advertentie Uit de hand te koop: A. de Wall Janssen, Notaris Hordijkte Heider, Notaris HORDIJK te Helder, N egrohead-Fabriek p. fl. pfeiffer, kenden brief van generaal Van der Smissen over den brand in het koninklijk paleis te Laeken. Na redevoeringen vóór en tegen de handelwijze van den generaal, heeft de Kamer met groote meerderheid eene motie aangenomen om over te gaan tot de orde van den dag, zonder meer, met welke motie de Regeering zich vereenigd had. Duitschland. De verkiezingen zijn in de grootste kalmte afgeloopen. De Keizer liet de onverwachts opgeroepen troepen van het garnizoen inhetvuurexerceeren, en keerde toen, aan de spits van het regiment rijdend, naar het paleis terug. Te Berlijn zijn de sociaal-democraten Singer en Liebknecht in het 4de en 6de district met groote meerderheid gekozen. Blijkens alle van elders ingekomen berichten zijn de sociaal democraten zeer in stemmental vooruitgegaan. Zij hebben Maagdenburg gewon nen, drie zetels te Hamburg verkregen en komen te Lubeck, Bremen en Koningsbergen in her stemming. Te München hebben zij één zetel veroverd en komen aldaar voor twee andere in herstemming. Daarbij hebben zij hunne oude zetels behouden. Te Hagen is Richter gekozen. De vrij zinnige partij schijnt eenigszins te zijn vooruit gegaan. Uit den uitslag der verkiezingen, voor zoover bekend, blijkt reeds, dat een boven verwachting groot aantal herstemmingen moet plaatshebben. Waarschijnlijk zal dit aantal meer dan 100 be dragen, zoodat de "vermoedelijke samenstelling van den aanst. Rijksdag nog niet is teberekenen. Zeker is echter, dat de Kartell-partijen verliezen en dat deze verliezen den sociaal-democraten en Duitschvrijzinnigen ten goede komt. Bijzonder opvallend is de groote uitbreiding van de sociaal-democratie, ook op het platteland. De sociaal-democraten zullen zeker meer dan 30 zetels in den Rijksdag verwerven. Met zekerheid is echter bekend dat reeds gekozen zijn 20 sociaal democraten, 9 Duitschvrijzinnigen, 12 conserva tieven, 30 leden van het Centrum en 4 nalionaal- liberalen. Te Berlijn, Altona en te Frankfort ont stonden gisterenavond, nadat de uitslag der ver kiezingen bekend was, enkele botsingen, waarbij eenige politie-agenten verwondingen bekwamen. Geen twijfel of Keizer Wilhelm meent 't ernstig en eerlijk met zijn streven naar oplossing van de sociale quaestie. Zijn aard dringt hem daartoe, en dat pleit voor hem, en hij beschouwt zich daarbij als den uitvoerder van het testament van zijn grootvader. Er is echter meer noodig dan ernst en goede wil. In de eerste plaats kalm overleg. En dat dit laatste wel eens ontbreekt, blijkt o. a. uit het voorstel tot het houden van een internatio nale conferentie tot regeling van den arbeid. Toen de Keizer dit voorstel deed, schijnt het hem geheel door het hoofd gegaan te zijn, dat de Zwitsersche Regeering reeds vroeger zulk een voorstel heeft gedaan en het vorige jaar de uit- noodigingen uitstelde. Die uitnoodigingen waren juist onderweg, toen de Keizer zijn voorstel deed. De Duitsche conferentie ligt nu in elk geval nog in een ver verschiet. Frankrijk wil uit nationale antipathie niet meedoen, wat te voorzien was. Engeland, tegenwoord-g de groote concurrent van Duitschland op de wereld markt, wil nadere bijzonderheden afwachten, vóór het definitief beslist. En zonder aansluiting van Frankrijk en Engeland is een internationale regeling niet denkbaar. Oostenrijk. Uit Hongarije wordt aan de „Daily News" gemeld, dat in Gallicie een ernstige beweging heerscht tegen de grondbezitters. De boeren vermoorden de boschwachters en hak ten een geheel bosch om. Men ducht te Weenen een werkstaking onder de bakkers en de metselaars. 70,000 bedien den, in alle takken van handel en bedrijf, heb ben besloten op 1 Mei een feestdag te houden en dus dien dag niet te werken. Aan „Le Temps" wordt uit Weenen gemeld, dat Stambouloff weigert te voldoen aan het ver zoek van Rusland, om den Russischen koop man, die in het Panitza-complot betrokken is, in vrijheid te stellen. Spanje. De minister van Buitenlandsche Zaken verklaarde in de Kamer in antwoord op de interpellatie over Marocco en Gibraltar, dat de Spaansche Regeering aan Engeland ten op zichte van Gibraltar geen andere rechten zal toekennen dan die welke bij het verdrag van Utrecht zijn vastgesteld. De minister geloofde niet aan de juistheid van het bericht, dat Enge land voornemens was een dok aan te leggen, omdat hij een dergelijk plan onuitvoerbaar achtte. Indien het voornemen echter wordt uitgevoerd, dan zou het dok niet op Spaansch grondgebied worden aangelegd, daar het dan onder het vuur van Spaansche kanonnen zou liggen. En geland heeft volkomen het recht werken aan te leggen in het gebied, dat den Engelschen bij het verdrag van Utrecht is toegewezen. Betreffende Marocco, zei de minister, dat de vestingwerken der Spaansche steden aan de Affikaansche kust steeds worden verbeterd. Wat de staatkunde ten opzichte van dat land betreft, handhaaft de Spaansche regeering haar invloed in dit land. Zanzibar. Volgens een telegram is Emin- Pacha weer geheel hersteld, maar blijft hij wei geren naar Kaïro te vertrekken. Gemengd nieuws. In onze dagen van jubileumfeesten mag zeker niet onvermeld blijven, dat de nestor van het personeel der „Alkmaar-Packet", J. H. de Goede, den 23 dezer zijne 25jarige dienstver vulling als kapitein bij dien dienst zal herden ken. Hij begon zijn loopbaan bij de binnen- landsche stoomvaart als stuurman op de rader stoomboot „Zaanstroom I", varende van Zaandam naar Nieuwediep en werd later op de „Zaan stroom n" overgeplaatst. Toen dit raderstoom schip, veranderd in een schroefboot en herdoopt in „Alkmaar-Packet I", in den dienst kwam tusschen Alkmaar en Amsterdam, werd de Goede den 23 Februari 1865 daarop als kapitein ge plaatst] later veranderde hij nog eenmaal van bodem door zijne overplaatsing op de nieuw gebouwde schroefstoomboot „Alkmaar-Packet 3", die hij nog als gezagvoerder bestuurt. Den 66- jarigen jubilaris, die nog steeds met ijver en be kwaamheid zijne betrekking vervult, zal het zeker op dien gedenkwaardigen dag in zijn leven, niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken. Obdam. Den 12 dezer vierden de algemeen geachte, ijverig veldwachter dezer gemeente en tevens bode van den polder en banne Obdam en echtgenoote hun sojarig huwelijksfeest, geldelijk daartoe in staat gesteld door het ge meente- en polderbestuur, alsmede door de leden der Vincentius-Vereeniging en de leden van het R. K. zangkoor, benevens door verscheidenen ingezetenen. Door alle maatschappelijke klassen werd belangstelling in het feest betoond. Door drie zijner ambtgenooten uit omliggende gemeen ten werd het paar, onder een kernachtige toe spraak, een zeer passend geschenk aangeboden. Voor de feestviering was de ruime bovenzaal van het gemeente- en polderhuis welwillend door beide besturen voor dien dag afgestaan. De voor het feest uitgenoodigde ceremoniemeester kweet zich uitstekend van zijne moeielijke taak, de orde en feestelijke harmonie werd door niets ge stoord. Ook de kinderen en kleinkinderen van het echtpaar spanden al hunne krachten in, om dit feest door zang en komische voordrachten op te luisteren inzonderheid de tweede zoon, onderwijzer, wist de feestvierenden alleraange- namst bezig te houden, zoodat het onopgemerkt vroeg in den morgen van den i3den was, voordat de laatste der feestvierenden vertrokken. Jl. Woensdagavond, omstreeks halfelfure, ont stond er brand in het perceel, bewoond door de wed. W. Boots, te Rijp. Door den feilen wind aangewakkerd, breidde het vuur zich zoo snel uit, dat de bewoners nauwelijks den tijd hadden te ontkomen. Het geheele gebouw is afgebrand. Aan redden van het een en ander viel niet te denken. Eene koe en eenige kippen zijn in de vlammen oihgekomen. Alles was verzekerd. Een visscher uit Ransdorp liep gisteren de haven van Enkhuizen binnen en bracht het treurig bericht mede dat zijn knecht, een jon geling van omstreeks 18 jaren, door gladheid van de plecht over boord was geraakt en niettegenstaande alle aangewende moeite, ver dronken is. Na afloop van eene militaire begrafenis te Haarlem, Maandag jl., heeft de wachtmeester der huzaren H. het ongeluk gehad van zijn paard te storten, met het noodlottig gevolg, dat hij zwaar lichamelijk letsel bekwam. De laatste be richten omtrent zijn toestand luiden zeer ongun stig. Hij is nog voortdurend buiten kennis en men vreest voor zijn leven. Op het bal masqué in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage jl. Zondag gegeven, verscheen in den loop van het feest een als aanspreker of lijkbezorger ver kleed bezoeker, die een rouwkaart met de volgende kennisgeving overreikte „M. Na een plotselingen aanval van vastenavond- pret overleed heden, in den voor ons Uilen hoog genoeg zijnden leeftijd van drie maanden, Mevrouw Xantippe Influenza. Bij allen, die haar gekend hebben in haar lastig werkzaam leven, zal deze welkome tijding een gezonden, vroolijken invloed te weeg brengen. Namens hare vijanden, J. A. Nuss. 's, Gravenhage, 15 Febr. 1890. Eenige en openbare kennisgeving." Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) B Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. P en kracht. Stand, j Afar. Stand. Afw. 21 22 22 12 8 12 N. O. NtO. NnO. 3 Kg. 0.6 1.5 765.72,'f 6.12 772.14 f 12.54 773.75 f 14.15 0.2 1.9 2.3 -4.1 -0.8 -2.1 Uren. Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 21 22 22 12 8 12 0.87 0.89 0.85 Bew., mooiweer. Dichtbew., mooiweer. id. Golvend id. id. Verwachting: Veranderlijke wind. Marktberichten. Texel, 18 Februari. Commissiehandel.Vette Koeien f 185 a 235, Melkkoeien f 150 a 190, Kal ("koeien f 180 u 230, Vaarskoeien f 125 a 150, Knlfvuarzeu f 150 a 200, Onde Paarden f 60 per stuk; vette Varkens 21 ct. per half KG. Alkmaar, 21 Eebruari. Aangevoerd 900 hectoliters Granen, als: 239 h. Tarwe, f 6.50 a f7.25173 h. Rogge, f 5.60 o 6.— 208 h. Gerst, f 4.50 a 5.25; id. Chev., f 6.a 6.25; 739 h. Haver, f3.25 a 3.85 432 h. Boonen, Paardeuboonen f 5.25 a 6.10, Braiae id. f 7.50 a 10. Citroen id. f 12, Witte id. f 11.50 a f 12.4 h. Knr- woizand, f 10.105 h. Erwten, Groene f 7.50 a 13.25, Grauwe f 11 a 12, Vale f 8.50 a 9.—. Hoorn, 20 Februari. Kleine Kaas f 31 en Commissie f 32.50. Enkhuizen, 19 Februari. Kippen f 0.40 a 1.10 per stuk, Kip-eieren f 3.50 a 4.per 100 stuks. Boter 55 a 60 ct. per kop. Blauwe Aardappelen f 1.10 a 1.25, Ronde f 1.20 a 1.40 per half hectoliter. Karweizaad f 9.50 a 9.871, nieuw Mosterdzaad f 17. a 18.50, Maanzaad f 10.a 11.50, Gerst f 4 a 5, Haver f 3 a 4, Grauwe Erwten f 11.a 12.75, Wijker Vale id. f 9 a 10, Groote Vale id. f 10 a 12 en Groene Erwten f9 a 12, alles per hectoliter. Edam, 20 Februari. Aangevoerd 92 stukken Boter; prijs 60 a 671 ct. de 5 HG. Kipcieren 4.25 a 5 de 100 stuks. Schiedam, 21 Februari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.60, Spoeling- Commissie f 1.20. Londen, 20 Februnri. Aangevoerd 200 Runderen 1000 Schapen en Lammeren, 150 Kalveren, Zwijnen. Prijzen Runderen 2-4 a 4-9, Schapen en Lammeren 4-6 6-8, Kalvereu 3-9 a 6-6, Zwynen_2-4 a 4-0. Burgerlijke Stand'van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdngmiddng. Bevallen: J. Dorlijn, geb. ter Beek, D M.Rustenburg, geb. Mangel, A. C. Kooman, geb. Poulie, D. M. Schunfc- ma, geb. Wiljouw, D. A. Socrs, geb. Buurama, D. A. Kager, geb. Kooij, D. W. C. 1'rinks, geb. Grasser, Z. C. W'. CkrLtiani, geb. Sckokman, Z. G. Iiabcrmann, geb. Hartog, D. OverledenJ. Neervoort, 2 jaren. P. C. Wondergem 12 jaren. Laatste berichten 22 Februari," Helder. Vrijdagavond 14 dezer meia de kiesvereeniging „Nederland en Oranje" alhier hare aangekondigde vergadering. De heer Korver nam het presidium waar. De penningmeester deelde den toestand der kas mede, die bevre digend kon heeten. Besloten werd zoomogelijk nog in dit seisoen een spreker te doen optreden In de vacature in 't Bestuur werd voorzien door de benoeming van den heer G. den Duik, visch- handelaar. I)e zaak-Keuchenius werd over en weer besproken. Besloten werd, den volgenden dag per telegraaf aan de ministers van Binnen- landsche Zaken en van Koloniën eene motie te zenden, die wij reeds in ons vorig nummer heb ben vermeld. Ten slotte wees de heer Ooster- baan op het verschijnen van „De Provinciale Noord-Hollander". Hij achtte het plicht, dat de vrienden dit blad door abbonnement en het plaatsen van advertentien steunden. Op die ma nier konden in onze provincie de beginselen der anti-revolutionaire partij worden verbreid en een zegen verspreiden. Bij de jl. Donderdag aan het Departement van Marine gehouden aanbesteding voor den bouw en de levering van twee loodsschoeners ter lengte van 23 meter, werd het laagste inge schreven door de Naamlooze Vennootschap „de Lastdrager" alhier, ad f 65.320. Jl. Donderdagmiddag 4 uur is Zr. Ms. stoomschip „Raaf" gouvernementsschip voor de civiele marine, van Vlissingen naar zee vertrok ken om zijne bestemming naar Ned.-Indiö op te volgen. Het commando over dit schip wordt gevoerd door den heer P. C. Wouters, koop vaardijkapitein, terwijl de bediening der ma chine plaats heeft onder bevel van den heer P. van Wingaarde, machinist iste kl. der marine in het vaste korps. Gelijk bekend is, werd boven genoemd schip zoowel als de machinerien aan de fabriek „De Schelde" gebouwd en verder te Vlissingen geheel uitgerust onder toezicht van den heer J. Bik, oud-gezagvoerder ter koopvaardij, wonende te 's Hage. De kapitein-luitenant ter zee J. A. Snoek, tot op 1 Januari jl. Marine-havenmeester alhier, vertrok hedenmiddag per trein van 1.12 uur, ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indie, aan het spoorwegstation uitgeleide gedaan door tal van militaire en burgerlijke autoriteiten, onder welken de heer Snoek zich, gedurende zijn ver blijf alhier, vele vrienden heeft verworven. Genoemde hoofd-officier zal te Genua aan boord van het stoomschip Sumatra embarkeeren. Het assaut, dat jaarlijks ter gelegenheid van 's Konings verjaardag door de alhier garnizoen houdende troepen van de korpsen infanterie en artillerie wordt gegeven, had jl. Donderdagavond in de smaakvol versierde zaal van Tivoli plaats. Een zeer afwisselend programma, waarvan de leiding was toevertrouwd aan de sergeanten Van Hooijdonk en Boelens van de artillerie en Van den Nieuwen- hof van de infanterie, werd kranig uitgevoerd. Vooral de serie staafoefeningen en de carré lange stok van de artillerie en het carrc geweer, door de infanterie ten tooneele gebracht, vielen zeer in den smaak. De oefeningen aan rekstok en ringen leverden het bewijs dat onze militairen van de gymnastiek lessen een nuttig gebruik maken. Na afloop der werkzaamheden werd het woord gevoerd door den Iuit.-kolonel Benschop en den majoor Meijen, die een woord van lof wijdden aan de leiders van het assaut en tot deelneming aan de gymnastiek- en schermoefeningen opwekten. Gelijktijdig werd ook door het bataljon mariniers in de met vlaggen en groen getooide cantine van dat korps een assaut gegeven, dat door een groot aantal belangstellenden, waaronder vele officieren, werd bijgewoond. Hier werden een aantal sclierm- nummers ten aanschouwe gegeven, die van vlugheid eu behendigheid blijk gaven. De „carré korte stok" en „muur sabel," zonder fout uitgevoerd, hadden veel succes. Het assaut werd besloten met de opvoering van de bekende groep uit het Nederl. Panopticum „Naar de parade in de Maliebaan," welke door bengaalsch licht beschenen, een aardig effect maakte. Aan hen, die zich deze onderscheiding waardig hadden gemaakt, werd hierna het brevet van meester of prevöt op één of meer der wapenen uitgereikt. Dc sergeant-majoor D. van den Burg, de leider der schermoefeningen, die binnenkort van hier naar Amsterdam wordt, overgeplaatst, ontving namens zijne leerlingen een sierlijke schrijflessenaar met inscriptie ten geschenke, als een stoffelijk blijk van waardeering voor de vau den bekwamen meester genoten lessen. Naar aan het „Vad." verzekerd wordt, zal de heer Keuchenius voorloopig aan het departe ment van koloniën werkzaam blijven. Om enkele zaken, die hij onder handen had af te doen, of om den nieuwen Minister den steun van zijn kennis en ervaring te schenken vraagt het blad. Een HUIS en ERF aan de Hoofdgracht, te Nieuwediep, bestaande uit een onder- en bovenwoning, gemerkt met No. 13. Twee naast elkander staande HEEREN HUIZEN aan den Helderschen Kanaalweg, gemerkt met No. 63 en 64. Een strook LANDS, groot circa 18 aren, kadaster sectie A. No. 643, gelegen achter den Helder aan een der polderwegen, nabij het schuthok, ook te bekomen in huur of in erfpacht. te Zeist. Die te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan-, of borgtochten heeft geteekend door Mejuffrouw NEELTJE HOPMAN, W eduwe vanden heer MAARTEN RIECKELS, gewoond hebbende te Helder en aldaar den 15 Januari jl. overleden, worden verzocht daarvan vóór 1 Maart a. s. opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris HORDIJK. zal op WOEXSDAG 5 MAART 1890, 's avonds 7 uur, in het lokaal „Musis Sac- rum" aldaar, publiek verkoopen 1. Een WINKELHUIS met boet mE en ERF, aan de Jonkerstraat te Hel- ïaÊBB der, Nos. 15 en 13, groot 1 are 4 centiaren. 2. Een HUIS en ERF, achter het vorige perceel, aan de Brandsteeg, no. l3«, groot 15 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 13b, groot 11 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 13c, groot 16 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, aan de Oranje straat hoek Gasstraat, aldaar, No. 18, groot 80 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 20, groot 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 22, groot 92 centiaren. 8. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 24, groot 1 are 27 centiaren. 9. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF aan de Oranjestraat aldaar, Nos. 30 en 32a, groot 1 are 22 centiaren. 10. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF, naast het vorige perceel, Nos. 34 en 32, groot 80 centiaren. 11—30. 20 perceelen BOUWTERREIN, aan het Groenepad, aldaar, zijnde kavels 40 tot en met 59 der vroeger verspreide schets- teekeningen. 31. Een WINKELHUIS,"waarin sedertruim 30 jaren met het beste succes de Kruide- niersaffaire en Slijterij is uitgeoefend met vergunning tot verkoop van sterken drank en ERF, aan de Spoorgracht, hoek Gastraat, aldaar, No. 23, groot 72 centiaren. 32. Een PAKHUIS en ERF, aan de Gastraat, aldaar, achter het vorige perceel, No. 1, groot 1 are 27 centiaren. 33. Een HUIS en ERF, aan de Spoor gracht, aldaar, naast perceel 31, No. 24, groot 72 centiaren. 34. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 25, groot 77 centiaren. 35. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 26, groot 67 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris HORDIJK. zal in het lokaal „Tivoli" aldaar, op WOENS DAG 19 MAART 1890, 's avonds 7^ uren, publiek verkoopen de volgende perceelen, alle te Helder: 1. Een HUIS en ERF aan de Ach- jjiljj tergracht/Wesfzijde, hoek Kerkplein, fiaA No. 32, groot 57 centiaren. 2. Een HUIS en ERF, aan de Califor- niestraat, No. 31, groot 1 are 12 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 33, groot 1 are 12 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 35, groot 1 are 12 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 37, groot 1 are 12 centiaren. 6. Een HUIS in tweeën bewoond en ERF, aan de Langestraat, Nos. 61 en la, groot 1 are 24 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, aan de Paarden straat, No. 25, groot 1 are 53 centiaren. 8. Een HUIS en ERF aan de Breedstraat hoek Paardenstraat, No. 10, groot 32 centiaren. 9. Een WINKELHUIS en ERF aan de Vijzelstraat No. 54 en daarnaast staand ge bouw, waarin water- en vuurnering wordt uitgeoefend, met in 1881 nieuw gemetselde ketel en daarachter staand nieuw gebouwd PAKHUIS en ERF, groot 2 aren 42 centiaren. 10. Een HUIS, waarin vergunning tot verkoop van sterken drank, en ERF aan de Hartensteeg hoek Zwaanstraat No. 8, groot 1 are. 11. Een HUIS en ERF aan de Harten- steeg, naast het vorige perceel, No. 6, groot 52 centiaren. Yoorts zal nog ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN worden geveild: 12. Een HUIS en ERF aan den Kanaal- weg, No. 57, groot 2 aren 20 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantoren vau genoemden Notaris HORDIJK en van den Makelaar OUDENHOVEN, wat perceel 12 aangaat. VAN Tabaksfabrikant, Groningen. Monsters worden op aanvrage franco toegezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3