RATUUP0TER1!! Bölger Zoon, Geboortekaarten, Argentijnsche Republiek. w. een flinke dienstbode, die goed kan koken. Koopt geene NdfliïïldChinG alvorens een ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-M A ATSCHAPPIJ te New-Tork) op proef ontboden te hebben. Eenig Depót te NIEUWEDIEP: Moollis „DE ROOBE KOOS", HoofflgracDl 1 83 1 84. een aankomend Letterzetter. Fatsoenlijke jongens, De Alkmaarsehe Stoom-steenhouwerij, DE SCHOENSMEER C. ADRIAANSE, Keizerstraat, M. Th. DE HAAS, LEERHOEVE voor Zuivelbereiding, OUDSHOORN. Huisraad en Inboedel Schelpkalkfabriek, Theehandelaars te B o I s w a r d. Hofleveranciers. Noord-Hollandsche Hypotheekbank, Z U ID-AMERIK A. C. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, J. BOELE ZOON. NDISPENSABLE 3 Cept CACAO GROOTES Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. Terstond gevraagd, tegen hoog loon: AGENT. J.HUBBELING.Kanaalweg, Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, Grands Yins de Champagne. W. JAGER GERLINGS, HYPOTHEEK. HYPOTHEEKBANK Ouden en jongen mannen I VY. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, N egrohead-Fabriek P. fl. PFEIFFER, IJzeren Vaartuigen, Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Terstond gevraagd: Adres: Bureel dezer Courant. die lust hebben het drukkersvak te leeren, kunnen plaatsing bekomen aan de drukkerij yan dit blad, aanvankelijk als loopjongen. Men adresseere zich aan de drukkerij. waaraan is verbonden Failliet m MARMEREN SCHOORSTEENMANTEL levert goed en goedkoop werk. W. F. STOEL, Alkmaar. VAN overtreft alle andere soorten. (GEEN DOOSJES). Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. Aanvang van den nieuwen cursus voor jongens en meisjes 1 Mei 1890. Leerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende Artikelen. Laat zich aan huis ontbieden. GRIESIIAVER, Spoorgracht en Kanaa'weg. Steenkooperij, enz. Alle soorten van bouwmaterialen worden tot de meest concurreerende prijzen gele verd door W. F. STOEL, Alkmaar. D A AA E S! Wij vestigen uwe aandacht op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid, namelijk onze zijnde, in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw, kennisge vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarten zijn met chromolithographische afbeeldingen van kinderen versierd. Snelpersdrulilcerij m J. H, TAN BALEN, te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Lmigcstrant 39. De Directie, H. METMAN en Ir. H. BOELMANS TER SPILL. De Consul-Generaal der Argentijnsche Republiek te Rotterdam geeft hiermede kennis aan belanghebbenden, dat de passage op crediet naar bedoeld Rijk opnieuw is opengesteld, echter onder beperkte voorwaarden van ouderdom, getalsterkte der huisgezinnen, etc. Voor nadere inlichtingen en aanvragen tot passage op crediet, zich in persoon of met franco brieven te wenden aan het Bijkantoor van voor noemd Consulaat-Generaal te Rotterdam, Tulpstraat No. 13. De Consul-Generaal voornoemd. Tertoopiraizen; Amsterdam, Vijgendam en Rembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en Wijdemarktsteeg 's Gravenhage Spuistraat. Leiden Breedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tnsschen de Markten. Kampen. Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. ütó* KAM P4E N. Gevestigd sedert 1847. Dépots Schagen. Purmerend. Breda. den Helder. 's Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. Adres: Burëel dezer Courant. Voor een der grootste Margarine-fabrieken wordt gevraagd een solied persoon, om als Agent daarvoor werkzaam te zijn voor den Helder en omstreken. Brieven franco, onder letters S. D. W., aan liet Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. heeft voorradig: lste soort Saucise de Boulogne, Gol&.orsola,a Waarsrb. Boterham worst, WITVEL, Amsterdammer Leverworst. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. HELDERMANN, a AT. CABINET demi See. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt anglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesscben met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij: Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN. Haarlem. Spaarne 86/S. Helder, Keizerstraat 103. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling; van rente, tegen 39/,0, 4 en 41 0 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoter singel 15, te Haarlem. 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. Voor liet sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4|°/0, 4°/0 of 3f3/0, naai' gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT A. J. DE JONGH, Dijkstraat, Helder. wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med. Raad Dr. Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht-Stelsel, met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt, Braunschweig. firma J. 27. Enschedé, Wijnhandelaars. Haarlem, Dopöt en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. VAN Tabaksfabrikant, Groningen. Monsters worden op aanvrage franco toegezonden. van ieder model en grootte, worden vervaar digd aan de werf ..NICOLAAS W1TSEN", van W. F. STOEL, te Alkmaar, aan welk adres worden verhuurd H.FZEREIV VLETTEN van verschillende grootten. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en ecu liair en ecu Ned. 011a, met vermelding van noramer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens ^et gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders- aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. Helder. J. BREEBAART, Langaatrvit. Wieringen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. Snelpersdruk van J. II. Van Balen, Ileldcr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6