CACAO GROOTES STAATS-L0TEB1J. Argentijnsche Republiek. een aankomend Letterzetter. LH. Leveranciers Kon. Inst. v. d Marine, Concertzaal Tivoli. Achtste Win terconcert, der Kon. Ned. Marine, 2 U ID-AH1ERIK A. Verkoopliniieii W. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, J. BOELE ZOON. Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. 2 gemeubileerde kamers, Grands Vins de Champagne. a Ay. WEGENS OPRUIMING TE KOOP: eene groote partij IJpenboomen, Huisraad en Inboedel LIJNKOEKEN, J.HUBBELING.Kanaalweg, Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, HYPOTHEEKBANK MARINE. Openbare Aanbesteding Openbare Verkooping twee Boerenplaatsen, Ten gevolge der Influenza DRUIVEN-B0RST-H0NIG Ouden en jongen mannen fQ.90. Roomboter UfJ.9Q. Zuivere droge Natuurboter, HYPOTHEEK. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. SOjarige eehtvereenigiiig van FLORIS JONGEJAN TADE DEKKER, op 4 Maart 1890. Uit naam hunner dankbare j Kinderen en Kleinkinderen, i Wieringerwaard, Febr. 1890. Heden overleed onzen eenigen innig geliefden Zoon en Broeder PIETER CORNELIS, in den ouderdom van 12 jaar en 6 maanden. Helder, 21 Febr. 1890. C. WONDERGEM. C. J. WONDERGEM— VAN ZWINDRECHT, Kinderen en Familie. Aan allen, die zoovele blijken van belang stelling gaven bij het overlijden van mijn Echtgenoot en kindje, betuig ik, ook namens wederzijdsche Familie, mijnen hartelijken dank. Wed. J. SCHENK—NIEROP. Wieringerwaard, 21 Februari 1890. Terstond gevraagd: AdresBureel dezer Courant. worden beleefd verzocht hunne nota's zoo spoedig mogelijk in te zenden aan den penningmeester der assaut-commissie, WILLEMSOORD. Tegen lage rente geld verkrijgbaar op Hypotheek, Grootboek-kapitalen, bezwaard met vruchtgebruik, ceelen, handels-artikelen, onder borgtocht en Hvpotheek-acten, Lijfrenten, enz. Postzegel voor antwoord. Franco brieven aan den Makelaar JAC. LAMED, 33 Kromme Waal, Amsterdam. Ten kantore van den Collecteur M. L. VAN GELDER, Hoofdgracht, zijn voor de 333ste Staatsloterij te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN, lste trekking Maandag 17 Maart e. k. te geven door het iSymphonie- Orcliest van het STAFMUZIEKKORPS onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op Dinsdag 25 Februari 1890. Aanvang 8 uur. Programma: 1. Echoes from the Country Marche, E. Simon. 2. Ouverture zu der Oper.Die Zauberflöte, W. A. Mozart. 3. a. Forget me not, Intermezzo,* AllanMacbeth; b. Polonaise (A. Majeur), F. Cliopin. 4. Von Glüek bis Wagner. Eine chronologische Fantaisie, Adolphe Schreiner (C. von Gluck, 1714—1787. J. Haijdn 1732—1809. W. A. Mozart 7756—1791. L. v. Beethoven 1770— 1827. C. M. von Weber 1786—1826. F.Mn. Bartholdy 18091847. F. Schubert 1797 1828. R. Wagner 18131883). 5. Feest-Ou- verture, J. W. Kalliwoda. 6. a. Pizzicato, PolkaFran^aise, b. Marche Egyptiene, Jobann Strauss. 7. Goldene Myrthen, Walzer, Ph. Fahrbach. 8. 19 Februari, Fantaisie Natio nale, J. H. Bekker. Tbis piece is supjiosed to picture the meeting of two lovers, and their happiness at thediscoverv of mutual aflection. Nos. 1, 3 en 8 eerste uitvoering. Voor niet-leden is de entree-prijs: Heerenf 0.50. Dameso.25. Namens de Commissie van beheer voor het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester J. K O N I N G. tv* Het verboden in de zaal te rooken. De Consul-Generaal der Argentijnsche Republiek te Rotterdam geeft hiermede kennis aan belanghebbenden, dat de passage op crediet naar bedoeld Rijk opnieuw is opengesteld, echter onder beperkte voorwaarden van ouderdom, getalsterkte der huisgezinnen, etc. Voor nadere inlichtingen en aanvragen tot passage op crediet, zich in persoon of met franco brieven te wenden aan het Bijkantoor van voor noemd Consulaat-Generaal te Rotterdam, Tulpstraat No. 13. De Consul-Generaal voornoemd. Amsterdam, Vijgendam en Bembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en Wijdemarktsteeg. 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedestraut. Utrecht, Clioorstraat. Groningen, tnsschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK c. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépots Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. TE HUUR: voor 30 galden per maand. Adres: Hoofdgracht 13. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN. Haarlem. Spaarne 86/8. Helder, Keizerstraat 103. van 16 tot 35 centim. omvang naar keuze, tegen 25 cents per stuk a contant bij de aflevering. Rooien en vervoeren te.i laste van den kooper. Adres: C. J. SCHENK, Wieringerwaard. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRIESRAVER, Spoorgracht en Kanaa'weg. wegende 1 kilo, gehalte minstens 12% vet en 33% eiwit. Prijs: a contant f 12 25 per 104 stnis. Betalini Mei 1890 f 12 75 per 194 sMs, V erkrijgbaar bij 0.0, Rezelman, te Wieringerwaard. Bestellingen worden franco tehuis bezorgd- heeft voorradig: lste soort Saucise de Boulogne, Geldejrsoïia Werst, Boterham worst. WITVA1L, Amsterdammer Leverworst. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. firma J. H. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, Depót en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoc a f 30 per anker, St. Emillon. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. h f 1.80 per flesch. 's GRAVEEHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. Voor het sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4£°/o> 4°/0 of 3f°/o» naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT A. J. DE JONGH, Dijkstraat, Helder. bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Vrijdag 28 Februari 1890, des voor middags ten 11 ure, van: Het ver richten van werkzaam heden aan de Marinierskazerne, Wachthuizen, Provoost en Cantine voor Schepelingen. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zijn de bestekken f 1.per exemplaar te verkrijgen ter Griffie der Marine te Willemsoord. De noodige aanwijzing in loco zal geschieden op de twee de aanbesteding voorafgaande werkdagen, 's morgens ten 10 ure. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten Bureele van den Hoofd-Ingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens art. 5 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zijn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw. Willemsoord, den 19 Februari 1890. De Vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. van staande ten name van wijlen den Heer JAN SPAANS Jr., te Barsingerhorn, en gelegen in de gemeenten Zijpe en Petten, de eerste groot 31 II.A. 27 A. 90 c.A. de tweede groot 31 H.A. 76 A. 20 c.A. De verkooping zal gehouden worden in twee zittingen, en wel op Dinsdag 4 Maart 1890, des voormiddags te 11 uren, in de herberg van J. SWARTHOFF, aan de St. Maartensbrug in de Zijpe, bij provisioneele, en op Dinsdag 11 Maart 1890 des voor middags te 11 uren, in het koffiehuis „de Roos", van den Heer A. VADER te Schagen, bij finale toewijzing, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris J. VAN LEEUWEN. Zie de uitvoerige biljetten. ontwaart men meestal hevigecatarrhali3clie aandoeningen derslijmhuid bij groote zwak te des lichaams. Het gebruik van den wegens 25jarig succes wereldberoemden Rijnland- scïien van W. II. ZICKENHEIMER te Mainz oefent hier, door spoedige slijmoplossing, eenen buitengewoon weldadigen invloed op de catarrhalisch aangetaste organen uit, waardoor de duur en de hevigheid der ziekte zeer verzacht en verkort wordt en het verloop der ziekte meestal gunstig en spoedig is. Echt verkrijgbaar in flesschen van f2. f 1.en van 65 cents, te Nieuwediep bij W. V. BRUINVIS; te Burg op Texel bij J. P. SMITte Schagen bij J. GROOT Tzn.; te Wieringen bij J. BRUUL. wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med. Raad Dr. Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht-Stelsel, met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Ediiard Bendt, Braunschweig. in vaatjes van 11 en 22 Kilo's, f 0.90 per Kilo. Levert franco A. BRUNSTTNG Rz, Beden. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 39/,0, 4 en 4'/i0 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoter- sinael 15, te Haarlem. Snelpersdruk vau J. II. Van Halen, llelder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4