poraal getroffen werden. Dwars over het voetpad lag in de hoogte eene aarden borstwering, en ter weerszijden daarvan bevonden zich andere verster kingen, die krachtig verdedigd werden. Ecne com pagnie infanterie kreeg nu last de berghelling te beklimmen en te trachten door haar plongeerend vuur den vijand van achter de borstwering te ver drijven, welke laatste in front bestormd zou worden door een peloton infanterie, onder den len Luite nant Simmermacher. Man achter man, de artillerie uiteengenomen, stond het overige der colonne op het smalle voetpad, en moest afwachten hoe den strijd daarvoor zou eindigen. Na eenigen tijd in spanning gewacht te hebben, hoorden zij een luid „hoerah" weerklinken, ten teeken dat de aanval gelukt was. De vijand was genoodzaakt geworden om met achterlating van 12 dooden zijne verschan singen te verlaten. Wij hadden een verlies van 2 gesneuvelden te betreuren, waaronder den dap peren Simmermacher, en telden 7 gewonden. Veel erger dan 's vijands lood dunde ziekte de gelederen. De cholera eischte telkens offers en de afmattende marschen door modderige rijstvelden terwijl de thermometer 100° a 104° in de scha duw weesof door dicht begroeide kampongs, waarin men zich met het kapmes een weg moest banen, zoowel als het slapen op den harden, door dauw, soms door regen bevochtigden grond dit alles had alle tactische eenheden tot op een derde harer oorspronkelijke sterkte teruggebracht. Aan het voortzetten der veroveringen viel daarom niet dadelijk te denken en keerde Generaal Pelna 44 dagen te velde te zijn geweest, aan het hoofd zijner overwinnende troepen te Kola Radja terug. 10 Februari 1876 verlieten de mariniers, die ge slonken waren tot eene compagnie, sterk 5 officieren en p. m. 70 man, het oorlogstooneel te Groot- Atjeh. Welk aandeel zij aan dien veldtocht gehad hebben, blijkt uit de volgende toespraak, door Generaal Pel bij hun vertrek gehouden /Officieren en mariniersGij hebt u als brave /soldaten gedragen en naast het Indische leger //moedig gestreden te Mibouw, üjempit, Lamhasan, wnabij Pakan Badak, in den bergpas van Blangkala z/te Boekit Daroe, Lampenchan, enz. Zware ver- z/moeienissen en vele ontberingen hebt ge door- staan, elk oogenblik waart ge blootgesteld aan «de gevaren van den oorlogmaar doordrongen «van plicht- en eergevoel hebt ge dat alles licht «geteld en heeft een goede geest u steeds bezield. z/Uw verblijf te Atjeh beslaat eenige schoone „en roemrijke bladzijden in de geschiedenis van ,/het korps mariniers!" Aan de discussie over deze lezing werd deelge nomen door de Luitenants ter zee Volck en Van Asheck. Namens de officieren van het leger dank te de kapitein Engelhard het bestuur voor de tot hen gerichte uitnoodiging om de vergadering bij te wonen. De Voorzitter, de Kapitein ter zee Branddankte namens alle aanwezigen den spreker voor zijne voordracht, waarna de vergadering ge sloten werd. De kapt. ter zee C. A. Le Bron de Vexela, com mandant van het eskader der Kon. Nederi. Marine te Atjeh, heeft blijkens een telegraphisch bericht het bevel aan zijn opvolger overgegeven en is naar Batavia vertrokken, teneinde het bevel te aan vaarden over het schroefstoomschip „Van Galen", waarmede hij naar Nederland zal terugkeeren. Bij koninklijk besluit zijn met ingang van 1 Maart a. s. bevorderd tot luit. ter zee 2de kl. de adelborsten 1ste kl. L. P. W. van der Wal, E. van Dijk, G. A. Rietberg, J. O. Kolkmeijer, H. G. Surie, G. L. D'Abo, F. L. Rambonnet., H. S. Suermondt, B. Tack, .J. C. Stam, A. J. Kleyncn- berg, R. van Leent, M. H. Halewijn, L. A. F. E. Peltzer en J. P. F. van der Mieden van Opmeer tot officier van adm. 2de kl. de adj.-adm. E. G. de Wijs, C. Valkenburg, H. G. Havik, W. G. E. van Druten en O. J. Grullemans. Bij koninklijk besluit is bepaald, dat het met ingang van 1 April a. s. aan den adjunct-commies bij de Directie der Marine alhier T. Q. Harder, verleend eervol ontslag, zal worden beschouwd te zijn verleend uithoofde van lichaamsgebreken, die hem voor de waarneming van zijn ambt ongeschikt maken, onder toekenning van zoodanig pensioen, waarop hij bevonden zal worden aanspraak te hebben. Met den 16 Maart a.s. worden te llellevoelsluis in dienst gesteld het raderstoomschip „Buyskes," gezagvoerder P. Hofmanhet opnemingsvaartuig en de stoomsloep No. 20. Deze zullen staan on der bevel van den gepensionneerden luit. ter zee lste kl. C. J. de Jong Pz. Dit jaar zullen wor den opgenomen de Schelde en het Verdronken land van Zuid-Beveland. De op 's rijks werf te Amsterdam aangebouwde torpedobooten groot model „Idjen" en „Goentoer" zijn aangewezen voor de verdediging in het Zui- derfrontier (directie Hellevoetsluis). De in aanbouw zijnde torpedoboot kl. model XXI zal eerstdaags bij genoemde rijkswerf te water worden gelaten. De zeer oude oorlogskorvet „Ajax", is in het Marinedok te Amsterdam, waar hij sedert eenige jaren lag, gezonken. Het schip schijnt van ouderdom plotseling lek gesprongen te zijn. Bestemming had dit in 1828 te Rotterdam op de Landswerf gebouwde en in 1S32 te water gelaten schip niet meer; het was reeds ten deele gesloopt en zal nu wel spoedig tot „den bijl" worden veroordeeld. Volgens de bestaande regeling, hebben de machi nisten lste kl. bij de zeemacht den graad van ad judant-onderofficier. Thans is bepaald dat, voor zoover zij in het vaste korps zijn opgenomen, hun graad overeenkomt met die van hoofdopzichter van fortificatiën bij het leger en zij alzoo bij dc zeemacht rang nemen tusschen den adelborst lste kl. en den adjudant-onderofficier. De n i e t in het korps opgenomen machinisten lste kl. behouden den graad van adjudant-onder officier. De zeetractementen van hoofd- en verdere offi cieren der Marine, aan wie bij tijdelijk emplooi aan den wal eene vrije woning wordt verstrekt, zijn bij Kon. besluit gewijzigd, en wel in dien zin, dat hun voortaan voor het genot dier woning van rijkswege een kleiner bedrag dan tot nu toe in rekening zal worden gebracht. De luit. ter zee 2de kl. M. E. B. J. Kluit wó™ met 1 Maart a. s. gedetacheerd bij het Koninklijk Nederi. Meteorologisch Instituut te Utrecht. Op last van den minister van Oorlog zal bij de artillerie-inrichtingen een conservaticproef worden genomen met een partij rookvrij buskruit. V i s 3 c h e r ij. Nieuwediep, 25 Februari. Sedert jl. Zater dag kwamen alhier van de groote visseherij binnen de sloepen Semaphore II, sch. Meuldijk, met 260 levende-, 240 doode kabelj 12 levende-, 24 doode lengen, 1 heilbot, 10 ben vleet, 43 punt rog en 500 schelv. en P e r n i s, sch. Meijboom, met 270 levende-, 170 doode kabelj., 23 lev. lengen, 7 ben rog en 200 schelv., terwijl door 13 korders en beugers enkele kabelj., 6 tot 8n roggen, 5 tot 9 mandjes kl. schol en 9 manden schar en door trekkers 77 tal haring werden aangevoerdlev. kabelj. gold f 1.05 a 1.30, doode id. 50 a 90 cent lev. leng f 2.20 a 2.50, doode id. f 1.45, heilbot f 12 per stuk; vleet 19 per ben, rog f 17 per ben, f' 7-65 a 8 per punt en 95 cent a f 1 per stuk, kl. schol f 1.80 a 2.90 per mandje, schar f 1.7*5 per mand en haring f 6.10 a 10.50 per tal. Texel, 24 Februari. De Noordzcevisschers van hier brachten in de afgcloopen week elders ter markteen partijtje tongen, eenige roggen, 150 manden kleine schol en 50 manden scharren. De prijzen waren als volgttongen 80 ct., roggen f 1 per stuk kleine schol f 2 a 2.80, scharren f -1 a 1.25 per mand. Door de garnalenvisschers werden 322 manden garnalen aangebracht voor de kokerijen. De prijs was f 4 a 5 per mand. De verzending had plaats naar Londen, Huil, Parijs en Brussel. Terschelling, 22 Februari. Naar 't Buiten land werden verzonden 101 manden visch en 443 balen cockles. De prijzen waren als volgt alikruiken f 1.85 cockles 90 ct., groote schol 75 cent tot f 1.50 kl. schol f 4 tot f 7 tong 30 tot 90 ct. tarbot f 2 tot 4.50 rog 50 tot 60 ct. garnalen f 3. Een paar evers hadden p. m. 8000 oesters. Scheveningen, 21 Februari. Zes Katwijker schuiten markten heden hunne vcrsche visch en maakten besommingen van f 25 tot 50. Een Katwijker bracht eene mand garnalen aan, die f 6 daarvoor ontving. Aangevoerd 250 ton haring, waarvan 50 ton in afslag kwamen, die f 5 konden bedingen. 90 kisten versche haring werden voor f 2.50 tot f 3.50 per kist verkocht. Een lOtal schuiten waren hedenochtend aan met besommingen van f 60 tot f 90. De visch was in verhouding van de eerste dagen der week iets hooger in prijs. 22 Febniari. Een 20tal schuiten zijn aan, waaronder een enkele Noordvaarder de besommin gen der binnenvisschers beloopen f 20 a 30, die der Noordvaarders, die 12 a 14 dagen reis hebben, f 60 a 70. Eene partij kabelj., van het Nieuwediep aange bracht, werd voor t 1.50 a 2 per stuk verkocht. Naar men uit Ierseke aan het „Vaderland" be richt, is jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort te Bergen-op-Zoom bezig eene zeer groote maatschappij op te richten voor de kunstmatige oesterteelt, eene maatschappij van zulk een omvang, dat eeugeheele ommekeer in de oestercultuur daarvan te verwachten is. Zijn de mededeelingen, welke het blad ontving, juist, dan zou deze grootsche onderneming omvatten een half dozijn zeer goed werkende kleinere onder nemingen, waaronder ook zijn, welke thans reeds zeer belangrijke zaken doen, en zou men op deze wijze in ééne hand krijiren ruim een derde deel van de geheele oesteropbrengst op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. Men verzekert, dat het be- noodigde kapitaal gevonden is. Het geheele opper beheer en de leiding dezer zaak zouden toevertrouwd zijn aan jhr. Pompe van Meerdervoort. Men zegt, dat het hier gaat om eene productie van twaalf millioen oesters 's jaars. Niet alleen de Schelde, maar ook de Zuiderzee zou in deze exploitatie be trokken zijn. Naar aanleiding van het verzoek van het College voor Zeevisscherijen, om met de behande ling van het wets-voorstel van den heer Reekers te wachten, totdat het rapport van dr. Hoek en de daarbij behoorende missive van dat College aan de leden der Kamer zullen zijn medegedeeld, is thans aan de Tweede Kamer overgelegd het verslag van dr. P. C. Hoek, wetenschappelijk adviseur in vissclierijzaken, uitgebracht aan het College voor de Zeevisscherijen. De heer Hoek beschouwt een doelmatige wette lijke regeling voor de visseherij verkieselijk boven algeheele vrijheid, bij welke al te dikwijls het oogen- blikkelijk voordeel aan het individu en niet het algemeen belang der visseherij het richtsnoer is, waarnaar gehandeld wordt. Hij acht een derge lijke wettelijke regeling zonder een. goed georgani seerd politietoezicht nagenoeg doelloos.. Waren er, blijkens het afdeelingsverslag der Tweede Kamer (Eindverslag) over het wetsvoorstel van den heer Reekers onderscheidene leden, die zich vooralsnog en ouder voorbehoud van kennisneming van het inmiddels verschenen rapport van dr. Hoek, niet ongeneigd verklaarden aan den maatregel tot vrijlating van het visschen met den wonderkuil hun stem te verleenen, zij legden hierbij de verklaring af, dat zij de aanneming van het ingediende voorstel uitsluitend wilden beschouwen als verlenging van een bestaanden proeftijd, in af wachting van het oogenblik waarop de Regeering over voldoende gegevens zal kunnen beschikken om tot eene afdoende wettelijke regeling van de vis seherij op de Zuiderzee te geraken. Door vóór dit voorstel te stemmen wildeu velen hunner allerminst geacht worden tot de voorstanders van den wonder kuil te behooren, en de opmerking werd gemaakt, dat het tegenover de algemeene klacht over geringe vischvangst op de Zuiderzee niet aangaat, die vangst geheel vrij te laten, op grond dat er toch niet meer te bederven valt. Hoogst wenschelijk zouden zij het dan ook achten, wanneer eene algemeene wet telijke regeling voor bovenbedoelde visseherij door de Regeering zoo mogelijk binnen niet al te lang tijdsverloop aan het oordeel der Kamer kon worden onderworpen. Mocht hierop geen uitzicht bestaan, dan zouden enkelén hunner zich tegen het voorstel van den heer Reekers verklaren. Landbouv. en Veeteelt. Het bestuur der afdeeling „Hoorn en omstre ken" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft de gelegenheid opengesteld tot kostelooze inenting volgens de methode Pasteur, als voorbe hoedmiddel tegen de varkensziekte. Zij, die hunne jonge varkens aan die kunstbewerking wenschen te onderwerpen, kunnen zich daartoe wenden tot den districts-veearts Billroth te Hoorn. De Vereeniging tot Ontwikkeling van den land bouw in Hollands Noorderkwartier zal hare voor- jaars-vergadering houden op Woensdag 5 Maart 1890, des voormiddags 10 uren, bij R. Swagerman, te Nieuwe-Niedorp, ter behandeling der navolgende punten van beschrijving: 1. Mededeelingen van verschillenden aard. 2. Ingekomen stukken. 3. Jaarverslag der vereeniging (art. 8 der statuten). 4. Rapport van de financieele Commissie, betref fende de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1889. 5. Verslag van het landhuishoudkundig Congres, uit te brengen door den lieer J. Zijp Kz. 6. Benoeming van ecnen afgevaardigde voor het landhuishoudkundig Congres. 7. Benoeming van eenen afgevaardigde voor de vergadering van het Nederlandsch Paarden-stamboek. 8. Benoeming van één lid van het Bestuur, in plaats van den heer J. J. Enschedé, (wegens ver trek naar het buitenland). 9. Benoeming van drie leden van het Bestuur, in plaats van de heeren J. Zijp Kz., R. D. Kaan en K. Swaag (art. 15, al. 4 der statuten). 10. Benoeming van eenen Voorzitter. 11. Bepaling van de plaats, waar de Algemeene Vergadering in November 1890 zal gehouden wor den. Voordracht van het Bestuur; Alkmaar. 12. Voorstellen van liet Bestuur: a. tot liet verleenen van eene toelage aan den Secretaris-Penningmeester van f 100.'s jaars. In te leiden door den heer K. Swaag. b. tot het geven van eene bijdrage ad f 50. aan de afd. Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, voor de a. s. Paaschtentoonstelling. In te leiden door den heer Jn. Zijp Hz. c. tot aankoop van Engelsche fokrammen. In te leiden door den heer R. D. Kaan. d. tot het nemen van maatregelen, om meer be kendheid te geven aau uitstekende exemplaren van Noordhollandsch fokvee. In te leiden door den heer A. Daamen. 13. Bespreking omtrent de te houden Tentoon stelling. In te leiden door den heer K. Bree- baart Jz. 14. Voorstel van het Bestuur tot het nemen van vergelijkende stremselproeven, onder toezicht en leiding van den heer Directeur van 's Rijksproef station te Hoorn. In te leiden door den heer C. J. van Lookeren Campagne. 15. Voorstel van het Bestuur om een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met verzoek om liet voorstel-Bahlmann niet aan te nemen. 16. Vaststelling der begrooting voor het dienst jaar 1890. 17. Bespreking van verdere werkzaamheden. Het programma voor de in Juni a. s. te houden Tentoonstelling volgt hieronder. No. 1. De beste vier ooien met hare lammeren, van Texelsch kortstaartras, le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 2. De beste vier ooien met hare lammeren, van Texelsch kortstaartras, gefokt en tot op den dag voor de verzending naar tic tentoonstelling, gehouden op het eiland Texel, le prijs f 2a.—, 2e prijs f 10,3e prijs een getuigschrift. 3. De beste vier ooien van alle rassen met hare lammeren, van gekruist ras. le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 4. De beste ram van Lincoln ras, geboren in 1888 of vroeger, le prijs f 25.2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 5. De beste ram van Lincoln ras, geboren in 1SS9. le prijs f 25.2e prijs f 10.'3e prijs een getuigschrift. 6. De beste ram van gekruist ras, geboren in 1889. le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 7. De beste vier ooilammeren, geboren in 1S90, onverschillig van welk ras. le prijs f 10.2e prijs f 5.3e prijs een getuigschrift. 8. De beste beer van Yorkshire groot ras, gebo ren in 1889 of vroeger, le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 9. De beste beer van Deensch ras, geboren in 1889 of vroeger, le prijs f 25.2c prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 10. De beste beer van inlandsch ras, geboren in 1889 of vroeger, le prijs f 25.2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 11. De beste zeug van inlandsch ras, geboren in 1819 of vroeger, le prijs f 25.—. 2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 12. De beste toom biggen, zes stuks, niet ouder dan acht weken, le prijs f 10.—, 2e prijs f 5. 3e prijs een getuigschrift. 13. De beste hengst van inlandsch gekruist ras, geboren in 1887 of vroeger, le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 14. De beste hengst van vreemd ras, geboren in 1887 of vroeger, le prijs f 25.2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 15. De beste merrie van inlandsch-gekruist ras, geboren in 1886. le prijs f 25.2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 16. De' beste merrie van inlandsch-gekruist ras, geboren in 1887. le prijs f 25.,2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 17. De beste stier van inlandsch ras, geboren in 1888. le prijs f 50.2e prijs f 25.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. 18. 11e beste stier van inlandsch ras, geboren in 1889. le prijs f 50.2e prijs f 25.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. 19. De beste drie 'melkgevende koeien van in landsch ras, van één eigenaar, geboren in 1886 of 1S87, gekalfd hebbende na 1 Feb. 1890, le prijs f 45.2e prijs f 30.3e prijs f 15.4e prijs een getuigschrift. 20. De beste melkgevende koe van inlandsch ras, gekalfd hebbende na 1 Febr. 1890. le prijs f 30. 2e prijs f 15.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. 21. De beste melkgevende vaars van inlandsch ras, geboren in 1888. le prijs f 25.2e prijs f 10.3e prijs een getuigschrift. 22. De beste 2 kuispinken van inlandsch ras, geboren in 1889. le prijs f 25.2e prijs f 10. 3e prijs een getuigschrift. 23. De beste stapel graskaas, op ééne boerderij gemaakt, bestaande uit 112 stuks, wegende 2 kilo elk. le prijs f 25.2e prijs f 15.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. 24. De beste stapel fabrieks-graskaas, bestaande uit 400 stuks, wegende 2 kilo elk. le prijs f 40. 2e prijs f 20.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. 25. De beste stapel middelbare graskaas, bestaan de uit minstens 40 stuks, wegende 6 kilo elk. le prijs f 25.2e prijs f 15.3e prijs f 10.,4e prijs een getuigschrift. 26. De beste stapel commissie-graskaas, bestaande uit minstens 50 stuks, wegende 4 kilo elk. le prijs f 25.2e prijs f 15.3e prijs f 10.4e prijs een getuigschrift. Benoemingen, enz. Tot ontvanger der directe belastingen alhier is benoemd de heer B. C. Charbon, thans te Zevenbergen. Door den minister van koloniën zijn, krachtens art. 4 van het kon. besluit van 15 Aug. 1887 n°. 22 („Indisch Staatsblad" n°..185) de heeren, W. H. van Kloppenburg, M. G. Hoekstra en G. L. Driessen gesteld ter beschikking van den gou verneur-generaal van Ned.-Indie, om te worden benoemd tot aspirant-ingenieur bij den waterstaat en de burgerlijke openbare werken daar te lande. Bij beschikking van den minister van Binnen" landsche Zaken, van 22 dezer, is P. G. Krisch- banm te Nieuwer-Amstel, gepensioneerd schipper der Koninklijke Nederlandsche Marine, benoemd tot opzichter bij 's Rijks Museum te Amsterdam. Rechtszaken. Door de arrondissements-rechtbank te Zutfen is, ter vervulling van eene vacature van rechter in dat college, opgemaakt de navolgende alpha- betische lijst van aanbevelingmr. L. D. W. Losecaat Vermeer, kantonrechter te Medemblik jhr. mr. J. H. J. C. Martens van Sevenhoven, subst.-officier van Justitie bij genoemde recht bank en mr. I. L. A. Stolk, rechter-plaatsv. in genoemde rechtbank, advocaat en procureur te Zutfen. Door de arrondissements-rechtbank te Breda is, ter vervulling van de vacature van kanton rechter te Bergen op Zoom, opgemaakt de na volgende alphahetische lijst van aanbeveling mr. E. R. E. Brants, subst.-griffïer bij de arron dissements-rechtbank te Breda; mr. L. D. W. Losecaat Vermeer, kantonrechter te Medemblik en mr. R. H. A. M. Romme, adjunct-commies ter provinciale griffie, advocaat en procureur te 's Hertogenbosch. Kerknieuws. Beroepen bij de Herst. Evang. Luth. gem. al hier J. L. F. de Meijere, Evang. Luth. pred. te Bodegraven. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft tot deken en pastoor te Zoeterwoude benoemd den Zeer Eerwaarde heer F. C. X. Mosmans, pas toor te den Burg. Tot pastoor te den Burg de Eerw. heer C. Maat, kapelaan te Amsterdam. Te Zoeterwoude overleed d.d. de ZEw. heer P. van der Werf, vroeger pastoor bij de R. K. gemeente op Texel. In een der bladen worden aan zijne nagedach tenis de volgende regelen gewijd „Na lang lijdend te zijn geweest, is te Zoeter woude overleden de zeereerw. heer P. v. d. Werf, vroeger deken en pastoor op Texel. De overledene, die nog jl. Zondag het H. Misoffer voor de leden zijner gemeente opdroeg, was bij zijn parochia nen zeer bemind, en werd in 1838 te Overschie geboren. Hij werd in 1862 tot priester gewijd en oefende achtereenvolgens het herders-ambt uit te Westwoud, als kapelaan, en te Den Burg, op Texel, als pastoor. Sedert 1883 was hij pries ter in de plaats,, waar hij thans is overleden. Hij kenmerkte zich door eenvoud en nederigheid van karakter. Voor rijken en armen, voor ge lukkigen en ongelukkigen, voor een ieder in het bijzonder was hij steeds een belangstellend vriend, een minzaam vader." Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 21 Febr. Gibraltar. Sumatra (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 22 Febr. Kaap St. Vincent. Koningin Emma (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 23 Febr. Point de Galle. Burgemeester den Tex (s.), van Ba tavia naar Amsterdam, vertrok 23 Febr. van Port Saïd. Alblasserdam (s.), arriveerde 23 Febr. van Warkworth te Nieuwediep. Uit onze Koloniën. Het „Bat. Hbld" verneemt, dat aan den te Soekaboemie verpleegden luit. ter zee Steinmetz een verlenging van verlof voor ééne maand is geschonken. Zooals onze lezers zich misschien zullen herinneren, is deze officier, toen hij des Zaterdags te Atjeh in de kazerne rustig bezig was de gewone inspectie te houden, levensge vaarlijk in den bovenarm verwond. Hoewel langzaam herstellende, blijft de arm nog altijd stijf, zoodat de geneeskundigen ver moedelijk eèn tweejarig verlof voor hem noodig achten, om, door middel van massage, hem het volledig gebruik van dat lid te verzekeren. Men denkt dan ook algemeen, dat hij van Soekaboemie naar Nederland zal vertrekken. Met den te Poeloe Waij gewonden luit. ter zee 2de kl. Van Spengler gaat het minder goed. De wond was spoedig genezen, doch daarna bleek het dat een slagader in de nabijheid ge troffen was en op die plaats een breuk was ontstaan. Door de geneesheeren echter wordt zijn toestand niet hopeloos geacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2