Gebroeders Serbrock, E. eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, een flinke dienstbode, die goed kan koken. DE FABRIEKSBAAS. Tapijt-, Spiegel-, Schilderijen en Meubelmagazijn. tfATUUIjBOTEÏj!!! een aankomend Letterzetter. Fatsoenlijke jongens, Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQÜES VAN ROSERDAEL. DE SCHOENSMEER G.ADRIAANSE, Keizerstraat, Holloway's Zalf en Pillen. AGENT. Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". in de keurigste dessins. Terstond gevraagd, tegen hoog loon: Notaris BACKX Notaris BACKX Notaris BACKX Notaris BACKX Notaris BACKX Boomen, Planten en T~ Gewassen, Notaris BACKX Notaris BACKX Bericht van inzet. Openbare Verkooping. Deurwaarder H. KWANT, eene belangrijke partij Modder, Onderstaande tnnTW Hoofdgracht K. 53-54, JACQUES VAN ROSENDAEL. „DEBOODEKOUS." E. STARK'S Tandpoeder Wit E. STARK'S Tandpoeder Rose. E. STARK'S Tandpasta E. STARK'S Mondwater E. STARK'S Tandborstels Stads-Schouwburg „Het Nederlandsch Tooneel," WOENSDAG 12 MAART, Tooneelvoorstelling STAATSLOTERIJ. Bij M. A. GRÜNWALD, 73. ZUIDSTRAAT. 73. D. KOPPEN Gzn. D. KOPPEN Gzn. 73. ZUIDSTRAAT. 73 SALMIAK-PASTILLES M. Th. DE HAAS, Docf Skip's Baard-Tinctuur JACQÜES YAN ROSENDAEL Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADYERTENTIEN. De ondergeteekende brengt ook namens wederzijdscbe familie haren hartelijken dank voor de veelvuldige blijken van belangstelling, zoowel van hier als van elders, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van haren geliefden Echtgenoot. Wed. J. DAARNHOUWER. De Zaak zal door de Weduwe worden voortgezet. Er biedt zicli aan iemand als ZETBOER of iets dergelijks. Franco brieven, onder motto „Zetboer", Bureel dezer Courant. Wordt gevraagd voor Helder, Nieuwediep en omstrekeneen SÖLIEDE AGENT voor den verkoop van SCHIEDAMSCHE JENEVER, BRANDEWIJN en COGNAC, tegen goede provisie. Onnoodig zich aan te melden, zonder goede referentiën. Adres met franco brieven, onder letter R., aan den Boekhandelaar J. B. C. HULSMAN, Schiedam. Gevraagd, met 1 Mei a. s. EEN EERSTE BROODBAKKERSKNECHT bij J. SLEUTEL, te Barairgerhorn. Terstond gevraagd: Adres: Bureel dezer Courant. die lust hebben het drukkersvak te leeren, kunnen plaatsing bekomen aan d8 drukkerij van dit blad, aanvankelijk als loopjongen. Men adresseere zich aan de drukkerij. de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voorde 4 huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.5O de dubbele flacon. VAN overtreft alle andere soorten. (GEEN DOOSJES). Groote Verwring! H.H. Rooiers! Vraagt voortaan niet anders dan de Gezondheids-Tabak uit de Stoom-Tabaks- en Sigarenfabriek van W. J. VAN DER BOOR, te Vlaariinieu. Blijkens chemisch onderzoek is in deze Tabaksoort minder dan 1 °/0 nicotine geconstateerd, terwijl verschillende Amerik. Rooktabakken circa 5 °/0 nicotine bevatten. w. g. Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS, w. g. A. HARMENS Wzn., Directeuren van bet Bureau voor Chem. enMicrosc. onderzoek, Amsterdam. N.B. De Tabak staat onder voortdurende controle van bovengenoemd Bureau. Vroolijk en gezond. De ondervinding van duizenden zoowel binnen-, als buitens lands, heeft ten volle de kracht bewezen, die deze heelende en zuiverende genees middelen bezitten, en het verdrijven van allen huiduitslag, het herstellen van verzweringen en het verlichten van fistels en abscessen. Deze verborgen kwalen berooven dikwijls het leven van alle genot, door den afkeer dien de lijder heeft om zijne kwaal bekend te maken. Holloway's Zalf voorkomt die gevreesde openbaarmaking door binnen het bereik van een ieder de eenvoudige aan wijzingen te stellen hoe zichzelven zonder eenig gevaar te genezen en zonder nood zakelijkheid zijne kwaal aan iemand te ont dekken. De Zalf en Pillen genezen gelijker wijze zeere beenen, schurftigen uitslag en die besmettingen welke uit het misbruik van kwikzilver en het gebruik van andere scha delijke kruiden voortkomen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor FI o 1 1 o w a y, 533, Oxford-Street, Londen. Voor een der grootste Margarine-fabrieken wordt gevraagd een solied persoon, om als Agent daarvoor werkzaam te zijn voor den Helder en omstreken. Brieven franco,' onder letters S. D. W., aan liet Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van Adres: Bureel dezer Courant. zal, ten verzoeke van den Makelaar O. DE KIEVIET q.q. publiek verknopen te Wici'iiigei'wnai'd, op Dinsdag 11 Maart 1890, des voormiddags 9 uur, op het terrein van de Kaasfabriek aan de groote buurt: 2 buiten dienst gestelde Stoomketels, 2 groote oude. Melkbakken, 5 groote houten Kaas persen met ijzeren Staven, 1 nieuwe Bascule, eene partij groote ijzeren Kaasvormen, Schroeven, Leidingsbuizen, Kachels, Zink, IJzer en Brandhout, enz. zal, ten verzoeke van den Makelaar O. DE KIEVIET q.q. publiek verkoopen op Woensdag 12 Maart 1890, 's morgens 10 uur, ten huize van den heer Jan Iv a a g, aan de Langereis, gem. Oude Niedorp: 2 puik beste Koeien, die ge- 'kalfd hebben of op kalven staan, 2 dito Hokkelingen, 1 dito Ket, 1 Geit, 10 Kippen, 1 Trekhond, 1 Bak wagen Handwagen, Modderbak, Boeren- en Bouw gereedschappen, w.o. Waaier, Tuigen, etc. Voorts eene partij Hooi, Stroo en Mest en eenig Huisraad. zal, publiek verkoopen op Dinsdag 18Maart 1890, 's morgens tien uur, ten huize van den heer P. BLOKDIJK, aan de Langcreiscr- bs'iig, gem. Winkel 2 puik beste Koeien, 2 dito Oon- schapen, Kar op Veeren, Boeren wagen, nieuwe Ploeg. Egge, Zaad- schragen, Boeren- en Bouwgereedschappen, eenig Huisraad, enz. zal, ten verzoeke van den Makelaar O. DE KIEVIET q.q. publiek verkoopen op Woensdag 19 Maart 1890, 's morgens 10 uur, op de plaats bewoond door den heer C. Vries Pzn, aan de Nes te Schagen: 6 puik beste Koeien, die ge kalfd hebben of op kalven staan, 2 dito Hokkelingen, 1 Trekhond, Melk wagentje, ongeveer 15000 KG. Hooi, 1 stuit Mest, Boeren- en Bouwgereedschappen en eenig Huisraad. N.B. Op de, plaats is gelegenheid tot uit spanning. zal, publiek verkoopen te ALKMAAR, op Vrijdag 21 Maart 1890, des voornjiddags 9 uur, op de Kweekerij „Flora", aan den Geestersingel Eene aanzienlijke partij Notitiën te bekomen aan de Kweekerij. zal, publiek verkoopen te ZS.RPF, aan de Keinsmerbrug, ten Sterfhuize van den heer Jacob Buisman, op Dinsdag 25 Maart 1890, des morgens negqn uur 12 puik beste Koeien, die ge kalfd hebben of op kalven staan, -~3L:£—dito Hokkelingen, 1 Hokkeling Stier, eenige Kuikalven, 2 Paarden, 18 Var kens, Kippen, Speelwagen, Tilbury, Boeren wagen met Hekken, driewielde Kar Ierkar, Ploeg, Egge, Maai mach ine, Hooihark, Hooi- schudder, Zoutkisten,Karn, Weivaten, Makers en Zetters, Melkvaten, Tobben en Emmers, Boeren- en Bouwgereedschappen, Tuigen, eene partij Hooi, Stroo en Mest, enz. zal, publiek verkoopen te Alkmaar, op Woensdag 2 April 1890, des voormiddags 9 uur, ten Sterfhuize van den heer Jacob Houtkooper, aan den Westdijk 16 puik beste Koeien, die ge kalfd hebben of op kalven staan, 1 best mak sierlijk Blespaard (Harddraver) 6 jaar oud, 10 Schapen en 1 Ram, Kippen, eenige Kuikalven, Jachtwagen, Charrette, Tilbury, Ierkar, driewielde Kar, Bakwagen, 2 Boeren wagens, Paardentuigen, Artuig, Boerengereed schappen en hetgeen verder zal worden aan geboden. De kavel Weiland „aan den Westdijk, in de Schermeer, onder Alkmaar, behoorende tot den boedel van wijlen den heer JAC. HOUTKOOPER, is op 1 Maart 1890 inge zet op f 17684,99. Eindtoewijzing Zaterdag 8 Maart 1800, des voorniddags 12 uur te Alkmaar, in het Koffiehuis „de Tabakshandel" aan het Waag- plein. Notaris BACKX. te HELDER, zal aldaar op WOENSDAG 12 MAART a. s. des voormidd. 11 uur, in de Bouwzaal aan de Kerkgracht publiek verkoopen zich bevindende op het terrein der gemeente- mestyaalt in den Helderschen polder voor een ieder dagelijks aldaar te zien. Inlichtingen geeft en aanwijzing doet de HeerP. BOS, Opzichter der gemeente-reiniging. Nieuwediep. VERKOOPHUIS worden franco door geheel Nederland verzonden, hij bestelling van minstens f 1.00, na ontvangst van Postwissel. in doozen van 12 en 30 cents. Flesschen met glazen stop f 1. Doozen f0.40. Porceleinen potten f 1. Tubussen f 0.60. Porceleinen Potten Ovaal f 0.60, Rond f 1.00. in flacons a f 1.00, f 1.50 en f 2.50. Hard, zacht of middelsoort, f 0.60. den Helder, Koningstraat tegenover Musis Saerum. Directie: A. VAM LIER. 8eue culuTe ^miciicjcwoiic DOOR DE Koninklijke Vereeniging OP ten 8 uren. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Engelsch. THE MIDDLEMAN, door I1ENRY ARTHUR JONES. CYRUS BLENKARN 1 de Heer (de fabrieksbaas) -* Louis Bouwmeester ROOKF.N VERBODEN. Stoelenrijen f 1.99. Eerste rang f 1.50. Tweede rang f 1.00. Derde rang f 0.75. Vierde rang f 0.40. 'j j Plaatsbespreking op den speeldag van 123 uur a 10 cents extra per plaats. Diploma's, van welken aard ookj niet gangbaar. in het lokaal van den Heer P. STAM, aan1 't Zand, door de Rederijkerskamer „de Onderneming", van St. Maartensbrug, op ZONDAG 9 MAART 1890. Vlootstraat, HELDER, zijn voor de 333ste Staats-loterij te bekomen hcclc en gedeelten van loten. Van eene accurate verwisseling kan men verzekerd zijn. Trekking l»te klasse 17 Maart. JfSr" Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar hij Apothekers en Drogisten in fleschjes a 20 Cent. Te Helder bij de firma P. Boon. Si ui ver© Als EENIG AGENT voor Helder enp Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Bellen. A. BRUNSTING Rzn. geeft de natuurlijke kleur terug: droogt spoedig op en waschtr. niet af. Prijs f 1.20 per* flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij Dijkaii.nat. Wed. SEVENHUIJSEN. Snelpersdruk van J. II. Van Halen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4