beleid van den Gouverneur. Op' die lijst staan 400 a 500 handteekeningen van negers en Chi- neezen, die, indien ze al hunne namen kunnen teekenen, wat van allen niet aan te nemen is, zeker voor het grootste deel niet lezen kunnen. Een der personen, die met een exemplaar van het verzoekschrift rondgaan, is een beambte van politie, die onder den Gouverneur van Heerdt of van Sijpesteijn uit 's lands dienst is ontslagen en wien door den tegenwoordigen Gouverneur, om welken reden weel nog nie mand, pensioen is verleend. De andere lijsten worden mede in groot geheim rondgebracht, naar men zegt, door bedienden van de Mora vische broeders. Welk een waarde aan zulk een request, om een Gouverneur te mogen behouden, moet wor den toegekend, zal ieder practisch man begrij pen. Onder het eerste request aan den koning ko men de namen voor van verscheidene personen die niet alleen aanhangers zijn van mr. Loh- man's politieke richting in Nederland, maar ook tot voor eenige maanden zeer ingenomen waren met den Gouverneur, doch nu inzien dat het belang der kolonie niet mag worden opgeofferd aan dat van een persoon, al zij hij een geest verwant, wanneer deze den wettigen weg ver laat. Wat in deze zaak noodlottig is, is niet dat uit de minder beschaafden, of liever uit hen die niet lezen en schrijven kunnen, stemmen opgaan om tegen de andere uiting te rèageeren (dat dit niet achterwege zou blijven was te voor zien). Doch wat een gevaarlijk antecedent is, is dat de Gouverneur zelf er op uit is, negers, die steeds het beschaafde deel der bevolking als hunne meerderen in ontwikkeling hebben beschouwd en zich van inmenging in dergelijke zaken onthouden, in het strijdperk te brengen tegen het andere deel der bevolking, en hen doet gelooven dat hunne belangen met die der blanke bevolking in strijd zijnwat afkeuring verdient is dat mr. Lohman de Moravische broeders, die zich vroeger steeds bij hunne zending hielden, zij het ook na lange aarzeling er eindelijk toe gekregen heeft zich in de poli tiek te begeven en voor hem propoganda te maken evenzeer als het eene onwaardige poging is geweest, om eenige roomsche handteekeningen te winnen, het te doen voorkomen, alsof de burgerij tegen mr. Lohman's bestuur te velde trekt, omdat hij een gedeelte van het terrein der kolonie aan de R. C. geestelijkheid heeft afgestaan voor een kerk. Den 17 Januari hielden de Koloniale Staten van Suriname weder vergadering. O. a. was aan de orde een ontwerp-verordening voor de oprichting van een Kamer van Koophandel te Paramaribo. In het ontwerp werd bepaald, dat de lijst der kiesgerechtigden voor de Kamer ter gemeente-secretarie ter inzage zoude liggen. De heer Van Praag stelde voor te bepalen, dat die lijst in het „Gouvernements-Advertentieblad" afgekondigd zou worden. Met 8 tegen 1 stem vereenigden de Staten zich hiermede. De ge delegeerde van den Gouverneur, de adminis trateur van Financien, de heer Schimmelpenninck van der Oye, trok hierop het artikel in.waarbij bepaald werd, wanneer de verordening in wer king zou treden. Feitelijk is het ontwerp dus door den Gouverneur teruggenomen. Buitenland. Engeland. De toestand in den steenkool- handel geeft tot ongerustheid aanleiding. De af gevaardigden der mijnwerkers hebben eenparig besloten, hunnen eisch om 10 pCt. loonsverhoo- ging onvoorwaardelijk te handhaven. In het ge heel werken omstreeks 400.000 man in de stre ken, die door de werkstaking worden bedreigd, zoodat te verwachten is, dat de hoeveelheid steen kool, die wekelijks wordt voortgebracht, tot f zal verminderen. Vooral de mijneigenaars in West Yorkshire zouden het eerst getroffen worden. Frankrijk. Aan de „France" wordt uit Nevers gemeld dat in een steenkolenmijn in het district Dezize, een brand is uitgebarsten, waar bij 34 werklieden zijn omgekomen. Hunne lijken zijn reeds te voorschijn gebracht. Spanje, 18 Februari. De Spaansche consul te Gibraltar telegrafeert dat de werken, door de Engelschen te Gibraltar ondernomen, zullen wor den verricht zonder dat men daarmede opSpaansch grondgebied komt. Brazilië. De nieuwe Regeering heeft weer wat aardigs bedacht. Het altijd nog voorloopig bewind heeft nl. een decreet uitgevaardigd tot regelihg van de nationale feestdagen. Daarin wordt gezegd, dat de republikeinsche staatsre geling rust op het innig besef der algemeene broederschap, hetwelk alleen met behulp van een stelsel van openbare feesten behoorlijk kan worden ontwikkeld. Daartoe worden dan o. a. aangewezen 1 Januari, gewijd aan de herden king der algemeene broederschap; 21 April (waarom niet), gewijd aan de herinnering aan de voorgangers der Braziliaansche onafhanke lijkheid; 3 Mei, aan de ontdekking van Bra zilië; 13 Mei, aan de broederschap der Brazi lianen, enz. In het geheel negen feestdagen in het jaar. Noord-Amerika. Bij het congres is een voorstel ingediend om op Staatskosten te Was hington een gedenkteeken te stichten voor Co- lumbus. De kosten worden geraamd op 600.000 p. st. Gemengd nieuws. Den 16 dezer, des nachts te 1 ure, is eene in de kom van het dorp Sint-Maarten staande boerenwoning, toebehoorende aan den heer W. Schermerhom en bewoond door J. Commandeur, afgebrand. Het vee, uitgezonderd twee var kens, werd gered. Volgens bij de reederij te Amsterdam ont vangen telegram is het Ned. schip „Vriendschap", kapitein Rab, dat 28 November van Suriname naar Amsterdam is vertrokken, met zware schade te St. Michaels binnengeloopen. Het schip heeft aanhoudend met stormen te kampen'gehad en men heeft tot behoud van schip en lading een gedeelte van de lading overboord moeten werpen. De kapitein heeft zijn been gebroken en wacht thans op instructiën. De Marker botter M. A. 94 is eergisteren avond in het Krabbersgat overvaren door de veerboot „Groningen". £)e botter zonk onmid dellijk. Met veel moeite werden de opvarenden ge red, dank zij de krachtige pogingen van de be manning der „Groningen". Wij geven gaarne openbaarheid aan het volgend uittreksel uit het journaal van hetNe- derl. stoomschip „Ceres" kapt. Hazewinkel. „Op den igden Jan. vertrok het ss. „Ceres" 's middags te 6 u. 15 van Livorno. 's Avonds van dien dag te 10 uur onder het eiland Elba zagen wij een stoomschip, dat in nood verkeerde, hetgeen wij bemerkten door zijn signalen. Stop ten daarop direct de machine, waarna de iste stuurman zich met 2 man in de boot begaf, om te vragen of hét schip hulp moest hebben. „Het schip lag aldaar met gebroken schroefas en was zwaar lek, zoodat het veel water maakte, en met al de pompen maar even boven water gehouden kon worden. Het schip was genaamd „Maria Theresïa," bestemd van Napels naar Ge nua, met stukgoed en 120 passagiers. Boden aan, de passagiers over te nemen, hetgeen ge weigerd werd tot tweemaal toe. Namen het schip alzoo op sleeptouw en kwamen overeen het naar Livorno te brengen, 's Nachts brak de sleeptros,, en moesten wij nieuwe trossen aan boord geven.' Zondagsmorgens werden wij door den gezagvoer der gepraaid om te stoppen, daar het schip meer water maakte, en moeielijk lens gehouden kon worden. Hij wilde de passagiers bij ons aan boord doen overbrengen, hetgeen wij deden met 2 booten der „Ceres" en de booten der „Maria Theresia", niettegenstaande er een stijve koelte waaide en de zee zeer hol stond, zoodat het over brengen, vooral van de vrouwen en kinderen, met veel moeite gepaard ging. „Nadat ze allen zonder ongelukken aan boord waren, stoomden wij verder, en kwamen 's na middags behouden met schip, lading en pas sagiers te Livorno aan, waar wij de passagiers weer ontscheepten en onze route vervolgen." Dit uittreksel is bevestigd voor den kanton rechter en het journaal was onderteekend S. Ha zewinkel en stuurman H. Romunde. (Hbld.) Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting en krocht. Oogt. 12 Kg. Oost Oost. 7 11 Barometer mM. 773.75 1 14.25 768 82 f 9.32 767.63 f 8.12 -5.0 -5.13 -6.1 Weêrsgesteldlieid. Dichtbew., wind, vorst, koud. id. - id.-' Golvend id. id. Verwachting: Oostenwind. Van 18 op 19 dezer gevroren 15 millimeter ijs. 19 20 14 Marktberichten. Texel, 16 Eebruari. Kipeicrcn f 3,25 a 3.50 per 100 stuks. De verzending bedroeg ruim 5000 stuks. Hooi f 14 n 25 per 500 KG. Wilde Eenden f 0.90 u 1.Talingen 45 cent per stuk. Koehuiden 22 cent per KG. Paardenhui den f 8 a 9, Schapenhuiden f 2.a 2.75 per KG. SCHAGEN, 20 Februari. Bokk. en Geit. f a 20 mag. Varkens. 16 n 19 30 Biggen 9 a 12 30 Kippen c. 75 a 125 15 Eenden 90 a 100 Boter p. kop 85 a 90 Kaas p. kilogr. 20 a 35 Kip-eieren p. 100 300 a 350 E.-eieren 450 a 500 2 Paarden f 60 a 80 Stieren. a Geldekoeien a 9 Kalfkoeien 180 a 250 3 Vaarzen 110 a 135 3 Hokkel.60 a 80 70 n. Kalveren 5 a 18 480 Scbapen 18 a 28 Lammeren a Alkmaar, 17 Februari. Anugevoerd 69 vette Kalve ren, f 40 a 108, 42 nuchtere dito, f 5 a 14, 14 Schapen' t 20 a 28, 26 magere Varkens f 16 a 20, 8 Koeien f 220 a 300, allen oer stuk. vette Varkens 42 a 52 cent per KG. vette Kalveren hoog in prijsHandel vlug. Purmerend, 18 Februari. Aaugevccrd 59 stapels kleine Kaas f 31, 2 stapels middelbare f26.50 per 50 KG. Grasboter f 1.35 a 1.40 per KG.. Kip-eieren f 3.50 a 4. en Eend-eieren f 5 per 100 stuks. 109 Rnndcren, vette stug, prijshoudend, Melkkoeien duur 3 Slieren; 16 Paarden; 70 vette Kalveren f 0.90 a 1.10 per KG., stug; 463 nuchtere dito f 5 a 18, vlug, 103 vette Varkens 40 a 50 ct. per KG., stug; 95 magere dito f 16 a 28, stug; 164 Biggen f 10 a 19, stag; 1581 Schapen, vette prijshoudend, vlag, O verhouders stug, Oonsehapcn daar. Amsterdam, 19 Februari. Koolzaad stil. Lijnzaad prijshoudend. Raapolie vastvliegend per 100 KG f39.75,. 37.25, 1 Mei f 36,1 Sept.-Dec. f 30.. Lijnolie prijshoudend vliegend per 100 KG. f 24 25, 24, 1 Maart f 23,&7i, 1 Maart-Mei f 24, 23.75, 1 Juni-Aug. f 24,12^24, 1 Sept.- Dcc. f 23 37£. Riapkockeu f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.per 104 stuks. Prijzen der aardappelenKriesche Dok. jammen f 2.20 a f 2.50, id. Fran. f 2.10 a 2.30, id. Eng. f 1.50 a 1.70, id. Zeenwsche Spnische f 2.10 a 3.50, id. Flak. f 1.90 a 2.40, id. Geld. Blauwe f 2 n 2.10, Praia. Ham. f 3.50 a 3.60 en id. roode f 2 a f 2.10. Aangevoerd: 4 Runderen; 162 vette Kalveren, lstekwal. fl.10, 2de kwal. fO.95 p. KG.; 105 nuchtere dito f8 a f 12, 2 Schapen, en Lammeren; 153 vette Varkens 44 a 50 ct. p. KG. Haarlem. 19 Februari. Koeien f200a f220, vette Schapen f22 a f28, nuchtere Kalveren f6 a f 13, Paarden f85, alles per stuk. Schiedam, 19 Februari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.60, Spoeling- Commissie f 1.50. Londen, 17 Februari. Aangevoerd2200 Runderen 8000 Schapen eu Lamineren. 190 Kalveren, CO Zwijnen. PrijzenRunderen 2-4 a 5-0, Schapen en Lammeren 4-6 a 6-9, Kalveren 3-9 a 6-4, Zwijuen 2-4 a 4-0. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Zestiende lijst. Nieten: 1 2615 4968 7543 9953 12086 14641 2686 4973 7547 9991 12105 14649 I 2706 5091 7582 10072 12107 14677 t 2793 5119 7590 10081 12210 14690 I 2799 5148 7613 10130 12211 14701 5 2824 5188 7630 10136 12214 14712 879 881 950 961 974 989 995 1032 1043 1061 1116 1142 1156 1163 1230 1247 1271 1297 1308 1311 1323 1367 1394 1537 .1614 1617 1716 1734 1745 1793 1806 1817 1865 1869 1974 2137 2166 2217 2232 £248 2256 2281 2344 2349 2351 2385 2407 2428 2473 2538 2552 2889 2960 3024 3098 3180 3245 3253 3265 3272 3304 3442 3488 3524 3525 3536 3683 3688 3707 3725 3729 3765 3862 3878 3879 3922 3980 4111 4121 4122 4204 4212 .4223 4261 4267 4306 4314 4316 4329 4376 4386 4405 4412 4421 4434 4439 4491 4496 4499 4521 4528 4598 4600 4646 4686 4735 4332 4850 4857 4890 4919 4939 4966 5264 5307 5345 5348 5365 5373 5379 5444 5521 5586 5654 5659 5724 5773 5799 5828 5870 5927 5982 5993 6316 6175 6379 6413 6144 6466 6504 6545 6571 6604 6627 66S2 6690 6740 6779 6797 6875 6978 6991 7000 7032 7035 7041 7064 7095 7U0 7151 7168 7265 7335 7442 7470 7482 7504 7519 7523 7744 7829 7850 7910 7920 7925 7946 7964 8061 8092 8115 8150 8187 8262 8276 8279 8304 8313 8325 8332 8403 8450 8403 8473 8494 8510 8695 8705 8713 8723 8728 8790 3832 8850 8923 8936 8947 8959 8964 8989 8991 9061 9082 9112 9238 9311 9325 9377 9384 9427 9481 9537 9597 9630 9641 9649 9653 9705 9736 9795 9814 9817 9869 9910 9947 9949 10152 10175 10234 10238 10256 10259 10307 10308 10309 10347 10352 10437 10448 10514 10529 10549 12579 10595 10657 10660 10691 10729 40741 10749 10802 10827 10898 10910 10923 10963 10968 10985 11062 11079 11087 11101 11136 11180 11298 11302 11328 11389 11413 11449 11453 11480 11494 11500 11516 11595 11599 11631 11658 11678 11756 11758 11763 11775 11884 11893 11898 11002 11972 11983 11991 11997 12021 12062 12067 12275 14728 12291 14738 12333 14780 12369 14831 12382 14841 12386 14862 12439 14879 12463 14930 12528 14941 12546 15037 12615 15103 12654 15107 12664 15215 12738 15278 12748 15304 12781 15306 12883 15360 12898 15366 12980 15367 12992 15181 13008 15384 J3039 15398 13057 15437 13076 15478 13109 15556 13149 15592 13162 15606 13197 15607 13206 15692 13223 15706 13266 15707 13268 15779 13272 15839 13323 15849 13344 15917 13354 15963 13396 16056 13397 16077 13425 16085 13508 16138 13523 16142 13559 16161 13561 16204 13581 16208 13635 1620 13651 16222 13739 16298 13748 16350 13770 16351 13791 16363 13819 16366 13870 16371 13967 16380 14000 16385 14014 16415 14088 16506 14111 16524 14301 16554 14322 16597 14349 16631 14357 16634 14471 16643 14512 16670 14539 16724 14581 16734 14583 16825 14589 16834 14601 16846 14G1G 16939 17150 19347 17155 19353 17164 19374 17234 19426 17272 19445 17298 14450 17324 19456 17327 19462 17354 19485 1-7355 19491 17362 19503 17427 19537 17447 19542 17528 19554 17618 19606 17723 19667 17741 19684 17750 19715 17759 19789 17791 19831 17793 19903 17824 19918 17847 1,9943 17874'19956 17890 19997 17903 20000 17956 20026 17966 20042 17971 20077 17972 20083 18028 20088 18043 20095 18087 20127 18145 20151 18171 20210 18192 20225 18193 20246 18195 20279 18217 20294 18218 20302 18248 20303 18295 20329 18297 20330 18311 2"376 18333 20385 18369 20439 18372 20459 18385 20471 1839 4 20477 18433 20503 18451 20544 18618 20546 18631 20603 18640 20621 18682 20655 18737 20664 18758 20689 18775 20727 18789 20769 18825 20792 18881 20805 18913 20806 18922 20856 18938 20872 18948 20901 18978 20922 18989 20933 18992 20967 19002 20985 Zeventiende lijst. 2491 5073 7401 9406 2955 5467 7405 9966 3451 5649 8331 10331 4040 5717 8355 10338 4094 5924 8432 11209 1839 .4255 6781 8933 11803 2119 4548 7210 9297 12164 2323 4869 433: 840 1095 1288 1560 Nieten: 12596 14486 16899 12814 15525 16906 12829 15542 17048 13044 15874 17202 13153 15981 18071 14208 16031 18352 14341 16742 19284 19316 19373 19694 19795 20054 20191 20540 Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Ondertrouwd: J. van Egmond, kwartiermeester, en P. Keuris. GehuwdW. Dekker en J. Hovankarap. A. L. Rusten burg en M. Mangel. I., J. A. Bock en M. H. Dito. Bevallen P. v. d. Hert, geb. van Strauten, Z. J. BuijB, geb. -Bal. Z. C. Wentel, geb. Kuijpers, Z. Overleden: J. F. Garstenveld, 29 j. Levenl. aangrg. 1. Schagen, van 15 tot 18 Februari. Geboren: Jacob Theodoor, z. v. C. Broerama eu M. J. Jager,. Enkhuizen. Önderlrouwd: R. Kaan, won. te Alkmaar, en G. Bok. W. Vis en '1'. Zwiep, wed. v. C. Zwier. Geboren: Eelkc, z v. E. Fijma cn C. C. Leewens. Dirk Corpelis, z. v. C'. Wijnands cn A. Rinkema. Pieter, z. v. S. Roos en H. Ossen. Nanda Anthonia, d. v. hl. Dol en A. A. Wittenberg. Geertraida, d. v. S. Out en E. van Straten. Willem, z. v. W. Seist en A. Jongcjeugd. Koenraad Alonsins. z. v. J. v. Velzen en G. v. Keulen. Overleden: J. Schoenmaker, 76 j. J. Mol, weduwD. v. G. Sommer, 62 j. L. de Goeje, wed. v. P. Gast, 77 j. N. Schnitemaker, 22 j. Hoogkarspel. OverledenC. Houten, echtgenoot van T. Knik. 68 j. P. Bruin, echtgenoot v. G. Houter, 62 j. C'. Bruin, echtg. v. G. Rooker, 72 j. Politie. Gevonden voo" werpen. Adres Bureau I'; 1 bonte muts. 16962 19092 16967 19114 16999 19188 17051 19216 17101 19228 17142 19332 Laatste berichten. 20 Februari.' Men seinde ons hedenmorgen uit Amsterdam, dat in de stadsschouwburg op het Leidsche plein aldaar, ongeveer 6 uur, brand was ontstaan, dat het gebouw reddeloos verloren was en dat geen ongelukken te hetreuren waren. Later seinde men ons nog dat de brand te 6.15 was uitge broken, dat het gebouw in vlammen opging en bij de afzending van dat bericht 12 uur de lijsten nog brandden De oorzaak van de brand schijnt onbekend. Het gebouw is niet geassureerd. De brand heeft zich bepaald tot den schouwburg, waarvan de naakte muren slechts zijn overge bleven. De 73ste verjaardag van Z. M. den Koning werd gisteren alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. De oorlogsvaartuigen waren gepavoiseerd, terwijl van alle openbare- en zeer vele particuliere gebouwen het dundoek wapperde. Door de marine werd het gewone aantal salutschoten gegeven en door de equipagien der schepen en de adelborsten van het Kon. Instituut voor de Marine werd in den voormiddag parade gehou den. De parade van het garnizoen en de schutterij had om 12 uur op het Havenplein plaats. De receptie voor de marine-autoriteiten op het Directie-gebouw werd, wegens ongesteldheid van den Vice-admiraal De Josselin de Jong, door den kapitein ter zee Uhlenbeck gehouden. 's Konings verjaardag werd reeds Dinsdag avond door de Onderofficiers-vereeniging „O. V." en gisteren door de Vereenigingen „Vaderland en Oranje," en „Admiraal de Ruijter" en adderen feestelijk gevierd. De Vereeniging „Ontwaakt hij Tijds" zond, volgens ouder gewoonte, een telegram van den volgenden inhoud naar „het Loo"; „Hartelijk geluk gewenscht wordt onze dier bare Vorst en zijn geliefd Huisgezin op 19 Februari 1890, door de VereeniginS „Ontwaakt bij Tijd", gevestigd te Helder. Namens het Bestuur, A. G. J. DE VRIES, President." De volgende gelukwensch werd per telegram door de Vereeniging „Het Kruis voor Krijgs- verrichtineen" verzonden: „De Vereeniging Kruis voor Krijgsverrichtingen te Helder acht zich gelukkig Uwe Majesteit en Hoogstdeszelfe Huis op dezen dag de verzekering van hare onveranderlijke trouw te mogen aan bieden. R. TIENSTRA, President." Beide Vereenigingen ontvingen het navolgende antwoord „Z. M. de Koning draagt mij op U Hoogst- deszelfs dank over te brengen voor de aangeboden gelukwensch. De adjudant van dienst, VAN SPENGLER." Zr. Ms. stoom schoener „Dolfijn" ,'s heden middag naar zee gestoomd. Door de Directie der Marine alhier werd heden openbaar aanbesteed het verrichten van eenige onderhoudswerken in het Maritieme hos pitaal. Ingekomen waren 17 inschrijvingsbiljet ten als de heeren A. Breet Wz., ad f 1880; C. A. van Neck f1750; J. Bakker Az. f 1605 JJ W. Kamper Jr. f 1600J. Tielrooij f 1579 J. Lak i 1575 3 J- Pronk f1465; H. Korff f1450; Gebrs. de Boer f 1410 Joh. Hubbeling f 1370 J. de Vries f1346; J. van Brederode f 1310P. Bierenbroodspot f1290; J. Hoogerduin f1278; J. Bethlehem f1265; F. Boon Jr. f1260 en H. de Wit f 1169. De loting voor de lichting 1890 der natio nale militie heeft heden plaats gehad; door 214 ingeschrevenen werd daaraan deelgenomen. Morgen zal alhier de loting plaats hebben voor de ingeschreven van de eilanden Texel, Wierin- gen en Vlieland. Jl. Dinsdagavond werd door het gezelschap Van Lier in den Stadsschouwburg in de Koning straat alhier het drama „Jan de Huurkoetsier" opgevoerd. Het stuk werd flink afgespeeldelk der ver- tooners deed zijn best om de verschillende rollen goed tot nun recht te doen komen, waarin zij zonder uitzondering slaagden. De heer Veltman, de valschaard bij uitnemend heid, was in de rol van Graaf d'Arrezzo, in zijn element, terwijl de hoofdrol in den heer Verha gen een juisten vertolker vondt. De dames Ellenberger en Tartand hadden al Geneviève en Jeane veel succès. Het luide souffleeren, tot op grooten afstand hoorbavr, was soms hinderlijk en was nu juist niet in staat om den indruk van het stuk te ver- li oogen. Ofschoon ook elders in deze gemeente tooneel- voorstellingen werden gegeven, was de opkomst van het publiek zeer bevredigend. Door den agent Muntinga werd in den af- geloopen naeht aangehouden een persoon, die zich had schuldig gemaakt aan die stal van diefstal van sleutels. Op last van deu Commissaris van politie werd hij heden naar de cel overgebracht. Op Oudejaarsavond werden een 7otal werklieden van 's Rijkswerf alhier ontslagen een- 130 zullen nog volgen. Aan het hoofd van „De Standaard" vin den wij de volgende oproeping „De redactie van het dagblad „De Standaard" ontwaard hebbende, dat velen in den lande, nu het ontslag ean den heer Keucheuius, als minister van Koloniën door Z. M. den Koning geteekend is. het oogenblik gekomen achten, om hem bij zijn aftreden onder zoo exceptio- neele omstandigheden, een blijk van kulde en. dankbaarheid aan te bieden voor den onaersckrokken moed en de onwankelbare trouwwaarmede mr. Keuckeniusook als minister des Konings voor de eere van den Christus en de roeping van het chris telijk Nederland in onze Oost-Indische bezittingen is opgekomenverklaart zich bereid om van he den af bijdragen in ontvanst te nemen. Geeft het Christenvolk aan de roepstem ge hoor, en blijkt, dat hoog- en laaggeplaatste, dat rijk en arm, dat oud en jong, dat man en vrouw voor deze zaak drang in het harte gevoelt, dan zal een passend huldeblijk, met een album, dat de namen der gevers en geefsters bevat, eerlang door eene daartoe uit te noodigen commitsïe aan mr. Keuchenius werden aangeboden. Doch dan worde er met spoed en onverwijld gehandeld. Dan onthoude niemanddie er zijn eere in stelt anti-revolutionair te wezen, klein of groot, zijne bijdrage. En dan melde men bo venal duidelijk, wie men is en waar men woont. Geen politieke demonstratie alzoomaar een blijk van hulde en dank aan den trouwen Evan geliebelijder nu hij aftreedt 1 De Redactie van De „Standaard" Dr. A. Kuyper. A. J. Hoogenbirk, Secretaris. Amsterdam, 19 Februari 1890. PS. Men zende zijne bijdrage aan het adres „De Redactie van De Standaard, te Amster dam." Aan de redactiën, die voor het plan sympathie koesteren, wordt verzocht deze oproeping eenige malen aan het hoofd van hun blad te plaatséini. De minister van Marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat in de kom der Zuiderzee de ligplaats van voor de visscherij hinderlijke wrakstukken zal worden aangetoond door een drijfbaken met kruis. Bij kon. besluit is, met ingang van 1 Maart, aan W. van Hasselt, op verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van directeur van eene filiaal-inrichting van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, en is met ingang van dien datum benoemd tot directeur eener filiaal-inrichting van het Koninklijk Ne derlandsch Meteorologisch Instituut L. Roozen- burg, thans luit. ter zee 2 de kl. Uit Hamburg wordt gemeld, dat gisteren de heer G. Jurrjens den isten prijs op de ijsbaan behaald heeft op den afstand van één mijl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3