Men schrijft aan de „N. R. Ct." uit Batavia De meer uitgebreide berichten uit Atjeh be vestigen geheel de telegraphische tijding van ons succes in den nacht van den 5den en den 6den Januari. Alleen schijnt het volgens sommige be richten, dat er drie versterkingen zouden zijn ge nomen in plaats van twee, de derde zoude dan Kota Baroe heeten. Daar dit echter „de nieuwe stad" of „nieuwe plaats" beteekent, is het niet onmogelijk, dat dit een tweede naam is voorde nu voor de eerste maai genomen versterking- Ook kan het zijn dat eene versterking uit twee deelen bestaat en de eene een voorwerk is van de andere. Men is nu op weg getogen zonder gidsen of wegwijzers en zonder waarschuwing van zooge- genaamde bevriende Atjehers. De kapitein van den generalen staf von Heutz had te voren vol doende verkenning gekregen door middel van sluippatrouilles, in gezelschap van twee minderen ondernomen, en in zooverre is het dan ook hem te danken dat de zaak voor ons zonder bloed vergieten afliep. Alles bij elkaar maakt de Atjeh-oorlog op mij als leek naast een droevigen, toch ook een ko- mischen indruk. Wat eene vreemde krijgsvoe ring I Als er wat vijanden op een naburig eiland uit vechten zijn, is er liaast geen krijgsmacht van hunne zijde op Groot-Atjeh op de been. Maar hoevelen of hoe weinigen zijn er dan wel vol doende om ons op den duur, te kwellen niet alleen, maar voortdurend verliezen toe te brengen, ons schatten te doen uitgeven, en kostbaarder soldatenlevens te doen verliezen? De „sloebers" mogen trotsch zijnzij brengen onze geheele regeering, onze geheele politiek in de war, onze financiën over stuur en, wat het ergste is, ons leger in eenen staat van ontwrichting^. En dat zelfde troepje, dat het ons zoo lastig maakt op Groot-Atjeh, wordt op Poeloe Way tot rede ge bracht door een inlandsch hoofd, Pangeran Hoe- jin meen ik. Toch kon daar onze Marine ook niets doen, en toen eene gewapende sloep er zich mede bemoeide, werd haar commandant, de luite nant ter zee Van Spengler gewond. Uit ICotta-Radja wordt geschreven, dat men na de inbezitneming der vijandelijke bentings bij Kotta Pohama steeds voortgaat met het open hakken van het terrein. Den tweeden dag wer den de troepen uit een nabij gelegen kampong beschoten, waarop natuurlijk werd geantwoord met kruit en lood. Dien dag bekwamen wij twee gewonden, een inlandsch fuselier en den Euro- peeschen fuselier van Garderen No. 25287. Den roden Jan. kwam het bericht dat Teng- koe di Tirou van Lehong terug was en zou be proeven die bentings met 500 man troepen terug te krijgen. In een der genomen bentings is een schedel gevonden, vermoedelijk afkomstig van een Eu ropeaan en volgens verklaring der geneesheeren van iemand niet boven de 23 jaren. Vermoe delijk zoude hiermede het lot bekend zijn van den Europ. sergeant van Rijswijk, No. 20395, die deel uitmaakte van de genietroepen onder wijlen den luitenant Hageman. Door ingezetenen van Paramaribo is aan Z. M. den Koning een adres gericht, waarin ge protesteerd wordt tegen het verhoor, dat de gouverneur van Suriname naar aanleiding van de Para-motie vier afzetbare ambtenaren heeft doen ondergaan. „Deze daad van den landvoogd," zeggen de adressanten, „meenen wij in alle nederigheid te zijn in lijnrechten strijd èn met uwerMajes- teit's wil èn met letter en geest van het regee- ringsreglement dezer kolonie èn met den uit drukkelijk verklaarden wil der Regeering bij de vaststelliug daarvan; met uwer Majesteit's wil, omdat* deze onder alle omstandigheden gericht is op het eerbiedigen van de wet; met letter en geest van het Regeeringsreglement, omdat daarin aan de leden der koloniale vertegenwoordiging volkomen onschendbaarheid wordt gewaarborgd, ter zake van hetgeen zij als zoodanig hebben gezegd en gedaanmet uitdrukkelijk verklaarden wilder Regeering, omdat deze de hoofdambtenaren niet wenschte uit te sluiten van de koloniale vertegenwoordiging, maar integendeel juist hierin, dat deze de aanzienlijkste en achtbaarste mannen der kolonie zijn, waarborg vond dat zij niet zouden zijn slaafsche dienaren des gouverneurs. „En door de aangeduide daad van den land voogd is inbreuk gemaakt op het recht, Suri- name's ingezetenen gegeven, om, binnen de grenzen bij het Regeeringsreglement gesteld, aandeel te hebben in het bestuur der kolonie." De inhoud van dit adres is tevens aan den minister van Koloniën medegedeeld. Men schrijft aan de „N. R. Ct." uit Parama ribo Reeds vroeger schreef ik u, hoe door den te- genwoordigen Gouverneur de eene na de andere verordening overtreden werd. Nu moet ik al weder melding maken van eene hoogst belang rijke inbreuk op de voorschriften van het re- geerings-reglement, in het bijzonder eene schen nis van de artikelen 76 laatste lid en 85, welk artikel aldus luidt: „De leden der Staten stem men naar eed cn geweten, zonder ruggespraak met hen die benoemen". Wat deze schennis van de wet betreft, bij ontvangst dezes in Nederland zal die in al hare bijzonderheden reeds bekend zijn. Toch kan ik, ter wille van den volle- digen gedachtengang van dit schrijven, niet na laten hier even aan te stippen, dat wegens eene stemming in eene der zittingen van de Koloniale Staten Zijne Excellentie vermeend heeft 4 der leden, die tevens afzetbare ambtenaren zijn, en van welk viertal een door den Gouverneur als lid is benoemd, ter zake van de vermelde stem ming voor zich te moeten ontbieden en op eene voor hunne eer en gevoel hoogst krenkende wijze verantwoording te moeten vragen omtrent de stem, die zij hadden uitgebracht, met bedreiging dat zij als ambtenaren aan den dijk zouden worden gezet. Eene wetsovertreding van anderen aard betreft de resolutie van den Gouverneur, genomen in dato 31 December 1889, waarbij aan het lid van het hof van Justitie mr. J. ICalff gedurende on- bepaalden tijd, vermoedelijk een 4tal maanden, vergunning is verleend, om zich buiten de Ko lonie op te houden. Er wordt dan ook in de Kolonie gefluisterd, dat het vertrek van mr. Kalff naar Europa mede ten doel heeft om als advocaat de belangen'van Gouverneur Eohman, waar hij zichzelf in de groot ste moeielijkheden heeft gewerkt met de Koloniale Staten en met het overgroote deel der bevolking, bij den Minister van Koloniën waar te nemen. Van andere zijde wordt aan de „N. R. Ct." nog geschreven De zending van mr. Kalff naar Nederland, om aldaar de houding van gouverneur Lohman bij de regeering te gaan verdedigen, is iets zóó ongehoords, dat wij het niet konden gelooven, eer wij dien jeugdigen rechterlijken ambtenaar zagen vertrekken, niet met buitenlandsch verlof om gez jndheidsredenen, zooals vroeger, of met ontslag, maar als koerier van den Gouverneur. Wij zijn benieuwd wie de kosten van de heen- en weerreis per mail en van het verblijf in Ne derland betalen zal, en zijn overtuigd dat elke poging om hiervan eene begrootingspost te ma ken zoowel hier als in Nederland zal schipbreuk lijden, daar het eene uitgaaf is niet ten algemeene nutte of in het algemeen belang, maar uitsluitend ten behoeve van den heer Lohman. De heer Kalff is een onafzetbaar ambtenaar, door den Koning benoemd, en van eenen der- gelijken „last" van den Gouverneur, buiten zijnen rechterswerkkring om, kon dus geen sprake zijn. Ongetwijfeld zal de rechtspraak (nog een an der lid van het Hof is met verlof afwezig) door deze nieuwe, geheel noodelooze afwezigheid wor den benadeeld. Zal de regeering dit alles toelaten En zal de Vertegenwoordiging er dan het zwijgen toe doen Of zal aan mr. Kalff worden beduid, dat hij onverwijld de terugreis zal hebben aan te nemen en voortaan zich houden moet aan het werk, waarvoor hij is aangesteld En moet eene herhaling van dergelijke grap pen niet worden voorkomen Mag vraagt hier een ieder mag iemand van den naam van Lohman tegenwoordig alles doen Buitenland. Duitschland. De sociaal-democraten Do- mela Nieuwenhuis en van Beveren (een Belg), zijn Zondag te Berlijn in hechtenis genomen. De arrestatie had plaats omdat, ingevolge de nog bestaande socialisten-wet, de zoogenaamde kleine staat van beleg te Berlijn heerscht, krach tens welke de politie, zonder nadere gronden aan te geven, eiken kenbaren socialist, die haar verdacht voorkomt, over de grenzen kan zetten. Dat de inhechtenis genomen Nederlandsche socialisten in het bijzonder het misnoegen der politie hadden opgewekt, zal men misschien hieraan moeten toeschrijven, dat zij verzame lingen hadden gehouden voor het verkiezings fonds der.Duitsche socialisten. Zij zijn in het hoofdbureau van politie ver hoord. Toen bij onderzoek bleek, dat zij ge schriften bij zich hadden, welke verboden waren, werd hun naar hun pas gevraagd. Daar zij die niet hadden, werd hun gelast terstond het gebied der hoofdstad te verlaten. Naar men verneemt, zullen zij spoedig over de grenzen worden gezet. Het laatste bericht van „Recht voor Allen' hieromtrent luidt: Op het punt van afdrukken blijkt ons dat Domela Nieuwenhuis inderdaad uit de gevan genis te Berlijn vertrokken is, althans uit de „Untersuchung Gefangniss" waarheen wij tele grafeerden, welk telegram terugkwam als onbe stelbaar, wijl de geadresseerde daaruit vertrokken was. Te Berlijn is het tot ongeregeldheden gekomen. Toen de uitslag der stemming in het kiesdis trict op het Andreas-plein werd afgekondigd, dreef de bereden politie de menigte uiteen, om dat deze den toegang tot het bureau versperde. De agenten reden over de trottoirs en daarbij werd een werkman tegen den grond geworpen. Twee agenten wilden den man naar het politie bureau brengen, doch de menigte belette dit, viel de agenten aan, sloeg hun de helmen in en rukte hun de overjassen vari het lijf. De agenten hielden vol en brachten den man naar den geneeskundigen post. De menigte wilde hen te lijfj zoodat de agenten door een achter deur moesten ontsnappen. Toen nog eenige agen ten te hulp kwamen, viel het volk ook deze aan, rukte hen van de paarden en stak de dieren met messen. Hierdoor brak een agent zijn been. Te vergeefs beproefde het volk in het lokaal door te dringen om den inhechtenis genomen man te bevrijden. Bij tijds kwamen nog 25 agenten te paard te hulp. Geholpen door de van het paard gerukte agènten, chargeerden zij de menigte en joegen de onruststokers met de blanke sabel uiteen. Dertig der belhamels wer den in hechtenis genomen. Frankrijk Uit de mijn bij Decize zijn tot dusver 44 lijken en 13 gewonden mijnwer kers omhoog gebracht. Van de gekwetsten stier ven 51 zoodra zij de oppervlakte bereikten. Vol gens sommigen is de ramp door gasontploffing veroorzaakt. Echter had men in deze mijnen nooit gas en werkte steeds bij onbeschutte lam pen. Deskundigen zijn daarom van meening, dat het geen gas doch fijn kool-stof was, dat in brand geraakte. Italië. De pogingen om den Paus te doen optreden als scheidsrechter in het Engelsch-Por- tugeesche geschil moeten mislukt zijn. Bulgarije. De „Daily News" meldt uit Belgrado, dat bij het uiteengaan van den minis terraad een persoon een steen geworpen heeft, welke den minister van binnenlandsche zaken aan het hoofd verwondde. De dader is niet gevat. Egypte. Stanley zal na zijn vertrek uit Cairo in het begin van April een paar weken te Nizza doorbrengen, en vervolgens naar Brus sel gaan om Koning Leopold hulde te bewijzen. In de Belgische hoofdstad begroeten hem zijne 4 officieren, dr. Parke, Nelson, Stairs en Jephson. Dr. Parke's metgezellen hebben herhaaldelijk be tuigd, dat geen hunner zonder den kundigen geneesheer het ongezonde binnenland van Afrika ooit levend zou hebben verlaten. Te Londen zal Stanley het eerst verschijnen in eene bijeenkomst van het Aardrijkskundig Genootschap in de „Albert Hal." Genoemde vereeniging laat een buitengewonen eerepenning voor hem slaan en zal hare „koninklijke medail le" aan Emin-Pacha toekennen. Noord-Amerika. In de rivier PIussa Yampa, beneden Prescott in Arisona, is door de kracht van den stroom een dijk doorgebroken. Voor zoover bekend, zijn 40 peisonen omgekomen. De naburige stad Wickenburg wordt bedreigd. Gemengd nieuws. Texel. De veefokker Koorn aan de Mient werd dezer dagen lastig gevallen door valken van het grootste soort; deze verscheurden zijn te veld loopend pluimgedierte en liefst jonge kippen. Donderdagmorgen had die roofvogel weder zijn prooi gedood, doch in liet diner werd hij ge stoord en hij redde zich in haastige' vlucht. Men peinsde op een middel om die schade lijke gast machtig te worden, hetgeen gelukte de gedood e kip liet men op dezelfde plaats liggen, daarop een gewone rottespreng, die be strooid met fijne vederen, en juist boven het lipje der spreng een stukje vleesch der kip. De valk verscheen weder spoedig hoog in de lucht en zag de prooi, schoot als een pijl uit de lucht en viel op dezelve aan, welke hij met zijn groote scherpe klauwen vast greep. De spreng sloeg toe en de valk geraakte in den klem. Terschelling. Gisterennacht ten half twee uur is de loodskotter No. 3 door een onbekend driemast stoomschip aangevaren. De kotter heeft de kluiverboom gebroken en bekwam averij aan het voorschip. De loodskotter had licht op en waarschuwde met fiauwbouwen. Het stoomschip bleef anderhalf uur in de nabijheid en vervolgde daarna de reis, koersende om de Noord. .Tl. Zaterdag had te IJmuiden de proeftocht plaats van het nieuwe stoomschip „Prins Willem II", gebouwd door de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, ten behoeve van den Kon. West-Indischen maildienst. Begunstigd door kalm weder werd gedurende 4 uur volle kracht gestoomd langs de kust, waarbij met een stoom vermogen van 1250 indic. paardenkracht eene vaart van 13 mijlen werd bereikt. Behalve door de directie van ge noemden maildienst werd de tocht bijgewoond door de experts van „Lloyd" en de Nederlandsche ver eeniging van assuradeuren. Verleden Donderdag is benoorden de Kreu pel, tusschen Enkhuizen en Stavoren, van het vaartuig, gemerkt R. D. 40, overboord geslagen en verdronken de i9jarige Pieter Tuijn, vis- schersknecht uit Durgerdam. De ongelukkige was van flinke lengte, had donkerbruin haar en uitgroeienden baardhij was gekleed in blauwe trui, geel leeren broek en wollen kousen, ver moedelijk gemerkt P. T. Bij ontdekking van het lijk verzoekt de burge meester van Ransdorp onmiddellijk bericht. Jl. Vrijdagavond ontstond te Koedijk brand in eene behuizing bewoond door de gezinnen Iffs en Hanse. Het perceel brandde tot den grond toe af, doch door de krachtige werking der spuiten van het Noord- en Zuïdeinde van het dorp, alsmede door de gunstige richting van den zwakken wind, slaagde men er in, uitbrei ding van den brand te voorkomen. Het huis was verzekerdde inboedels, waarvan schier niets gered kon worden, niet. Een opzienbarende reeks misdaden is te Warschau ontdekt. Een vroedvrouw is daar met drie medeplichtigen (twee vrouwen en een man") in hechtenis genomen wegens gepleegde kinder moorden. Haar helper heeft bekend, dat hij ongeveer vijftig kinderlijkjes voor haar heeft weg gebracht. De zaak wordt nader onderzocht en men ver wacht.,nog meer gevangennemingen. Ook een oordeel over de oplossing der crisis. „Intusschen herinneren wij ons met blijdschap dat God regeert, en dat de grimmig heid der menschen Hem loffelijk maakthet overblijfsel der grimmigheid zal Hij opbinden." Aldus de „Prov. Noordbrabander". Weerk. Waarnemingen te Heider Landskeet.) 25 Windrichting en kracht. N. O. N. NtW. N. O. 5 Kg. Barometer BM. Stand. Afw. 779.7-1 20.14 775.14 15.44 772 88 f 13.18 772.50 t 12.r 0.76 0.97 0.9S 096 Weersgesteldheid. Helder, mooiweer. Mistig, nevelig, mooiweer. id. goedweer. Betr., goedw. Toestand van de zee. Wciniggolv. id. id. id. Verwachting: Noordoostenwind. 1200 Kip-eieren, f 3.50 a 4.per 100 stuks. 1150 kop Boter, 60 a 65 cent per kop. Amsterdam, 21 Februari. Bruin Mosterdzaad £27.50 a f 25.50, geel idem f 19.50 a 17.50, Kanarie/,aad f 9.75 a f 10 per 100 Kg.; Jvanveizaad 1888r f 10.45, id. 1889r f 10.50, blauw Maanzaad f 12.50 a 13»— per 50 Kg., alleen voor prima gezonde kwaliteit. Lijnzaad nagenoeg onveranderd. Lijnolie lager geopend, herstelde zich later cn sloot nage noeg als de vorige week. Ranpulie aam ankelijk -iets flauwer, doch sloot in vasto stemming ruim f 0.50 hooger hij de vorige week. Schiedam, 24 Februari. Moutwijn f 9.75. Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.60, Spoeling- Commissie f 1.20. Londen, 24 Februari. Aangevoerd 200 Runderen. 1000 Schapen en Lammeren. 150 Kalveren, 80 7wijnea. PrijzenRunderen 2-4 a 4-9, Schapen cu Lammeren 4-6 a 6-8, Kalveren 3-9 a 6-6, Zwijnen 2-4 a 4-0. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen: A. Wilner, geb. Bcneker, Z. f!. v. d. Graaft', geb. Visser, D. C. Pvuos, geb. Vcrbcrne, Z. G. Tienstra, geb. v. Brederode, Z. M. N. M. Graveniaker, geb. deu Brcejen, D. G. Pluijmers, geb. v. d. Hert, Z. Overleden 15. E. Kikkert Oosterling, 70 j. J. M. Liotart, 2 j. T. A. Voogd, 14 m. Texel, van 12 tot 18 Februari. Ondertrouwd O. Vlas en A. Brouwer. GeborenCornelia Pieternella, d v. P. Roeper Kz. en C. Saris. Alanrtjc, d. v. J. Verhoeve en R. Bruin. Simon, z. v. C. de Jager cn E. lap. Frouwtje Trijntje, d. v. J. Kikkert en A. M. Helm. Overleden: J. Brouwer Jbz., geh. m. A. Dros, 55 j. II. Sikkcrlé, z. v. C. Sikkerlé en M. J. de Jong, 4 j. C. Dogger,gz. v. S. Dogger en N. Plaatsman, lj. T. Vos, 84 j. C. Peper, d. v. C. Peper en P. Bakker, 3 j. Zijpe, v; n 14 tot 21 Februari. Ondertrouwd J. de Leeuw, jonkm., smid, 25 j., wo nende te Warmenhuizcn, en H. Verkroost, jonged., 22 j. Gehuwd: C. Slijkermun, jonkra., lundman, 26 j., cn M. Kooijman, jonged., 24 j Geboren: Hendrik, z. v. H. Rijs en T. Wijngaard. Anna, d. v. S. Urscm en J. van Opliem. Overleden: E. Hopman, echtgen. v. H. Vader. J. ZwanD, wed. v. D, Mantel, 62 j. Schagen, van 19 tot 21 Februari. Gehuwd: II. Kool cn N. Metselaar. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres bureau 1 1 kousje, 1 gouden oorbelletje, 1 jasje. Adres bnreau Raadhuis1 paar dames handschoenen, 1 beursje. Marktberichten. Terschelling, 22 Februnri. Voor een paar Melk koeien van den heer T. ltuijgh alhier werd f 275 en f 200 geboden, het hoogste bod dat hier ooit gedaan is. Enkele Runderen golden f 150 n 160. Boter f 1. Kip-eieren f3, a f 3.25 en Eend-eieren f 4 en hooger. Eenden f 0.80 a f 1,Ander gevogelte in evenredigheid. Konijnen 30 a 35 ct. De voorraad gemaaid Zeegras is verkocht. Alkmaar, 21 Februari. Aangevoerd 12 stapels Kaas, wegende 2534 kilogram. Kleine Hooikaas f 29.50, Com missie Hooi f 28, Middelbare Hooi f 30.50 per 50 Kg. 22 Februari. Aangevoerd 101 nucht. Kalveren, f 5o f 16; 139 Schapen, f 20 a 28 91 mag. Varkens, f 16 a f 20 214 Biggen, f 6.a 12.50 5 Bokken ett Geiten, f 6 a 1219 Koeien, f 170 a 260 8 Paarden, f 140 a f 400, alles per stnk. Boter 85 a 95 c. per kop. Kip-eieren F 3.a 3.50 en Eend-eieren f 5 per 100 stuks. Hoorn, 22 Februari. Tarwe f 6.25 a 7.75. Gerst f4.75 a f 5.50, Haver f 3.50 a 4.25, Witte Erwteu f 9.50 a 11, Groene dito f 9.50 a 12.Grauwe dito f 10.75 a 14. Vale dito f 11a 13 50, Bruiue Booneu f 7-50 a 9. Karweiznad f 9.50 a 10.alles per hectoliter. 23 Schapen, f 24 n 36; 190 Lammeren, f 22 a 29; 154 Kalveren, f 7 a 20 27 Varkens, f 12 n 25 14 Zeu gen. f 30 a 7080 Biggen, f 8 a 13 j 50 Kippen, f 0.70 a f 1.50, alles per stuk. Laatste berichten. 25 Februari. Helder. - Aangaande 't Zilveren ambtsju- bilé, hetwelk de heer P. Polvliet, sedert ruim 4 jaren directeur van het Postkantoor alhier, den 28 Febr. a.s. hoopt te vieren, vernemen wij het volgende uit de loopbaan van den jubilaris. Den 9 Jan. 1864 bij Min. Res. benoemd tot surnumerair, werd de heer Polvliet bij Kon. Besluit van 28 Febr. 1865 als zoodanig geplaatst bij het Hoofdbestuur der Posterijen te 's Gra- venhage. De benoeming tot commies 3de kl. volgde bij Kon. Besl. van 4 Dec. 1866, met plaatsing te Rotterdam. De heer Polvliet werd bij Kon. Besl. van 18 Juni 1872 benoemd tot commies 2de kl., met plaatsing te -Amsterdam. Bij Kon. Besl. van 19 April 1878 werd genoemde heer tot directeur van het Postkantoor te Hellevoet- sluis benoemd en eindelijk bij Kon. Besl. van 26 Dec. 1885 tot directeur te Helder. Sedert het optreden van den heer Polvliet zijn ook hier in het postwezen belangrijke ver beteringen gekomen. Wij wijzen slechts op de meerdere buslichtingen, de uitbreiding der be stellingen en de bespoediging van het bezorgen der pakketpost. Met onverflauwden ijver is de heer Polvliet er steeds op bedacht om de be langen van het publiek, voor zoover die met het postwezen te dezer plaatse in verband staan, te bevorderen. Blijve de aanstaande jubilaris nog lang de rechte man op de rechte plaats In de van n tot 21 dezer gehouden zit ting van de Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, is het examen met gunstigen uitslag afgelegdAls derde stuur man voor de groote stoomvaart, door den heer W. A. de Wijn. Als tweede stuurman voor de groote zeilvaart, door den heer J. J. Fillerup. Als derde stuurman voor de groote zeilvaart, door den heer J. Schol Hz., die tevens met gunstigen uitslag een aanvullings-examen aflegde als derde stuurman voor de groote stoomvaart. De leden der Schietclub van de Scherm en Gymnastiekvereeniging „Oefening kweekt kunst" alhier, hielden jl. Zondag een onderlingen schietwedstrijd met flaubertgeweer. De prijzen werden behaald als volgt Vaste baan; iste prijs de heer A. M. ICwist; 2de prijs de heer P. Slort; 3de prijs de heer H. van Willigen. Vrije baan; eenige prijs de heer C. S. Jaring. Blijkens een bij het departement van Ma rine ontvangen telegram, is Zr. Ms. kruiser „Tromp" op 17 Februari te Suriname aangeko men en was de gezondheidstoestand uitmuntend. De officier van administratie iste kl. D. A. van der Laan, thans non-actief, is nader aan gewezen, den i2den April a. s. naar Oost-Indië te vertrekken en zich, bij aankomst te Batavia, ter beschikking te stellen van den commandant der zeemacht aldaar. De adelborsten der iste kl. G. L. d'Abo, F. L. Rambonnet, L. A. F. E. Peltzer enP. H. Z. Marcella, dienende aan boord van Zr. Ms. instructiekorvet „Nautilus", worden met den 27- sten dezer op non-activiteit gesteld, terwijl met den 4den Maart aan boord van genoemden bo dem wordt geplaatst de adelborst der iste kl. E. L. F. Bolemey. De „N. 11. Ct." verneemt dat het ontwerp van wet betreffende den militairen dienstplicht dezer dagen de departementen, die daarbij be trokken zijn, verlaten heeft, en dat de heer Mac- kay deze wetsvoordracht nog in zijne qualiteit van Minister van Binnenlandsche Zaken onder teekend heeft. San Francisco, 22 Februari. In een gewel digen orkaan zijn ongeveer duizend visschers- vaartuigen vergaan, waarvan het aantal verdron ken opvarenden op drieduizend geschat wordt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3