Helder. Naar wij vernemen zal de heer de Haes, van wien wij in ons voorlaatste num mer melding maakten, bij genoegzame deelne ming reeds a. s. Maandag in „Tivoli" optreden. Enkhuizen. Het concert, jl. Dinsdagavond ter inleiding der heugelijke verjaring van Z. M. Koning Willem III in het Park gegeven, heeft bij uitstek aan de verwachting voldaan. Ont werpers en uitvoerders hadden eervan hun werk. Enkhuizen. De Gymnastiekuitvoering, op 18 dezer in de kolfbaan van Scholten door „Vlugheid en Kracht" voor het volk gratis ge geven, bracht een groote menigte samen, die zich zeer amuseerde, zoodat men over den uit slag tevreden mocht zijn. Omrent den brand van den Stadsschouwburg te Amsterdam ontleeneu wij het onderstaande aan het «Handelsblad". Tegen zes uur stond het geheele gebouw aan alle gevels in lichte laaie; waar men ging: een vuur- kolk, een helle-oven, met een vuur, dat van den grond, in het midden van het gebouw opsteeg, tot een huishoogle boven het dak, en zich daar om krulde als een vlammendak over de Marnixstraat de tong van een vnurtiran, die zich uitstak om den bovenbouw van het „American Hotel" te be reiken en het werkelijk nu en dan, doch slechts voor een oogenblik raakte. Het w»,«rik een indrukwekkend, maar te gelijk zulk een Wb^uwend gezicht! Een vuurpoel, in lfet midden roodoranje gekleurd, omgeven door een warrelkringenden sluier van bruinen rook, om het vuur fladderend- en uit dien poel steeg de reuzen- vlam op, die een stortregen van vonken, stukken vuur, brandende splinters losliet, ver wegdrijvende in de bruingrijze rookwolken en waarvan de grootste stukken neervielen in de Marnixstraat, op het „Americau-Hotel", op al de huizen tusschen die straat en Leidschekade, ook in het open terrein van het huis „Strouckcn", waar men zal gaan bouwen en een begin van brand ontstond in een keet, welke brand spoedig gebluscht werd. En uit dat hellevuur, dat de zaal en hettooneel van den schouwburg in een kolk verzwolg, drongen de vlammen naar buiten in alle kleuren, die het vuur aanneemt, naarmate de stof, waarmee het gevoed wordt. Hier een regen van groene vutir- druppels, neervallende langs witte linten die zich kringden, grillig opgewaaid als door een wind, van onderen naar boven. Daar rood goud, geel goud, vloeibaar geworden en wegdrijvend naar boven, als kleine goud9troompjes uitmondende in een oranje rood t vlammenmeer. En telkens, wit geel, vlogen uit de vuurzee brandende stukken doek of papier, als vuurvogels, die haastig hun vlammennest ver lieten en, op den wind wegdrijvende, door de grauwgrijze rookwolken werden meegevoerd. En geelgrijs tegen den dijnenden roodbruinen vuurgloed, zag men op den scherp tegen het vuur aflijnenden voorgevel, de middengroep, het werk van Bart van Hove, stijf in zijne onbeweeglijkheid, als een monument van de rust, midden in de gisting van het vuur. Maar eindelijk komt er leven in die versteende menschen! Ook zij schijnen aangetast door de dolle woede van het vuurZij heffen de armen op, zij bewegen de beenen, zij zullen daar boven op hun plat den bezeten dans van het vuur meedoen. Dan tuimelen zij achterover in den vuurgloed en onder den val ziet men nog, hoe de armen zich van het lichaam afscheiden. Het is of het uur der ontbinding voor die ver steende menschen heeft geslagen. De kinderfiguren in het fronton verliezen hunne zachtgeronde armen en beenen, zij vallen in grijs gruis aan den voet van het gebouw. Yan het bevallige beeld van den dans, op den westelijken hoek van den gevel, staat nog alleen het onderstuk. De romp is verdwenen. Maar op een staak, boven het fragment, hangt het lioofd. Zoo moet het hoofd van de prinses De Lamballe voorbij de gevangenis van Marie Antoi- nette zijn gedragen. De twee kleine kindergroepen ora den hoek van de Marnixstraat zijn ongedeerd. Zij zetten hun plagend spel met den saterkop voort En nog altijd bruischt het vuur en in zijn kolk, door de vierkante openingen der vensters, ziet men de karkas van het gebouw, de verkoolde balken tegen het roodbruine vuur, zwart aflijnen, of, als een groot balkrooster, neerstorten. En nog altijd vliegen de lichtgele vuurvogels uit hun nest op. Het is een benauwde vlammendroom. Een roode nachtmerrie. Een visioen van het hellevuur. Een chimère van vuurtongen, uit rijen van vierkante monden oplikkend. En in haar diep en zuiver licht stijgt de zon daarboven op! Maar de wegdrijvende rook om sluiert haar en dan straalt zij, midden in den bruin- grijzen smook, als een lichtbron, van het heerlijkst purper. Het optreden der brandweer liet niets te wenschcn over. Een post is in de onmiddellijke nabijheid van de comedie. De zich daar bevindende spuiten gaven zeer spoedig water toen de brand ontdekt was. Het eerst werden de spuiten gericht op den gevel aan de Marnixstraat, waar het vuur, naar het schijnt, 't eerst gezien werd. De heer W. Stumpif, de directeur-gérant van de „Koninklijke Vereeni- ging Het Nederlandsch Tooneel," werd oogenblikke- lijk gewaarschuwd en had gelegenheid de admini stratieve boeken te redden. Middelerwijl werden de buren gewekt. Het vuur, dat in een oogenblik de geheele achterzijde van het gebouw had ver zwolgen, daar waar het tooneel en de magazijnen zich bevonden, was toen al zoo erg, dat velen, o. a. de heer Bart van Hove, die op het hoekhuis achter den schouwburg woont, ijlings hunne kinderen en verdere huisgenooten wekten en hun have en goed lieten voor wat het was. In het „American Hotel" zijn vele vensterruiten gesprongen en men kon in de kamers, die uitzicht op den schouwburg geven, niet toeven. De heer Volmer deed in allerijl de gasten oproepen, voor zoover de vuurgloed ze niet al uit hunne bedden had gejaagd. Het hotel was niet vol. Er logeeren ongeveer een 25 personen, maar met het huisgezin van den heer Volmer en het bedienend personeel, zullen er ongeveer 50 menschen zich in het gebouw hebben bevonden. Allen waren spoedig op. Enkelen trachtten nog iets van hun goed te redden, maar hoewel het vuur zich een oogenblik aan een geveltop van het hotel had medegedeeld, het gevaar dreef spoedig over, hoewel men toch ovpr het geheele dak en op de verschillende omgangen van het ge bouw voortdurend moest opletten op de neervallende stukken vuur. De orde op straat werd door de politie uitstekend gehandhaafd. Er was een kring getrokken om het geheele gebouw en de gebouwen in de omgeving. Op het trottoir aan de overzijde van het Leidsche plein was de passage opengelaten en al vroeg be vond zich daar een dichte menigte. Het tramver keer was natuurlijk op het plein gestremd. Zeer vroeg waren de burgemeester en de wethou der van Publieke Werken op het terrein aanwezig. De heer Van Tienhoven ontzag zijne gezondheid niet. Druipnat kon men hem in den guren mor genwind het oppertoezicht zien honden over het werk der blussching. De schade is natuurlijk hoogst aanzienlijk. De gemeentegebouwen zijn geen van alle verzekerd. Alléén het roerend goed de meu belen, de costuums, de doeken, waarvan een rijke en kostbare voorraad tot den stedelijken schouwburg behoorde, was tegen brandschade verzekerd voor f 120.000. Voor het overige bevond zich in het gebouw een rijke muziekbibliotheek van den In er Stumpif, een bibliotheek van achtduizend deelen, behoorende tot den schouwburg, het geheele archief van de commissarissen met een schat van bronnen voor de Nederlandsche tooneelgeschicdenishet marmeren beeld van mevr. Kleine en het bronzen bas-relief van Morin, die den foyer versierden. Maar voor wie de schade zeer groot isvoor de artisten van „Nederlandsch Tooneel, niet alleen zij die gis teravond gespeeld hadden, maar allen min of meer. Er waren er die het grootste deel van hunne cos tuums en kleederen in den schouwburg bewaarden en velen stonden schreiende de verwoesting aan te zien. Het gelukkigst kwam, cclooven wij, er de heer Louis Bouwmeester al'. Gisteren of eergisteren had hij juist veel meegenomen, van hetgeen er van hem in en comedie was. Mevr. Frenkel is minder gelukkig. Zij verliest verscheidene toiletten. Maar Schulze, Van Schoonhoven, Verenet en Schmidt en misschien nog anderen verloren bij den brand al hunne costumes. Geen enkel der artisten of hij heeft althans eenige schade. En geen hunner had zich verzekerd Den vorigen avond was in den Stadsschouwburg, ter eere van den verjaardag des Konings Maaldrinks stuk „De terugkeer van den Koloniaal" opgevoerd. Aan het slot gaf men een apotheose met Beng. vuur. Dit feit behoort vooropgesteld te worden bij het bericht, dat deze schouwburg geheel door het vuur verwoest is. De voorzorgsmaatregelen bij het ont steken van tooneelvurcn waren streng, lieten waar schijnlijk zelfs niets te wenschen, bij elk vuur dat ontstoken werd, stond als altijd een brandwacht met bluschmiddelen. Toch, als men zich in ver moedens mag verliezen wat wel de oorzaak kan ge weest zijn van dit onheil, dient in de eerste plaats daarop gewezen te worden. Een vonk, zonder dat iemand het bij de voor stelling heeft opgemerkt, weggesprongen en terecht gekomen in een der oude decoratieven, kan vol doende geweest zijn voor den vuurkrater, die het gebouw om zes uur was. Men meldt aan de „N. It. Ct." uit Amsterdam Aangaande den schouwburgbrand nog een enkele mededeeling. Niet de brandkast werd gered, maar de kas, en wel door den gérant, den heer Stumpif zelf, die zich door een raam den toegang tot de directiekamer wist te verschaffen. Niet alleen de Parkschouwburg, maar ook de heer Van Lier, hebben hunne lokalen beschikbaar ge steld voor het „Nederlandsch Tooneel" bij dit ge zelschap is een oogenblik sprake geweest van het voortzetten der voorstellingen in het Paleis voor Volksvlijt. De uitslag echter van de démarches die in den loop van den dag zijn gedaan om te voorkomen dat het gezelschap gedwongen zou zijn het werk te staken, is dat het zijne voorstellingen zal voortzet ten in den zomerschouwburg van de heeren Van Lier, in de Fransche Laan (Plantage). In den achtermiddag werd, teneinde ongelukken door het omstorteu der muren te voorkomen, van gemeentewege begonnen met het opslaan van eene houten schutting, die, het gansche front omspan nend, in den avond reeds gevorderd was tot in de Marnixstraat. Het spuiten duurde tot laat in den avond nog voort en zal misschien ook na middernacht nog niet gestaakt kunnen worden, daar er elk oogenblik weiLr vuur zichtbaar wordt aan de kroonlijst en ook in het inwendige van het gebouw. De brandweer heeft in de tamelijk vinnige koude, die den wakkeren brawlwachts de kleeren aan het lijf deed bevriezen, en ook doordien de omvang van de ramp bijna gestadig „alle hens aan dek" vor derde, eene bijzonder zware taak gehad. Er is ech ter maar één roep over de wijze waarop de brand weer, onder de persoonlijke leiding van haren com mandant, den heer Van Mook, gewerkt heeft. De uitgebrande romp van onzen stadsschouwburg, zegt het Hlbd., trekt bij voortduring toeschouwers. De brandweer had heden post gevat in het ge bouw zelve, waarin het vuur, blijkens de onafge- brokeu rookwolken, nog altijd voortsmeult. Ook de kolommen, die het hoofdgestel van de voorkap schragen, worden nog altijd bespoten, ten einde het verband der bouwdeelen zooveel mogelijk te vrijwaren voor het verraderlijk voortwroetend vuur in het houtwerk. Zoodoende wijkt de vrees voor instortingen, en kan het sloopingswerk weldra ge regeld wordeu aangevat en voortgezet. Allerlei geruchten zijn in omloop omtrent den schouwburgbrand. Men verhaalt dat in den schouw burg tot laat in den nacht repetitie was van Apollo anderen weten te vertellen dat er tot 3 uur werd gedaifst door de artisten ter eere van 's Konings verjaardag. Dit alles is onwaar. De voorstelling eindigde te 10.45. Ta 11.18 rukten de brandwachts in. Tegen 2 uur en tegen 4 uur deden zij door het geheele gebouw de ronde als gewoonlijk, gelijk de contrö- lestaten aanduiden. Die ronde komt van de ka zerne op het Leidscheplein, heeft de sleutels van alle lokalen en meldt aan elke schel in het gebouw in gemeenschap met de kazerne hare tegenwoor digheid. Ontduiking van het voorschrift is haast niet mogelijk. Nu 4 uur werden geen ronden meer gedaandaar men aanneemt, dat wanneer tot dat uur zich geen onraad ten gevolge der voorstelling heelt vertoond, geen gevaar meer is te duchten. Ook loopt het gerucht dat de schouwburg in den regel bewoond was, en dat een verzuim is gepleegd door de afwezigheid van een bewoner bij het uit breken van den brand. De schouwburg was echter onbewoond, maar de brandweer had er steeds door alle deuren toegang Marine en Leger. De kapitein G. A. Jong van het 4de reg. vest.-artillerie alhier, wordt belast met het kom- mando over de 5de compagnie van dat korps te 's Gravenhage. 's Gravenhage. Hier ter stede is over leden dr. H. J. van Wessem, practiseerend ge neesheer, officier van gezondheid bij de Marine. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 22 Februari. Sedert jl. Don derdag werden alhier door 3 korders slechts eenige mandjes kl. schol en door trekkers 14 tal haring aangevoerd; de schol werd in afslag voor f 2.35 per mandje opgehouden, haring gold f 15.a f 10.75 per tal. Texel, 19 Februari. Na de vorst worden de garnalen weer in voldoende hoeveelheid gevangen. De prijzen zijn gedaald tot f 4 en 5 de verzending naar Parijs, Huil, Londen en Brussel gaat geregeld haar gang. Zeepaling, waarnaar gedurig vraag is, wordt niet gevangen. Enkhuizen, 19 Februari. De haringvisschcrij op de Zuiderzee leverde de laatste dagen zeer weinig op. Gisteren werd alhier aangevoerd 75 tol haring, prijs f 6 per 50 KG. Heden werd aange bracht 20 tal haring, prijs f 4.25 per tal. Scheveningen, 18 Febr. In verkoop bij den heer Varkevisser alhier, kwamen 84 kisten versche ijle haring, die f 3.tot f 3.95 per kist opbrachten. 19 Februari. Een 6tal Katwijker schuiten kwamen heden hier ten anker, en verkochten hunne versche visch aan het strand. Zij maakten besom mingen van f 40 tot 60. Twee alhier thuis behoorende loggers van den reeder G. Den Duik brachten door middel van booten hunne versche visch aan het strand. Bij verkoop golden tongen GO a SO ct., tarbot f 2.50 tot 8, schol f 6 tot 9 de mand. De eene besomde f 2.10, de andere 3,50. 65.000 haringen kwamen heden in openbaren af slag, die per 1000 stuks f8.45 tot fS.70 bedongen. 20 Februari. Eene partij kabeljauw, van het Nieuwediep aangevoerd, bedong f 1.10 tot f3 per stuk schol f 4 de mand. 3 garnalenbooten had den 1 tot twee mand garnalen, waarvoor f G per mand werd betaald. 35.000 stuks gezouten haring deden in verkoop f7.70 tot f8.70 per 1000 stuks. In openbaren afslag kwamen 110 kisten versche haring, die f 2.50 tot 3.50 per kist opbrachten. Hedenavond kwamen twee garnalenbooten uit zee, de een had eéne, de andere anderhalve mand gar- naleu, doch zeer klein van stuker werd f 5 voor betaald. Vlaardingen, 19 Februari. Van de beug- visscherij zijn alhier aangekomen: „Luctor et Emer- go", met 230 lev., 320 ijskabelj., 27 snees Schclv., 14 lev. lengen, 1 ijlbot, 1 beu vleet en 9 beu rog, netto besomming f1050; „Triton" 140 lev., 170 ijskabelj., 5 lev. lengen en 2 ijlbotten, netto besomming f544; „Watergeus", 90 lev., 220 ijskabelj., 17 lev. lengen, 26 snees schelv., 4 punt rog en 1 ben vleet, netto besomming f 500 „Biervliet", G4 lev., 180 ijskabelj 3 lengen, 2 ijl botten en 14 snees schelv., netto besomming f278 „Johannes Cornelis", 230 lev. kabelj ijsvisch op gehouden, 37 lev. lengen, 1 ijlbot, 7 snees gullen en 22 snees schelv., netto besomming f 880 „Jan Hofland", 150 lev., 220 ijskabelj., 47 lev., 20 ijslengen, 40 kleine lengen, 1 ijlbot, 1 punt rog en 10 snees schelv., netto besomming f584. Prijzen: lev. kabelj. f130, ijs 75 c. tot fl,lev. leng f2.55 a 1.85, kleine fl, ijlbot f' 18 a 12, schelv. f 6.20 a 5.40 per sneest vleet f 19.50 per ben, rog f 19 per ben en f7 per punt. 20 Februari. Van de beugvisscherij zijn bin nengekomen „Stella Maris" met 19, „Concurrent" met 22, „Nijverheid I" met 49, „Nijverheid" met 11 en „Nijverheid II" met 28 ton zoutevisch. Stettin, 17 Febr. In de afgeloopen week heeft er in Schotsche, zoowel als in Noonveegsche haring groote omzet plaats gehad. Gelijk men vooruit kon zien, zijn de prijzen voor alle soorten Schotsche niet onbelangrijk verbeterd. Kroonmerk volle, waarvan de weinige duizenden ton, die nog in voorraad zijn, zich in vaste handen bevinden, werden met 34 a 34£ mark voor Noordsche en 35 a 35£ mark voor verdere merken betaald, ter wijl er thans 35 en 36 mark wordt gevraagd Kroonmerk maatjes bedongen 17£ a 21| m., mid densoort volle 20 a 25 m., kroonmerk ijle 17 m., idem gemengde 15-J a 16£. De levendige vraag, die in de vorige week naar Yarmouther volle reeds bestond, is nog toegenomen dagelijks hadden er groote omzettingen plaats en het depot in eerste hand zal nu tot op ongeveer 6 a 7000 ton zijn ingekrompennaar kwaliteit en grootte werd er 20 a 24 m. besteed. In Noonveegsche vette bestond een regelmatige omzet tot veranderde prijzen KKKK en KICK 29 a 31 m., kleine soort KKK 23 a 26 m., KK 20 a 22 m., K 15 a 18 m., MK 12 a 14 m. De aanvoeren Zweedsche was beperkt; voor volle bestond voortdurend levendige vraag, terwijl dit voor ijle minder het geval was. Men besteedde voor volle 22 a 26 m., voor mid densoort volle 19 a 22 m., voor ijle 10 a 14 m. Alle prijzen zonder de belasting. Onderwijs en Examens. Vlieland, 20 Februari 1890. Bij het exa men voor 3de stuurman is geslaagd W. Cordia, leerling aan de Zeevaartkundige school alhier. Landbouw en Veeteelt. Bovenkarspel. Maandag, den 10 dezer werd door de verzendingsvereeniging „de Streek" alhier eene vergadering gehouden ter bespreking van de teelt van bieten voor de suikerfabrikatie. Vooraf had het bestuur zich gewend tot de suikerfabriek „Holland" te Houtrijk en Pola- nen om advies. De directie was dadelijk be reid van goeden raad te dienen en kwam per soonlijk over om onze gronden te onderzoeken en daar naar te bepalen, of zij tot de genoem de teelt kon aanmoedigen. Dat onderzoek viel zoo in het voordeel uit, dat zij niet aarzelde om toe te staan, dat als proef in 1890 14 HA. voor haar met suiker bieten zullen worden beteeld. Benoemingen, enz. Z. M. de Koning heeft den heer A. Baroncini, laatstelijk auditeur aan de pauselijke infernunciatuur bij hoogstderzelver hof, benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van „Het Album" (Geillustr. Zondags blad van onze courant, No. 8). In de armen des doods, roman van J. Sheridan le Fanu.In han den van den Mahdi. Emin-pacha, door P. J. Lampe (met portret). In een coupé 3de klasse, door W. van Twisk. Van alles wat (met gravure). Rechtszaken. Een jeugdig socialist, die verleden jaar een schotschrift, vlugschrift, of pamflet, getiteld „eene bloedbelasting" had geschreven, doen druk ken en verspreiden onder de lotelingen, stond in appèl van een vonnis der arrondisse- ments-rechtbank te Rotterdam als geïntimeerde terecht voor het gerechtshof te 's Gravenhage, omdat hij in dat geschrift de miliciens zou heb ben opgeruid lot insubordinatie. Uitvoerig lichtte de advocaat-generaal zijn requisitoir toe, vorderde vernietiging van het vonnis der rechtbank te Rotterdam, waarbij de beklaagde was ontslagen van rechtsvervolging, en eischte zijn veroordeeling tot eene gevange nisstraf van drie maanden. De toegevoegde verdediger, mr. Patijn, hoewel in het minst geen sympatie gevoelende voor de richting waarvan het geïncrimineerde geschriftje getuigenis aflegt en zelfs met krachtwijzende op den verderfelijk en invloed, dien zulke phrases konden uitoefenen, meende toch dat van eene veroordeeling wegens opruiïng geen sprake kan zijn. In eene uitvoerige rede, gesteund door literatuur, ook van buitenlandsche rechtsgeleerden, trachtte hij zijne meening ingang te doen vinden bij het Hof. De beklaagde zelf trachtte ten slotte zijn ver dediger vrij te pleiten van alle socialistische be smetting. Uitspraak 1 Maart a. s. Stoomvaart en Scheepstijdingen. S u m a t r a (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok IS Februari van Soutkainpton. Prins Fredèrik (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 21 Februari van Suez. Uit onze Koloniën. De vijandelijkheden op Poeloe Way be- hooren nu tot de geschiedenis; onze Atjehsche hoofden zijn sedert van daar teruggekeerd, terwijl Toekoe Makam, de onruststoker aldaar, met de zijnen zich weder naar den vasten wal begeven heeft. Die vijandelijkheden moeten, gelijk nu eerst blijkt, beschouwd worden als een weerwraak van Toekoe Makam op hel hoofd van dat eiland, die drie jaren geleden zich de vrijheid veroorloofd heeft, den pepertuin van Toekoe Ma kam's broeder te beschadigen. Het bericht is ontvangen, dat Tengkoe di Tirou op het vernemen van het verlies van Kota-Baroe cum annexis, in allerijl van Loöng naar de XXVI Moekims is teruggekeerd. Men zegt dat de Panglima, aan wiens zorg hij het behoud van die bentings gedurende zijn tijde lijke afwezigheid toevertrouwd had, maar die zijne verwachting op zulk een verregaande wijze beschaamd heeft, het zwaar te verantwoorden zal hebben. Het is zeer waarschijnlijk, dat de man, als hij niet tijdig de plaat of zijn piek schuurt, op last van den alles behalve goedaar- digen Tirou zal worden gekrist of gespietst, wat hij van militair standpunt beschouwd, dan ook ten volle verdiend heeft. Naar de Java Bode verneemt, is de ingenieur voor het vak van scheepsbouw, de heer Van Kleeff, van Singapore teruggekeerd, werwaarts hij door de Regeering is gezonden met den last om Zr. Ms. „Ceram" te onderzoeken. Dit vaartuig staat te Tandjong Pagger in het dok en geeft, hoewel nog van recenten datum, toch aanleiding om aan zijn zeewaardigheid te twijfelen. Zijn wij welingelicht, dan heeft het onderzoek van den deskundige echter tot bevredigende resultaten geleid en zal het schip spoedig weder in dienst gesteld worden. Buitenland. Engeland. In eene dépêche uit Ismai'a wordt gemeld, dat de scheepvaart op het Suez- kanaal gestremd is. In het graafschap Kent, nabij de boorwerken voor den Kanaaltunnel, is een steenkolenbed ontdekt, hetgeen allerbelangrijkst is voor het enorme kolenverbruik van Londen, daar de meeste steenkolenmijnen veraf gelegen zijn, waar door de vervoerkosten zwaar drukken. Twee talrijk bezochte vergaderingen van Duit- sche werklieden te Londen hebben motiên .aan genomen tot goedkeuring van 's Keizers plannen ter zake van een arbeidscongresdit geschiedde echter niet zonder heftigen tegenstand der anar chisten, waardoor zelfs eene meeting voor een oogenblik in eene vechtpartij ontaarde. De anar chisten stelden voor den Keizer te telegrafeeren, zich niet met andermans zaken te bemoeien en het volk te trachten te bedotten, maar liever de aan Frankrijk ontstolen milliarden terug te geven. Deze beleedigende voorstellen kwamen echter niet in stemming. Frankrijk. Het aantal werkstakers in het steenkóoldistrict van St. Etienne bedraagt thans 2700. In de mijnen van Villeboeuf gaat het werk voort. Ongeregeldheden zijn tot dusverre niet voorgekomen. De „Paris" bevestigt het bericht, dat den her tog van Orleans kwijtschelding zal worden ver leend van de hem opgelegde straf, en dat hij over de grens zal worden gebracht. België. In de Kamer heeft jl. Donderdag de beraadslaging plaats gehad naar aanleiding van de interpellatie, door den heer Janso (van de linkerzijde) ingesteld ia vejband met den be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2