wenschelijk geachte nieuwe schouwburg zou ver rijzen het Leidsche plein aanwees (de stand plaats van den ouden); en i 3. dat als de beste wijze om hiertoe te geraken werd beschouwd, het initiatief van particulieren met medewerking van de gemeente. Enschedé. De werkstaking duurt voort. Jl. Dinsdag hielden de werkstakers eene vergadering ten huize van den kastelein Van Ommen alhier, waarin werd besloten, liever tot het uiterste vol te houden, dan te werken voordat alle eischen, 12 in getal, zijn ingewilligd. In de vergadering waren ook de leiders der socialisten, Mantel van hier en Bennink van Hengeloo, aanwezig. De firma Torkuile Morsman, alhier, heeft Dinsdagochtend de volgende mededeeling doen aanplakken „Daar onze wevers aan de weverij aan den Parkweg zonder voorafgaand opzeggen of waarschuwing en zonder vooraf op grieven gewezen te hebben, hun werk hebben neergelegd en het tot heden niet willen hervatten, hebben zij opgehouden tot onze werklieden te behooren." Marine en Leger. De luit. ter zee 1ste kl. W. H. Souraan heeft Zaterdag te Amsterdam de functiën aanvaard van eerste officier aan boord van Zr. Ms. monitor 2de kl. Cerberus". Naar men verneemt, wordt de luit. ter zee 1ste kl. K. J. Bal op 16 April a. s. geplaatst als 1ste officier aan boord van Zr. Ms. fregat «Evertsen". De adj.-administr. bij de zeemacht C. Mathol vertrekt 5 April a. s. per stoomschip „Merapi" van de «Rotterd. Lloyd" naar Oost-Indië. Op 1 Januari jl. had Nederland te beschikken tot verdediging van kusten en zeegaten, reeden en stroomen over 22 gepantserde en 47 ongepantserde schepen. Voor den algemeenen dienst waren beschik baar 3 gepantserde en 15 ongepantserde schepen. Voor bijzondere diensten worden gebezigd 3 wacht en kostschepen, 15 instructie- en excercitievaartui- gen en 1 opnemingsvaartuig. De Indische militaire marine beschikte over 27 vaartuigen. De 2de luit. plaatselijke adjudant J. J. A. Ipke, is in oorlogstijd bestemd voor plaatselijk adjudant alhier. Volgens het ,-Mil. Blad" is te Atjeh aan beko men wonden overleden de 1ste luit. der infanterie L. A. Ferguson, en dus niet de 1ste luit. G. A. Ferguson, zooals door de nieuwsbladen is vermeld. Indien dit bericht juist is, dan is de overledene een jongere broeder van eerstgenoemde en eveneens een zoon van den chef van den geneeskundigen dienst te Cura^ao. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 6 Maart. Sedert jl. Dinsdag kwamen alhier van de groote visscherij binnen de sloepen Susanna Maria Catharina, sch. Valkenier, met 10 levende-, 150 doode kabelj., 14 lengen, 2 heilbotten, 14 punt rog, 2 ben vleet en 500 schelv, en Watergeus, sch. Valkenier, met 100 levende-, t 10 doode ka belj., 10 lengen, 1 heilbot, 3 ben vleet en 200 schelv., terwijl door 19 korders en beugers 25 kabelj., 3 tot 8 roggen, 1 tot 10 mandjes kleine schol en 1 tot 5 manden schar werden aange voerdlev. kabelj. gold fi.30 d fi.40, doode id. 65 d 75 cent, leng f2.50 d f2.85, heilbot f'3-50 f25-Per stuk, rog f6.55 Per t3en en f 120 per stuk, vleet f 14.50 df 19 per ben, schelv. 33-5° f 44-'t honderd, kl. schol f 3.80 d f 4.40 per mandje en schar f 2.50 per mand. Texel, 1 Maart. Gedurende de maand Fe bruari heeft de garnalenvloot, thans uit ongeveer 60 schuiten bestaande, 1053 manden garnalen ge vangen voor de kokerijen. Gemiddeld was de prijs f 4 a 5 per mnnd. De verzending had plaats naar Londen, Huil, Parijs en Brussel. De Garnalenvisschers vingen in de afgeloopen week 359 manden, die met f 4 en 5 per mand werden betaald, en door de kokerijen zijn verzonden naar Huil, Londen, Brussel en Parijs. De Noord- zeevisschers besomden gemiddeld f 35 per schuit. De Botvangst was zuinig en gold 2 a 3 ct. per stuk. Naar Belgie werden weder flinke hoeveel heden Alikruiken afgeleverd; de prijs was f 250 per HL. De mosselvisschers konden weer de gewone hoeveelheid afleveren naar Huil en Londen. 3 Maart. De Noordzee-visschers van hier brachten in de vorige week elders ter markt: 109 groote Tongen, 225 Roggen, 150 groote Schollen en 200 manden kleine Schol. Prijzen groote Ton gen f 0.90 a 1.10, Roggen f 0.85 a 1.15, groote Schollen 60 a 90 ct., alles per stukkleine Schol f 2,a 3.50 per mand. Enkhuizen. 2 Maart. Gisteren werd alhier aangevoerd 130 tal haring; prijs aan den afslag f 3.50 a 4.20 per tal. Gedurende de afgeloopen week werd in 't geheel aangebracht ruim 950 tal haring, hoogste prijs f 4.25, laagste prijs f 3.10 per tal, en 1200 Kg. Schol, f 6.10 per wichtje. Onderwijs en Examens. Het vergelijkend examen voor klerk bij de Directie der Marine alhier zal plaats hebben op Zaterdag a. s. Tot hoofd der Chr. school te Hoofddorp is be noemd de heer Fahrmeijer, te Hoorn. In de commissiën, welke in het voorjaar van 1890 belast zijn met het afnemen van de examens ter ver krijging van de acte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56 onder a der wet tot regeling van het La ger Onderwijs, zijn benoemd in Noordholland a. tot lid en voorz. de schoolopz. in het distr. Hoorn b. tot leden, de schoolopz. in het distr. Haarlem en in de arrond. Amsterdam (Oostelijk), Purmerend en Alkmaarc. tot leden-plaatsverv., de schoolopz. in de arrond. Helder, Haarlem, Zaandam en Am sterdam (westelijk). Bij koninklijk besluit van 1 dezer is eene commissie ingesteld tot het houden van een ver gelijkend onderzoek naar de bekwaamheid der candidaten voor de betrekking van adspirant- ingenieur van 's Rijks Waterstaat, bestaande uit de heerenP. Caland, hoofdinspecteur van den waterstaat, als voorzitterH. E. de Bruyn, hoofd- ingenieur, belast met den algemeenen dienst van den waterstaat; dr. G. J. Legebeke, hoogleeraar aan de Polytechnische school te Delft; dr. C. A. Scheltema, idemB. Hoogenboom, ingenieur van den waterstaat te Dordrecht; P. H. Kern- j per, idem te Utrechtmr. N. J. van IJsselsteyn, 1 hoofdcommies bij het Departement van Water staat, Handel en Nijverheid; H..F. Beijerman, ingenieur van den waterstaat te 's Gravenhage, tevens secretaris. Schagen. Door de bijdragen van liefda dige ingezetenen daartoe in staat gesteld, had ook dit jaar de heer Kloeke, hoofd der Gemeen teschool alhier, het genoegen, aan een zestigtal leerlingen gedurende de maanden Januari en Februari dagelijks eene boterham te verschaffen. Naast de milde gevers komt in deze zaak een woord van lof toe aan Mejuffrouw Atema, die tijd noch moeite ontzag om de 2500 boterhammen klaar te maken. Landbouw en Veeteelt. Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier. De 40ste algeraeene vergadering van bovenge noemde Vereeniging, gisteren (Woensdag) in de kolf baan van den heer R. Swagerman te Nieuwe Nie- dorp gehouden, werd dooi 62 leden en 20 gasten bezocht. De Voorzitter der Vereeniging, de heer J. Zijp Kz die de vergadering omstreeks half elf des voor- uiiddags opende, wees er in zijn openingswoord op dat het jaar 1839 voor den landbouw over het al gemeen zeer gunstig is geweest en dat de toestand zich ook op het oogeublik buitengewoon voordeelig laat aanzien. Alleen had men in het laatst van het vorige jaar teleurstelling ondervonden 111 zake de invoer van ons vee op de Londensche markt, waarvan aanvankelijk zulke goede resultaten waren verwacht. Spr. hoopt echter dat de beperkende be palingen, door de Engelsche regeering in het leven geroepen en die onzen veehandel thans weder in den weg staan, spoedig zullen worden opgeheven met het oog op het aan de Duitsche grens onder het vee heerscliende klauwzeer en tongblaar, durft hij zich daarvan evenwel aanvankelijk gcene illusie» scheppen. Wijl alle voorzorgen tegen besmetting van onzen veestapel dienen te worden in het werk gesteld, was met ingenomenheid kennis genomen van de door den Minister van W. II. en N. tot de Commissarissen des Konings gerichte aanschrijving, om op verscherpt toezicht op den invoer van Duitscli vee aan te dringen. Spr. wees verder op de oprichting een er zuivelschool te Oudshoorn door de Holl. Maatschappij van Land bouw. In de aangewende pogingen, om ons vee op de tentoonstelling te Windsor te exposeeren, mocht het Bestuur, tengevolge van het verbod van invoer, door de Engelsche regeering uitgevaardigd, niet slagen. Meer succes kan worden verwacht van de tentoonstelling te Buenos-Ayres, waar onze vee stapel door de goede zorgen van het Nederl. Landbouw- comité flink zal zijn vertegenwoordigd. Spr. zegt toe, al het mogelijke te zullen blijven aanwenden, om den bloei van den landbouw in ons vaderland en meer hoofdzakelijk in ons gewest zooveel moge lijk te bevorderen en besluit zijne rede mef den wensch, dat ook het jaar 1890 voor den landbouwep voordeelig, voor de «Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw" nuttig zal blijken te zijn. De notulen van de op 6 November 11. te Hoorn gehouden najaarsvergadering werden hierna door den Secretaris, den heer W. Teengs, voorgelezen en bij acclamatie goedgekeurd, nadat daarin op voorstel van den heer D. Breebaart een kleine wijziging was aangebracht. Door den Voorzitter werden hierna dc volgende mededeelingen gedaan a. dat de ledenlijst thans 189 namen bevat, ter wijl bovendien 3 zoons van leden zijn ingeschreven; b. dat door de Vereeniging adressen werden gericht tot den betrokken Minister en de Tweede Kamer, met het verzoek de uitzonderingswetten ten behoeve van enkele marktsteden niet meer in te dienen, welk verzoek echter niet heeft mogen baten, wijl de uitzonderingswetten weder opnieuw voor twee jaren zijn toegestaandit ongewenscht resultaat acht spr. een gevolg van de omstandigheid, dat verschillende Kamerleden, die stellig tegen de wetten zouden hebben gesjemd, bij de behandeling dezer zaak jqet tegenwoordig waren en ook de heer Land, de afgevaardigde van Helder, door ongesteldheid verhinderd was geweest de vergadering bij te wonen. Ken beroep op de Eerste Kamer bleef eveneens zonder succes; bij de behandeling in dat Staats lichaam bleek echter, dat daar de wetten zeker niet nogmaals zullen worden toegestaan c. dat de aankoop van zaaigranen weder heeft plaats gehad en dat 40 H.L. werd aangekocht, alle producten, op de jongste tentoonstelling te Haarlem met eerste prijzen bekroond, die aan 82 verschillende personen werden uitgereikt en dat de daarvoor op de begrooting uitgetrokken post ad. f ,200, ontoereikend zijnde, met f 100 is over schreden; d. dat onder leiding vau den heer C. J.tan. Lookeren Campagne, directeur van 's Rijks proef station te Hoorn, op lichte zand-, veen- en klei gronden proeven zijn genomen met kunstmeststoffen en dat nog vele herhalingen hiervan zullen moeten plaats hebben, wil men den landbouwer van het nut, in 't gebruik dier stoften gelegen, overtuigen eene voorgenomen proefneming op zandgrond kon, wegens het vertrek van den vice-voorzitter der Ver eeniging, den heer Jhr. Mr. P. van Foreest, naar Transvaal, niet worden uitgevoerd e. dat op een nader te bepalen datum vanwege de Vereeniging te Anna Paulowna proeven zullen worden genomen met twee meststrooimachines f. dat het Bestuur, naar aanleiding van de ten vorigen jare, tengevolge het onklaar gerakeu der pers, verkregen onvolledige uitkomsten, Ie >ft besloten opnieuw proeven te doen nemen met Blunts vee voederpers g. dat de Vereeniging met de inzending van kaas op de te Parijs gehouden tentoonstelling eene zilve ren medaille heeft behaald althans het recht om er een voor eigen rekening te laten maken dat van de 120 stuks kazen, op de genoemde tentoonstelling geëxposeerd geweest, slechts 15 in zeer slechten staat verkeerende waren terug ontvangen en dat niet tegenstaande deze teleurstelling, de kosten der in zending slechts f482" hebben bedragen en du9 onder de geraamde som van f 600 zijn gebleven. Vérder geschiedde mededeeling dat missives wa ren ingekomen lv van den heer W. C. Willek es Macdonald, waarbij deze, wegens vertrek naar Californië. bedankt als lid en bestuurslid der Vereeniging, onder toe zegging zijner voortdurende medewerking ter bevor dering der belangen van den landbouw 2. van den heer J. J. "Enschedé het bericht be helzende vnn zijn vertrek naar Transvaal, waardoor hij is verhinderd zijne functie in het Bestuur te blij ven waarnemen. De Voorzitter betreurt het heen gaan van de beide genoemde heeren en meent den tolk der vergadering te zijn, wanneer hij hen het meeste succes in hunne nieuwe woonplaats van gan- scher harte toewenscht 3. van den heer Maas, consul-generaal der Neder landen te Londen en 4. van Graaf van Bylandt., onzen gezant aan het Engelsche hof, beiden dankbetuiging behelzende voor de aanbieding van het lidmaatschap van verdienste en van het eere-lidmaatschap der Vereeniging, be nevens toezegging dat de Nederlandscbe landbouw belangen steeds zooveel mogelijk door hen zullen worden bevorderd; 5. van het gemeentebestuur van Hoorn, waarbij eene subsidie van f250 wordt verleend, ten behoeve van de in 1890 door de Vereeniging aldaar te hou den tentoonstelling. 6. 7 en 8 van de afdeelingen Hoorn en omstre ken, Medemblik en omstreken en Wijdenes van ^Hollands Noorderkwartier", met toezegging van subsidicn ten behoeve van bovengenoemde tentoon stelling, respectievelijk ad. f 25, f 10 cn f 10. 9. van den heer Schouten, te Hoorn, met ver zoek. de aandacht van belanghebbenden te willen vestigen op de z. g. zoutrollen, een middel om aan liet. vee 't benoodigde zout toe te dienen. 10. van de aldeeling Waard en Groet der H. M. v. L., behelpende het verzoek den noodigen steun te willen verleenen aan haar streven om te ver krijgen, den verkoop van boter in het vervolg alleen bij liet gewicht en niet meer, zooals thans ook wel geschiedt, per kop te doen plaats hebben. 11. van het provinciaal bestuur van Noordholland, begeleidende het extract eener brief van den Mi nister van Waterstaat, waarin de aandacht wordt gevestigd op het K011. besluit betreffende het be schikbaar stellen ecner som van Regeeringswege ad. f 12.000, voor de aanleg en exploitatie door par ticulieren vau proefvelden, die bestemd moeten zijn om reeds verkregen kennis te verrijken, niet dien verstande dat 3/5 gedeelte der kosten door het Rijk zal worden gedragen, met welke missive het bestuur zeer verrast is geworden. Wel bestond liet voornemen aan de Regeering te verzoeken over een deel der gelden voor het genoemde doel te mogen beschikken, doch men had niet kunnen ver wachten dat dit verzoek zou worden voorkomen. Wijl reeds in de laatste najaarsvergadering f 400 ter beschikking van het Bestuur is gesteld voor het aanleggen van proefvelden, bestaat thans het plan met de gewaardeerde luilp van 's Rijkswege en in overleg met den directeur van het proefstation te Hoorn aan de voorgestelde proefnemingen uitbrei ding te geven. Door den afgevaardigde van het Rundveestamboek «Noordholland" werd vervolgens medegedeeld, dat door die vereeniging f 300 subsidie wordt toege zegd voor de te Hoorn te houden tentoonstelling, vïin welke mededeeling met waardeering werd kennis genomen. Op voorstel des Voorzitters werd besloten het jaarverslag der Vereeniging over 1889 niet te doen voorlezen, daar dit in zijn geheel in het Maandblad der Holl. Maatschappij van Landbouw" zal worden opgenomen. De financiëele commissie bracht, hij monde van den heer Stapel, van Berkhout, verslag uit nopens de rekening en verantwoording over 1889, waaruit bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen f 5937.22, de uitgaven f 4726.85^ en 't batig saldo olzoo f 1210.36Op voorstel der commissie werd deze rekening, 11a toelichting door deu Voorzitter goed gekeurd. Door den Voorzitter werd hierna verslag uitge bracht over het behandelde op de vergadering van het Landhuishoudkundig Congres, in Juni van het vorige jaar te Bergen op Zoom gehouden. Dit ver slag, met vele nuttige wenken en behartigenswaardige opmerkingen van den afgevaardigde verrijkt, werd met belangstelling vernomen. Onder meer stelde de heer Zijp in zijn verslag de vraag of het niet mo gelijk zou zijn, evenals in Noordbrabant, ook in onze. provincie de beetwortelsniker-fabrieatie in het leven te roepen en te bevorderen door het voor gezamenlijke rekening teelen en verwerken der beetwortels. Verder vond hij in zijn verslag aan leiding te verwijzen bij de nuttige werking ven een spruit van Hollands Noorderkwartier; het Nederl. paardenstamboek, hetwelk thans ook de aandacht der Regeering had getrokken, wat dezer dagen bleek uit de benoeming door Z. M. van den Voor zitter van het Stamboek, den heer J. Breebaart Kz., tot ridder der orde van den Ned. Leeuw, met welke hoogc onderscheiding hij den heer Breebaart geluk wenschte, waarmede door de vergadering -tuide werd ingestemd. De. heer Breebaart betuigde daarvoor zijn welgemeenden dank. Na eene breedvoerige discussie over het door den Voorzitter aan de hand gedaan plan tot het teelen en verwerken van beetwortels, ineer speciaal de bemesting8stof betreffende, werden de navolgende voorstellen van bet Bestuur aan de orde gesteld: 1. tot het verleenen van eene toelage aan den Secretaris-Penningmeester van f 100 's jnars, welk voorstel, door den lieer K. Swaag ingeleid en aan bevolen, na langdurige bespreking bij acclamatie werd aangenomen. Bij de behandeling van dit voor stel, werd van verschillende zijden hulde gebracht aan den ijver en de toewijding van den Secretaris- Pen ningmeester, den heer Teengs, die zich tijdens de gevoerde discussie niet in de zaal bevond 2. tot het geven eener bijdrage ad f 50 aan de afdccling Alkmaar der Holl. Maatsch. van Landbouw, ten behoeve van de a. s. Paasclitentoonstelling. In geleid door den heer J. Zijp Hz., werd ook dit voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer II. Sicbert Coster, afgevaardigde der voornoemde afdeeling, betuigde voor dit blijk van welwillendheid zijn dank; 3. tot aankoop van Engelsche fokrammeu. Nadat de inleider, de beer R. D. Kaan, had gewezen op de uitstekende resultaten, bij de schapenfokkerij door kruizing verkregen en de Voorzitter het voorstel nader had toegelicht, werd het Bestuur gemachtigd om, buiten bezwaar van dc kas, fokrammen uit Engeland te betrekken, ten behoeve van hen die zich daartoe bij het Bestuur zullen aanmelden; 4. tot het nemen van maatregelen, om meer be kendheid te geven aan uitstekende exemplaren van Noordhollandsch fokvee, waartoe het Bestuur meent te kunnen geraken gelijk uit de inleiding van den heer A. Daamen bleek door het deelnemen nan tentoonstellingen aan te moedigen en door lijs ten te doen drukken en verspreiden, waarop de bekroonde beesten, met de daarbij behoorende bij zonderheden, worden vermeld, waardoor men dan staalkaarten zou verkrijgen, aan de hand waarvan vreemdelingen in Noordholland puike exemplaren zouden kunnen vinden. Het vóór en tegen van het voorstel werd in den breede besproken, doch ten slotte werd met eenparige stemmen besloten een crediet van f 100 toetestaan, om het Bestuur in de gelegenheid te stellen den door haar bedoelden maatregel te beproeven. De heer J. Zijp Kz. werd bij acclamatie benoemd tot afgevaardigde van het in een der a. s. zomer maanden tè fiouden landhuishoudkundig congres. Na de pauze werd medegedeeld dat tot afge vaardigde naar de vergadering van het Nederlandsch Paardenstamboek was benoemd de heer W. Teengs. Hierna werden, ter vervanging van de heeren J. J. Enschedé, J. Zijp Kz., R. D. Kaan en K. Swaag, tot leden van het Bestuur gekozen de hee ren N. Loder, te Winkel, G. Wonder, te Berkhout, K. Koster Hz., te Midwoud en J. Bakker, te Wie- ringerwaard, respectievelijk met 46, 48, 45 en 31 stemmen, welke heeren verklaarden de benoeming te zullen aanvaarden. Ter voorziening in de wegens aftreding van den heer J. Zijp Kz. met 1891 ontstaande vacature, werd bij eerste stemming tot voorzitter gekozen de heer G. Wonder, die echter, ook na herhaald aan zoek, weigerde de functie op zich te nemen. Evén- zoo ging het bij de tweede stemming, toen de heer J. Zijp Hz. de volstrekte meerderheid van het aan tal uitgebrachte stemmen op zich vereenigde. Ein delijk werd tot Voorzitter gekozen de lieer Jhr. Mr. P. van Foreest, te Heiloo, thans tijdelijk in Trans vaal vertoefende, wien van deze benoeming kennis zal worden gegeven. Hierna werd eene breedvoerige bespreking gehouden omtrent de te Hoorn te houden tentoonstelling, waarvan wij het programma vóór eenigen tijd in ons blad opnamen. Naar aanleiding van de ten behoeve der tentoonstelling door de afdeeling Noordholland van het Ned. Rundvee stamboek toegezegde doch nog niet verleende subsidie, wenschte de Voorzitter door de vergadering te zien bepaald of het Bestuur gerechtigd is de subsidie te weigeren, indien de afd. Noordholland voornoemd aan de subsidie beperkende bepalingen of voor waarden zou willen verbinden. Na langdurige be sprekingen, waaruit 0. a. bleek dat het in de be doeling van het Bestuur ligt de aan de te bekronen runderen toe te kennen en in het programma om schreven prijzen met te verhoogen, indien het bekroonde vee in een der stamboeken is ingeschreven en dat de ontvangsten der tentoonstelling op f1285 en de uitgaven op f 1550 zijn geraamd, werd het Bestuur gemachtigd het programma volgens hare inzichten samen te stellen, zonder daarop door de afdeeling Noordh. van het Ned. Rundvee-stamboek invloed te doen uitoefenen. Alsnu werd aan de orde gesteld een voorstel van het Bestuur tot het nemen van slremselproeven, on der toezicht en leiding van den heer Directeur van 's Rijks proefstation te Hoorn. De inleider van dit voorstel, de heer C. J. van Lookeren Campagne, deed uitkomen dat meermalen is gezocht naar de oorzaak van het z.g. blauw in de kans, waartegen geen enkel voorbehoedmiddel schijnt te kunnen wor den aangewend. Volgens sprekers oordeel zijn ge breken in het kaasstremsel op het blauw niet zon der invloed. Daar het stremsel op verschillende wijzen, d. i. in vloeibaren staat en in poedervorm. wordt gebruikt, wensght hij door scheikundige en practische pr<evenrtflfzien uitgemaakt, welke soort stremsel dj voorkeur verdient. Met eenparige stem men wordt tot deze proefneming, waarvan de kos ten op f50 -.ijn geraamd, besloten, terwijl verder op voorstel v n den heer W. C. Visser, van Nieuwe Niedorp, werd goedgevonden het onderzoek ook tot het kaaskleursel uit te strekken. Bij monde van den Voorzitter stelde het Bestuur voor adhaesie te betuigen aan het adres van de Twentschc Landbouwmaatschappij, aan de Tweede Kamer ingezonden en het verzoek behelzende, het wetsvoorstel van den heer Bahlman, betreffende de invoering van beschermende rechten, niet aan te nemen. De heer Gröneman, van. Wieringerwanrd, betoogde de wenschelijkheid van een zelfstandig adres, in denzelfden geest tot de Tweede Kamer te richten, waartoe, na bestrijding door de heeren W. C. Visser en O. Schaap, bij acclamatie werd besloten. Op voorstel van de Financieële Commissie werd de begrooting voor 1890 vastgesteld op een bedrag van f 4323.86| in ontvangst en uitgaaf. Naar aanleiding van een daartoe door den beer J. L. T. Gröneman gedaan verzoek, werd door den Voorzitter toegezegd, dat voortaan, zoo moge lijk, in den oproepingsbrief voor de algemeene ver gadering zullen worden opgenomen de rekening en verantwoording over het afgeloopen en de begrooting voor bet volgende jaar. De Voorzitter deelde den heer Gröneman, in ant woord op eene desbetreffende vraag, verder mede, dat door het Bestuur nog niet is besloten op welke wijze de resultaten, met de gehouden bemesting- proeven verkregen, zullen worden onderzocht; hij; is het echter met de meening van den heer Grö neman eeus, dat cu het gewicht èn de hoedanig heid van het op het bemeste land gewonnen hooi aan een onderzoek moet worden onderworpen. De heer Raat, van Medemblik, stelde hierna den- vergadering in kennis met de vertaling van een door den heer Pierre Grosfils, te Verviers, een erkend landbouwspecialiteit, in de «Maatschappij ter bevordering van nationale industrie", te Parijs, gehouden voordracht, handelende over- middelen, tegen bederf van boter aan te wenden. Door den heer Grosfils wordt als zoodanig aanbe volen een vloeistof, hoofdzakelijk samengesteld uit- salicylzuur en melkzuur, waarmede uitstekende re sultaten kunnen worden verkregen. Op voorstel van den heer Raat, verklaarde de Voorzitter zich. bereid ts onderzoeken of het mogelijk is, dat in dez© door «Hollands Noorderkwartier" proeven worden; genomen. Nadat de burgemeester van Nieuwe Nie dorp, (Je heer van der Stok, zijne erkentelijkheid hjuj.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2