Advertentiën een flinke dienstbode, die goed kan koken. ,,'T ALftEMEEN BELANG" I{ATUUpofEij!!! L. I. F. een aankomend Letterzetter. Fatsoenlijke jongens, W. J. BLITZ, Tandarts, Terstond gevraagd, tegen hoog loon: Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JAlUNGr, Weststraat 106, Helder. Voor WILRINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieriugerwaard. Openbare Uitvoering Rederijkerskamer „Phiiotechnie", M. Th. DE HAAS, LIJNKOEKEN, Betaling Jali 1890 f1215 eer-104 state- C. 0. REZELMAN, lsle kwaliteit R0LHAMMEN, ÖE ÜNGE DE Grands Vins de Champagne. EEUIZ I 6ELDERMAKN, a Ay. Koster's Kleinen AVinkel A. KOSTER, Sehagen. DE SCHOENSMEER C. ADRIAANSE, Keizerstraat, Ten Bureele Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij balkTarten. O&dutrouwka&rtsn. Reclamekaarten, Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. a gWtscha p Agentschap der Algemeene Maatschappij van Levens verzekering en Lijfrente te Amsterdam. Agentschap der Brand- Maatschappij, AGENTSCHAP DE SCHIPBREUK ZONDAG 26 JANUARI 1890, aangenomen voer alle COURANTEN en TIJDSCHRIFTEN. De plaatsing geschiedt zonder verhooging en voor opneming in verschillende bladen behoeft slechts één afschrift verstrekt te worden. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Den 15den Maart a. s. hopen onze Üpt geliefde Ouders f§ JAN DE GRAAF Cz. en TRIJNTJE ZWART, hunne I2èjarige Echtvereeniging te herdenken, eerstgenoemde in het 3de, laatstgenoemde in het 4de huwelijk, i Hunne dankbare Kinderen. j Kolhorn, Maart 1890. Den 23 Maart a. s. hopen onze geliefde Ouders HENDRIK LIND en TRIJNTJE BOON, hunne 25jarige Echtvereeniging te j herdenken. j Hunne dankbare Kinderen, i Alkmaar. Receptie: Zondag 16 Maart. Ondertrouwd J. JELLES C. A. ALT ING. Anna Paulowna, Groningen, 5 Maart 1890. Heden overleed onze waarde Vader en Behuwdvader CORNELIS KOSSEN, in den ouderdom van 60 jaar. Anna Paulowna, 6 Maart 1890. Dr. Kossen. Jn. Kossen. P. Kossen. A. Kossen. A. StruifKossen. E. SchoorlKossen Terstond gevraagd: Adres: Bureel dezer Courant. die lust hebben het drukkersvak te leeren, kunnen plaatsing bekomen aan de drukkerij van dit blad. aanvankelijk als loepjongen. Men adresseere zich aan de drukkerij. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169. Amsterdam, is Woensdag 12 Maart te H e 1 <1 e r, Kerk- gracht 47, te consulteeren vonr tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123j uur. Nieuwendijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is iederen Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operatiën en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel „Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in „den Burg" en des Maandags in „de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel „Vrede- Iust" te Schagen. Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensver- zekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. J T VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J P. PORTIELJE, nis tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T DRAIJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Ilclder de Heer O. SWA.VI3NTO. Jlaarlijkschc premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op25jaarf 1.99, op 40 jaar f 311, 30 2.27, 45 B 3.71, - 35 2.64, 50 4.53. Adres: Bureel dezer Courant. BOERBNPL.AATSEKT, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f ÏOOÓ. Polis- en toetredingskosten billijk. der te Wieringerwaard, op Zondag 16 Maart, des avonds 7$ uur, in de zaal van den heer J. BOON. Plaatsen zijn van af heden te bespreken. F.ulrcc 49 Cents. Na afloop BAL. Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den lieer (.voorheen W. C. M. VAM BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn. Merk: BON. Leverancier derSchager Vereeniging. Gehalte minstens 12% vet en 33% eiwit. Prijs: acontant f 12.25 per 104stuks. Verkrijgbaar bij: te WIERINGERWAARD. Bestellingen worden franco tehuis bezorgd. Pas ontvangen: Bankethammetjes, Westfaalsolis Harnmoa, HUTSPOT (kluitjes) en MUISJES-ROOKVLEESCH iaa af lil J. HUBBELING, Kanaalweg. De Commissionairs in Eftecten TE ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlancïsche EFFECTEN, het plaatsen en alHchfijrcii van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. CABINET demi Sec. fl. 3.85 JOCKEY-CLUB Sec. 3.85 GOLD LACK(goüt auglais) Extra Sec 4.30 per 1/1 flesch. Halve flesschen met f 0.25 verhooging per 2/2. In voorraad bij W. JAGER GERLINGS, Firma J. H. ENSCHEDÉ, WIJNHANDELAREN. Haarlem Spaarne 86/2. Helder, Keizerstraat 103. Borlont uit te Sch a g e n. Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Sléchtvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansche Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedsehap, Kaaskleursel en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. VAN overtreft alle andere soorten. (GEEN DOOSJES). De Correspondenten van de Helder sch e- en N i e u w e d i e- p e r Courant worden beleefd uitgenoodigd op de hun bekende conditiën hunne medewerking te verleenen tot het verkrijgen van inteekonaren op bovenstaand werkje. Gaarne zuilen wij hun op aan vraag eenige exemplaren met intee- kenlijst zenden. Het liefdadig doel van deze uitgave zal zeker velen opwekken zich hiervoor eenige moeite te getroosten. De opbrengst wordt na aftrek van de noodzake lijke kosten geheel uitgekeerd. VAN DE van J. m. VA2T BAIaEtTp Helder. Molenplein 162/163. Jk DF^ESKAAR^TEN. Eenvoudig nette en chromolitografische. In verschillende dessins van af 3 cent. 33 4LBQ E.KJES. Prachtig uitgevoerd van af 5 cent. DIPLOMA'S. Op fijn gekleurd carton en artistieke versieringen. GEBOORTEKAARTEN. Het nieuwste op dit gebied met allerliefste teekéningen van kindéren. M EN U Fraai, doelmatig en goedkoop. In verschillende soorten en p r ij z e n. PROGRAMMA'S. Net bewerkt en zeer goedkoop. Chromolithografische met geestige teekeningen. y ERLOVINGSK AAGTEN. In vele soorten en verschillende prijzen. Visitekaartjes. Voorhanden onderstaande soorten: 1°. Gewone, dof carton f 0.70 2°. Glacé-carton0.70 3°. Marmer-glacé-carton in ver schillende kleuren 1. 4°. Ivoor-carton met schuine goud- snede, zeer aan te bevelen voor dames 1.50 Allen in nette étui en met letter naar keuze. 100 enveloppen voor visitekaartjes 0.30. Voor hestellingen huiten de gemeente zende men slechts een kaartje of duidelijk geschreven naam per briefkaart met vermelding, welke j kaartjes men verlangt vergezeld van postwissel. Snelpersdruk van J. II. Van Balen, Helder. nijkstrnnt. Wed. SEVENHUIJSEN. Beëedigd Makelaar, Taxateur van Onroerends Goederen, Houder van publieks vsrkospingen. der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht, van 't Crédit Foncier de Belgique te Brussel enz- opgericht A° 1790, te Amsterdam. der eerste Nederlnndsehe Verzeke ring-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: VAN DE LOCII MOIDART, OP nabij CALLANTSOOG. GEDICHT. Uitgegeven ten voordeele der Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, voor de eene helft, terwijl de andere helft bestemd is voor een ander weldadig doel. Dit werkje bevat 12 pag. en omslag met 2 gravures. PRIJS 25 CENTS. Molenplein 162/163 te elder, WORDEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4