HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT Jaargang 48. M 29. Vrijdag 7 Maart 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. »Eq desespereert nimmer!' Jan Pietersi. Cotn. Het Vaderlandt glietrouwe Blijf iek tot in den doot. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.75. Voor de abonnéa dezer Conrant in de gemeentef 0.30. www w w buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER -. Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 NEDERLAND. HELDER, 6 Maart. De minister van Oorlog heeft het volgende schrij ven gericht aan de autoriteiten der landmacht «Het is mij gebleken, dat in onderscheidene gar nizoensplaatsen actief dienende officieren en onder officieren werkzaam zijn als bestuurders of medebe stuurders van coöperatieve winkelneringen. Uit den aard der zaak zijn aan het naar belmo ren waarnemen dier betrekkingen werkzaamheden verbonden, die ook afgescheiden van haar ka rakter niet wel gelijktijdig met de militaire plichten zijn te vervullen. Bovendien acht ik het niet wenschelijk, dat actief dienende officiereu en onderofficieren mede het be heer voeren over winkelvereenigingen, waar niet alleen de leden, maar ook personen, buiten die ver- eenigingen staande, hunne winkelwaren kunnen koopen. Het laatste noopt mij, zeer bepaald mijn ver langen te doen kennen, dat voortaan geen aclief- dienende officieren of onderofficieren eenigerlei be- trekking zullen bekleeden in besturen van of bij coöperatieve winkelvereenigingen, wanneer deze niet uitsluitend den verkoop van artikelen aan leden der betrokken vereeniging ten doel hebben. Ik heb de eer, u te verzoeken de aandacht der officieren en onderofficieren, onder uwe bevelen, op het vorenstaande te vestigen." Bij kon. besluit van 25 Februari is voor de verschillende gemeenten des Rijks vastgesteld het eerste gedeelte van het bedrag, hetwelk aan haar ter tegemoetkoming in de kosten der 7 de algemeene volkstelling zal toegekend worden. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft te kennen gegeven, dat de betaalbaarstelling zal geschieden met 1 April a. s. De minister van Justitie heeft aan de com missarissen des Konings verzocht den burge meesters kennis te geven van de benoeming der inspecteurs van den arbeid en van de inspectie aan ieder der benoemden aangewezen. Tevens verlangt de minister, dat de burgemeesters worden uitgenoodigd de inspecteurs van den arbeid zoo veel mogelijk behulpzaam te zijn bij de vervul ling van hunne moeielijke taak en huil alle in hunne betrekking verlangde inlichtingen te ver schaffen. De heer Domela Nieuwenhuis, lid der Tweede Kamer, is uit het buitenland te 's Gravenhage teruggekomen. Naar de „N. Rott. Crt." verneemt, zijn de stukken, betrekking hebbende op de vvetsvoor- dracht tot regeling van den dienstplicht, thans naar het Loo opgezonden. Teuilleton van de HeldcMche- en Nieuwedieper Courant. ELZENKONINGIN. Roman door N. YON ESCHSTRUTH. De gordijnen van donkergroen atlas voor het ou- derwetsch ledikant der prinses waren opgeslagen, een hanglamp verspreidde een gedempt licht over het inwendige der niet al te groote slaapkamer en goot een schemerig zacht schijnsel over de meisjes gestalte, die in een lang slepend gewaad als een tooverfee bij de legerstede der vorstin geknield lag. De prinses had zich opgericht, met bijna koort sige. teederheid streek haar hand over ltuth's we lige lokken, al maar door en even snel als de zacht gefluisterde woorden haar in een onafgebroken stroom over de lippen kwamen. „Vertel me nu verder, lief kind, niet3 moogt ge langer voor mij verborgen houden, ik wil alles we ten. O, eindelijk is het ijs gebroken, dat jaren lang mijn boezem heeft bekneld nu dringt er weer warmte «en licht tot mijn hart door, ik hoor weer de leeu werik jubelen en aanschouw de blijde zonnestralen, «n toch is 't middernacht en winter buiten. Hebt gij hem gezegd, dat de geldso*m van mij is, Ruth Dat was verkeerd van u, en toch verheugt 't me meer dan sedert lang iets in mijn eenzaam en droe vig leven heeft vermocht. Maftr waarom hebt ge het geheim verklapt, waarom toch, mijn kind Raadde hij 'tten slotte?" En Josephine greep krampachtig de handen van Eet jonge meisje en zag haar met een koortsgloed in de oogen vlak in 't gelaat, ademloos en al bevend het antwoord afwachtend. „Neen, Hoogheid, ongelukkigerwijs was ik ge dwongen de waarheid omtrent de grootmoedige schenk ster te bekennen," fluisterde Elzenkoningin, en drukte een teederen kus op de hand der oude dame. „Ik kon het kapitaal niet als een geschenk van mij la ten doorgaan, omdat er anders noodlottige verwik - Door den directeur van de Rijkspostspaar bank, alsmede de hoofdcommiezen, adjunctcom- miezen en klerken ter directie van de Rijkspost spaarbank, is aan de Tweede Kamer een adres gericht, waarin zij .uiteenzetten, dat zij huns in ziens gerechtigd zijn te deelen in de legesgelden c. a. die op de verschillende Bureaux, tot het algemeen bestuur behoorende, worden geïnd. Daar de administratie van het weduwenfonds voor de geëmployeerden bij het algemeen bestuur, noch de tegenwoordige minister van Waterstaat hiermede instemt, verzoeken adressanten, in verband met art. 3 van het wetsontwerp tot regeling der kanselarij leges (met het ontwerp van wet tot regeling der pensioenen van burgerlijke ambtenaren, benevens van hunne weduwen en weezen, enz.) onlangs bij de Kamer ingediend, aan de Regeering inlichtingen te vragen betrek kelijk de onderwerpelijke aangelegenheid. Verder al datgene te doen, wat naar haar oordeel gepast te achten is, door recht en bil lijkheid wordt geëischt. Met ingenomenheid vermeldt het „Hbl." dat H. M. de Koningin den Raad van Beheer van het „Nederlandsch Tooneel" een som van f500 heeft toegezonden voor de benadeelde artisten bij den brand van den Stadsschouwburg. Naast de aanzienlijke jaarlijksche subsidie van den Koning is dit geschenk zeer zeker een be wijs van de groote sympathie, welke Koning en Koningin beiden voor de Nederlandsche tooneel- speelkunst koesteren. De heeren Gleichman, Huber, Van Kerk wijk, Heemskerk en Walter hebben bij amen dementen voorgesteld aan een pensioenraad voor de burgerlijke ambténaren, samengesteld uit 5 leden en een secretaris, allen door den Koning te benoemen -en onbezoldigd, op te dragen het onderzoek van de aanvragen om pensioen en het uitbrengen van advies daarover. De Raad zal bevoegd zijn om van de Departementen van Algemeen Bestuur de vereischte inlichtingen te vragenwederkeerig geeft hij de vereischte in lichtingen aan de Departementen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 4 Maart. Bij de Kamer is heden ingekomen een wets ontwerp, bevattende maatregelen ter voorkoming Van aanvaringen en aandrijvingen. De nieuwe commies-griffier, mr. Patijn, is be- eedigd en heeft zitting genomen. Bij het voortgezet debat over de Pensioenwet voor ambtenaren trok de heer Land zijn amen dement op art. 2 in, daar de kwestie over den aard der betrekking van werklieden aan Rijks instellingen bij de Pensioenwet voor werklieden in behandeling komen zal. Op art. 3 is verworpen met 40 tegen 30 stem men een amendement om geen pensioen toe te kclingen en dwalingen uit voortgevloeid zouden zijn!" De prinses liet zich weer in de kussens zakken. „En wat voor een onheil dan vroeg zij zacht. „Meneer von Otthardt geloofde, dat ik hem lief had, HoogheidRuth boog het hoofd diep over het zijden dek en de kleine hand, die op een der donkerkleurige bedstijlen rustte, beefde. „Welnu, is dat dan niet zoo?" riep Josephine half verschrikt uitopnieuw richtte zij zich op, trok het jonge meisje wat naar zich toe en keek haar strak in de oogen. Ik hield me vast overtuigd, dat niemand anders dan die mooie ulaan het hart van mijn lieveling veroverd had I" „Neen, Hoogheid, duizendmaal neen klonk 't als een hartstochtelijke bekentenis van Ekenkonin- gin's lippen. Ruth boog zich wat achterover en drnkte de handen tegen haar zwoegende borst. „Ik kan hem niet beminnen, nooit en nimmerHier, Hoogheid, in mijn hart leeft een beeld, dat voor mij de kern des levens geworden is, en waaraan ik ge hecht ben met al het vurig verlangen, al de innig heid mijner zielZelf heb ik niet begrepen, hoe 't met mij gelegen was. Eerst hedenavond, toen Otthardt mij van liefde sprak, toen ik op den kruis weg mijns levens stond en den afgrond vóór mij zag, die mijn geluk dreigde te verzwelgen, eerst toen vielen mij als 'tware de schellen van dc oogen, en eensklaps wist ik, waar ik mijn zaligheid zoeken moest, wist ik, dat mijn hart niet meer vrij was en dat in weerwil van alle tegenstreven de liefde er toch binnengeslopen was, voor eens en voor altijd Een oogenblik hecrschte er diepe stilte in het slaapvertrek, daarna breidde Josephine de arinen naar de bekoorlijke spreekster uit, en met een half- onderdrukten juichkreet sprong Ruth op en vlijde haar kopje aan de borst der vorstelijke vriendin. Tranen blonken in de oogen der prinses, en zij vouwde de handen om den hals der eigenares van Altingen. „In welk een pijnlijken toestand heb ik je door mijn onjuiste meening gebracht, mijn lieveling fluisterde zij. „Vergeef me, 't was goed bedoeld! Maar keer nu weer terug naar spel en dans, kleine kennen aan gewezen ambtenaren na 10 jaar dienst wegens invaliditeit. Op art. 4 is verworpen met 37 tegen 32 stem men het amendt.-Van Bylandt, om verhoogd pensioen toe te kennen aan consulaire ambtena ren wegens verblijf in de tropen. Donderdag na de pauze zal de voordracht voor een lid van den Hoogen Raad worden opgemaakt. Na de pensioenwetten komen aan de orde de interpellatie-A. van Dedem over de ministe- riëele crisis; het wetsontwerp-Reekers betreffende wonderkuil en de wetsvoorstellen-Borgesius c. s., tot hervorming onzer belastingen. Zitting van Woensdag 5 Maart. Bij het voortgezet debat over de Pensioen wetten voor ambtenaren beloofde de minister eene afzonderlijke regeling voor de berekening van den diensttijd der aspirant-stenografen. Verworpen werd met 51 tegen 20 stemmen een amendement Van der Kaay om teruggaaf mogelijk te maken van pensioensbijdrage door op verzoek of wegens wangedrag ontslagen ambtenaren. Uitvoerig is gediscussieerd over het amendement Roëll om hooger beroep te verzekeren aan amb tenaren bij verschil over pensioensbedrag. Binnenlandsch nieuws. Helder. Jl. Vrijdag hield de Vereeniging „Zondagsrust" alhier eene vergadering, waarin als spreker optrad de heer ds. Mees, van Haar lem. Hij toonde aan dat Zondagsrust onont beerlijk is voor verschillende zaken en een Zon dagswet vond hij wel gewenscht. Het daaropvolgende debat werd geopend door ds. Bommezijn, waarin hij deed uitkomen, dat hij weinig heil van een Zondagswet, maar meer van ontwikkeling, goede lectuur, enz. verwachtte, welke meening de volgende spreker, de heer Oosterbaan, onderwijzer aan de „School met de Bijbel" niet deelde. Daarna werd nogmaals het woord verleend aan den heer Mees, die in zijn rede nogmaals de Zondagswet verdedigde en sprak den beiden opposanten een woord van dank toe voor hunne uitgebrachte critiek. Door den voorzitter, den heer J. ICorver, werd een woord van dank toegebracht aan den spreker en aan de twee opposanten. Anna Paulowna. Aan de Liberale Kies- vereeniging „Algemeen Belang" alhier, is rechts persoonlijkheid toegekend. Callantsoog. De jaarwedde van den bui tengewoon opzichter bij de zeewerken in N.-Hol land, den heer J. Vos Dz. alhier, is met f 7 2 ver hoogd. Warmenhuizen. In de jl. Dinsdag alhier gehouden raadsvergadering werd besloten vrij stelling te verzoeken van de verplichting tot heffing van schoolgeld. fee, ga naar Otthardt en zeg hem, dat ik hem wacht breng hem morgenmiddag bij mij, Ruth, om vier uur, dan zullen we door niémand gestoord worden. Alice rijdt naar het orgelconcert. God behoede u, mijn dierbaar kind, en duizendmaal dank, dat gij tot mij gekomen zijt. Nu kan ik er weer aan ge- looven, dat een mensch zijn goede engelen heeft Als een schim was de glansrijke gedaante van het jonge meisje, achter de portières verdwenen. Met strakke oogen tuurde Josephine haar na, en de bleeke lippen bewogen zich als tot een innigen zegenweusclivervolgens dwaalde haar blik af naar het kruisbeeld des Heilands, en met een glimlach van innige gelukzaligheid boog zij het vergrijsde hoofd en verzonk in gepeins. Buiten in de gang sloeg intusschen juffrouw Rös- sel een warme sjaal om lluth's schouders en kuste haar tot dank de hand. „Ik ga met u mee, freule," zei ze zacht, zoo lang kan Hare Hoogheid mij wel missen." De gangdeur werd geopend en de beide vrouwen betraden het door de maan verlichte voorportaal. „Kom, juffrouw Clara, laten we hierheen gaan naar den wintertuin verzocht Elzenkoningin eens klaps met vleiende stem, „we zullen wat haast ma ken, dan zijn we er even gauw als door de hoofd gang." „Hierheen?" vraag de oude vrouw verwonderd. „Maar lieve hemel, freule, hoe komt u op dat denk beeld „Ik houd veel van dien weg, juffrouw Clara fluisterde Ruth zacht, er zijn herinneringen aan ver bonden I" Haastig sloegen zij den hoek om, en dra stierven haar voetstappen weg op de treden van de afgelegen kleine trap. Uit de schaduw der vensternis trad nu Norbert te voorschijn en drukte de hand tegen het voorhoofd. „Ik houd van dien weg, juffrouw Clara," her haalde hij, strak voor zich ziende, telkens en telkens, alsof hij de beteekenis dier woorden maar niet kon vatten, en langzaam daalde hij bij het bleeke maan licht de steenen treden af. Uit de verte reeds ruischten de tonen eener weg- Alkmaar. --- De minister van Justitie en de hem vergezellende ingenieur-architect, de heer W. C. Metzelaar, hebben verschillende terreinen alhier in oogenschouw genomen, waarop een rechtsgebouw met huis van bewaring zou kunnen gesticht worden. Het is namelijk zijn voor nemen met den bouw van een kantongerecht en eene bewaarplaats van een notarieel archief op de Paardenmarkt niet voort te gaan, maar alles in een ander door het Rijk te stichten ge bouw bijeen te brengen, mits een behoorlijk terrein door den Gemeenteraad kosteloos beschik baar wordt gesteld. Het geschiktste terrein werd door den minister en den ingenieur-architect voor de gevangenissen geacht het gedeelte van den Berger Hout, gelegen naast den koepel „de Arend". Het gebouw zou van den weg worden afgesloten met een ijzeren hek, terwijl daarachter het huis van bewaring zou worden gesticht, waaromheen een steenen muur zal komen. De minister wenschte echter eene spoedige beslissing; vandaar dat de Gemeenteraad van Alkmaar den 28 Februari hiervoor bijeengeroepen was. In deze raadsvergadering werd eene bijzon dere commissie van onderzoek benoemd, be staande uit de heeren. mr. J. P. Kraakman, W. F. Stoel en C. W. Bruinvis, die hun advies op de eerstvolgende vergadering, welke op 5 dezer zal gehouden worden, zullen uitbrengen. Hoogwoud. Jl. Zondag heeft de Rede rijkerskamer „De drie leliën" van Twisk eene uitvoering gegeven. Het gezelschap was met 2 karren en 1 wagen gekomen. De 2 tilbury's hebben 't echter hard te verantwoorden gehads Waarschijnlijk hebben eenige brooddronken jongelieden hunne woede op deze rijtuigen ge koeld. De kap van een dezer voertuigen is geheel en al door midden gesneden, terwijl 't glas van 't andere rijtuig is stuk geslagen. De politie doet onderzoek. Heer-Hugowaard. De raad dezer gemeente heeft ten tweede male afwijzend beschikt op een verzoek om de uitbetaling van de jaarwedden der gemeente-ambtenaren maandelijks, in plaats van per kwartaal, te doen geschieden. Assendelft. Op verzöek van de Kiesver- eeniging „Assendelft" alhier zal de heer B. H. Heldt den 14 Maart e. k. eene lezing houden over „Belastinghervorming in verband met de voorstellen Goeman-Borgesius." Er zal gelegen heid zijn tot debat. Amsterdam. Jl. Maandag is ten Stadhuize door een aantal belangstellende en vermogende ingezetenen een bijeenkomst gehouden, waarin het lot van den Stadsschouwburg is besproken. De besprekingen hadden tot resultaat: 1. dat van plannen om het Panorama-gebouw tot schouwburg in te richten, wegens te verwij derde ligging, geheel werd afgezien; 2. dat men algemeen als plaats waar een sleepondc mazurka hem tegen, weer wiegelden de helder brandende lampen boven zijn hoofd en be wogen zich de bedienden bedrijvig door de zaal. De jonge zeeman zag echter niet op; als in*een droom liep hij voorbij, en iu zijn hart weerklonken slechts de woorden„Ik houd veel van dien weg, juffrouw Clara ZEVENDE HOOFDSTUK. „Gij wilt dfis onherroepelijk afscheid nemen San- goulèmc riep prins Leopold het voorhoofd fronsend. „Nauwelijks acht dagen zijt ge hier, en bovendien heb ik persoonlijk nog zoo goed als niets aan u gehad, want de eerste dagen moet men zich met de halve wereld inlaten en naar alle kanten begroe tingen afsteken! Dus gij wilt niet? In geen ge val Hm Eigenlijk hen ik een groote gek, dat ik freule Alice niet als lokmiddel heb gebruikt, om je met een handigheid nog wat langer hier te. kluisterenWordt ge dan werkelijk verwacht hij uw oom?" „Ja, Hoogheid, ik heb mijn komst als zeker ge meld, en acht het bovendien mijn plicht, ter wille van mijn oude grootmoeder, het zoo hoogst aange name verblijf hier wat te bekorten. Nog slechts twaalf weken, en we keeren samen weer naar onze prachtige zee terug, prins Leopold schudde ernstig het hoofd. „Dat is juist oude vriend, wat me bij dit afscheid het meest be droeft," antwoordde hij met een zucht, „we kunnen niet zoo spoedig op weerzien rekenen." „Hoogheid „Mijn broeder verzet zich met hand en tand te gen mijn terugkeer naar Kiel, en zal onder geenc voorwaarden toestaan, dat ik al weer voor twee ja ren onder zeil gahij heeft reeds de noodige stap pen gedaan, om een langdurig verlof voor mij te krijgen, en mij daardoor de handen volkomen ge bonden. O, Sangoulème, als ik er aan denk, dat jullie brave jongens zoo zonder mij in zee zult steken!" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1