HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M, 24. Zondag 28 februari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. BEKENDMAKING. Vergadering van den Raad (En detespereert nimmer!* Jan Piet erts. Coen. Het Taderlandt ghetrouwe Blijf ick tot in den do«t. Wilhelmuslied, Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. ,Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.73. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. buiten de y 0.33. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bjj abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden sland3 der gemeente Helder, op DINSDAG den 25 FEBRUARI 1890, des avonds ten zeven ure, aan het Raadhuis. Helder, den 21 Februari 1889. De Burgemeester, C. A. BEUKENKAMP. Onderwerpen ter behandeling: 1. Benoeming van eene onderwijzeres aan de her halingsschool. 2. Voorstel om het getal onderwijzers aan de school No. 4 met een te vermeerderen. 3. Voorloopig voorstel tot regeling financiëele - aangelegenheden. 4. Voorstel tot verleenen eener gratificatie aan de onderwijzeres W. Dainave. 5. Bepaling van den huurprijs van door enkele gemeente-ambtenaren bewoonde huizen, ter be rekening van pensioensbijdragen. 6. Adres Vereeniging ter bevordering van Zon dagsrust. 7. Vaststelling suppletoir kohier belasting op de honden. 8. Mededeeling ingekomen stukken. Iri dank ontvangen voor het voor wijlen Dr. P. G. J, Vogelpoel op te richten gedenk- teeken Van A. v. D. 0.50 Bedrag der vorige opgave2.25 Totaal 2.75 NEDERLAND. HELDER, 22 Februari. Het galadiner op 't Loo. Jl. Woensdag te halfzeven ontving Z. M., die in admiraalsuniform gekleed was, enkele vreemde afgezanten, voor gesteld door baron d'Anethan, in liet salon-links van de grootp audiëntiezaal, in welke laatste zich inmiddels de overige genoodigden, zoo dames als heeren, hadden verzameld. Op den terugweg naar Hds. vertrekken ver toefde Z. M. slechts enkele oogenblikken in laatstgenoemde zaal, doch lang genoeg om den aanwezigen de overtuiging te geven, dat het hoofd van den Staat nog steeds eene voldoende mate van gezondheid geniet. Bijna onmiddellijk daarna begaf men zich aan tafel in de sober, doch hoogst smaakvol met planten en bloemen versierde Feuilleton van de Helderschc- en Nicuwedicper Courant. 24) ELZENKONINGIN. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. De prins wendde het hoofd om en ging met de oogen de bekoorlijke gestalte der hofdame na, daarop vervolgde hij haastig: „Heb je freule von Altingen al om een dans verzocht Ik hoop, dat gij beiden bij de eerstvolgende quadrille mijn vis-a-vis zult wezen. Ik dans met de hertogin, 't is heel best zoo te schikken, dat wij steeds een carré op zich zelf vormen. Ginds staat de Elzenkoningin, als een sneeuwvlok duikt zij op uit al de overladen kleu renmengeling der hedendaagsche smakeloosheid, als een eenvoudig, aanlokkelijk raadsel te midden van een oppervlakkige, onbehaaglijke maskerade zonder achtergrond. Dus gij zult de quadrille met haar dansen „Neen Hoogheid", antwoordde Norbert koel en beslist, „ik heb freule von Altingen nog niet om een dans verzocht, en zij zal er, dunkt me, stellig geen enkele meer vrij hebben." „Wel, lieve hemelnu houdt toch alles op! viel de jonge vorst uit en sloeg de handen samen, „dat danst me met een von Sanden en Sternow, en wacht, tot Elzenkoningin haar heele balkaart ingevuld heeftOnze smaken zijn wel altijd totaal verschillend geweest, maar vandaag begin ik te twijfelen, of je in het geheel wel eenigen smaak hebt, oude vriendKom nu maar onmiddellijk met mij mee en vraag er ten minste om," en gejaagd sprong de prins op en stak zijn arm door dien van den jonge marine-officier. „Hoogheid" zei Norbert, hem met ernst te rughoudend, „ik stoot niet graag het hoofd „Ditmaal zoudt gij 't met alle recht verdiend hebben 1" lachte Leopold verstrooid, //volg groote eetzaal. De tafel, met haar rijken schat van zilver en kristal, en met haar sierlijke bloem stukken, meest uit rozen samengesteld, bood een fraaien aanblik. H. M. de Koningin was gezeten tusschen den grootmeester Graaf Schimmelpenninck en den vice-admiraal jhr. Van Capellen, chef van het militaire huis des Konings. Tegenover H. M. zat de Belgische gezant baron d'Anethan met den Franschen gezant ter rechter-- en den Turk- schen gezant ter linkerhand. Alle ministers, uit gezonderd die voor Koloniën, namen aan het diner deel. De Turksche gezant was in nationaal costuum. De dames waren in laag uitgesneden toiletten (japonnen met rand van kant). Het kinderfeest op het Paleis „Het Loo", ter gelegenheid van 's Konings veijaardag gege ven, is uitstekend afgeloopen. De Prinses amu seerde zich kostelijk met de circa 20 uit Zutphen, Deventer en Apeldoorn genoodigde kinderen. Verschillende spelen werden uitgevoerd onder lei ding van den heer Okhuysen, terwijl een tombola met sierlijke prijzen niet het minst in den smaak der kinderen viel. H. M. de Koningin en eenige hofdames wa ren er bij tegenwoordig en deelden mede in der kinderen vreugd. De nieuwbenoemde ministers van Koloniün en van Binnenlandsche Zaken, baron Mackay en jhr. mr. de Savornin Lohman, zullen Maan dag den 24 dezer, des namiddags te 1 ure, door den Koning op het Loo worden ontvan gen tot het afleggen der vereischte ambtseeden in handen van Z. M. Nadat beide bewindslieden nog denzelfden middag in den Haag teruggekeerd zijn, zal al daar de overdracht der portefeuilles geschieden. De minister van Financien heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen een nota van wijzigingen betreffende de wetsontwerpen tot regeling van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen en tot nadere regeling van de heffing en be stemming der kanselarijleges. De redenen, die tot die veranderingen geleid hebben, zijn reeds aangewezen in de jongste schriftelijke gedachtenwisseling van den minister met de commissie van rapporteurs en waarvan de hoofdstrekking onlangs werd medegedeeld. Behalve de in dat verslag besproken wijzi gingen is nog een nieuw artikel (art. 37) inge- lascht, hetwelk de strekking heeft om een arti kel in de onlangs herziene wet tot regeling van het Lager Onderwijs met de bepalingen van de nieuwe pensioenwet in overeenstemming te brengen. Het afdeelingsverslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp op het dragen van wape nen beantwoordende, verklaart de minister van Justitie niet te kunnen toegeven dat dit ontwerp nadeel aan den rustigen burger zou berokkenen waar gegronde redenen bestaan om op zelfver dediging bedacht te zijn, kan machtiging gege- mij Ruth stond in een druk gesprek met een jongen referendaris, toen beide heeren op haar toetraden. In zachte, met zilverdraad geborduurde plooien gleed het bevallige kleed baar om de sierlijke leest en liep uit in een langen sleep, die als een glinste rende strook water over den donkeren parketvloer ruischte. In het lichlgegolfde haar prijkte een smalle gouden diadeem, die haar hoogste waarde ontleende aan een kostelijken briljant, die met zijn schitteren den stralenbundel reeds het voorhoofd der moeder had getooid, en die Ruth heden voor het eerst aan gedaan had, om de eenvoudige sierlijkheid van haar toilet ook niet in het minst door eenige verkeerd aangebrachte kleur te storen. Bijna verschrikt keek dc jonge barones op, toen de prins met innemende scherts om een dans ver zocht voor den nalatigen zondaar Sangoulème. Een donkere blos steeg haar naar de wangen en half weifelend wees zij op haar balkaart. 't Spijt me ten zeerste, Hoogheid, maar al mijn dansen zijn vergeven." Norbert trad met een buiging zwijgend ter zijde, hij wilde een paar woorden uitbrengen, maar de keel was hem als toegeschroefd en voor zijn oogen zweefde een verwelkte roos, die hij heden op de schrijftafel van den prins had gezien. Hij liet het dus ten tweeden male aan zijn vorstelijken vriend over, om in zijn plaats de jonge dame met verwij ten te overladen. „Neem me niet kwalijk, waarde freule, maar voor mijn besten vriend had gij in elk geval wel een dans mogen openhouden zoo besloot Leopold, en Ruth zag met een vreemden blik naar hem op. „Dat zou erg gewaagd geweest zijn, Hoogheid," antwoordde zij luid, „licht mogelijk, dat die dans niet eens gevraagd zou worden De heer von Meisenheim laveerde op de teenen tusschen al de slepen door, begroette met heel veel omhaal den jongen zeeman, en nam hem spoedig zoozeer in beslag, dat Norbert geen acht meer kon ven worden om zich te wapenen. Maar het. dragen zelf van wapenen levert reeds een groot gevaar'voor de algemeene veiligheid op. De minister heeft intusschen eenige bepalin gen van het ontwerp gewijzigd. Duidelijker is gedefinieerd, dat het vervoer van een behoorlijk verpakt wapen aan een ieder vrijstaat. .Gehandhaafd wordt in de opnoeming van de wapenen de toevoeging„en dergelijke voorwerpen"maar onaannemelijk wordt het geacht dat de dragers van een zakmesje in den vorm van dolkmes of van gewone wandelstok ken, krachtens deze wet zouden worden be- moeielijktdaarentegen is het volstrekt niet kwaad dat de z. g. „ploertendooders" onder de bepalingen dezer wet zullen worden begrepen. De minister van Oorlog acht een verbodsbe paling tegen het dragen van wapenen door militairen buiten dienst in deze wet niet op hare plaats, maar verklaart krachtig werkzaam te zullen blijven om, vooral door maatregelen van preventieven aard, daaruit te ontstane misbrui ken zooveel mogelijk te voorkomen en beteu gelen. Eene uitzondering is nog gemaakt ten behoe ve van de deenemers aan vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, die onder militaire leiding, doch buiten het verband van vereenigingen plaats hebben, welke reeds waren uitgezonderd. Jagers zullen ook een hartsvanger bij zich mogen hebben. De Commissaris des Konings in de pro vincie Noordholland heeft benoemd tot zetters voor 's Rijks directe belastingen te Aalsmeer den heer L. Zuidervaartte Amsterdam den heer A. de Roeverte Anna Paulowna den heer C. E. Perkte Heemskerk den heer J. Schuit te Hoorn den heer G. Bouweste Koedijk den heer J. van Diete Niewendam den heer P. C. Cleijndertte Opmeer den heer C. Reu- zenaar te Ransdorp den heer W. Kruse te Uitgeest den heer B. Zonjeete Westwoud den heer C. Beerepootte Wieringen den heer D. Duijnkerte Wijk-aan-Zee en-Duin den heer P. W. H. de Wildtte Zandvoort de heeren J. A. van Noppen en J. van der Mije. Binnenland sch nieuws. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, afgezonden door het Postkan toor alhier, gedurende de 2de helft der maand Januari 1890. T. Biegman, Van Duil, A. van der Esch, Matwijk, P. Koningstein, D. van Meulenaar, A. de Graaf en Wed. Brizee, allen te Amster dam; C. Abbenbroek, Berkelbach; G. Snel, Gro ningen J. Bakker, IJmuidenH. Brouwer, LeidenC. van Treuren, L. Tijgeman en A. van Dijk, allen te Rotterdam. Briefkaarten. Rijss en Boekhout, beiden te Arasterdam. Amerika (Brieven). A. Kalf, te Passaic. Engeland. Baester, te Londen. geven op het verdere gesprek der kleine groep. Ereule von Nicvendloh had vandaag haar beau- jour. Zij vlijde zich behaaglijk in haar stoel, hief haar even ontplooiden waaier coquet tot onder de oogen op en keek den heer de Sangoulème met een verlokkenderi blik aan. Nauw omsloot het lijfje van haar matgroen kleed heur slanke leest, terwijl de met kantwerk en strikken overladen wijden rok met witte rosetten opgenomen was. Ook in haar zwarte lokken prijkten een paar als van den dauw glinsterende rozen. In haar gansche kleeding lag iets smachtend sentimenteels, geheel in overeenstem ming met de dunne lippen, die zich telkens even openden en twee rijen hagelwitte tandjes lieten doorschemeren. „Geloof me, cher baron," vervolgde zij met ge dempte stem, en wat meer tot Norbert overbuigend, om zich bij de dansmuziek verstaanbaar te maken, „er lieerscht hier een waarlijk angstwekkende be krompenheid, wat vooroordeelen betreft. Iemand heeft hier nauwelijks drie dagen vertoefd, of de halve residentie weet reeds alles tot in de fijnste puntjes omtrent hem, en als de chronique scanda leuze maar iets, hoe gering ook, aan te merken weet, dan trekt de geheele aristocratie den neus op en haalt een dikke streep door den naam van het on gelukkige slachtoffer!" „Verschrikkelijk!" zei Norbert, verstrooid glim lachend. „Zulke slachtoffers zijn er toch hoop ik niet veel!" „Nooit is er gebrek aan, ook thans niet!" Alice zei dit met zeer veel nadruk en fronste het vooihoofd. Het ergerde haar, dat haar danser zoo onafgebroken dien kant uitkeek, waar freule von Altingen in druk gesprek zat met luitenant von Otthardt. „Ook thans niet P" voor het eerst richtte zich Sangoulème's blik vlak in de oogen der hofdame, „wien haalt men dan tegenwoordig over den hekel, waarde freule, als 't niet onbescheiden is dit te vragen!" In die. A. van der Bent, te Batavia i Zij pe. Tot hoofdingelanden van dezen polder zijn herbenoemd de heeren J. Kruijer en C. Paarlberg. Terschelling, 19 Febr. Gisterenavond kwam hier het heugelijk bericht, dat het Z. M. had behaagd den postschipper W. Klijn alhier te benoemen tot Broeder van den Nederland- schen Leeuw. Zoo iemand, dan heeft deze waardige man, die in zijn leven vele stoute daden op zee heeft bedreven en een voorbeeld is van stipte plichtsvervulling, hoe ruw de elementen ook mogen zijn, deze onderscheiding verdiend. Alkmaar. 's Konings verjaardag werd jl. Woensdag ook hier ter stede op de gebruikelijke wijze, door het uitsteken van de vlag van open bare en particuliere gebouwen en door het be spelen van het carrillon, herdacht. Alkmaar. Omtrent den brand van het Stadhuis te Alkmaar ontleenen wij nog de volgende bijzonderheden aan de „Alkm. Ct." s De oorzaak van den brand, die reeds eenen groo- ten omvang had aangenomen, alvorens hij werd ont dekt, daar de vlam fel het dak uitsloeg, voordat er voldoende hulp aanwezig was, om de standpijp op de binnenplaats aan te schroeven, waarvan de af wezigheid voor verdere uitbreiding van het onheil voor een goed deel heeft behoed, moet waarschijn lijk gezocht worden op den zolder boven de boden en practizijnskamers. Met zekerheid echter valt natuurlijk niets daarvan te zeggen. Alleen kan nog vermeld worden, dat den vorigen avond, te half tien ure, de griffier zeiven beneden in de griffielo kalen is geweest, zonder iets bemerkt of geroken te hebben. Er blijkt intusschen uit, welk eene volkomen on voldoende bergplaats dit gebouw was, zeer brand baar door zijne met krullen enz. opgevulde muren, voor de in vele opzichten zoo gewichtige archiefstuk ken der rechtbank. Den 20sten heeft de Commissaris des Konings in deze provincie, die den 19n door den burgemeester per telegram van het onheil in kennis was gesteld, vergezeld door den hoofd-commies ter provinciale griflie, den lieer C. Druijvesteijn, het tooneel van den brand bezocht en zijne ingenomenheid betuigd, dat het vuur tot dezen vleugel beperkt is kunnen worden. Namens den Minister van justitie, die mede met het ongeval in kennis was gesteld, kwa men dien dag alhier aan de hoofdambtenaren, de heeren Carrière en Metzelaar, om den toestand in oogenschouw te nemen en aan Zijne Excellentie rapport uit te brengen. "Verder kunnen wij raededeelen, dat wat de ge redde archiefstukken betreft, die bij verschillende particulieren in de nabijheid geborgen waren, reeds den 20stcn in den namiddag een aanvang is ge maakt met het overbrengen daarvan naar de celge vangenis. Te acht uur 's morgens, den 20sten, moest op enkele punten, wegens het weder opvlammende vuur, nog met ééne spuit water worden gegeven. Alice richtte zich op. //U!" klonk het kortaf van haar lippen. „Mij Norbert lachte ongedwongen. Te veel eer, dat de voorname wereld zich met mijn onbe duidend persoontje bezig houdt. En wat voor ver schrikkelijkheden knoopt men dan wel vast aan den naam Sangoulème Freule von Nievendloh ontplooide aarzelend haar glinsterenden balwaaier. O, gij zoudt boos op me worden, als ik het zei," lispte zij onder het lang zaam heen en weer bewegen der ivoren staafjes, ,,'t is een ondankbaar werk, iemand bekend te maken met de denkwijzen van zijn naaste, gij zoudt immers al uw wrevel op mij doen neerkomen, en o, dat zou ik niet kunnen verdragen!" Een veelzeggende blik vlamde van achter den waaier naar hem op. „Wees daarvoor niet bezorgd, freuleintegendeel, van zulke schoone lippen klinkt zelfs het vreeselijk- ste lief en vriendelijk, ik heb sterke zenuwen en ben op alles voorbereidHij glimlachte, maar weer dwaalde zijn blik af naar de in het wit ge hulde meisjesgedaante, die in het volle licht der kroonlamp luchtig voorbijzweefde. „Nu dan vooreerst tracht men het uw familie tot een smet te doen aanrekenen, dat uw moeder gouvernante geweest is," zoo begon Alice met neer geslagen blik. doch daarna het hoofd opheffend om haastig te vervolgen, „een al te belachelijk vooroordeel en een bekrompenheid van geest, die mij geweldig gehinderd heeft. Nu, ik heb freule von Altingen ook tamelijk onverholen het mijne daarover gezegd, het heeft me onnoemlijk veel genoegen gedaan een gelegenheid te vinden, om al de overredingskracht, die mij ten dienste staat, te uwen bate te kunnen aanwenden. Of uwe moeder een gouvernante of een hertogin geweest is, vind ik volkomen onverschillig. Uw vader heeft haar lief gehad en haar door die liefde tot zich opgeheven in de sfeer der heiligste, zuiverste romantiek en poëziegelukkig de vrouw, die het hart van een Sangoulème zoo geheel en al. heeft weten in te nemen!" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1