lel ei Galé BELLEYDE. Het adres om zijn inkoo- pen te doen in ZWARTE THIBETS en ZWARTE GEWERKTE STOFFEN J. SCHilGER, Ka naai weg. KLEEDERMAKERIJ. KANAALWIG. J. S C HA G E BEKENDMAKING. Vergadering van den Baad HH. Bakkers. J. DE Y0S, Anna Paulowna. Notaris Hordijkte Helder, Heden en volgende dagen dagelijks versch Bockbier te bekomen. Fijne Engelsclie en Duitsclie KINDERWAGENS. HOLSMULLER Co. De grootste voorraad in Kamgarens, Bukskings, Demi-Saisonstofïen, enz., waar alles zeer goedkoop en spoedig gemaakt wordt geleverd, vindt men bij J. SCHAGER, Bulgarije. Dagelijks worden berichten ontvangen aangaande invallen van Arnauten op Servisch grondgebied. Zij hebben drie dorpen vernield. Een bataljon is afgezonden; doch tot dusver is de orde niet hersteld. I Italië. Het Groene Boek over de bezetting van Keren en Asmara is verschenen en aan de leden der Wetgevende Macht rondgedeeld. Uit een daarin voorkomende dépêche van 25 Juli blijkt, dat bij het tusschen Italië en Ethiopië ge sloten verdrag de rechten van Italië op Keren en Asmara worden erkend. Gemengd nieuws. Texel. Door visschers van hier is een request aan den minister van Marine verzonden, met verzoek om de verspreid liggende wrakken der „Rohilla", welk schip den 26 Januari 11. verongelukte, door wraktonnen te doen aanwijzen of geheel te laten opruimen. Deze wrakken toch liggen hoogst gevaarlijk voor de visschersvaartuigen, welke 's nachts het schelpengat bevaren. Grootebroek. Door de politie alhier is de hand gelegd op den dader van den in Januari te Bovenkarspel gepleegden diefstal met inbraak. Op aanwijzing van den gearresteerde werd het overgebleven bedrag, f 405, in een tabaksdoos verborgen in den kelder van het ouderlijk huis gevonden. Er zijn te Warschau nog verscheidene medeplichtigen van de vroedvrouw, die zich aan zoo talrijke kindermoorden schuldig maakte, in hechtenis genomen. Die vrouw, Skublinski genaamd, woonde op een zolderkamer in een grootendeels door arbei ders bewoond huis. Het was bekend, dat zij heimelijk natuurlijke kinderen ter verzorging bij zich nam maar dat haar eigenlijk beroep het vermoorden van kinderen was, vermoedde nie mand. De politie had al een paar malen huiszoeking bij haar gedaan en verscheidene wiegen, elk met twee of drie zuigelingen, in haar woning gevonden, en daar zij niet het recht had, kraam vrouwen of kleine kinderen bij zich in huis te nemen, werd een gerechtelijke vervolging tegen haar ingesteld. Blijkbaar vreesde vrouw Skublinski, dat het proces al hare misdaden aan het licht zou bren gen, en om dit te voorkómen, stak zij, na eerst vier nog bij haar aanwezige kinderen vermoord te hebben, het huis in brand. Het was van hout gebouwd en zou, naar zij meende wel geheel vernield worden. Maar het tegendeel van wat zij gehoopt had gebeurde. Juist door d 1 brand kwamen haar misdaden aan het licht. De vlam men werden gebluscht en in de kamer van vrouw Skublinski vond men de vier doode kinderen, die weldra bleken niet door den rook gestikt, maar gewelddadig vermoord te zijn. De vroedvrouw, alsmede twee vrouwen en een i8jarig jonkman, die bij haar woonden, werden toen orimiddellijk gevangen genomen. Bij nader onderzoek werden nog een groot aantal kinderlijkjes gevonden, en de jonkman heeft, zooals wij reeds berichtten, bekend, dat hij in den tijd van eenige maanden ongeveer 50 kinderen voor het afschuwelijke wijf heeft weg gebracht. Vrouw Skublinski is ongeveer 35 jaren oud. Zij was in haar jeugd kamenier geweest en werd later vroedvrouw. De order van den Keizer van Duitschland om de rekruten fatsoenlijker te behandelen, was niet overbodig. Dat is dezer dagen gebleken door een voorval in de cavalerie-kazeme te Bockenheim, bij Frankfort. Een onderofficier, die het gemunt had opeen der huzaren, liet dezen op een Zondagmorgen, toen hij staldienst had, uitkleeden en door twaalf huzaren met lederen riemen afranselen. Toen liet hij den man knielen, gelastte hem een „Onze Vader" te bidden en zeide dat zijn laatste uur gekomen was. Hij sloeg hem een strik om den hals en liet hem ophijschen aan een touw. Het scheelde weinig of de ongelukkige was dood ge weest. Hoe goed de „militaire geest" in die kazerne is, blijkt uit het feit, dat slechts één huzaar weigerde, aan de „grap" deel te nemen, waarvoor de onderofficier hem met een pak ran sel beloonde. De escadronchef, die van het voorgevallene werd ingelicht, achtte het niet noodig, een onderzoek in te stellen. Weerk. Waarnemingen te Heider (Landskeet.) c Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 24 1 1 12 8 12 nno. nwtn. nwtn. 1.2 Kg. 0.6 0.2 769.49|f 9.67 761.30 f 1.40 761.46f 1.56 -1.6 f 0.3 1.0 -6.2 -2.7 -3.6 '«WL Uren. Vochtigh. procent. Weergesteldheid. Toestand van de zee. 28 1 1 12 8 12 0.73 0.85 0.88 Helder, vorst, koud. Betrokken, sneeuwb., mooiw. Held., lichtbew., mooiw. Slechtw. Vlak. id. 27 Februari. Grootste winddruk ten 9 u. 30 m. 's av., 64 kilogram op de M2, richting N.N.W. Van 27 op 28 Februari gevroren 22 millimeter Ijs en van 28 Februari op 1 Maart 7 millimeter ijs. De gemiddelde declinatie van de magneetnaald ten westen, nam. 2 uur, bedraagt over de maand Febr. 15 gr. 22 m. en 1 sec. Verwachting: Noordelijke wind. Marktberichten. Alkmaar, 28 Februari. Aangevoerd 2183 hectoliters n als: 212 h. Tarwe, f6.50 a 7.35; 83 h. Rogge, i a 6.15; 325 h. Gerst f 4.75 a 4.90, id. chev. f5.50 •a 6.75; 999 h. Haver, f 3.50 a 4.20; 360 h. Boonen; Paardenboonen, 5.50 a 6.50 bruine id. 7.50 a9.citroen ld, 10 a 12, duiven id. f7.50; 10 h. Kanariezaad f 6.25, 10 h. Karwéizaad 9.75134 h. Erwten f 8 a 14en Vale id. 7 a 13. Hoorn, 27 Februari. Kleine Kaas f 31.50 en Com missie dito 32.75 per 50 KG. Enkhuizen, 26 Februari. Boter 60 a 65 ct. per kop. Eieren f 3*25 a 3,75 per 100 stuks. Kippen f 0.80 a.1,50 en Konijnen f 0.25 a 0.60 per stuk. Blnnwe Aardappelen f 1.10 a 1.25, Ronde f 1.20 a 1.40 per half hectoliter. Karwéizaad f 9.50 a 9.871, nieuw Mosterdzaad f 16. a 18.75, Maanzaad f 10 a 12, Gerst f 4.a 5.25, Klaver f 3 n 4, Grauwe Erwten f 12.a 13.50, Wijker Vale id. f 9 a 11, Groote Vale id. 11.a 12.50, Bruine Boonen f 7.50 a 9.50, Groene Erwten f 10 a 12, per hectoliter. Amsterdam, 28 Februari. Tarwe op levering hooger; Maart f 194, Mei f 202. Rogge prijshoudend; per 2100 Kg. a. c. z. k. 116 Pd. Petersburger f 15. Rogge per 2100 Kg. op levering on veranderd; Maart f 143, 144, Mei f 145, 144. October f 137, 138. Koolzaad op 800 Kg. Olie stil. Lijnzaad onveranderd. Raapolie traag; vliegend per 100 Kg. f 40, 89, 1 Mei f 37-75 1 Sept.-Dec. f 33, 32.75. Lijnolie vastvliegend per 100 Kg. f 24.75 1 Maart f 24 371, 24 621, 1 April-Mei f 24.621, 24.75, 1 Juui- Aug. f 24 75, 1 Sept.-Dec. f 23.87*, 23.75. Raapkoeken f 60 a 65 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8 25 a 12.per 104 stuks. Schiedam, 28 Februari. Moutwijn f 9.75. Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.60, Spoeling- Commissie f 1.30. Londen, 27 Februari. Aangevoerd 200 Runderen, 1000 Schapen en Lammeren, 110 Kalveren, Zwijnen. Prijzen Runderen 2-4 a 4-9, Schapen en Lammeren 4-8 a 6-9, Kalveren 3-9 a 6-8, Zwyncn - a - Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. OndertrouwdP. Bizel, oppasser, en A. de Groot. P. Sinjcwel en B. Braaf. Bevallen: T. Nepveu, geb. Teeusma, Z. J. P. Noot, geb. Stooker, Z. T. Rotgans, geb. SchouteD, D. J. A. Lamens, geb Guyken, Z. Overleden! G. A. Geurs, 8 j. C. Kort, 60 j. Politie. Gevonden voorwerpen. AdresBureau Raadhuis 1 Broche, 1 oorknopje (zilver). Laatste berichten. 1 Maart. Wij lezen in het „N. v. d. D." Het schijnt toch dat er aan boord van het stoomschip „Tromp" iets voorgevallen is, wat buiten den regel is. In het „Politieblad" wor den n.1. gesignaleerd 12 schepelingen van de „Tromp", die te Ensenada (Argentijnsche Re publiek) deels van passagieren achtergebleven of van boord weggeloopen zijn. Trouwens, in het jongste bericht van aankomst in de „St. Ct." las men ditmaal ook niet het j meestal gebruikelijke „Aan boord van dezen bodem was alles wel", maar alleen„De ge zondheidstoestand was uitmuntend." Volgens particuliere berichten zou het vertrek uit Oost-Indiê naar Nederland van Zr. Ms. schroefstoomschip iste kl. „De Ruijter" nog eenige weken worden vertraagd. Zr. Ms. stoomschip „Atjeh" is naar de Persische Golf en na terugkeer daarvan, gaat de commandant officier, kapt. ter zee Mercier, van de „Atjeh" over op de „De Ruijter", om als commandant met dat schip naar het vaderland terug te keeren. Door de Directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteedbet verrichten van werkzaamheden aan de marinierskazerne, wacht huizen, provoost en cantine voor schepelingen. Ingekomen waren 17 biljetten, als van de heeren C. A. van Neck, ad f 2633 C. Pool, f2544; A. Bos f 2430W. de Jong f 2408A. Bels f 2380; J. Duinker f 2333; P. de Waard f2295; P. Visser f 2242 P. Spruit f 2048J. F. Philips f 2044; G. Moorman f 2040; A. Graaff f1980 Gebrs. Klein f1978; H. Wijker f 1888 C. van der Pla3 f 1872 C. Gomes f 1800 en J. Duijvetter f 1744. Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur der Genie alhier werd heden openbaar aanbe steed het vernieuwen van de duinwaterleiding van af den Huisduiner straatweg tot de bestaande duinwaterleiding in het fort Erfprins. (Raming f 1880.) Ingekomen waren 9 inschrijvingsbil jetten, als van de heeren Gebrs. Janzen, ad f 1864; J. de Boer, 's Bosch, f1796; J. Duinker f 1781; W. de Jong f1780; J. F. Philips f 1750; H. Koning, Haarlem, f 1743G. Moorman f 1741; P. de Waard f 1675 en H. Wijker f1660. Het te Purmerend thuisbehoorende barkschip ,Josephine," laatst bevaren door kapt. Feninga, is uit de hand verkocht aan de heeren J. en S. Wiarda, te Harlingen. Z. Exc. de Minister van Marine vertoetde gisteren in deze gemeente en bracht een bezoek aan 's Rijkswerf en verschillende oorlogsbodems. De heer P. Polvliet, directeur van het postkantoor alhier, vierde gisteren het feest zijner zsjarige ambtsvervulling bij de posterijen. De jubilaris ontving, zoo van hier als van elders, talrijke bewijzen van belangstelling en waardeering. Gisteren is alhier met slagzijde, ontzet dek, ingeslagen brug en vermoedelijk beschadigde lading als bijlegger binnengekomen hetDuitsch» stoomschip „Theodorich," kapitein A. P. Richs, met rogge van Sebastopol naar Christiania bestemd. Het schip wordt door experts onderzocht. De vijfde Volksbijeenkomst in dit seizoen, jl. Donderdagavond alhier in Tivoli gehouden, werd door een talrijk publiek bezocht. Na een inleidend woord van den voorzitter van het Bestuur, den heer Mooy, werd door de onderofficiers-vereeniging „O. V-" met veel succès 't blijspel „Doris Knoopenschaar" opgevoerd; de herhaalde toejuichingen bewezen dat het stuk in den smaak viel. De laatste Volksbijeenkomst in dit seizoen moet zijn bepaald op Maandag 17 dezer. De liberale kiesvereeniging „Algemeen Belang", te Anna Paulowna, is erkend volgens de wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32). Hare statuten zijn opgenomen in de „Staatscou rant" van 1 Maart. Examens nuttige handwerken te 's Graven- hage. Gisteren geëxamineerd 10. Toegelaten de dames; M. C. Langereis, uit MedemblikG A. E. Wenniger, G. A. Morhaus, G. M. A. Bruijn, T. G. M. van Hettinga Tromp en H. A. de Liefde, allen uit Hoorn. De officier van administratie 2de kl. K. A. de Josselin de Jong, uit Oost-Indie teruggekeerd, is op non-activiteit gesteld. Uit Hamburg wordt aan de „N. R. Ct" gemeld, dat te Altona bij de uitvoerslachterijen en groothandelaars in vetwaren een adres aan den Duitschen Bondsraad rondgaat, waarin ver zocht wordt om verbod op den invoer van Ne- derlandsch spek. In het adres wordt namelijk beweerd, dat het spek, hetwelk onder die bena ming in Duitschland wordt ingevoerd, bestaat uit Amerikaansch varkensvleesch, dat in Nederland is gerookt. Buitengewone der gemeente Helder, op MAANDAG den 3 MAART 1890, des avonds ten acht ure, aan het Raadhuis. Helder, den 1 Maart 1890. De Burgemeester, C. A. BEUKENKAMP. Onderwerp ter behandeling: Voorstel Raadsleden. ADVERTENTIE N. TE KOOP of TE HUUR: 1 of 2 naast elkander gelegen erven Grond, ieder groot 107 c.A., met Pakhuizen, geschikt voor handel en werkplaats, gelegen in de Gravenstraat tusschen No. 12 en 14. Te bevragen Breestr.22. Te huur aan de Dijkstraat te Helder, een geheel nieuw gerestaureerd BOVEN HUIS, bevattende 4 Kamers waarvan 2 en Suite, groote Keuken, Zolder, met vrij gebruik van de Waterleiding, en verdere gemakkengeheel vrije opgang. AdresSTADERMANN, Dijkstr. Helder. TSJL 353 JEj Hl. Te koop aangeboden 200 liter Melk, geheel of gedeeltelijk, of naar verkiezing meer, onafgeroomd, in twee gedeelten per dag te leveren. De levering geschiedt direct, franco Helder, of onder nader overeen te komen conditiën, Adres: Boekh. STADERMANN. Wordt gevraagd voor Helder, Nieuwer!iep en omstreken: een SOLIEDE AGENT voor den verkoop van SCHIEDAMSCHE JENEVER, BRANDEWIJN en COGNAC, tegen goede provisie. Onnoodig zich aan te melden, zonder goede referentiën. Adres met franco brieven, onder letter R., aan den Boekhandelaar J. B. C. HULSMAN, Schiedam. Te koop een partijtje puik beste gesmeerde Eend-eieren, a f 3.50 de 100 stuks, bij zal op WOENSDAG 5 MAART 1890, 's avonds 7 uur, *in het lokaal //Musis Sac- rum" aldaar, publiek verkoopen 1. Een WINKELHUIS met boet en ERF, aan de Jonkerstraat te Hel der, Nos. 15 en 13, groot 1 are 4 centiaren. 2. Een HUIS en ERF, achter het vorige perceel, aan de Brandsteeg, no. l3o, groot 15 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 136, groot 11 centiaren. 4. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 13e, groot 16 centiaren. 5. Een HUIS en ERF, aan de Oranje straat hoek Gasstraat, aldaar, No. 18, groot 80 centiaren. 6. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 20, groot 80 centiaren. 7. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 22, groot 92 centiaren. 8. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 24, groot 1 are 27 centiaren. 9. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF aan de Oranjestraat aldaar, Nos. 30 en 32a, groot 1 are 22. centiaren. 10. Een HUIS met twee WONINGEN en ERF, naast het vorige perceel, Nos. 34 en 32, groot 80 centiaren. 11—30. 20 perceelen BOUWTERREIN, aan het Groenepad, aldaar, zijnde kavels 40 tot en met 59 der vroeger verspreide schets- teekeningen. 31. Een WINKELHUIS, waarin sedert ruim 30 jaren met het beste succes de Kruidq- niersaffaire en Slijterij is uitgeoefend met vergunning tot verkoop van sterken drank en ERF, aan de Spoorgracht, hoek" Gastraat, aldaar, No. 23, groot 72 centiaren. 32. Een PAKHUIS en ERF, aan de Gastraat, aldaar, achter het vorige perceel, No. 1, groot 1 are 27 centiaren. 33. Een HUIS en ERF, aan de Spoor gracht, aldaar, naast perceel 31, No. 24, gröot 72 centiaren. 34. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 25, groot 77 centiaren. 35. Een HUIS en ERF, naast het vorige perceel, No. 26, groot 67 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris HORDIJK. De aangekondigde Houtveiling op 5 Maart a. s. aan de Achter binnenhaven te Nieuwediep zal geen voort gang hebben. Inmiddels hebben de H.H. .PRINS en KLEIJN steeds voorradig en tot dadelijke aflevering gereed alle soorten gaaf SLOOP HOUT en goed droog EIKEN- en GRENEN BRANDHOUf. KWANT, Deurwaarder. V-AJNTCSrlEÏSJ HOOFDGRACHT, K 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3