakt Het derde wezen heeft dus hier geenszins m. i. het bewijs geleverd, dat door dien hond nog velen gered hadden kunnen worden. U dank zeggende voor de plaatsruimte heb ik de eer te zijn Uw dw. dr, Petten, '*/2 '90. K. Alkmaar, 19 Febr. Hoe treurig brak de dag van heden voor Alkmaar aan. Te ruim 6 ure brak er brand uit in den linkervleugel van het Stadhuis, waar de rechterlijke macht hare zittingen houdt. Ot de brandweer al spoe dig ter plaatse was, of zij ook al hare krachten aanwendde, het vuur had zeker reeds lang ge smeuld en had reeds zulke uitbreiding gekregen dat aan blusschen vóórdat er groote schade was aangericht niet te denken viel. Het eerste alarm werd gemaakt toen de vlammen reeds uit het dak sloegen; de Oostenwind die nogal vrij sterk was, wakkerde deze nog meer aan en 't was dan ook zeker geen wonder, dat men ernstig beducht was voor het behoud van het museum, dat onmiddellijk aan den brandenden vleugel grenst. De ijverige brandweer en de doelmatige aanwending der middelen voorkwa men echter dit onheil en ofschoon een zeer groot deel der voorwerpen daaruit gedragen zijn en zeker wel aan enkelen schade zal zijn toe gebracht, na korten tijd zag men, dat het ge vaar voor vernieling dezer kostbare verzameling als geweken kon worden beschouwd. Voor drievierden is het bovengedeelte van den rechtervleugel verwoest en werden de raad kamer, de instructiekamer, de boden- of getui- genkamer, de praktizijnskamer en die van den substituut-officier van Justitie een prooi der vlammen. Hoeveel of daarmede verloren is gegaan, zal later blijken; zeker is het dat al de registers van den burgerlijken stand met al hunne bijlagen en het geheele archief van het voormalig Arrondissement Hoorn, dat boven was geplaatst, werden vernield; niets daarvan bleef over. Intusschen was geheel de rechterlijke macht bezig om het overige archief dat onder hare be rusting was te redden, en met loffelijken ijver boden velen hunne hulp hierbij aan. Ook de registers van den Burgerlijken Stand die ten Raadhuize berusten, werden naar vei liger plaats buiten het Stadhuis overgebracht. Ten 9 ure was het gevaar geweken, maar de ruïne groot. Gedurende den geheelen dag werd „water geven" noodig geacht en gedurende deze nacht blijft een spuit met bediening aanwezig. Mag de schade aanzienlijk genoemd worden, de assurantie-maatschappij van de Jong Co. is daarvoor goed genoeg, gelukkig daarentegen is het, dat geen enkel menschenleven is te betreu ren. Toch hadden de brandweermannen het soms hard te verantwoorden. Het vroor flink en het water werd ijs, daken en goten werden glibberig en glad, en de hoogte waarop die flinke man nen zich moesten plaatsen, maakten groot ge vaar noodwendig. Dat 's Konings verjaardag zóó moest aanbreken voor Alkmaar, dat over 't algemeen zeer aan Oranje is gehecht, is zeer te betreuren en wer kelijk, hoe vroolijk ook anders de tonen van het carillon ons in de ooren klinken, wanneer een van het Vorstelijk huis verjaart, hoe vriendelijk ook op andere tijden ons Alkmaar er uitziet wanneer de driekleur van torentrans en huizen wappert, heden werd dat genot vergald door den brand in 't Stadhuis van Alkmaar. Apeldoorn. Op het paleis het Loo was gisteren de Standaardvlag geheschen. Alhier was de vlaggentooi algemeen. Vele ingezetenen andere plannen gemankt Waart ge soms voornemens uit te gaan 11't Was mijn bedoeling nog wat in het park te gaan wandelen," bevestigde Norbertde sneeuw vlokken lokken me naar buiten, ofschoon bij dit zoele weer de paden vrij morsig zullen geworden zijnmaar och, ik zal mijn weg wel vinden De hooge gasten waren juist de zaal binnenge treden. Honderdë verblindende gasvlammen" ver lichtten de feestzalen, waarin al sedert een halfuur het meest uitgelezen gezelschap in bonte pracht zich dooreenbewoog. Mén hoorde eeri verward gegons van pratenden, nu en dan overstemd door (le achter pvramiden van welig groen verscholen muziekkapel, wier wie gelende toonen de kleine voetjes vleugelen schenen te geven; daar tusschen bewoog zich, wel wat hin derlijk, de kijkgrage menigte der oudere gasten, blinkende uniformen en met ridderorden getooide rokken, atlas en diamanten, een bonte, opwekkende verscheidenheid van kleuren Ruth von Altingen leidde aan den arm van prins Leopold de polonaise inzij vormdea een mooi paar, dat de meeste oogen tot zich trokmet van genot stralenden blik en hoog opgeheven hoofd danste de jonge vorst en als een blanke duifvlyde de Elzenkoningin zich in zijn arm. Gravin Lersneck bracht haar lorgnet voor de oogen en glimlachte het bekoorlijke, adn haar zorg aanbevolen meisje genoeglijk toe haar vettig gezicht glom van tevredenheid, en de reusachtige turkoisen wiegelden op den laag gedecolleteerden hals. Sangoulème had zich wat afgezonderd en, op een der geeldamasten divans gezeten, aanschouwde hij peinzend al de weelde en pracht. „Menschen, wie door de hand der Schikgodin het schitterendst schreven hunne namen in het felicitatieboek ten paleize. De gewone uitdeeling van levensmiddelen aan 200 personen geschiedde 's morgens. De Koningin en de Prinses reden 's middags door het dorp. Gisteren was er kinderfeest voor de Prinses met vele kinderen ook van andere plaatsen, dat hoogst interessant is geweest. Z. M. genoot een hoogst bevredigende gezond heid en ontving vele gelukwenschen, ook van buitenlandsche hoven. (N. v. d. D.) Hoogwoud. Ofschoon de hond als een huisdier wordt beschouwd, vertoont hij zoo nu en dan toch nog het karakter van roofdieren bewijst hij zijne verwantschap met den vos en den wolf. Dit is wederom alhier bewezen. In den nacht van 18 op 19 dezer zijn een zestal schapen 'door honden te water gejaagd en verscheurd. De politie doet onderzoek naar de eigenaars dezer honden. Moge zij in ha^r pogen om ze te ontdekken, slagen, want menig landman kan in den winter op deze wijze groote schade lijden. Ruurlo. Ter aanvulling van het bericht der „Zutph. Ct." omtrent het opmaken van proces-verbaal tegen een pastoor wegens het in zegenen van een huwelijk, vóórdat partijen hem hadden doen blijken, dat het huwelijk ten over staan van den ambtenaar van den burgelijken stand was voltrokken, wordt nog het volgende gemeld Door den burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand, alhier was het huwelijk vol trokken van een Katholiek paar, dat daarop het gezegelde certificaat, waaruit deze voltrek king moest blijken, weigerde te ontvangen. Enkele dagen later werd dit huwelijk door den pastoor kerkelijk ingezegend, alléén op de ver klaring der betrokkenen en op vertoon van een zoogenaamd trouwboekje, waaruit z. i. voldoen de bleek dat het huwelijk voltrokken was. Door den veldwachter werd hiervan op last van den burgemeester proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van art. 136 B. W. Naar men verneemt, is de reden van deze overtreding gelegen in den wensch van den pastoor, dat de verklaring van de voltrekking van het burgerlijk huwelijk door den ambtenaar van den burgelijken stand steeds op ongezegeld papier gesteld worde, aan welken wensch de burgemeester meent niet te mogen voldoen, dan alleen waar het onvermogenden geldt. Marine en Leger. De directeuren en commandanten in de Marine- directiën zullen in het vervolg, bij afwezigheid als commandant der zeemacht, worden vervangen door den oudstaanwezenden zeeofficier in de directie. Als directeur blijven voor hunne vervanging van kracht de bestaande bepalingen in de verordeningen voor 's rijks werven. Het voornemen bestaat, bij de directiën der Ma rine stoomkanonneerbooten in dienst te stellen en te houden voor bydrographische werkzaamheden. De luit.-koionel P. A. Scheltus wordt belast met de leiding van de schietoefeningen met kustgeschut, welke alhier zullen plaats hebben. De luits. ter zee 1ste kl. L. van den Bosch en K. II. W. Goets .worden als commandanten geplaatst op stoomkanonneerbooten, welke dienst moeten doen bij het verrichten van hydrographische opnemingen in het Zuider- en Noorderkwartier. De luit. ter zee der 2de kl. A. II. C. Heide- man, behoorende tot de rol van Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt met 22 dezer op non-act. gesteld. De onlangs gemelde overplaatsing van den kapt. der mariniers II. J. Romeny naar Rotterdam zal voorloopig niet plaats hebben. De uit Oost-Indië teruggekeerde 1ste luit. der mariniers J. C. van Hoek wordt met 1 Mei a. s. ingedeeld bij het 3de bataljon te Rotterdam. De begrafenis van den gep. luit. kolonel der inf. van het O.-T. leger Yan Steyn van Hensbroek, ridder der Mil. Willemsorde, had jl. Dinsdag te Haarlem met militaire eerbewijzen plaats. De staf- muziek van het 4de reg. inf. te Leiden deed treur muziek hooren. Aan de groeve herdacht de heer Lubeck, gep. luit.-kol. van b'.t O.-I. leger, den gestorven wapen broeder. Nam.ms de familie dankte de 1ste luit. der inf. K. v. \J. Maaten voor de laatste eer, zijn schoonvader bewelm. De bij het 1ste regiment infanterie nieuwbe noemde kapitein J. H. A. L. von Frevtag Drabbe wordt ingedeeld bij het 5de bat. te Helder. levenslot is toebedeeld", klonk 't hem in de ooren, en het stille slotpark van Altingen verrees voor hem, met al zijn genot, zijn harteleed en zijn zoet ver langen, en dan dacht hij aan den prins uit het sprookje, die de liefde gezocht had, en onwillekeu rig dwaalde zijn blik af naar het aanvallige kopje van Ruth. Maar geen enkele maal bemerkte zij zulk een blik, zij had 't veel te druk met al de jongeheeren, die hun best deden om een plaatsje op haar balknart te veroveren. Daar voelde hij eensklaps een hand op zijn schou der leggen. „Dans je niet, Sangoulème?" vroeg prins Leo pold uitgelaten vroolijk en haastig naast hem plaats nemend liet hij er op volgen„ben je geblaseerd of lui, of vrees je een jongen krijgsheld in de wie len te rijden Kom, er op losvan avond is 't geen tijd om stil te zitten „Mijn balkaart geeft al drie namen te zien, reeds de eerstvolgende wals -zal ik blijk geven van mijn danslust." „Alle drommels en wie is de uitverkorene „Gravin Sternow." Leopold schoot even in een lach. „En dan komt zeker freule von Sanden aan de beurt? Wat ben je toch een consciëntieus man, mijn waarde vriend, zoo van den hoogsteu leeftijd te beginnen «n met doodsverachting voort te gaan ,,'t Is me volmaakt onverschillig, bij welke dames ik mijn plicht vervul," antwoordde Norbert glim lachend. „Zoo, en Alice dan?" „Freule von Nievcndloh heeft mij den tweeden dans geschonken." „Natuurlijk, juist zooals 't behoort, den meest geliefden dans." (Wordt vervolgd.) V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 20 Februari. Sedert jl. Dins dag kwam alhier van de groote visscheiij binnen de sloep Maria C o r n e 1 i a, sch. v. d. Hoek, met S0 levende-, 220 doode kabelj., 5 lengen en 860 schelv., terwyl door 15 korders en beugers enkele kabelj.. een partijtje roggen, 2 tot 16 mand jes kl. schol en 1 tot 3 manden schar en door trekkers 5 tal haring werden aangevoerd lev. ka belj. gold f 1.60, doode id. 75 a 90 cent, leng f 1.95, rog 1.40 per stuk, schelv. f 27 't honderd, kl. schol f 3 a 3.50 per mandje, schar f 1.90 per mand en haring f 8.55 per tal. Enkhuizen, 16 Februari. Gisteren werd alhier door onze visschers aangevoerd 95 tal haring prijs aan den afslag f 2.70 per tal of 200 stuks. Gedurende de afgeloopen week werd door Enkhui- zer visschers in 't geheel aangebracht 7*0 tal haring; hoogste prijs f 4.30, laagste prijs 2.70 per taldoor Urker visschers 11.000 KG. schol4.80 a 6.40 per 50 KG. Scheveningen, 17 Februari. Vier schuiten der reeders T. Varkevisser, A. Hoogenraad, M. de Niet Az. en G. den Duik kwamen van Engeland aan, met eene volle lading steurharing. Voor het meerendeel komt die haring niet in openbaren ver koop, daar de reeders tevens kooplieden zijn. De garnalenbooten vertrokken wel naar zee maar kwamen nog niet terug. Een Katwijker bracht 2 mand garnalen aan, waarvoor hij f 7 per mand bedong. 18 Februrri. De garnalenbooten zijn uit zee terug, doch met geringe vangst van 1 tot 2 mand garnalen, waarvoor f 6.50 tot f 7 werd betnald. Een Katwijker karreman bracht eene mand aan, waarvoor hij f 6.25 betaald kreeg. Nog een 7tal schuiten, waaronder 3 Katwijkers, kwamen aan met besommingen van f 18 tot f50. De visseherij op de binnenzee is niet zoo druk als de vorige week, terwijl zoogen. buitenlekkers niet hooger dan f 65 tot 80 kunnen maken, daar de aanbreng niet geheel levend is. Vlaardingen, 17 Februari. Van de beug- visscherij zijn binnengekomen „Adriana" met 28, „Trio" met 17; „Charlotte" met 18 en „Noordster" met 25 ton zoutevisch. Na eene reis van 4 dagen kwam heden binnen „Zeenimf" met 159 levende en 74 ijskabeljauw, 3 levende en 3 ijsleng, 4 snees schelvisch en 58 punt rog, waarvan besomd f 730. Prijzen waren voor lev. kabelj. f 1.50, ijskabelj. 1.30 lev. leng 4.15, ijsleng 2.90, schelv. 6.85 per snees, rog 6 per punt. Uit Schotland wordt omtrent de haringvisscherij gemeld, dat te Lybster slechts 260 ton was gevan gen tengevolge van het ongestadige winterweder te VV'ick bedroeg de vangst per schip gemiddeld 26 tonde schepen, welke de winterharingvisscherij uitoefenen, hadden tot heden 3360 ton haring aan gebracht. De grootste vangst van een schip beliep 52 ton. Over het algemeen was de vrnag in het buitenland naar haring zeer goed te noemen. Benoemingen, enz. Het heeft den Koning behaagd aan mr. L. W. C. Keuchenius, op zijn verzoek, een eervol ontslag te verleenen als Minister van Koloniën, onder dank betuiging voor de vele en gewichtige diensten aoor hem als zoodanig aan den Koning en aan den lande bewezen alsmede 1. een eervol ontslag te verlee nen aan mr. JE. baron Mackay als Minister van Binnenlandsche Zaken, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem als zooda nig aan den Koning en aan den lande bewezen 2. te benoemen a. tot Minister van Koloniën mr. JE. baron Mackay b. tot Minister van Binnenland sche Zaken jhr. mr. A. F. De Savornin Lobman, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het heeft den Koning behaagd te benoemen tot ridder-grootkruis der orde van den Nederlandschen 1.eeuw: 1. Z. K. H. Prins Hendrik van Pruissen 2. Z. Exc. den heer S. J. P. Krügcr, President der Zuid-Afrikaansclie Republiek. Door Z. M. zijn benoemd tot commandeur der orde van den Ned. Leeuw mr. IE. baron Mackay, Minister van Koloniën jhr. mr. F. P. van der Hoeven, Zr. Ms. gezant te Berlijn; de gepens. vice-admiraalF. A.A.Gregorv; de heer Jhr. J. W. M. Schorer, Commissaris des Konings in Noordholland, voorzitter der hoofd commissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. Tot ridder in die orde zijn benoemd de heeren jhr. mr. J. H. Hora Siccame, referen daris, chef der 1ste afd., en mr. S. Hannema, refe rendaris, chef der 2de afd., aan het Departement van Buitenl. Zaken mr. J. Leuringh, lid van de Ged. Staten van Groningendr. J. G. de Hoop Scheffer, hoogl. aan de gem. Universiteit te Amster dam mr. II. J. Dyckman, referend. aan het Dep. van Binnenlandsche Zaken G. W. Van Kempen, referend. aan het Dep. van Binnenlandsche Zaken M. J. Soutendam, majoor-kommandant van dd. schutterij te GoesI. W. Guerin, chef eener afdee- ltng van de provinciale griffie in Gelderlandmr. g/n. De Stoppelaar, te Middelburg; mr. F. Hooft Graafland, secretaris-penningmeester van het college van gecommitteerden tot de directie der wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollandsche steden C. A. Steger, directeur der stenogr. inrichting van de beide KamersJhr. P. J. Vegelin van Claer- bergen, referend. bij het Kabinet des Konings Jhr. mr." B. C. De Jonge, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden; mr. R. Th. Bijlev&d, pro cureur-generaal bij het gerechtshof te 's Gravenhage mr. Th. A. Van Bommel, officier van justitie bij dè rechtbank te 's HertogenboschJhr. mr. L. B. C. L. Van Sasse van Ysselt, auditeur-militair in het tweede militaire arrondissement, te 's Hertogenbosch; C. W. graaf van Limburg Stirum, president van het college van regenten over de gevangenissen te Arnhem, en mr. A. Teixeira de Mattos, referend. bij het Departement van JustitieW. P. Groene- veldt, lid in den Raad van Nederlandsch-Indië M. J. Van Bosse, directeur der Burgerlijke Open bare Werken in Nederl.-IndiëO. M.DeMunnick, gou\emeur van Sumatra's Westkust; J.Mullemeis- ter, resident van DjokjokartaJ. A. Velders, res. van Bantam G. W. Ten Brummeler, hoofdinsp., chef van den post-en telegraafd. in N.-I. F. J. Cornelissen, insp. van den burg. geneesk. dienst in Ned.-Indiëmr. A. E. Elias en Jhr. J. D. Six, re ferendarissen bij het Dep. van Koloniënde kapt. ter zee J. Loots, de kapt.-luit. ter zee H. H. De Smit van den Broecke en de luit. ter zee der 1ste kl. A. G. Ellisde luit.-kolonel G. J. Hofstede Crull, commandant van het koloniaal-werfdepot, en de kapitein W. Badon Ghijben, van den staf der genie, secretaris van het Permanent Technisch Co mité voor artillerie- en geniezaken de adjudant onderofficier J. Dekkers, van het instructie-bataljon J. Breebaart Kz., voorz. van de vereeniging „het Nedcrlandsch Paardenstamboek" W. Vau Hasselt, dir. der filiaalinrichting te Amsterdam van het Kon. Nederl. Meteorologisch InstituutJ. A. Laan, lid der firma Bloemendaal en Laan, rijstpellersW. F. Leemans, hoofdingenieur van 's Rijks waterstaat mr. J. C. De Marez Oyens, administrateur bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid mr. W. C. baron Van Pallandt van Waardenburg en Neerijen, dijkgraaf van den Tielerwaard W. Ruvs Wzn., directeur der stoomvaartmaatschappij „de Rotterdamsche Lloyd" A. Volker Lz., aan nemer de heeren H. J. Moll, referendaris bij het Departement van Financiën, en J. F. Van Dunne directeur der registratie en domeinen te Middel burg. tot broeder in die orde W. Klijn, gezagvoerder op de stoomboot tusschen Harlingen en Terschelling. Door Z. M. is aan Jhr. mr. D. A. W. Van Tefs van Goudriaan, Zr, Ms. minister-resident te Con- stantinopel de persoonlijke titel verleend van buiten gewoon gezant en gevolmachtigd Minister. Onderwijs en Examens. Naar men verzekert, zal te Midwoud de voor dracht voor hoofd der school worden opgemaakt zonder voorafgegaan vergelijkend examen. Benoemd tot onderwijzers aan de Rijks-Normaal school te Hoorn, J. Buis en W. Toose tot hoofd der bewaarlijkschool te Oostwoud Mej. N. Raisig, te Hoorn. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe Zondag 23 Febr., n.m. 1.20, Schagerbrug, ds. Mühring (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 23 Febr., v.m. 9.30, Burgerbiug, ds. Mühring. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 23 Febr., geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 23 Febr., v.m. 9I u., Eenigenburg, ds. de Boer, pred. te Dirkshorn. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 23 Febr., v.m. 10.Oudesluis, ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 23 Febr. ds. Mühring, Schagerbrug nam. Bur- gerbrug voorm. 2 Maart ds. Fetter, Oudesluis voorm. Sint Maartensbrug nam. 9 Maart ds. te Gempt, Oudesluis nam., Sint Maartenbrug voorm. 16 Maart ds. Hobus, Schagerbrug voorm., Bürgerbrug nam. Huisduinen. 23 Febr. ds. te Gempt, Huisduinen voórm. 9 Maart ds. Pareau, Huisduinen voorm. Wieringen. 23 Febr. ds. Pareau, d. O. voorm. H. ram. 2 Maart ds. v. Kluyve, W. D. voorm., d. O. D. nam. 9 Maart ds. Bommenzijn, d. O. vooim. H. D. nam. 16 Maart ds. Mühring, H. voorm. d. O. nam. Aangenomen het beroep naar de Herv. gem. te Noordscharwoude door ds. B. H. Habbema, pred. te Graft. Beroepen bij de Herst. Evang. Luth. gem. te Enkhuizen ds. L. J. F. de Meijere, pred. te Bodegraven. Aangenomen het beroep naar de Herv. gem. te Heil door den heer R. W. F. Cijftenbelt, Hoevelaken. Tot organist bij de Doopsgezinde gemeente te Barsingerhom is benoemd de heer A. Kooger, muziekonderwijzer te Alkmaar. Rechtszaken. Alkmaar. Arrondissements-rechtbank. behandeling van strafzaken op 18 Febr. K. K. Kz., Urk, valschheid in geschriften, 8 maanden gev., met bevel tot voorloopige invrij heidstelling. A. O., L. P. en J. D., Helder, diefstal, de iste 1 jaar gev., de 2de 6 maanden gev. en de 3de 9 maanden gev. J. S., A. V. en S. B., Helder, als boven, ieder 1 maand gev. C. L., Wognum, als bóven, 2 jaar gev. G. M., Helder, als boven, uitgesteld tot 2? Febr. a.s. Tevens zijn 2 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 17 Febr. van Genua. Burgemeesterden Tex (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 Febr. Perim. Voorwaarts (s.), van Batavia naar Amsterdam,, vertrok 18 Febr. van Padang. Koningin Emma (s.), van Batavia naar Amfiterdm, vertrok 18 Febr. van Padang. Uit onze Koloniën. Aan de „N. R. Ct." wordt geschreven uüft Paramaribo, dat na de petitie aan den Koning van een groot getal kiezers (geen ambtenaren), hierop neerkomende, dat Z. M. zou willen ken nis nemen van de verkorting der rechten vare de Surinaamsche bevolking door den heer Loh- man, thans een verzoekschrift aan den Koning- gezonden wordt, waarin geprotesteerd wordt tegen het eerste, op grond dat de „lagere be volking" integendeel zeer ingenomen is met het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2