Gemeenteraad van Texel. Zitting van Maandag 10 Maart, des avonds ten 7 uur. Afwezig de heeren Westenberg, C. W. Bakker Jr. en C. Pz. Keijser. De Voorzitter opent de vergadering en de no tulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De Voorzitter doet mededeeling eener missive van den heer C. Pz. Keijser, berichtende dat hij verhinderd is, de vergadering bij te wonen, tevens kennis gevende, dat hij wenscht, dat de Raad een goed besluit moge nemen, omtrent de verbetering der havenverder deelt de Voorzitter mede, dat de heer Westenberg kennis heeft gegeven, datZ.Ed. verhinderd is de vergadering bij te wonen. Ter tafel worden.gebracht twee provinciale bla den, welke na mededeeling voor kennisgeving worden aangenomen. Daarna deelt de Voorzitter mede, dat de heer Dr. M. Stam, een verzoek had ingediend om eervol ontslag uit zijne betrekking als Eiland's geneesheer, doch hedenmorgen verzocht heelt, dat verzoek niet in behandeling te nemen; met in genomenheid werd dat bericht ontvangen. De heer F. Keijser wenscht dat aan den heer Stam namens den Raad geschreven wordt, dat zij met ingenomenheid dit verzoek hebben ontvangen. Dë Voorzitter brengt in behandeling het yer- grooten en verbeteren der haven te Oudeschild, en doet daaromtrent eenige mededeeling, uit de stukken van den heer Ingenieur van den Water staat ontvangen; hieromtrent hebben verschillende besprekingen plaats, en wenscht de heer Fokke Keijser voortéstellen alsnog niet het voorstel van den heer Ingenieur aantenemen, maar uit de Raad eeile commissie te benoemen, om met Z. E. mondeling deze zaak te bespreken en toe- telichten. De heer Koorn en Mets zijn het met den heer Keijser eens. Nadat hieromtrent nog eenige discussien hebben plaats gehad, wordt het voorstel van den heer F. Keijser in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen. Tot leden dier commissie worden benoemd, be nevens het Dagelijksch Bestuur, de heeren Mets, Brouwer en Dros. Niemand méér het woord verlangende, wordt de vergadering gesloten. Texel. Tot nog toe zijn de kievieten niet op ons eiland teruggekeerdsommigen willen daaruit een koud voorjaar en een late lente voor spellen. Enschedé. Jl. Zaterdagnacht zijn alhier in de Koningstraat bij een der wevers, die den ar beid hervat heeft, de ruiten ingeslagen. Uit vrees voor mishandeling, zijn eenige der wevers, die weder begonnen waren te werken, hedenmorgen niet in de fabriek verschenen. De persoon, die Donderdagavond mishandeld is, ligt zwaar ziek te bed, hoewel de toestand niet bedenkelijk is. De schutterij is voor hedenavond weêr onder de wapens geroepen en de politie uit de omlig gende plaatsen bevindt zich nog hier. De ma- réchaussées te Hengeloo en Almeloo staan gereed om op 't eerste bericht per extra trein over te komen. Van gisteren wordt gemeld Op verschillende plaatsen in de stad is thans aangeplakt de volgende proclamatie: De Burgemeester, hoofd van politie. Het ten zeerste betreurende, dat ook bij de werkstakingen van de firma Ter Kuile en Mors man duidelijk is gebleken, dat zij, die gaarne den arbeid zouden willen hervatten, daarin worden weerhouden door bedreigingen hunner .mede-stakers, ja zelfs door mishandelingen en het inslaan van glasruiten hunner woningen dat dientengevolge een beroep op alle goed gezinde arbeiders en andere ingezetenen der ge meente wordt gedaan, om die lieden te steunen, opdat zij onbevreesd kunnen gaan werken en rustig en ongehinderd in hunne woningen ver toeven maakt bekend, dat hij het hun, die zich aan dergelijke verstoring van rust en orde en belem mering van de vrijheid schuldig maken op de strengste wijze zal beletten en hen boven dien strafrechtelijk zal vervolgen Roept derhalve de arbeiders, die werken wil len, toegaat werken, zijt onbevreesd en er zal voor u gewaakt worden. De Burgemeester, T. van der Zee. De socialistische vergadering was jl. Zondag avond vrij talrijk bezocht. De spreker, W. H. Vliegen uit Maastricht, predikte een oorlog tegen de kapitalisten. Later in den avond werden bij één arbeider weder een paar glasruiten verbrijzeld. Hauwert. Bij de gehouden rekening der Nuts- spaarbank alhier .bleek dat in den loop van het jaar 1889 was ingebracht f 141.15. De bijge schreven rente bedroeg f 220.35. Het ingelegd kapitaal beliep een som van f 7195.87 het reser vefonds was f 478.61; deze instelling blijkt alzoo voortdurend aan het doel der oprichters bevorderlijk te zijn. Marine en Leger. Vereeniging tot behandeling van op de Zeemacht betrekking hebbende Onder werpen. Vrijdag jl. had in 't Café „Die Port von Clevc" alhier eene vergadering dezer Vereeniging plaats onder presidium van den Kapitein ter zee D. G. Brand. Op deze vergadering werden de Statuten geheel herzien. Van af 1 Mei 1890 zal de lange naam der Ver eeniging opgehouden hebben te bestaan, en vervan gen zijn door dien van Marine-VereenigingBè- halve gewone en eereleden zal dan de Vereeniging buitengewone leden kunnen tellen. Officieren van het Nederlaudsche- en Nederlandsch- Indische leger zijn gerechtigd tot het buitengewone lidmaatschap. Over het aannemen van andere buitengewone leden, die Nederlanders moeten zijn, beslist het Bestuur. Militairen beneden den rang van officier mogen geen lid wezen. De contributie bedraagt f 5.—^ per jaar, en hiervoor ontvangen de leden, behalve de Versla gen der vergaderingen, het „Marineblad" welk tijdschrift, in den handel, alleen f 4.kost. Het Bestuur is bevoegd tot het uitschrijven van prijs vragen over maritieme onderwerpen. Het regelt de samenstelling der jury en de toe te kennen beloo-. ning en geeft van een en ander kennis aan de leden. Het bekroonde antwoord blijft het eigendom der Vereeniginghet wordt gedrukten aan de leden toegezonden. Nederlandsch e bibliotheken en leesgezelschappen kunnen inteekenen op een vollen jaargang van de Verslagen met het „Marineblad". Personen, die-thans geabonneerd zijn op de Verslagen, worden gerekend buitengewone leden der Vereeniging te zijn» - Zr. Ms. scliroefstoomscbip 4de kl. Sommelsdijk wordt met 1 Mei a. s. in dienst gesteld, met be stemming voor buitenlandschen dienst, en het bevel daarover opgedragen aan den kapt. luit. ter zee G. H. van Steyn. Aan boord van dien bodem worden met gemel- den datum geplaatst de luit. ter zee 1'ste kl. W. P. A. M. Kluit, als 1ste officier; de luits. ter zee W. Houwing, H. ,W. de Joncheere en L. P. de Stoppelaar de olï. van gez. 1ste kl. H. G. J. van Doesburg en de offiicier van admin. 2de kl. II. W. Bauer. Zr. Ms. fregat Everlsen wordt tot oefening van zeomiliciens met den 22sten April n. -sr in dienst gesteld en bet bevel daarover opgedragen aan den kapt. luit. ter zee L. M. L. de Haan. Verder worden met gemelden datum aan boord van dien bodem geplaatst luits. ter zee 1ste kl. K. J. Bal. als 1ste off.; J. W. A. F. Van Maren Bentz v. d. Berg; P. \V. Sachse cn F;-C. V. Zwaanshalsop folio van luit. ter zee 2de'kl. G. F. G. Gobiusop folio van luit. ter zee_lste kl. de luit. ter zee 2de kl. G. A. de Gocq de luits. ter zee 2 de kl. J. .T. Romein, P. JL van Voort- liuysen, Jl. J. Pak, E. W. Pfeiffer en N. C. Bey- nen kapt. der mariniers J. 11. van Wely ;'.de 1ste luits. J. P. A. Termaat, J. M. Ente van Gils en W. G. Venn«*koolde 2de luits. G. K. baron van Ashcck en P. S. Groen; off. van gez. lste^kl. B. N. Bersma off. van admin. 1ste kl C. H. S. Pastor en off. van adtn. 2de kl. L. J. Mouton. De kapt.-luit. ter zee G. H. van Steijn zal, naar wij vernemen, worden belast niet het bevel over Zr. Ms. scliroefstoomscbip 4e kl. Sommelsdijk, dat in de volgende maand te Amsterdam in djenst zal worden gesteld. De off. van gez. bij de zeemacht P. Baarslag, uit Oost-Indic in Nederland teruggekeerd, is op nonactiviteit gesteld. Zr. Ms. instrucliebrikken „Castor" en „Pollux" worden te Amsterdam weder voordeindienststelling gereed gemaakt, ten einde 1 April a. s. met een deel der jongens van het opleidingschip „Admiraal Van Wasseuaer te worden bemand, die daarmede evenals vorige jaren oefeningstochten in de Zui derzee zullen maken. Zr. Ms. stoomriviervaarluig „Merva," komm. de luit. ter zee le kl". jhr. J. C. R, Westpalm van Hoorn van Burgh, liggende te Nijmegen, vangt zijn zomeroefeningen weder aan. Tot het detachement Oostindische militairen, aan boord van het stoomschip Burgemeester Beu uTex, der Maatschappij Nederland, dat hedenmorgen te Amsterdam-verwacht wordt, behoort o, a. de fusilier A. L. Scliierhorn, een der helden, die op deh :6n Mei- 1889, bij de krijgsverrichtingen^ in!'Edi den ouden roem van het Indische- leger weet schitterend handhaafden. De sectie, aangevoerd door den luit. Van B'eusë- kóm, viel onder een overstelpend vuur,' de door talrijke Atjehers bezette loopgraven aan. Geeuïiood! Scliierhorn is de eerste, die de loopgraven- bereikt en zich tusschen de Atjehers werpt, met hen hand gemeen wordt, onmiddellijk gevolgd door zijn vriend J. A. Minkema en zijn chef den luit. Van Beusekom. Na eene heftige worsteling gaat de vijand" op de vlucht met achterlating van 18 dooden, en het succes van den dag was behaald. Ook wij leden verliezen. De dappere fuselier Scliierhorn werd zwaar gewond. Men oordeele. Hij bekwam een klewanghouw tusschen wijsvinger en duim, twee over den rechter voorarm, vijtgelukkig niet diepe kogelwonden in. den rechterschouder en twee kogelwonden in den rechtervoorarm. Hij is dus deerlijk verminkthet leger kon hem niet meer tot zijne dapperen tellen, maar vergeten werd hij daarom niet. Bi halve dc gratificatie is hem een jaarlijksch pensioen van f 400 toegekend. Bij zijn aankomst te Amsterdam wacht deti bra ven soldaat eene aangename verrassing. De tijding, dat Z. M. hem, ter beloómyg voor zijn heldhaftig gedrag, benoemd heeft tot ridder 4c klasse van den Militaire Willemsorde, kon hem vóór zijn vertrek uit Indië niet meer bereiken. Hij hoort die benoeming bij zijn aankomst. Wij roepen hem het welkom in het vaderland toe. Moge hij nog vele jaren in gezondheid zijn welverdiend pensioen en de riddersoldij genieten. Bij koninkl. besluit van 7 dezer is; 1°..de kapi tein J. C. Fabius, van het wapen der artillerie, thans als lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal overeenkomstig het bepaalde hij friint-1°- van art. 38 der wet van "23 Augustus 1S51 (Stantsblad n°. 128) op non-activiteit, i?S activiteit hersteld, en wel, met afwijking'in- zooverre van de formatie, bij den staf van gemeld wapë.ii2°. die kapitein, op zijn verzoek, krachtens punt 5°. van -art. 38 der sub 1°. genoemde wet oprion-aetiviteit gesteld, in afwachting van nadere beschikking met bezwaar der schatkist; een en ander met ingang., van den dag, waarop hij het lidmaatschap der Tweede Kamer zal nederleggen. Naar de „N. R. Ct." verneemt, is de minister van Oorlog voornemens bij eene spoedig in te die nen noodwet te bepalen, dat bij elk der korpsen infanterie een depotbataljon wordt opgericht, waarbij alsdan al dadelijk worden ingedeeld de kapiteins en luitenants voor speciale diensten bij die korpsen. Een en ander zou verband bonden met Tiet niet pasporleeren der lichting van 1S84, die bij die bataljons zou worden ingedeeld. Eene zeer belangrijke proef in het forceeren van eene havenversperring door eene torpedoboot werd dezer dagen bij Roclicster door de officieren der „Vernon" genomen. Eene kreek wérd versperd door een 20 voet langen, drijvenden boom, welke 6 voet breed en van een aantal dwarspalen wae voorzien, waarin de boot beklemd kon raken. De torpedoboot le kl. No. 49, welke voor dat doel versterkt was, werd voor den aanval op den boom besterad. Na eenigen tijd gemanoeuvreerd te hebben voer de boot met eene snelheid van 20 knoo- pen op den boom aan de voorsteven werd, bijna even hoog als de boom boven het water uitstak, opgeheven en de boom door den druk ondergedom peld. Voordat de boom weer boven kwam was de torpedoboot er over heen gegleden. Deze werd nu in het droogdok gebracht, om onderzocht te wor den, waarbij bleek, dat de boot, noch hare schroe ven, iels geleden hadtzelfs was niet een enkele plaat lek geworden of verschoven. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 11 Maart. Sedert jl. Zaterdag kwamen alhier van de groore visscherij binnen de sloepen Saturnus, sch. van Veelen, T i t i a J a c o b a, sch. van Delft, Zeeraanshoop, sch. Viskei, Wisselvalligheid, sch. Rietdijk, Onderneming, sch. Verbruggen, Presto II, sch. Zwartveld, Willem Cornelis, sch. Hor dijk, B a s t i a a n H u i b e r d i 11 a, sch. Koster, en Waakzaamheid, sch. de Waard, gezamenlijk met 950 levende-, 50 doode lengen, 6 heilbotten, 25 beu- en 26 punt rog, 4 ben vleet en 2480 schelv., terwijl |door trekkers 240 tal haring en 1 zalm werden aangevoerd lev. kabelj. gold f 1.45 a f 1.70, doode id. 60 a 95 ct., lev. leng f 2.20 a 3.05, doode id. 1' 1.75 a 2.15, heilbot f 12 a 15.50 per stuk, rog f 13.50 a 18 per ben en 6.60 a 9.20 per punt, vleet f 14 a 16 per ben, schelv. f 41 a 49 't honderd, haring f 2.80 a f 3.40 per tal en de zalm f 20. De Belg. sloep Ca me da, sch. Ketels, besomde aan korvisch f 110 én de kotter H. D. 63, sch. Smit, f 60. Terschelling, 8 Maart. De visscherij leverde deze week slechts 3 manden viscli en ruim 650 balen cockles. Voor die manden werd f 19 gemaakt, doch voor de cockles 80 ct. per baal cn voor de alikruiken f 1.90 tot 2.50. Stormweder belette deze geheele week de visscliers in zee te gaan. Alleen binnenpaling werd veel gevangen, waarvan de prijs van 40 tot 50 ct. bedroeg. Enkhuizen, 9 Maart. Gisteren werd alhier aangevoerd 260 tal haring; prijs aan den afslag f 2.75 a f 3.— per tal. Gedurende de afgeloopen week werd in 't geheel aangebracht 490 tal haring. Hoogste prijs f 5. laagste prijs f 2.75 per tal. Onderwijs en Examens. Texel, 10 Maart. Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch-Onderwijzers-Genootschap heeft de volgende vraagpunten, omtrent het onderwijs in dc beginselen van het handteekenen, aan de leden verzonden en noodigt hun daarbij uit, deze punten in de afdeelingsvergaderingen te bespreken en liet resumc van liet besprokene vóór 1 Mei te zenden aan den beer H. F. de Boer, te Rotterdam 1. Welke strekking moet het teekenonderwijs op de lagere school hebben 2. Van welken aard en van welken omvang be hoort de leerstof van dit onderwijs te zijn 3. In welke klasse behoort het teekenonderwijs aan te vangen en hoe moet de leerstof over de ver schillende klassen verdeeld, worden 4. Van welke hulpmiddelen behoort men z.icli in de verschillende klassen bij dat onderwijs te be dienen 5. Hoeveel tijd behoort er. aan dat onderwijs in de verschillende klassen besteed te worden 6. Kan het teekenonderwijs gegeven worden ook door het personeel der school, of zijn daartoe vak onderwijzers noodig 7. Kan het onderwijs in het natpurteekenen ge geven worden in de gewone lokalen ot zijn daartoe opzettelijk ingerichte vertrekken noodig? 8. Welke der bestaande methoden zijn liet meest geschikt te achten, voor de verschillende trappen van liet teekenonderwijs? Het Hoofdbestuur wenscht het resultaat dezer besprekingen fe gebruiken tot het opmaken van een algemeen overzicht, hetwelk op de Algemeene Ver gadering, dit jaar te Middelburg te houden, aan de orde zal worden gesteld. Volksonderwijs, afd. Zijpe. Vergadering van 3 Maart. Na opening, lezing en goedkeuring der notulen, deelt de Voorzitter mede, dat door het bestuur een adres in zake onderwijswet aan de Eerste Kamer is verzonden. Daarna wordt met algemeene stemmen tot lid van liet bestuur herkozen de vice-secr'etaris M. Rossen. Uit de rekening en verantwoording blijkt, dat de ontvangst f 57.38, de uitgaaf f 42.43eu het batig saldo f 14.94£ bedraagt. Verder is aan de orde „verslag schoolspaarban- ken." De korte stand van zaken is als volgt op 1 Jan. 1890 heeft de spaarbank te St. Maartens brug te Alkmaar belegd en dus te goed f 104.23, Oudesluis f 312, Burgerbrug f 244.45, Schnger- brug f 197.54 en 't Zand f 324.53. I11 de plaats van de heeren G. Nieuwland en A. Schermer, wórden als commissaris gekozen de heeren W. Verkroost cn-G. Vrijburg. Na kennisneming en bespreking van de missive van het hoofdbestuur in zake dc algem. vergade ring, sluit dc Voorzitter de vergadering onder dank zegging aan de aanwezigen voor hunne belangstel ling. Enkhuizen. Door B. en W. dézer gemeente is aan den Raad eene aanbeveling gedaan voor leeraar in de natuur-, schei-, plant- en dierkunde aan de hooge burgerschool aldaar, bestaande uit de heeren S. van Dissel, directeur der zuivel- hoeve te Oudshoorn, A. F. H. Schreinemakers, leeraar aan de kweekschool voor onderwijzers te Leiden, en A. J. Swart, doctorandus in de wis- en natuurkunde te Amsterdam. Middelie. Door den Raad dezer gemeente is het salaris van het hoofd der school met f 2co verhoogd en op f 1000 gebracht. Landbouw en Veeteelt. Vergadering der afd. Zijpe der Holl. Maatsch. van Landbouw, den 3 Maart 1890. Aanwezig 9 leden en 1 gast. Na de lezing der notulèn, wordt de beschrijvings brief Holl. Noorilerkw. aan de orde gesteld en op de meeste daarop voorkomende punten wordt aan den afgevaardigde vrij mandaat gegeven. Tot afgevaardigde naar de vergaderingen in 1890 wordt gekozen deheerJ.Marees. Je.1 c 1 14 11 e; - antwoording van den Penningmeester wordt uitge steld. Het voorstel om afzonderlijke convocatiebiljetten voor de vergad eringen te nemen, wordt met 7 tegen 2 stemmen verworpen. De uitreiking der bekroningen van de Haarl. tentoonstelling kan niet doorgaan door de afwezig heid der bekroonden. Er wordt besloten lid te worden van de vereeni ging „bet Néd. Paardenstamboek." Nadat de heer Koelman verslag heeft uitgebracht van de laatste vergadering van Holl. Noorderkwar tier, wordt de vergadering gesloten. Kerknieuws. Beroepen naar de Chr. Ger. Kerk te Hoorn ds. F. Rispen, pred. te Noordwijk. Rechtszaken. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK ALKMAAR. Behandeling van strafzaken op 4 Maart. H. H., J. N. S., Alkmaar, beleediging, f 8 boete, subs. 4 dagen hecht. J. C. Z., Alkmaar, beschadiging, 3 weken gev. J. K., Alkmaar, diefstal 3 maanden gev. H. B., Alkmaar, diefstal, 5 weken gev. C. V., Alkmaar, diefstal 3 weken gev. A. v. S., Haringkarspel, valsche opgave, vrij gesproken. J. d. W., Hoorn, mishandeling 1 jaaren 4 maanden gev. J. v. E Helder, weerspannigheid, 14 dagen gev. E. v. O., II. H., I-Ielder, diefstal, 1 maand gev. J. S., Helder, wederspannigheid 8 dagen uitgesteld. C. M. C., huisvrouw van A. K., Helder, mis handeling, f 15 boete, subs. 7 dagen hecht. E. d. B., Helder, mishandeling 3 weken gev. G. M., Helder, diefstal enz., 6 maanden gev. en 2 dagen hecht. Tevens werd 1 bedelaar veroordeeld tot een ver blijf van 2 jaar en 8 maanden in eene Rijks-werk inrichting. Jl. Vrijdagmiddag werd door den Zutfenschen schuttersraad uitspraak gedaan in de bekende schut terijzaak. De schuttersraad, wettig en overtuigend bewezen achtende, dat de 43 beklaagden zich hebben schul dig gemaakt aan, „gedrag tegen de ondergeschikt heid, tegenover hun meerdere in rang, kapitein II. Evekink Jr.," door het schrijven van den bekenden brief aan den majoor-commandant, doch in aan merking nemende, dat zich verzachtende omstandig heden voordoen, veroordeelde de onderteekenaren van den bewusten brief, voor zoover zij den rang van schutter bekleeden, tot eene geldboete van f 1 en in de kosten en de overigen, gegradueerden, tot eene geldboete van f 2.50 en in de kosten, alles desnoods door lijfsdwang te verhalen. Zooals men weet, was de eisch f 15 boete voor de schutters en degredatie voor de hoogeren in rang. Uit onze Koloniën. De Gouverneur van Atjeh heeft in de Jav. Ct. de blokkade afgekondigd van de staatjes op de Westkust van Koningspunt tot, aan de Noordelijke grens van Tenom. De off. van gez. dr. Eilerts de 'Haan te Pilima- nan is door een-dollen hond gebeten en zal waar schijnlijk zoo spoedig mogelijk naar Parijs vertrekken om zich daar onder behandeling van Pasteur te stellen. Dezelfde bond bad van te voren een kiiul gebeten, dat aan de gevolgen is overleden. Men schrijft aan de Javabode uit Soekoboemie: Op den 5n dezer werd de heer Munder, admi nistrateur der 14 palen van Soekaboemie geleg'11 onderneming Pasir Telaga Warna, op gruwelijke wijze vermoord. Dc vermoedelijke dader is de Chinees Tun Sing Leng, van beroep kina-enter. In den avond van dien dag omstreeks half 11, kwam bij bij den heer Munder rapporteeren, dat er in de loods gedobbeld werd. Munder gelastte hem de politie te waarschuwen. Kort daarop kwam de Cl i- nees terug met het bericht, dat de politie aanwezig was en verzocht hij den administrateur mede'le gaan om de spelers te vatten. Munder gaf daar aan gehoor en op omstreeks 30 pas van zijn woning gekomen, hoorde het wachtvolk hem klagelijk roepen: baba, ampoenIri plaats van te hulp te komen, sloeg het wachtvolk op de tontong. Spoedig waren er veel mensclien, ook van de naburige onderneming op de been, en vond men bet lijk van den armen Munder vreeselijk verminkt. Hij had met een golok een slag op het hoofd gekregen, waardoor de hersen pan gespleten was; het hoofd was afgehakt en het lichaam was vol diepe wouden. De toedöeng van ■Tan Sing Leng en het heft van zijn golok werden bij het lijk gevonden', maar van den Chinees geen spoor. Men schrijft de oorzaak van den moord aan een geldkwestie toe, die Munder niet dien Chinees had. Deze had f 500 schuld aan de onderneming, en toen hij weder kïnaplanten geënt had eri daarvoor betaling moest ontvangen, bad Munder naar zijn zin te veel ingehouden in mindering van die schuld. Opgedragen het bevel over de Van Galen, aan den kapitein ter zee C. A. le Bron de Vexeln. Eervol ontheven van het tijdelijk bevel over de De Ruijter, de kapt.-luit. ter zee J. J. Stookcr. 'Overgeplnntst als coinm. van de Atjeh op de De Ruijter, de kapt. ter zee J. P. Mercier; van de Van Galen op de Atjeh, de kapt. ter zee J. C. Commijsvan de Van Galen op de Macasser, de luit. ter zee 2e kl. C. L. Temminck Groll, als oudste offic. onder intr. zijner overplaatsing aan boord van de Gcdelivan de Macasser op de Gedeh, de luit. t. zee 2e kl. jhr. H. L. Wichers, onder eervolle ontheffing van de betrekk. van oudsten offic. aan boord van eerstgenoemden bodem van de Van Galen op de Ceram, de luit. t. zee 2e kl. W. H. Nolthenius ouder intrekking zijner over plaatsing aan boord van dc Soerabainvan de Koning der Nederlanden de adelborst der lekl. L. P. W. van der Wal met intrekk. zijner plaatsing op folio van luit. ter zee 2e kl.van de Gedeh op de Soerabaia, de off. van gez. le kl. dr. F. Swart Ahrahamsz; van de Java de off. van gez. le kl. W. Bloakhert; van de Java op de Bali, de off. van gez. 2e kl. dr. B. Snellenvan de Atjeh op de Gedeh, de off. van gez. 2e kl. W. II. C, G.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2