Heeren- en Kinderkleeding, Publieke Verkooping Groote keuze in Zwarte Thibets en zwarte gewerkte STOFFEN. Door vroegen en voordee- ligen inkoop zijn wij in staat gesteld tot zeer lage prijzen te kunnen verkoopen. Meijer Haberman. Japonstoffen, effen en gebrocheerd in de fijnste kleuren met bijpassen de gebloemde zijde. De nieuwste dessins in Japon dril en Colicot in de bekende echte kleuren. Sc Haberman. Ruime sorteering in KAMGAREN en BUKSKING, stoffen voor Pantalons. Goederen op maat worden ten spoedigste afgeleverd, on der guarantie van de nieuwste Coupe, solide en nette af- werking. ïjer IPP** Attentie s. v. p De ondergeteekende bericht, dat hij een Winkel inge richt heeft, uitsluitend ten doel hebbende den verkoop van naast het vorige perceel, KUIPERSTRAAT N°. 14. Daar de ondergeteekende het vorige jaar gecontracteerd heeft met de voornaamste huizen in Nederland en het buitenland, is hij in staat om de GOEDEREN te ver koopen tegen een prijs, die alle concurrentie het hoofd biedt. De opening zal plaats hebben ZATERDAG SS MAART. Aanbevelend, P. MOOLHUIJSEN, Kuiperstraat No. 14. Buitenland. Engeland. Cuninghame Graham vroeg in het Lagerhuis aan de Regeering waarom de socialist Burns niet tot de afgevaardigden naar Berlijn behoorde. (Beweging.) Sis James Fergusson antwoordde dat 't onmo gelijk was alle belanghebbende afzonderlijk te doen vertegenwoordigen, maar als de gedele geerden meerdere hulp noodig achtten zou de Regeering hun aanbevelingen in overweging nemen. Het aantal mijnwerkers, die den arbeid hebben gestaakt, wordt op 250.000 begroot. Men gelooft, dat de patroons concessies zullen doen. Te Nottingham en in eenige andere kleine kolenmijnen hebben de werklieden den arbeid hervat, daar de eigenaars de verlangde loonsver- hooging hebben toegestaan. Duitschland. De bekende aanvoerder der Duitsche Ultramotanen. Windthorst is door Bis- marck in een langdurig onderhoud ontvangen Naar men wil goldt 't de vraag waarvoor het centrum le koop is. Men heeft genoemd den terugkeer der Jezuïten en het overleveren van de lagere school aan de clericalen. Wat het eerste betreft, troosten de nationaal liberalen zich met een gezegde van den Keizer van het vorige jaar. dat de Jezuïten niet terugkomen. Constitutio- neele Vorsten zijn echter noodwendig aan ver andering onderheven. Wat de lagere school be treft, gelooven de nationaal-liberalen niet, dat de conservatieven, althans de meerderheid niet, tot zoo iets zullen meewerken. Wat in de po litiek geschiedt, is echter blijkens de geschiede nis niet aan te geven. Eén ding schijnt zeker, er komt geen nieuwe socialistenwet. Bismarck zou op dit punt hebben toegegeven en Kreuz- zeitung verkondigt zonder blozen, dat de Kei zerlijke sociale brieven en de socialistenwet el kander uitsluiten. En toch waren de conserva tieven in de Rijksdag onlangs voor den streng- sten vorm van de socialistenwet. De „Reichsanzeiger" meldt, dat de minister van Koophandel de gedelegeerden ter conferentie over het arbeidersvraagstuk in de congreszaal van het paleis van den rijkskanselier heeft verwelkomd. De heer Berlepsch, minister van koophandel en nijverheid, werd bij acclamatie tot voorzitter benoemd. Tot plaatsvervangend voorzitter werd gekozen de onderstaatssecretaris Magdeburg. Het bureau bestaat verder uit de heeren dr. Kayser, Duitsche raad van legatiedr. Fuerst, opperberg- raad Dumaire Secretaris der Fransche ambassade, en graaf Arco, Duitsch gezantschapsscretaris. De zittingen zullen dagelijks te n uren worden geo pend. Een goederentrein stortte bij Elberfeld van de viaduct in de rivier de Wupper. Eenige per sonen verloren daarbij het leven. Volgens de Elberfelder Zeitung" liggen 34 waggons onder de brug. De vermisten zijn tot dusver niet gevonden. Beieren. De minister van eeredienst heeft geantwoord op het stuk, ingediend door den kapittel-vicares Kampfj waarin de oud-katholieken worden beschuldigd van verwerping der onfeil- baarheidsleer en ontkenning van dogma's van het Florentijnsche Concilie, betreffende de eer en Ka jurisdrictie-primaat van den Paus. De minister verklaart, dat de oud-katholieken de leer van het Vaticaansche Concilie en andere leer stukken der kerk hebben verwoipen, en dat de Beiersche regeering, ofschoon op het leerstuk van het Vaticaansch Concilie niet formeel het placet verleend hebbende, het toch zijdelings door han- del ngen en besluiten heeft erkend. Aan de oud-katholieke vereeniging is mitsdien medege deeld, dat de oud-katholieken in het bisdom van Munchen niet meer als leden der katholieke kerk worden beschouwd. Oostenrijk. De „Staatscourant" maakt nu melding van het ontslag van het n iiisterie-Tisza. In een brief aan Tisza betuigd Keizer Frans Jozef den afgetreden rainister-pres'dent zijn dank voor de vaderlandsliefde en de scherpzinnigheid, welke hij bij de leiding der buitenlandsche aan gelegenheden betoonde, en spreekt tevens de hoop uit, dat Tisza zich aau de openhare zaak zal blijven wijden. Frankrijk. De President der Republiek heeft te vergeefs alle moeite gedaan om Tirard te bewegen zijn verzoek om ontslag in te trekken. Dat de heer Camot zoo handelde, laat zich hoo- renCamot is persoonlijk zeer bevriend met Tirard, zoo zelfs dat men wel eens heeft gezegd, dat een Tirard-crisis wel een President-crises kon worden. Het ministerie is, blijkens een officieele mede- deeling, aldus samengesteld De Freycinet, mi nister-president en minister van OorlogCon- stans, Binnenlandsche Zaken; Fallières, Justitie en Eeredienst; Ribot, Buitenlandsche Zaken; Rouvier, FinancienBarbey, MarineBourgeois, Onderwijs; Davelle,Landbouw Roche, Handel; Guyot, Openbare WerkenEtienne. Koloniën. Men zegt dat het Boulanger op Jersey begint te vervelen en dat hij van plan is voor de season een huis te Londen te huren. Portugal. Koning Karei ontving jl. Maan- j g een deputatie van studenten, die den Koning kwamen verzoeken den Engelschen Consul te Oporto te ontslaan. De Koning betuigde deD studenten zijn dank voor hun vaderlandslievende gevoelens en voegde er bij, dat hij zijn Regee ring zou aanbevelen een besluit te nemen, waar door de belangen des lands werden behartigd en waarbij te gelijker tijd rekening wordt ge houden met de wenschen der studenten. Gemengd nieuws. Volgens onderstaande in het „N. v. d. D." geplaatste annonce is van den te Haarlem sedert eenigen tijd vermisten luit. kwartiermeester nog niets bekend „Ieder, die eenige aanwijzing kan geven omtrent de verblijfplaats van den sedert den aden Maart jl. uit het garnizoen Haarlem vermisten isten luit.-kwartiermeester H. C. M. Royen, wordt verzocht, in het belang van dien officier, daarvan mededeeling te doen aan den isten luit. C. van Dura, Zijlstraat No. 70 rood, Haarlem." Dit geval herinnert aan dat van den ingenieur Stork, voor eenige jaren vermist en van wien ook nimmer iets vernomen is. -e Windriculing m.M. Cs. S £3 en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 16 12 ozo. 1.4 Kg. 6 747.67|- 12.53 11.2 o.o 17 12 zw. 745.58 -14.72 7.6 2.3 18 8 otn. 0.2 751.24 - 9.06 3.6 0.2 18 12 1IO. 5 750.12-10.18 5.7 0.4 Jl Maandag maakte H. M. de Koningin met het Prinsesje een rijtoer van het Loo naar Deventer. Bij de Teuge werd het rijtuig defect, waarbij echter gelukkig niemand eenig letsel kreeg. De jockeys haalden van den stalhouder Sonnenberg, uit Deventer, een ander rijtuig waarna zij met de vorstelijke personen van de Teuge naar het Loo terugreden. Texel. Jl. Woensdag zijn alhier twee lijken van mannelijke personen aangespoeld, één aan 't Eierlandsche strand en één aan de Koog, naar gissing 28 en 30 jaren oud. De linkerarm van laatstgenoemd lijk was gemerkttwee handen in elkaar geslagen en daarboven de letters A. M. en daar weer boven P. E. G. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Ellington (s.), arriveerde 13 Maart van Nieuwediep te Sunderlnnd. Prinses Amnlia (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 14 Maart van Genua. Prins Frederik (s.), arriveerde 15 Maart van Amsterdam te Batavia. Prinses Marïe (s.), van Batavia naar Am sterdam, vertrok 15 Maart van Padang. Koningin Emma (s.), van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 16 Maart te Genua. Prins Alexander (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 16 Maart Ie Southampton. Weerk. Waarnemingen te Helder Land skeet.) Weersgesteldheid. 0.82 Held., lichtbew., mooiw. 0.S6 Bewolkt, mooiwcer. 0.94 Held., lichtbew., mooiw. 0.88 I Lichibewolkt, mooiweer. Verwachting: Westelijken wind. Toestand de zee. Vlak. weinig golv. 333ste Staatsloterij. Eerstd klasse. No. 16200 f 20.000. No. 14441 f 5000. No. 15968 f 1500. Nos. 3768. 6102, 6964. 8553 ieder f 1000. Nos. 3383, 14602, 17316 ieder f 400 Nos 3123, 8606 ieder f 200. Nos. 1774, 2211, 6825, 16387, 17526 ieder f 100. Prijzen van f 20 6980 9657 12096 14141 6995 9669 12111 14194 7018 9769 12137 14237 7146 9988 12194 14333 7204 10006 12202 14339 7212 10011 12250 14348 7301 10045 12252 14377 7350 10082 12148 14387 7366 10092 12453 14480 7400 10094 12486 14500 7540 10146 12496 14510 7554 10153 12557 14565 7555 10200 12585 14568 7556 10372 12639 14585 7586 10512 12646 14612 684 10571 12688 14719 638 10580 12692 14847 '683 10732 12716 14848 7706 10894 12742 14886 7724 10901 12835 14919 7766 10913 12847 14954 8866 10984 12865 14957 7919 11008 12938 14974 8030 11009 12944 14996 8048 11011 12970 15012 8085 11023 12993 15247 8089 11031 12995 15263 8269 11043 13029 15301 8274 11069 13037 15320 8308 11109 13042 15326 8324 11221 13056 15346 8464 11246 13078 15476 8481 11265 13096 154S0 8801 11340 13103 15518 8819 11341 13212 15573 8845 11346 13369 15677 8853 11394 13416 15750 8896 11407 13420 15812 8918 11444 13439 15829 8930 11523 13441 15849 8943 11552 13503 15898 4375 6600 8982 11567 13509 15916 4378 6644 9005 11057 13577 15920 4464 6656 9007 11725 13670 15939 4482 6710 9153 11783 13676 15892 4507 6743 9160 11852 13703 16034 4510 6747 9162 11877 13725 16245 4570 6755 9216 11902 13808 16276 4630 6771 9245 11960 13809 16325 4676 6813 9261 11999 13820 16330 4741 6843 9443 12018 13881 16385 4748 6869 9608 12041 13953 16386 4771 6889 9626 12076 14109 16395 4783 6911 9643 12083 14120 120 121 159 163 168 218 238 347 348 354 380 432 448 511 564 587 678 745 779 949 962 988 1030 1083 1148 1168 1170 1195 1235 1278 1429 1464 1604 1744 1792 1799 1863 1922 1992 2026 2049 2088 2174 2189 2212 2218 2243 2244 2297 2345 2385 2427 2442 2650 2688 2748 2833 2926 2945 2988 3760 3852 3977 3984 4134 4146 4153 4167 4174 4186 4192 4198 4203 4293 4298 4306 4839 4871 4946 4983 5117 5204 1 5235 1 5245 1 5259 r, 5277 5407 5428 5452 5485 5488 5491 5503 5552 5562 5530 5638 5661 1 5735 5745 5793 1 5953 f 6003 1 6043 i 6072 S 6087 f 60S9 1 6170 1 6186 1 6197 i 6311 6320 i 6323 1 6346 i 6388 1 6498 i 6570 i 6600 t 6644 6656 1 6710 1 6743 6747 6755 6771 6813 5 6843 6869 6889 6911 16464 18150 16473 18218 16495 18234 16528 18236 16611 18285 16629 18286 16628 18312 16698 18347 16707 18430 16718 18451 16765 18457 16811 1,i466 16824 18497 16S28 18525 16837 18535 16992 18574 17015 18615 17024 18627 17045 18728 17113 18779 17123 18780 17158 18933 17169 18988 17192 19025 17195 19045 17211 19205 17220 19236 17251 19267 17270 19332 17304 19364 17314 19401 17359 19429 17361 19522 17379 19631. 17554 19682 17555 19772 17604 19774 17623 19797 j 17634 19881 17641 19944 17656 19949 17660 19980 17696 20151 17772 20267 17793 20280 17843 20333 17872 20458 17903 20511 17994 20600 18025 20628 18061 20721 18082 20836 18141 20858 Verheij, Z. T. Jonker, geb. Visser, Z. P. Buter, geb. Duinker, D. Overleden J. J. van der Hoeven, 2 m. C. van der Meij, 86 j. Marktberichten. Texel, 14 Maart. Ongewasschen wol f0.91 per K.G. Gevischt Zeegras f2 a 3, gemaaid id. f6 a 7 per pak van 100 K.G. Tarwe f6.75 a 7, Gerst f4.25 a 5, Vale Erwten f6. Aardappelen f 2 25 a 3 per II.L. Alkmaar, 14 Maart. Aangevoerd 101 stapels kaas, wegende 32.514 K.G. kleiue f34, Commissie f33 en mid delbare f32. Handel willig. Alkmaar, 15 Maart. Aangevoerd 231 nnchtere Kal veren, f 6 a 20, 292 Schapen, f 24 a 34, 166 magere Var kens, f 18 a 23, 262 Biggen, f 9 a 13, 8 Bokken en Geiten, f 4 a 10, 3 kleine Bokjes, f 0.25 a 0.30, 11 Koeien f150 a 250 en 12 Paarden f 70 a 300 alles per stnk. Boter 70 a 80 cent per kop; Kip-eieren f 3.a 3.50 en Eend-eieren f 3.25 per 100 stuKs. Amsterdam, 14 Maart. Weekbericht. Koolzaad stil. Lijnzaad aanvaukelijk iets flauwer, sloot vast. Raapolie liep op nieuw ongeveer drie kwart gulden in prijs terug. In dadelijk ging niets omop levering daarentegen was de handel begin week vrij levendig. Lijnolie aanvankelijk iets gemakkelijker, sloot met flioken kooplust, voornamelijk voor spoedige levering in willige stemming en ruim een halve gulden hooger bij vorige week Schiedam, 17 Maart. Moutwijn f 9.—, Jenever f 14.50, Amst. Proef f 15.75, Spoeling-Beurs f 1.50, Spoeling- Commissie f 1.30. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau 11 gouden horloge, 1 belastingpcnning. Laatste berichten. 18 Maart. Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroef stoomschip iste kl. „Tromp", onder bevel van den kapt. ter zee K. A. Stakman Bossc, den isden dezer van Curafao naar Nederland vertrokken. Door de Bergings-maatschappij te Maassluis (directeur de heer Dirkzwager) is aangenomen het bij paal 5 gestrande stoomschip „Ascania" te ligten en vlot te brengen. Met de werkzaam heden daartoe werd reeds jl. Zaterdag aange vangen en deze waren gisteren zoover gevorderd, dat het schip in diep water kon worden gesleept. Men mocht er evenwel niet in slagen het over de buitenbank te krijgen, waarvoor thans hoog water wordt afgewacht. Drie sleepbooten bevinden zich op de strandingsplaats. Later bericht. De „Ascania" is vlot en hier binnengebracht. De vischaanvoer was gisteren alhier buiten gewoon belangrijk. Niet minder dan 20 sloepen, van de groote visscherij binnengekomen, brachten gelijktijdig hun vangst aan de markt, die daar door van duizenden kabeljauwen, roggen en schelvissehen en eene aanzienlijke partij leng en vleet werd voorzien. Dat deze ruime aanvoer niet zonder invloed bleef op de prijzen, laat zich wel begrijpen. (Zie verder onder de rubriek visscherij). De laatste der zes Volksbijeenkomsten in dit seizoen, gisterenavond in Ti vol i alhier ge houden, werd als gewoonlijk door een talrijk publiek bezocht. Als sprekers traden op de heeren C. D. Zurmuhlen, J. C. Constandse en F. J. Bargerbos, eerstgenoemde met eene schoone im provisatie. waarin menige nuttige les werd ten beste gegeven, de beide laatsten respectievelijk met „Het vrijblljet" en „Reint de taartenvreter," welke stukjes de lachspieren der aanwezigen herhaaldelijk in beweging brachten. De Onder- officiers-vereeniging „Vaderland en Oranje" voerde ten slotte op „De Loteling," blijspel met zang van J. W. Greeven. Aan het einde der bijeenkomst bracht de Voorzitter van Volksbijeenkoinsten, de heer Mooij, een woord van dank aan allen, die de vereeniging dezen winter hebben gesteund. Bij Kon. besluit is benoemd tot burge meester van Broek in Waterland, J. Rems, secretaris dier gemeente. Berlijn, 17 Maart. Volgens gerucht is het verzoek om ontslag van Prins Bismarck aange nomen, doch dat van zijn zoon Herbert gewei- gerd. Dit gerucht heeft zich bevestigd en is thans een feit. Als eventueele opvolgers noemt men Caprivi, Puttkammer en Miquel. Berlijn, 17 Maart. Tengevolge van een gasontploffing is hedenavond een gedeelte van de nieuwe Kaiser-Wilhelmbrug ingestort, waarbij verscheidene personen moeten gekwetst zijn. Bijzonderheden ontbreken nog. ADVERTENTIEN. Jg! Den 23 Maart a. s. hopen onze -fö geliefde Ouders: S. KONING en NEELTJE Z WAKMAN, j f|j hunne 25jarige Echtvereeniging te j herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Anna Panlowna, Maart 1800. Geboren: IJ3E LUCAS, zoon van F. DE VRIES en A. DE VRIES—VERHEIJ. II e 1 d e r, 18 Maart 1890. Bevallen van eene Dochter C. G. OETELMANSBOOGMANS. II e 1 d e r, 16 Maart 1800. Heden overleed, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten d?r stervenden, in den gezegende» ouderdom van bijna 87 jaar, onze dierbare Vader, de Heer CASPER VAN DER MEIJ. Namens dé Familie, CORNS. VAN DER MEIJ. Nieuwediep, 16 Maart. 1800. Voor de vele en hartelijke bewijzen Aan deelneming bij liet overlijden van onzen broeder Dr. F. G. J. VOGELPOEL, te Soerabaia, betuigen wij onzen Avelgemeenden dank. LEIDEN, 17 Maart '00. Namens de Familie, A. VOGELPOEL. op ZATERDAG 22 HAART 1890, 's morgens 11 uur, in den stal van de Weduwe E. DE GROOT, aan den Dijk, te Alkmaar, van: 110 prachtige allen gedekt door een gekruisten ram. Te zien op den dag van den verkoop, van af 's morgens 9 uur. J. G. KLEIN, Deurwaarder. ONTVANGEN: eene zeer groote keuze in alsmede zeer fijne Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen M. Appel, geb. van Til, Z. C. P. Sweering, geb. Bras, Z. C, Lak, geb. Muller, Z. J. Furst, geb. Bijl, D. C. G. Oetelmans, geb. Boogmans. D. A. de Vries, geb.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3