HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 31. Woensdag 12 Maart 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. „En detespereert nimraor!* Jan Pieten*. Coen. Het Vaderlandt phetrouwo Blijf iele tot in den deot. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post 0.90. Het Zondagsblad, behonrende bij deze Conrant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonnéa dezer C'onrant in de gemeentef 0.30. i buiten de 0.85. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 1G2/1G3. Prija der A drertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 0 cent. Bij abonnement, naar gelnng van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleindencent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 De uitvaart van Tokter Vogelpoel. Zooals men weet, is dr. P. G. J. Vogelpoel, officier van gezondheid op het wachtschip te Soerabaja, aldaar aan cholera overleden. Óver zijne ter-aarde-bestelling op 30 Januari schrijft het „Soer. Hblad" Voorafgegaan door het muziekkorps van het 13de bataljon, met de pijpers en tamboers der mariniers, en een detachement mariniers, onder bevel van een officier, volgde de lijkwagen. Be halve de Hollandsche vlag en de militaire on derscheidingsteekenen, dekten eenige kransen de lijkkist, door vriendenhanden daar nedergelegd. Achter den lijkwagen gingen de dragers, bestaande uit de oudste marine-onderofficieren, daarna een detachement matrozen der Kon. Ned. Marine, eveneens onder bevel van een luitenant ter zee. Vele rijtuigen met marine-officieren, van het ganrzoen, behalve de plaats, kommandant, en kele officieren van gezondheid en milit. apothe kers en vrienden sloten den trein. Aan de groeve sprak de directeur van het marine-etablissement een hartelijk woord. Hij noemde zijn heengaan zoo onverwachteen kort ziekbed, dat spoedig een sterfbed werd, had zoo- velen met hem verhinderd afscheid van hem te nemen. Hij deed dat nu, aan het slot zijner rede, met treffende woorden. Hij noemde dr. Vogelpoel een edel mensch, vol toewijding voor zijn vak, sprak van zijn lief devolle hulp aan lijdenden, vooral aan zijn min deren, die hij, behalve met geneeskundige hulp, steeds financieel ter zijde stond, waar hij meende, dat beide gepaard moesten gaan om zijn arme zieken weder tot gezonde menschen te makenhij deed dat altijd met vreugde en opoffering, daar hem geen andere middelen ten dienste stonden dan zijn tractement. Nadat de kist met de gebruikelijke militaire honneurs ten grave gedaald was, keerden de matro zen en mariniers, met het muziekkorps van het 13de bataljon aan 't hoofd, onder een vroolijken marsch huiswaarts. Naar aanleiding van het bovenstaande, nemen wij de vrijheid den ingezetenen van Helder nog maals te wijzen op de gelegenheid om aan ons bureel bijdragen te storten voor een gedenktee- kenophet graf van den hooggc waard eerden, edelen man. Zóo iemand, dan heeft dit edel mensch het verdiend, dat zijn aandenken in eere blijve. Laat het niet gezegd worden, stadgenooten, dat zij, aan wie hij het beste deel zijner krachten wijdde, zelfs de schamele penning niet konden missen, die noodig is voor de oprichting van een ge- denkteeken op het graf dadr in den vreemde Tot heden ten onzen bureele ontvangen f2.75. Feuilleton van de Helderuche- cn Nieuwedieper Conrant. 32) ELZENKONINGIN Roman door N. VON ESCHSTRUT1I. Norbert schrikte eensklaps op, 't was hem, alsof hij de deur moest openrukken, en die schaamtelooze leugenaarster ter verantwoording roepen. Met nanr- voren gebogen hoofd trad hij een schrede naderen luisterde met ingehouden adem. //Och, mijn lieve Riitli, vertel me nog eens iets van hem vleide de stem verder. „Wat ben je toch wreed, mijn kleine deugniet, elk woord moet men je afpersen, precies als vroeger die belang wekkende bizonderheden omtrent zijn moeder de gouvernante't was bloot toeval, dat ik ze van je te weten ben gekomen, uit eigen beweging zou je er geen woord van gerept hebben, en je wist toch, welk een levendig belang ik er in stelZijn oom is dus dicht iu uw buurt houtvester? Ken je die menschen Norberts lippen trilden als door een duizeling bevangen, sloot hij even de oogen en drukte de handen tegen de slapen. «Dus ook dat was gelo gen Ruth had hem niet gesmaald, niet den spot met hem gedreven „Natuurlijk ken ik de familie zeer goed 1" ant woordde Ruth koel, „het zijn mijn vertrouwde vrienden, en als ik meneer de Sangoulème iets be nijd, dan is 't zijn lieve, hartelijke grootmoeder, die ik zoo vereer en hoogacht, als ik niet licht een tweede dame doen zal, al zou die dan ook tot'de meest uitgelezen kringen der onberispelijke residentie behooren „Alweer die hatelijkheden, ma petiteLucht toch niet altijd uw wrevel tegen uw eigen omge ving, daarmee slaat ge u zelve in 't aangezicht Leer toch eindelijk eens voorzichtig worden Ja, lach maar zooveel ge wilt, er zal nog een tijd Binnenlandsch nieuws. De Cocksdorp (Texel). Van de jl. Dins dag gehouden verhuring van het vischwater in het waterschap Eierland en den Eierlandschen dijk en bermen was de uitslag als vogt Huurders van het vischwater M. Boon Cz., P. Bros Az., J. Buijs, P. Visman en van den dijk C. v. Heerwaarde, J. Reuvers, C. Keijser, S. Keijser, W. Brans, H. Smit. De opbrengst van het vischwater zal nu twee maal zooveel bedragen als de laatste vijf jaar, zoodat er naar veler meening heel wat paling ge vangen moet worden, wil de zaak eenigszins winst gevend blijven. (T. Ct.) 1 Zijpe. Jl. Donderdagavond vergaderde de vereeniging „Onderlinge Hulp" te Noordzijpe in liet lokaal van den heer A. Bruin Jz. alhier met het doel om ook te Schagerbrug eene nfdeeling te vestigen. Een achttal belangstellenden was opgekomen. Na opening der vergadering door den Voorzitter, ver zocht hij den secretaris, omtrent tle vereeniging en haar streven in brecdere beschouwing te treden, waaraan bereidwillig gevolg werd gegeven en waarbij de heer Doedens, penningmeester der vereeniging, hem ter zijde stond. Daarna volgde een onderlinge bespreking der zaak, die door alle aanwezigen 'zeer werd toege juicht. Twee traden.[als leden toe, dc overigen toonden als donateurs of begunstigers hunne sympathie voor „Onder!. Hulp." De Voorzitter, hoewel het bejammerende dat geene, in de eerste plaats, ht\&i\°;hehbendenaanwezig waren, verklaarde zich bereid tot het houden eener tweede vergadering in het belang der goede zaak op een nader te bepalen datmn en dankte de ann- wezigen voor de betoonde belangstelling, waarna, hij de vergadering sloot. St. Maartensbrug. Jl. Zondagavond gnf de rederijkerskamer „de Onderneming" alhier hare aangekondigde voorstelling met het drama de Goochelaar" en het blijspel „Daar is Mijnheer." De beide stukjes werden heel goed opgevoerd. Alkmaar. In het hotel de Toelast alhier, is den 4den door dijkgraaf en hoogheemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten aanbesteed het eenjarig onderhoud der Honds bossche zeewering en eenige daarbij behoorende binnenwerken te Petten van den 1 sten April 1890 tot en met 31 Maart 1891. Ingekomen waren 12 biljetten. De minste inschrijver was de heer Js. Oldenburg te Bergen voor f 14800. Medemblik. Het Rijkstelegraaf kantoor al hier heeft gedurende het afgeloopen jaar opge bracht f444.90, alzoo een te kort van f155.10, welke som door de gemeente aan het Rijk zal worden vergoed. komen, dat je me gelijk geeftDus je kent de hontvestersfnniilie Ik wil graag gelooven, dat 't futsoenlijke menschen zijn, manr ze verkeeren toch zeker in behoeftige omstandigheden Om zich zoo'n houtvesterswoning voor te stellen, heeft men waar lijk niet veel verbeeldingskracht noodig; honden, geweren, wolken tabaksrook, koffiegoed van blauw aardewerk, een plompe keukenprinses, die naar den koestal riekt—" en Alice barstte in een luid gelach uit, „o, 't is verschrikkelijk, Ruth, als men zich den charmanten Sangoulème in die omgeving denkt „Je schijnt nogul met hem tc dwepen Maar, me dunkt, als ik iemand oprecht liefhad, zou 't me volmaakt onverschillig wezen, in welke lijst ik zijn beeld te zoeken had. Ruth's stem klonk eenvoudig en bedaard, doch Norbert drukte de handen tegen het onstuimig jagend hart en zwolg letterlijk de zoete tonen in. „Spreekt zoo een meisje, dat nooit iemand gelukkig zal maken?" „Hemel, hoe poëtisch!" riep Alice, nog altijd lachend, „je preekt de liefde compleet als een sen timenteel herderinnetje! Onze eeuw is, helaas, erg nuchter, men denkt altijd het eerst aan de inkom sten en vraagt aan den geldzak, of die zijn toe stemming geven wil tot een inniger verhouding, het overige komt van zelf terecht. Maar ik ver zeker je, dat ik Sangoulème betooverend vind, en als het met de overige omstandigheden in orde is, zal ik ten opzichte van zijn verwanten wel een oogje toedoen en ze op den koop toe nemenze zitten immers een heel eind uit de buurt, en met een enkel beleefdheidsbezoek is men er af!" „Slang!" mompelde Norbert met verbeten woede. „Om Godswil, lluth, kijk me toch niet zoo aan, alsof je me bijten woudt!" spotte de mooie hofdame overmoedig, „geen vijandelijkheden alsjeblieft, anders noodig ik je niet op mijn bruiloft, beste 1 En nu vaarwel, je komt eens spoedig bij me op de koffie, nietwaar? Zend. me maar een boodschap met je factotum Lenz! Au revoir dus; groet dat kleine Medemblik. De Raad dezer gemeente heeft de jaarwedden der onderwijzers van f 600 dp f 500 verminderd. Opperdoes. Loop der bevolking gedurende het jaar 1889. Tot. M. V. Stand der bevolking op 1 Jan. 1883 799 412 387 n 1 1890 785 406 379 Geboren21 10 11 Overleden9 3 6 Levenloos aangegeven 2 3 Huwelijken7 VertrokkenGO 26 34 Gevestigd34 13 21 Op 1 Januari 1890. Godsdienstige gezindten Nederd. Hcrv517 263 254 Chr. Gereform.227 119 108 Doopsgezind19 9 10 R. Kat li9 4 5 Andere gezindten18 11 2 In de gemeente woonachtig Personen boven de 80 jaren 7 5 2 70 33 20 13 60 82 47 35 Zaandijk. Door de afdeeling Zaandijk van de Noordhollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis" is met algemeene stemmen besloten, het volgende voorstel aan de algemeene vergadering te doen (het voorstel is van dr. P. H. Eijck- man, arts) De Noordhollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis"'zal eene enquête instellen naar denstaai van den gezondheidstoestand in Noordholland; deze enquête zal worden uitgevoerd door eene commissie van drie personen, te benoemen door het hoofdbestuur; de inspecteur en de adjunct inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht van Noordholland worden benoemd tot advi- seerende leden dier cpmmissie d- punten en vragen, waarover de. enquête loopt, worden in bijzonderheden door die enquête commissie vastgesteld; de commissie zal aan geneesheeren, zieken verpleegsters, gemeentebesturen en andere personen of autoriteiten vragen ter beantwoording zenden (schriftelijke enquête); de commissie zal op plaatsen, waar zij zulks noodig acht, een persoonlijk onderzoek instellen en daartoe verschillende personen hooren (mon delinge enquête) de enquête zal zich uitstrekken over de vol gende drie punten: 1. staat van de geneeskundige hulp (o. a. ook kwakzalvers, geheimmiddelen, enz.) 2. ziekenverzorging (verstrekking van doelmatig voedsel, verplegingsartikelen, verpleegsters, enz.); 3. gezondheidsmaatregelen (woningen, drink water, verordeningen, enz.). Het groote belang dezer enquête is niet te betwisten. Kennis der toestanden kan leiden tot verbetering, die ongetwijfeld in vele gemeenten dringend noodig zal zijn. Het is te hopen, dat houtvesterskind Anneke en mudemoiselle Marion De loten voor den. damesbnzar zal llnre Excellentie u zelf brengen, laat er u niet te veel aansmeren, de prijzen zijn erbarmelijk! Adieu, mijn engel!" De deur ging open, iu de gang klonk nog een snibbig bevel aan den lakei van de freule, daarna een teeder afscheid, en met veel drukte snelde de hofdame der prinses de trap nf. Norbert's borst werd wat ruimer, maar nog deed de drift hem trillen, en 0111 zijn gedachten weer tot kalmte te brengen, trad hij voor het hooge venster en keek de drukke straat naast het park nf. Er klonken gedempte schreden en naderden de kamer 1 De joiige man leunde met de band zwaar op het marmeren raamkozijn en keerde zich vol verwachting om strak hield hij den blik op de deur gericht en haalde ternauwernood adem. Daar werden de porlières uiteengeslagen en Ruth trad binnen. Met gebogen hoofd, geheel in gedach ten verzonken, begeeft zij zich haar de tafel. De slanke gestalte wordt omhuld-dooreen donker kleed, hoog aan den hals met een witkanten plooikraagje gesloten, eenvoudig en onopgesmukt als een rouw gewaad. Norbert staart onafgewend naar het voor overgebogen gelaat't is buitengewoon bleek en een nooit gekende trek van dc diepste zielesmart plooit zich om den fijn besneden mond. Zij neemt de teekening op en houdt die naar het lichtop dit oogenblik komen de zijden overgordijnen in beweging en verschrikt brengt zij de opgeheven band naar het hart. „Meneer de Sangoulème „Vergeef me, freule, ik ben onschuldig aan dit binnendringen op vreemd grondgebied roept Nor bert uit, en treedt haastig op haar toe na ir bet mid den. der kamer. „Lenz heelt me in deze kamer gelaten en 'me niet gezegd, dat 't uw boudoir was 1" Ruth glimlachte. „Dat vergrijp is van niet veel beteekenis, meneer de Sangoulème, eu behoeft geen verontschuldiging, mijn oude getrouwe is gewoon, dat goede vrienden ook in dit vertrek ontvangen de andere afdeelingen gunstig voor dit voorstel zijn gestemd en dat later personen en autori teiten bereid zullen zijn, hun noodzakelijken steun te verleenen en de noodige inlichtingen te geven. Schagen. In den avond van 4 dezer werd door het Hollandsch Tooneelgezelsehap onder directie van den heer A. van Lier alhier gegeven het gunstig bekend drama „Gileotto" in 4 bedrijven, vooraf gegaan door een dramatische schets getiteld „Zij wil niet trouwen." Wat de uitvoering betreft, wij kunnen niet anders dan getuigen, dat bet vrij talrijk aanwezige publiek in 't algemeen een genotvollen avond heeft door gebracht. Bovenkarspel. Vrijdagavond werd alhierde rij der winteravond vermakelijkheden gesloten, in het lokaal van den heer C. Best, alwaar door den'heer W. Mensing met zijne leerlingen der zangschool eene openbare les werd gcgevèn. Een vijftiental £ingnummertjes gaven reeds vol doening aan de vele aanwezige ouders en verdere belangstellenden, doch loen ten slotte het zangspel „Het Gouden Gansje'' werd opgevoerd, was ieder overtuigd van de vele moeite en toewijding, welke de heer Mensing zich wel beeft willen getroosten, om met zoo jeugdig personeel eene zoodanige voor stelling te organiseeren. Wel waren ZEd. bemoeiingen een woord vau dank waardig. Moge bet den beer Mensing niet aan bulp en medewerking ontbreken, om meermalen anderen een zoo genoegelijken avond te verschaffen. IJmuiden. - In de maand Februari 1890 zijn op het Noordzeekanaal geschut, door de Noordzee- slnizen Naar zee: 4 fregatten of barken, 4 schoeners, 93 stoomschepen en 245 visscliersvaartuigente zaraen 347 schepen, inhoudende 260.211 M*. Uit zee1 fregat of bark, 2 brikken, 2 schoeners, 97 stoomschepen, 388 visscliersvaartuigen en 1 ander vaartuig, te zamen 441 schepen, inhoudende 249.826 M3. Totaal 788 schepen, inhoudende 510.037 M3, tegen 502.665 Ms in Februari 1889. D >or de Oranjesluizen te Schellingwoude52 radefstoombootei', 481 schroefstoombooten, 1G43 tjalken of pramen, 919 visscliersvaartuigen en 41 andere vaartuigen, te zamen 3136 schepen, tegen 2230 in Februari 1889. Bergen. In eene den 6den gehouden ver gadering van het departement Bergen der Maat schappij tot Nut van t Algemeen trad als spre ker op de heer Ebmeijer van Zaandam. Daar spreker zich reeds ten vorigen jare alhier had doen kennen als iemand, die de macht heeft, zijn gehoor te boeien en eenen aangenamen avond te verschaffen, is het niet te verwonderen, dat de opkomst flink mocht heeten. En wederom gaf spreker het bewijs, voor zijne taak berekend te zijndoor het voordragen van een drietal schet sen van Justus van Maurik Jr. werd den aanwe zigen eene genotvolle avond geschonken. (Alkm. Ct.) worden Gij wacht zeker Anneke Welnu, neem dan plaats en tracht 't voorloopig met mijn gezel schap voor lief te nemen, de dames zullen -spoedig uit de stad terug wezen 1" De jonge zeeman bedankte met een buiging cn antwoordde met doffe stem „lk kwam. om afscheid te nemen, en mijn dienst aan te bieden, indien er soms brieven of pakjes mee te geven waren mar huis!" „Belast gij u ook me', groeten?" vroeg Elzen koningin schalks, terwijl ze het potlood greep en wat aan Anneke's oogen schaduwde, „dan heb ik een heele lading voor u. Vooreerst aan grootmoeder en aan oom den houtvester, verder aan mijn kleinen vent Hans, en als 't niet te onbescheiden is, zou ik er graag een zak met lekkers voor hem bijvoegen vervolgens aan vriend Nimrod, aan de oudeDoortje, die beste, goedhartige koffiepot. Groet allen recht hartelijk, en als gij door liet stille woud gaat, zeg dan aan de eiken en dennen, dat ik ze nog niet vergeten ben, en mocht uw pad over de klaverweide loopen „Welnu? Wat moet ik daar berichten?" „Dat ik ze liefheb en er dag en nacht naar terugverlang Een innige blik trof het gelaat van den jongen man, zij trilde onder den indruk, die haar óp dit oogenblik beheersohte. „Ziet gij reikhalzend naar huis uit En waartoe dan hier gebleven vroeg hij langzaam, richtte zich onwillekeurig op en haalde diep adem. „'t Is nog geen tijii om terug te keeren," ant woordde zij bijna somber, en daarna volgde een oogenblik van zwijgen. Opeens klonk in de gang hét heldere geluid der schel. „Dat zal Anna wezen!" riep Ruth, haastig op staande, „ik zal liaor onmiddellijk hier roepen en zij wendde zich naar.de deur. „Freule Ruth 1" Met opgeheven hand trad Norbert haar in den weg en het jonge meisje sidderde bij den klank zijner stem. Zij bleef staan en zag naar hem op. (Werdt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1