KENNISGEVING. Jumbo Poetspomade Keijzervan de Valk te Soerabaia op de Boni te Bandjermassin, de le machin. G. A. ter Linden; van de Boni op de Valk, de le machin. H. van Zantenvau de Van Galen op de Gedeh, de adel borsten le kl. P. H. D. Schuttevaer en M. Schoo, onder intrekking hunner overplaatsing aan boord van de Atjehvan de Atjeh op de Gedeh, de adel borsten le kl. J, C. Stim, C. Witsen Elias, J. R. van Osselen en M. J. Reijnvaanvan de Atjeh op de De Buijter, de adelborsten le kl. G. J. Knip- horst, P. E. van Mi sschenbroek, F. van Wageningen, jhr. W. C. van Panhuijs en Jhr. C. A. L. v. d. Wijck; van de Bromo op de De Buijter, de luit. ter zee 2e kl. W. P. Dil, onder intrekking zijner overplaatsing aan boord van de Van Galenvan de Van Galen op de Soerabaia, de off. van gez. 2e kl. Y. J. Postma. Buitenland. Engeland. Bij het proces tegen de St. Ja mes' Gazette verklaarde Mackenzie onder eede dat het bestaan van kanker bij Keizer Friedrich eerst 5 Maart 1888 was erkend. Een der Berr lijnsche bladen herinnert nu, dat Mackenzie reeds in Nov. 1887 te San Remo een verklaring tee- kende, waarbij de geneesheeren kanker in den larynx constateerden. Jl. Zaterdag is de marine-begrooting ingediend. De uitgaven bedragen 13.786.600 p. st., of 101.200 p. st. meer dan verleden jaar. Eene nieuwe beweging op het gebied van den arbeid is heden begonnen. Het doel is de uit sluiting dér Joodsche werklieden van de arbeids markt in Eastend. Men zegt dat hij grooten steun vindt bij de bevolking en eene anti-semie- tische strekking heeft. In Engeland dreigt een algemeene s rike in de kolenmiinen. Een gedeelte der mijneigenaars wilde 5 pCt. verhooging toestaan, maar het voor naamste gedeelte wil van geen concessies weten. 13 dtzer, 2 dagen voor den aangewezen datum voor den aanvar.g van de werkstaking, vergade ren de werklieden-comités te Manchester. De werkstakende dokwerkers te Liverpool hiel den jl. Vrijdag, ten getale van meer dan 20.000, een optocht. Alles ging in de volmaaktste orde. Duitschland. De uitslag van de verkie zingen voor den Rijksdag is thans geheel bekend. Wij geven de cijfers met de sterkte der partijen in den vorigen Rijksdag tusschen haakjes, zoodat men de winst of het verlies kan uitrekenen. Conservatieven 90 (120); nat onaal-liberalen 40 (100); vrijzinnigen 70 (32); sociaal-democraten 35 (11); democraten 10 (o); centrum 107 (101); Polen 16 (13); Welfen n (4); Denen 1 (1); Antisemieten 4 (1); Elzassers 13 (14). Het aantal leden bedraagt 397, zood.it de meerderheid om het ronde cijfer te nemen 200 bedraagt. Die meerderheid gaf in de vorige zitting het kartel, d. w. z. de gezamenlijke con servatieven en nationaal-liberalen met hun 220 stemmen. Thans tellen deze heeren slechts 130. Wil de Regeering nu een meerderheid hebben, dan moet zij te biecht komen bij het centrum, dat gewoonlijk zijn hulp zoo duur mogelijk laat betalen om winst te behalen voor 't geen den ultramontanen boven den Staat aan 't harte ligt, de kerk. Twee punten komen in den niéuwen Rijksdag spoedig aan de orde om de geesten te proeven. 1. Een nieuw buitengewoon militair krediet tot uitbreiding van artillerie. Daarvoor zijn 50 batte rijen noodig. In de tweede plaats is er een nieuw crediet noodig voor de Oost-Afrikaansche expeditie. Daarmee komt de koloniale quaestie op 't tapijt. Ook op dit punt staat echter het centrum, al thans de meerderheid der ultramontanen, aan de zijde dei Regeering. Voor Bismarck is er dus nog geen reden om erg bedrukt te zijn over den uitslag der verkiezingen. Men schrijft uit Berlijn Aan elke regeering blijft het overgelaten, hoe veel deskundigen of andere vertegenwoordigers zij naar den conferentie over het arbeidersvraag stuk wil afvaardigen. Er zullen geene besluiten worden genomen maar van de verklaringen der vertegenwoordigers op de gestelde vragen zal een protocol worden opgemaakt, waarvan aan alle regeeringen, die aan de conferentie hebben deel genomen, een afschrift zal worden gezonden, ten behoeve van verdere overweging en besluit. Frankrijk. Jl. Zaterdag is in de Kamer van Afgevaardigden de aangekondigde interpel latie gehouden over de vestiging der Franschen aan de golf van Benin en de maatregelen der regeering tot bescherming der nederzettingen te gen de bevolking van Dahomey. De heer Etienne, onder-secretaris voor koloniën, antwoordde in hoofdzaak het volgendeDe koning van Dahomey betwist onze rechten, wei gert ons beschermheerschap te erkennen en wierp zich met gewapende bende op Porto Novo. Drie compagnien van Senegal werden afgezonden en versloegen de benden van Dahomey. De regee ring heeft tot zoover hare plichten, maar onze genoegdoening is niet volkomen. Wij zouden krachtiger maatregelen moeten nemen, niet om Dahomey te veroveren, maar om der bevolking van dat rijk een heilzame les te geven. Daar voor moet men echter met voldoende middelen optreden. (Toejuiching.) De zes Boulangisten, wier verkiezing was ver nietigd en die herkozen werden, Naquet, Laur eet., werden door de Boulangistische comités op een punch onthaald. Oostenrijk. Jl. Vrijdag heeft de keizer den heer Tisza ten gehoore toegelaten en verklaard dat hij alle mogelijke concessién wil doen, om Tisza op zijn post te handhaven. Hij uitte te vens den wensch, dat de regeeringspartij aan eengesloten mocht blijven als thans. De heer Tisza zou zijne medewerking aan het toekomstig ministerie-Szapary hebben toegezegd. Rusland. Volgens een Reuter-telegram uit Petersburg ontving de Czaar een brief van een vrouw, geteekend Tchebrikova, waarin Z. M. wordt voorspeld dat hem hetzelfde lot wacht als Peter III, Paul I en zijn vader, indien hij zijn reactionaire staatkunde niet wijzigt. De Ministers ontvingen tegelijkertijd ieder een afschrift van dien brief. De politie verdubbelt haar waak zaamheid. Spanje. Vijftienhonderd werklieden bega ven zich gisteren te Madrid naar het Stadhuis, ten einde den burgemeester brood en werk te vragen. De orde werd niet gestoord. Italië. Geheel onverwacht is hier een crisis ontstaan. Bij een interpellatie zeide de afgevaar digde Imbriani, dat de heer Crispi niet eerlijk jegens hem had gehandeld. De voorzitter verzuimde den spreker te ver zoeken zijn woorden terug te nemen en toen verliet Crispi zeer vertoornd de zaal. Rumenie. De Koningin lijdt aan bronchitis. Noord-Amerika. Het blijkt thans uit de bladen, dat de strijd om de plaats waar de we reldtentoonstelling in 1892 zal worden gehouden, heel scherp was. Niet minder dan acht stemmin gen hadden plaats voordat Chicago de meerder heid verkreeg. Venezuela. Uit Caracas wordt aan de „New-York Herald" geseind, dat Palacio tot president dezer Republiek is benoemd. Transvaal. De Regeering heeft een tele gram ontvangen van den Gouverneur der Engel- sche kolonie Natal, waarin de Gouverneur het afkeurt, dat Engelschen hebben deelgenomen aan de ongeregeldheden te Johannesburg eu zijn leedwezen betuigt, dat de Transvaalsche vlag is verscheurd. I De Regeering beschouwt de ongeregeldheden als van geen beteeken is en acht het niet noodig strenge maatregelen te nemen. Dahomey. Een officieel telegram, te Parijs ontvangen, meldt, dat de Fransche troepen te Kotonou jl. Dinsdagmorgen opnieuw door de Dahomeers zijn aangevallen. Deze werden met een verlies van 400 dooden, waaronder vele amazonen, teruggeslagen. De Franschen verloren 9 man,, waarvan 1 Franschman. Zes Franschen te Whydah zijn door de Dahomeers gevangen genomen. Gemengd nieuws. Helder. Door de haringvisschers is jl. Vrij dag op stroom een kist opgevischt, waarin kle dingstukken, lakens en verschillende voorwerpen van geringe waarde. Een en ander is ter be schikking gesteld der strandvonderij. IJmuiden. - Het Engelsche stoomschip „Hardville" is, binnenkomende, tegen de beide ebdeuren gevaren, zoodat op het oogenblik voor de groote vaart niet geschut kan worden. Alkmaar. Weder is door de politie op de botermarkt een monster uit een tijn met 14 koppen boter in beslag genomen, aangevoerd door J. M., van Limmen, en toebehoorende aan G. v. d. H. van hier, onder vermoeden van te zijn kunstboter, zonder dat dit daarop was aan geduid. Haarlem. Tegen een predikant en een of ficier alhier is proces-verbaal opgemaakt| wegens .het niet laten inschrijven, de eerste van zijn zoon, en de tweede van zijn pupil, op de lijsten voor de nationale militie» Men schrijft aan de „N. R. Ct." Nu het bericht der pas ontdekte gruwzame éngêlmakerij te Warschau1 aller harten weer met ontzetting vervult, schijnt het niet te onpas om ook de hand weer eens in eigen boezem te steken, en zich te herinneren wat nog niet vele jaren geleden dr. Verspeyck, inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in deze provincie, omtrent den toe stand op dit gebied in eene openbare vergadering mededeelde, en waarvan het verslag toenmaals «eene rilling door het land" deed gaan'. Bij die rilling is het echter gebleven de toe standen schijnen nog geheel dezelide als in dien tijd. De' statistiek zal moeten uitmaken, of er ver betering is gekomen in de sterfte van jonge kin deren, die toen zoo aanzienlijk was, dat dr. Ver speyck haar niet aan de gewone oorzaken meende Je moeten toeschrijven, maar aan verwaarloozing, zoo niet erger, van de kinderen door de ouders, die, ten gevolge van de begrafenisbussen, waarbij zij hun kroost verzekerd hadden, geldelijk voordeel uit hunnen dood trokken. Bij die gelegenheid wees ik toen reeds op eene mij bekende familie, die het voorrecht had elk jaar den ooievaar een kindje te zien brengen, welke kin dertjes wel niet de traditioneele duizend gulden mede brachten, maar toch zoo spoedig weer heengingen, dat het echtpaar uit een aantal bussen, waarbij zij verzekerd waren, een aardig sommetje ontving, waarvan een deel gebruikt werd om de droevige stemming der ouders op den dag der begrafenis te verdrijven. De liefhebbende moeder was zóó over tuigd, dat hare kinderen niet de noodige levens kracht zouden bezitten, dat zij zelfs niet de geringste maatregelen voor de ontvangst der nieuwe wereld burgertjes had genomen, maar deze eenvoudig in eene ruwe houten pakkist met een weinig stroo neerlegde, waar zij door een simpel dotje in staat gesteld werden hun rampzalig bestaan zoo kort mogelijk te rekken. Doch sedert dien tijd zijn mij dingen bekend ge worden, wanruit blijkt dat er ook heden nog in de zaak geene verbetering of verandering is gekomen. Betrekkelijk weinig tijds geleden moest de dienst meid eener mij bekende familie om zekere redeu onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen. Zij schonk daar het leven aan een kind en bleef er drie weken, waarna zij weder in dienst zou komen bij de familie, waar zij te voren was. Het kind moest echter besteed worden, en het meisje zelf won daaromtrent inlichtingen in en was verheugd toen haar door den portier van het gasthuis een adres van eene vrouw werd opgegeven, waar haar kind eene liefdevolle behandeling zou genieten tegen eenen prijs, die hare krachten niet te boven ging. Ten overvloede werd de toenmalige adsistent-ge- neesheer van het ziekenhuis geraadpleegd en nau welijks had deze den naam der door den portier aanbevolen vrouw geboord, of hij schudde bedenke lijk het hoofd, en zeials de moeder haar kind liefheeft, zal zij het toch zeker daar niet besteden De engelenfabriek moet hier nog in vollen bloei bestaan, ergens in de nabijheid van de Geertekerk, dus wegens den geringen afstand van het zieken huis „een goeden stand." Dikwijls zijn daar verscheidene kinderen tegelijk aanwezighet is er zindelijk, de wormpjes worden er uitstekend behandeld, mnar slechts weinigen bren gen er het leven af. Zij worden niet vermoord, zij sterven uit eigen beweging en de meeste der rampzalige moeders zijn daarmede van een diukken- den last ontheven. Men weet dat alles, men spreekt er zelfs vrij openlijk over, maar er schijnt niets tegen te doen. Alleen zou men, dunkt mij, portiers en andere tus- schenpersonen hunne kleine neven verdiensten toch wel kunnen beletten. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Samatra (s.), van Am-terdam naar Batavia, vertrik 7 Maart van Suez. Kon in vin Emma (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 9 Maart te Suez. Prinses Amalia (»A, vau Amsterdam naar Batavia, passeerde 10 Ma8rt Kaap Roca. Burgemeestor den Tei (s), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 10 Maart 1 ungeness. Elliugton (s.), arriveerde 10 Maart van Warkworth te Nieuwediep. Sundswall, 5 Maart. Ofschoon de winter hit-mie streng was en het ijs gevulgelijk geene buit-ngeiione dikte heeft gekregen, is de heropeuing der scheepvaart toch niet voor het einde van April te verwachten. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) X 5 Windrichting utM. Cs. s 3 en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 9 12 11 w. 16 Kg. 754.2Ö1- 5.90 3.4 -1.6 10 12 zwtz. 36 764.29 f 4.19 2.2 - 2.8 11 8 zwtz. 16 764.34 1 4.14 5.4 t 2.L 11 12 zwtz. 12 766.03 f 5.S3 7.0 11.9 lt 12 12 0.85 0.90 0.94 Weêr-gesteldheid. I dr zee. Ilolwater. Bewilkt, on-t. Betr. regeub. stonna>-ht Benev. helder, wind. g ied w. Hol in zee. Helder, winderig, goedw. Golvmd. 10 Maart. Groot-te winddruk ten 11 uur 30 voormiddag 81 k.g. op de Ma rigting zwtz. Verwachting: Westelijken wind. Marktberichten. Alkmaar, 7 Maart. Aangevoerd 5 stapels kaas, we gende 1.21C KG. kleine kaas f 33 50 en id. middelbare f 28. Alkmaar, 8 Maart. Aangevoerd- 219 nuchtere Kal veren, f 7 a 22, 350 Srhapen, f 20 u 30, 151 magere Var kens, f 16 a 24, 259 Biggen, f 9 a 13. 9 Bokken en Gei ten f 5 a 8, 6 Koeien, f 160 a 225, 5 Paarden, f 75 a 300 alles per stuk. Boter 80 ceut per kop; Kip-eieren f 3.a 3.50, E nd- eicren f 4 per 100 stuks. Hoorn, 8 Maart. Tarwe f 6.50 a 7.75, Gerst f 4.75 a 5, Haver f 3.75 a 4.75, Witte Erwten 9.50 a 11, groene (lil* f 10 a 12. Grauwe dit. f 10.50 a 13. Vale dim f 11 a 14, Bruine Boonen f 7.75 a 9. Karwcizaad f 9.50 a 10 per HL.; 12 Paarden f 70 a 200, 60 Schapen f 25 a 36, 401 lamineren f 23 a 30, 217 Kalveren f 8 a 20, 69 Var kens 1 12 a 26, 2 Zeugen f 30 a 60, 130 biggen f 6 nl2, 30 Kippen f 0.70 a 1 60 per stuk. 1800 Kipeieren f 3 a 3.50 per 100 stuks en 2200 kop Boter f 0.5;0 a 0.55 per kop. Terschelling, 8 Maart. T)e handel in Rundvee betcekend tot nog toe weinig, evenmin nis die in.melk-cha- pen de boeren hebben nog weinig lust om te verknopen, de yaugst van Wilde Eenden euz. is nog zeer goed, terwijl de prijzen, die van 80 en 90 ct. tot f 1.10 loopen, best zijn. Eieren worden wrer duurderze gel len thans een deneieren van f 4 tot 5, eu kip-eieren f 3 50 n 4. Voor boter; waarvan de uitvoer op 't oogenblik gering is, besteedt men f 0.90 tut 1.10. Konijnen g.-lden thans vau 60 tot 80 et. het paar. Amsterdam. 7 Maart. Fijne zaden. Er giugen sheMs kleinigheden tot onveranderde prijzen om. Bruin Mosterdzaad f27 50 n 25.50, Geel id. 19.50 al8, Kanariezaad f 9.75 p.r 100 KG. Knrwei/.aad 1888rf 10,25, id 1889r f 10.50 en Blauw Maondzaad f 12 50 a f 13 per 50 KG. hoolzaid stil. Lijnzaad nagenoeg onveranderd. Amsterdam, 10 Maart. Tarwe op levering hooger; Maart f 194. Mei f 202. Rogge prijshoudend; per 2100 Kg. a. c. z. k. 116 Pd. Petersburger f 15. Rogge per 2100 Kg. op levering on veranderd; Maart f 143, 111, Mei f 14>, 111. Oetober f 137, 138. Koolzaad op 800 Kg. Olie stil. Lijnzaad ouveranderd. Raapolie traag; vliegend per 100 Kg. f 40, 39, 1 Mei f 37 75 1 Sept.-Dec. f 33. 32 75. Lijnolie vnst; vliegend per 109 Kg. f 24,75 1 Maart f 24 371, 24 62*, 1 April-Mei f21.621,24.75, 1 Juni- Aue. f 2175, 1 Sept-Dcc. f 23.87*, 23.75. Raapkoeken f 60 n 65 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8 25 a 12.per 104 stuks. Aangevoerd 587 Runderen, 1ste qnal. 78, 2de qual. 68 en 3de qual. 58 cent per KG.Melk- en Kalfkoeien f 145 a 260 per stuk. 85 nuchtere Kalveren f 7 a 11,232 vette Varkens 48 a 52 cent per KG. Schiedam, 10 Maart. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15.25, Amst. Proef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.60, 3poelinc- Commissie f 1.60. Londen, 10 Maart. Aangevoerd: 215 Runderen, 1000 Schapen en Lammeren. 94 Kalvereu, Zwijnen. Prijzen Runderen 4-4 q 4-6, Schapen en Lammeren 4-9 s 7-0, Kalveren 5-8 a 6-4, Zwijnen - a - Burg ar I ijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Diusdagmiildag. Bevallen M. G. dc Vroom geb. Nierke?, 1). D. Mun- tinga geb. Visser, Z. A. Burgers, geb. Kindt, Z. T. Stoker, geb. Scholder, Z. J. Putters, geb. Thomas, D. A. v. Zweden, geb. Riedeinan, 1). A.-.tÉr Horst, geb. Slok, D. G.de Man, geb. lak, Z. S. Kikkèrt, geb. Krijnen^D. Overleden D. de Beer, 77 j. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis1 Atjeh-medaille. Laatste berichtan. 11 Maart. Helder. Het Café-chantant-gezelschap, dat jl. Zondagavond in „Tivoli" optrad, bestond voornamelijk uit oude bekenden, die we vroeger in gezelschap van de Marokkanen aantroffen. Behalve de vertooning van een paar scènes uit de operette „de Mikado", zagen we dan ook niets nieuws. Daar de aangekondigde tooneelen uit bovengenoemde opérette slechts door drie per sonen en op het zeer gewone tooneel werden opgevoerd, misten zij al het aantrekkelijke, dat dit stuk in zoo hooge mate eigen is. De heer en mevr. van Volen traden als Hollandsche komiekzangers in verschillende bekende stukjes met succès op, terwijl het Fransche tooneelstukje „de Kindermeid" als slotstuk werd gegeven. De zaal, die tamelijk goed bezet was, herbergde een dankbaar publiek, dat herhaaldelijk door luide toejuichingen daarvan blijk gaf. In den afgeloopen nacht is bij de ton van het z.g. „Fransche bankje" (strandpaal 5) gestrand het Duitsche stoomschip „Ascania", kapt. Lignitz, met pijpaarde van Fowey naar Hamburg bestemd. Het schip is spoedig na de stranding lek gewor den en gezonken, zoodat de sleepboot „Hercules", van hier ter assistentie vertrokken, onverrichter zake moest terugkeeren. De uit 13 man bestaande equipage l eeft met een der booten het schip verlaten en is l ehouden op het strand aangekomen. De politie alhier heeft dezer dagen de hand gelegd op een tiental personen, die zich in com plot hadden schuldig gemaakt aan diefstal van verschillende materialen, ten nadeele van de ar tillerie en dc genie. De hoofddader, zekere D. I.,. was in dienst van den aannemer der on derhoudswerken en daardoor in de gelegenheid zich toegang te verschaffen tot de mazijnen, waar uit successievelijk niet minder dan 450 kilo lood, ruim 100 kilo zink, kruiwagens, raamkozijnen enz. werden ontvreemd, terwijl ongeveer 2000 kilo ballastijzer van de bruggen wordt vermist. De dieven hebben zich dus niet met weinig tevreden gesteld Het spoor van de daders werd gevonden door den politieagent Bakker, die, naar andere zaken onderzoek instellende, uit de boeken van ver schillende uitdragers opmerkte dat gedurende den laatsten tijd door één en dezelfde personen eene belangrijke hoeveelheid lood was verkocht, wat hem reeds terstond verdacht voorkwam. Een nader onderzoek bracht spoedig aan het licht dat de politie een goede vangst had gedaan. Blijkens een bij het Departement van Ma rine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroefstoom- schip iste klasse „Atjeh", onder bevel va-i den kapt.-luit. ter zee J. C. Commijs, den 8sten dez»r te Colombo (Ceylon) aangekomen. Aan boord was alles wel. Aan het vergelijkend examen voor klerk bij de directie der marine te Willemsoord, dat Zater dag jl. bij de directie dor Marine te Amsterdam heeft plaats gehad, is door vijftien sollicitanten deelgenomen. Door Z. M. is de lieer N. van den Brand- hof, gouverneur van Cura^ao, onder dankbetui ging voor de diensten, door hem aan den lande bewezen, met ingang van den dag, waarop hij het bestuur aan zijn opvolger zal overgeven, op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekepning van pensioen. Door Z. M. is tot gouverneur van Curaqao be noemd de heer mr. C. A. H. Barge, lid van den Raad van bestuur en voorzitter van het Hof van Justitie in gemelde kolonie. Bij koninklijk besluit is de heer J. van der Struyf, scheeps-bouwkundig en werktuigkundig ingenieur, met ingang van den isten April aan staande benoemd tot adspirant-ingenieur der Marine. •t- Te Driel (Bommelerwaard) zijn de gemoe deren nog niet bedaard, zoodat 'het noodig is geoordeeld, de hulp van militairen in te roepen. Zaterdagmiddag is een detachement infanteristen onder bevel van een luitenant uit 's-Bosch der waarts vertrokken. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben ook nog ongeregeldheden plaats gehad. Londen, 10 Maart. In de Morfan steenko lenmijn te Taibach (Wales) is eene ontploffing ontstaan, terwijl honderden werklieden zich in de mijn bevonden. Alle pogingen worden aange wend om de ongelukkigen te redden. Blijkens een later telegram zijn van de 300 mijnwerkers 160 omgekomen. ADVERTENTIEN. Heden overleed oiize geliefde Zoon I PIETER, in den jeugdigen leeftijd van circa 5 jaren. Jh. DUINKER. B. DUINKER—DOMBURG. Zwammerdam, 7 Maart 1890. - Vorderingen in te zenden VÓLT of uiterlijk 22 Maart a. s. Th. Q. HARDER. Burgemeester en Wethouders der gemeente Anna Paulowna maken bekend, dat de jaar- lijksche aanneming van leerlingen op de openbare lagere scholen in deze gemeente zal plaats hebben den lste April 1890. Ouders of voogden, die hunne kinderen of pupillen op genoemden datum de school wenschen te doen bezoeken, worden uitge- noodigd, daarvan voor 20 Maart e. k. opgave te doen bij het hoofd der school. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt en een bewijs van inenting kunnen overleggen. Anna Paulowna, den 11 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd Th. J. WALLER, Burgemeester, JELLES, Secretaris. de hmtc en goedkoopste der wereld. Alom verkrijgbaar in doozen a 5, en Cents. Cbemiacbe Fabriek ZEVENAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3