stigen uitslag Let aanvullingsexamen zeilvaart aflegde. Voor de groote zeilvaartals eerste stuurman B. Kuiper, als tweede stuurman R. Teensma, H. Hos seling en H. W. A. Post, als derde stuurman J. Leeuw, N. Klaassens en S. Schippers. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 23 Maart, nam. 1.30, Schagerbrug, ds. Pareau (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 23 Maart, voorm. 9.30, Burgtrbrug, ds. Pareau. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 23 Maart, voorm. 9 u., te St.Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 23 Maart, v.m. 9! uur, te Eenigenburg, ds. Zegt rs, pred. te Koedijk. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 23 Maart, voorm. 9.30, Oudesluis, ds. van Calcar (Avondmaal). Noord- en Zuidzijpe. 23 Maart ds. Pareau, Schagerbr. nam., Bur- gerbrug voorm. 30 Maart ds. Bron, Oudesluis voorm., Sint- Maartensbrug nam. Huisduinen. 23 Maart ds. Pommezijn, voorm. Wielingen. 23 Maart ds. Fetter, d. O. voorm. H. nam. 30'Maart ds. te Gempt, W. voorm., d. O. nam. Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. Zit ting van 18 Maart. C. S. huisvrouw van P. d. II., Alkmaar, bede larij, vrijgesproken. P. W., Alkmaar, diefstal, 7 dagen gev. H. N. R., Alkmaar, huisvredebreuk, f 3 boete, subs. 1 dag hecht. J. B. Ez., Egmond aan zee, beleediging, 14 dagen gevangenis. J. v. B., Hoorn, diefstal, 4 maanden gev. R. A., Grootebroek, als boven, 1 jaar gev. J. S., Helder, mishandeling, 6 weken gev. G. F. E., zonder vaste woonplaats, bedelarij, 2 dagen hecht, en 3 jaar opzending naar een bede laarsgesticht. Buitenland. Duitschland. Wat men nimmer mogelijk had geacht, noch in- noch buiten dit land, is toch bewaarheid gewordenhet aftreden van Prins Bismarck niet alleen als Pruisisch minister president, maar ook als Rijkskanselier. Maandag middag verspreidde zich echter te Berlijn het gerucht, dat Bismarck met 1 April, wanneer hij 75 jaar wordt, van al zijne betrekkingen zal worden ontslagen, en wel omdat het verschil van meening tusschen den Keizer en hem blijkt te groot te zijn om samenwerking mogelijk te achten. Wij behoeven nauwelijks op te merken, zegt „het Vad.", van hoeveel gewicht het feit is. Neemt Bismarck zijn afscheid, dan treedt in Duitschland allerwege onzekerheid op, want de jonge Keizer is niet de man om een vaste hand te hebben. Volgens berichten uit Parijs, vreest men daar in eenige kringen, dat door het aftreden van Bismarck de Europeesche vrede wordt bedreigd. De „Daily News" acht het onmogelijk, zich rekenschap te geven van al de gevolgen van Bismarck's aftreden. De „Standard" oordeelt het onvermijdelijk, dat de Keizer de buitenlandsche politiek van Bismarck onveranderd handhave. Doch (zegt het blad) er is een Bismarck noodig, om de plannen van een Bismarck uit te voeren. Geene natie heeft zich over zijn aftreden te verheugen want Bismarck is de bemiddelende kracht ge weest, die eene steeds dreigende botsing tusschen onsamenhangende bestanddeelen belette. De vrede zal ook nu wel voortdurendoch het zal moeielijker vallen, hem te bewaren. In de Maandag dooi de arbeids-conferentie gekozen commissien zijn benoemd voor Luxem burg iste commiss. Brasseur, 2de coram, dezelfde; voor Nederland iste comm. Snijder van Wisse- kerke en Struve2de comm. van der Hoeven en Struve3de comm. v. d. Hoeven en Snijder van Wissekerke. Het verdient opmerking, dat Bismarck Dins dag de bijeenkomst van de commissie der arbeid- conferentie bijwoonde. De kanselier hield eene toespraak en noodigde alle leden gisteren bij zich ter maaltijd. In de werkplaatsen voor de artillerie is bij aanplakking het besluit des Keizers medegedeeld, waarbij de werklieden worden uitgenoodigd 10 gemachtigden te kiezen, die met den waarne- menden directeur der inrichting, majoor Becker, zullen onderhandelen over het regelen van den werktijd en het opzeggen van de contracten aan weerskanten. Alle generaals, die een legercorps coraman- dceren, zijn te Berlijn aangekomen en hadden een bijeenkomst met den Keizer. Volgens het eene blad diende deze conferentie tot het bespreken van de houding der bevelvoerende generaals ten opzichte van de werkstakingen, met het oog op mogelijke verstoring der openbare orde. Volgens andere tot beraadslaging over de eventueele uit breiding van het leger. Deze bijeenkomst was reeds voor eenige dagen belegd. Engeland. De werkstaking aan de dokken te Liverpool neemt een ernstiger karakter aan. Jl. Maandagavond hadden straatgevechten met de versterkte politiemacht plaats. Dientengevolge zijn er troepen heengezonden. Er wordt gevreesd voor bloedige botsingen, dewijl de werkstakers van vuurwapenen voorzien zijn, alsook voor brandstichting, om welke reden de dienst der brandwacht is uitgebreid. Frankrijk. In de Kamer las Freycinet de verklaring van het nieuwe Ministerie voor. Het Kabinet verklaart de verantwoordelijkheid van zijn optreden levendig te beseffen en zal zijn gedrag regelen naar de wenschen door het land bij de laatste verkiezingen uitgesproken. De Regeering zal de Republikeinsche instellingen krachtig verdedigen en roept alle Republikeinsche fracties te hulp om een macht te vormen, die de Republiek op een breeden verdraagzamen grond slag zal vestigen. Het land heeft den wensch te kennen gege ven bij het eindigen van de handelstractaten de wetgeving op de inkomende rechten te herzien, ten einde bij de vernieuwing der nationalen landbouw en de industrie beter te beschermen. De Regeering zal voor de verbetering van het lot der arbeiders zorgzaam werken en de hulp verleenen en onderlinge voorzorg verbeteren. Indien wij dit programma ten uitvoer brengen, zult gij ons optreden niet veroordeelen. Wij zullen de wetten in Frankrijk doen uitvoeren en Frankrijk door het buitenland doen eerbiedigen. Ncord-Amerika. Te Indianopolis brandde jl. Maandag een groot boekenmagazijn geheel af; en werden 13 brandweermannen gedood en 19 gewond, meest doodelijk. De geldelijke schade is 125,000 dollars. Gemengd nieuws. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande annonce, waarbij het optreden van prof. Verbeek te dezer plaatse wordt aangekon- dïgd. Het „Hbl." schreef over hem indertijd o. a. het volgende De internationale goochelarij van den heer Verbeek is onschuldiger en veel vermakelijker. Wij hebben hem eens te Londen zien werken en vonden hem toen een veel handiger goochelaar dan miss Fay. Wat hij doet, is zeer geschikt om een huivering van ontzag voor het onzienlijke te geven aan lieden, die gaarne in spiritistische wonderen iets bovennatuurlijks zien omdat ze toch in iets willen gelooven. Wat de heer Verbeek weet te doen, doet hij niet in een kastje achter groene gordijnen, maar hij gaat tusschen de menschen in het volle gas licht; hij bedriegt hun oog en misleidt hun waarnemingsvermogen vlak voor hen staande „Fingerfeitigkeit ist kein Hexerei" hoorden wij eens een Duitsch goochelaar zeggen. Omtrent het ongeval jl. Zondag aan H. M. de Koningin overkomen, schrijft men nogH. M. en de Prinses zijn niet niet het rijtuig van den heer Sonnenberg van de Teuge naar 't Loo teruggekeerd. Een smid, bij wien de vorstelijke personen vertoefden, in den tijd dat de jockey naar Deventer reed, herstelde nl. het rijtuig van H. M., zoodat H. M. daarmede naar 'tLookon terugkeeren. De Eiffeltoren te Parijs, die sedert Novem ber gesloten was, zal 30 Maart weer voor het publiek worden geopend. De verschillende ver diepingen zijn een beetje verfraaid en de prijzen zullen lager zijn dan in den tentoonstellingstijd. Stoomvaart en Scheepstijdingen. PI 11111 s, knpt. Christianscu, lag 14 Maart te Fredcriks- stnd zeilklaar naar Purnierend. Junior, kapt, Anderseu, arriveerde 19 Maart van Frc- deriksstad te Nienwediep. Koningin Emma (s), van Bntavia naar Amsterdam, vertrok 17 Maart van Genua. Prins Al ex ander (s.), van Amsterdam naar Bata via, vertrok 19 Maart van Southampton. Verwacht wordende passagiers per „Koningin Emjna", van Batavia naar Amsterdam: Luit. ter zee 2de kl. M. C. van Hall, coutr. 2de kl J. II. J Sigal, de heer M. J. IJzerman en echtg., J. C. Ege- ling en echtg., jougeh. de Bruijn Prince, mej. Warusinck. ass-res L. C. II. Frnenkel, cehtg en 3 kind., referendaris B. O. W. C. J. H. Birgon van Oztulusihowski en e.-htg, iuspect. geneesk. dieust dr. F. J. Coruelissen, wed. Pernitcch en 3 kind., de heeren J. en F. Platte, benevens Zr. Ms. troepen en schcpeliugen. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) -e a Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 19 20 20 12 8 12 zotz. zzo. 7. Kg. 13. 20. 745.22!- 16.08 744.63 - 15.67 746.03j- 14.27 4.6 42 5.6 -0.7 T 0.8 f 0.2 T Uren. Voclitigh. procent. Weêrsgesteldheid. Toestand van de zee. 16 17 18 18 12 12 8 12 0.98 0.88 0.81 Mist., vocht,, wind., gocdw. Digi bewolkt, wind, buiig. Diehibewolkl, onstuimig weinig golv. Golvend. IIol in zee. Verwachting: Zuiden wind. 333ste Staatsloterij. Eerst8 klasse. No. 9828 f 2000. No 12666 f 1500. No. 1677 1791 1820 1827 1960 2125 2228 2309 2326 2395 2451 2503 2530 2548 2583 2607 2610 2623 2638 2631 2700 2749 2763 2(82 2790 4886 4425 4-474 4484 4512 4573 4597 4599 4606 4633 4649 4658 4659 4707 4799 4814 4S65 4922 4925 4931 4949 4965 5003 8059 5112 6472 6481 6497 6539 6626 6703 6741 6750 6801 C826 6932 0951 6963 09,6 7019 7020 7022 7025 7057 7063 7074 7126 7174 7185 7221 8450 8497 8519 8542 8600 8630 8718 8774 8770 8829 8851 8378 8904 8919 8955 8968 8989 9001 9079 9109 9121 9160 9182 9311 9380 11082 13315 11140 13336 11167 13405 11271 13455 11281 13493 11339 13599 11510 13(590 11597 13796 11001 13848 11010 13854 11717 13876 11828 13903 11881 13931 11880 14081 11926 14215 11938 14266 11971 14352 II984 14370 12003 11373 12012 14434 12032 14401 12057*14464 12101 14492 12106 14505 12120 14506 15675 15691 15743 15879 15918 16020 16023 160 43 160 47 16111 16127 16180 16224 16298 16374 16424 16455 16504 16527 1G547 16558 16560 16648 16653 16665 17811 19576 17839 19629 17845 19041 17877 1964.2 17963 19848 17968 20049 17997 20054 18021 20112 18043 20190 18044 20317 18095 20332 18140 20345 18160 20350 18186 20469 18244 20560 18276 20623 18278 20053 18280 20671 18282 20675 18373 20704 18374 20709 18637 20771 18722 20840 18775 20S93 18785 20928 145G6 en 1-5252 ieder f 100. Prijzen va f 20 7 2044 4163 6067 8936 11073 13620 16211 18559 18 2059 4316 6693 8939 11124 13628 16219 18612 68 2078 4497 6871 8949 11146 13669 16240 18648 149 2082 4531 7049 8961 11181 13675 1628S 18659 233 2139 4657 7050 8969 11183 13772 16289 18796 261 2165 4661 7061 9036 1124S 13791 16304 18869 264 2262 4696 7081 9041 11319 13826 16384 18917 288 2275 4755 7082 9051 11415 13836 16521 18951 306 2281 4824 7106 9154 11553 13864 16552 19013 328 2306 4863 7110 9191 11559 13896 16567 19021 408 2314 4877 7156 9228 11606 14051 16635 19022 435 2406 4884 7159 9269 11629 14067 16642 19104 470 2118 4933 7266 9339 11636 14117 16774 19210 502 2433 4964 7325 9153 11678 14112 16817 19211 543 2440 4966 7341 9470 11694 11231 16867 19274 569 2476 4974 7342 9538 11721 14242 16908 19287 609 2485 5008 7376 9563 11755 14420 16923 19308 613 2533 5013 7499 9688 11774 14137 16930 19327 618 2563 5031 7421 9708 11791 14571 lö°4S 19350 620 2637 5069 7456 9839 11796 14616 16959 19433 667 2690 5073 7t79 9915 11859 146 iO 16977 19440 717 2716 5083 75S5 9926 11906 14661 17053 19152 737 2815 5134 7607 9966 11910 14735 17088 19569 783 2853 5143 7669 9979 12056 14752 17116 19592 792 2900 5188 7692 10020 12079 14787 17119 19661 852 3003 5239 7702 10025 12165 14837 17149 19697 835 3014 5261 7715 10028 12188 14S74 17147 19708 906 3149 5276 7733 10048 12197 15017 17179 19749 922 3154 5417 7930 10126 122 tl 15051 17180 19791 977 3237 5470 7964 10176 12244 15077 1721'.) 19803 1024 3294 5 .02 7994 10204 1233 4 15085 17340 19809 1040 3310 5621 7998 10230 12509 15159 17485 19816 1190 3373 5653 8007 10277 12545 15183 17486 19982 1192 3389 5674 8020 10327 12578 15253 17529 20000 1194 3390 5742 S05S 10411 12664 15295 17562 20001 12S3 3427 5747 8081 10443 12678 15309 17606 20028 1314 3446 5791 8108 10447 12706 15370 17614 20059 1341 3464 5855 8117 10537 12770 154.-1 17768 20085 1344 3774 5875 8218 10563 12828 15439 17673 20094 1353 3547 5924 8242 10576 12864 15508 17697 20235 1379 3614 5936 8247 10019 12872 15566 17706 20254 1395 3629 6018 8271 10650 13063 15674 17785 20274 1483 3648 6029 8273 10657 13093 15752 17849 20423 1502 3706 6058 8364 10684 13089 15790 17883 20435 1506 3752 6060 8372 10775 13104 15797 18033 20450 1538 3812 6090 8403 10904 13188 15834 18035 20587 1574 3815 6145 8525 10907 13225 15852 18101 20702 1627 3853 6229 8567 10910 132S0 15975 18266 20703 1678 3908 6241 8731 10911 13343 16010 18299 20707 1748 3914 6252 8759 10976 13402 16032 18340 20708 Uó2 4035 6477 8777 10911 13517 16037 18414 20756 1949 4087 6493 8807 11000 13531 16153 18488 20809 1963 4090 6518 8841 11007 13556 16172 18515 20944 1982 4109 0591 8922 11072 13571 16207 18546 20946 2018 4130 6643 2799 f 400. No. #792 f 200. No. 2528 f 100. Prijzen vnn f 20 43 2896 5132 7222 9390 12138 14539 16696 18840 94 2918 5206 7358 9477 12254 14574 16732 18860 114 2983 5257 7385 9494 12258 14717 16737 18887 287 3027 5322 7398 9568 12310 14727 16785 18918 326 3034 5325 7405 9703 12311 14855 16804 18929 334 3084 5377 7417 9735 12423 14857 16808 18939 451 3099 5400 7419 9865 12424 14887 16851 18945 476 3115 5421 7438 9866 12-32 15013 16852 18982 531 3145 5498 7465 9877 12444 15014 16909 19014 563 3148 5520 7476 9896 12445 15090 16957 19020 611 3205 5570 7517 9924 12463 15094 16996 19032 615 3214 5575 7558 10002 12495 15098 17006 19063 647 3226 5651 7631 10062 12518 15106 17062 19094 689 3240 5686 7036 10083 12565 15133 17078 19126 713 3328 5699 7870 10088 12575 15160 17141 19169 719 33S8 5707 7878 10178 12661 15183 17160 19177 865 3400 5720 7880 10259 12745 15194 17279 19178 890 3439 5813 "955 10402 12763 15215 17300 19188 915 3540 5842 7959 10522 12785 15231 17310 19199 936 3586 5867 7961 10566 12803 15283 17326 19227 942 3595 5870 7981 10760 12884 15287 17467 19228 985 3672 5887 8059 10867 12931 15390 17621 19245 1081 3689 5908 8110 10912 12946 15405 17631 19247 1088 3779 5914 8186 10922 12997 15436 17654 19255 1114 3898 5915 8187 10924 13126 15493 17699 19280 1186 3931 5928 8208 10930 13181 15521 17728 19301 1248 3936 5965 8314 10946 13197 15553 17745 19344 1305 4178 6066 8407 10968 13247 15587 17761 19367 1460 4376 6155 8419 11044 13252 15630 17781 19398 1674 4379 6163 8446 11046 13285 15667 17804 19516 Marktberichten. Texel, 16 Maart. Koeboter 60 cent per half KG. Kip-eieren f 2.75 a 3.per 100 stuks. De verzending be droeg ougeveer 15000 stuks. Hooi f 14 per 500 KG. Wilde Eenden f 1 per stuk. Paardcnhuidtu f 8 a 9. Schapenhuiden f 2.a 2.50 en Lamshniden f 1.25 a 1.75 per stuk. SCIIAGEN, 20 Maart. Bokk. en Geit. f a 28 mag. Varkens. 16 a 20 20 Biggen 10 a 13 10 Kippen c. 50 a 100 Eenden a Boter p. kop 65 a 75 Kaas p. kilogr. 20 a 30 Kip-eierenp. 100 250 a 375 E.-eieren 310 a 315 16 Paarden f 45 n 245 2 Stieren. 145 a 185 16 Geldckoeien 160 a 260 24 Kalf koeien 150 a 280 8 Vaarzen „f120 a 190 Hokkel.a 19S n. Knlveren 5 a 18 362 Schapen 16 «33.50 Lammeren a Alkmaar, 17 Maart. Aangevoerd 72 vctle Kalveren, f 40 a 102, 80 nuchiere dito, f 6 a 20, 2 Schap.ru f 8 a f 20, 53 magere Varkens, f 18 n 22, 5 Koeien, f 190 n 275 per stuk, vette Varkens 42 a 54 cent per KG. Purmerend, 18 Maart. Aangevoerd 31 stapels kleine Kans, f 33 per 50 KG.; 1377 KG. Uoter, Grasboter fl.05 a 1.10 per KG., Kip-eieren f 2.50 a 3.Eend-ciercn f 3.25 per 100 stuks. 248 Bunderen Kalf- en Geldckoeien duur, vette prijshou dend. handel matig; 4 Stieren; 16 Paarden; 96 vette Kal - vereu f 0 90 n 1.10 per KG., vlug; 052 nuchiere dito f 6 a 29, vlug; 67 vette Varkeus 40 n 54 cent per KG vlug; 155 magere dito f 15 n 35, matig; 228 Biggen f 9 a 13, matig; 1120 Schapen, handel vlug, de prijzen waren hooger. Haarlem, 19 Maart. Koeien f 100 a 190, vette Schapen f26 a 28, nuchtere Kalveren f7 a 11, uilen per stuk; 6 stapels kaas, prijzen f29. Schiedam, 19 Maart. Moutwijn f 9.Jenever f 14.50, Amst. Proef f 15.75, Spocliug-Be.nrs f 1.50, Spoeling- Commissie f 1.30. Londen, 17 Maart. Aangevoerd; 2000 Eunderen, 8000 Schapen en Lammeren. 290 Kalveren, 50 Zwijnen. PrijzenBunderen 2-4 a 5-0, Schapen en Lammeren 4-9 a 7-0, Kalveren 3-9 a 6-8, Zwijnen 2-4 a 4-2. Burgerlijke Stand van: Helder, vau Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Gehuwd: W. F. Wien hoven en N. Dienaar. P. Bizcl en A. de Groot. P. M. 1'Istclle en F. Schoon. Bevallen: M. F. C. Nobels, geb. Visker, D. Zijpe, van 7 tot 14 Maart. GehuwdP. Utt en K. Bood. J. de Leeuw en H. Verkroost. GeborenJacob, z. v. P. Breed en M. Zeeman. Jan, z. v. A. Mnntjewerf en G. Zwaan. Johannes Audrens, z. v. G. de W it cn B. Bos. Dirk, z v. C. Jonker enK.de Wit. Overlcdcu: G. de Groen, 6 j. Warder, van 1 tot 18 Maart. GehuwdO. van Ammers en wed. Beets-Berk. Gehoreu Jacoh, z. v. J. Haan en S. Westcr. Laatste berichten. 2 o Maart. Naar wij vernemen zal den kapt.-luit. ter zee P. M. W. T. Kraijenhoff van de Leur om 'ge zondheidsredenen een verlof van drie maanden worden verleend, terwijl deze hoofd-officier als dan als commandant van Zr. Ms. instructieschip „Aruba" tijdelijk zou worden vervangen door den luit. ter zee ie kl. W. E. Hazenberg. Het gestrande stoomschip „Ascania" is," gelijk wij in ons vorig nummer kortelijk konden melden, j.1. Dinsdag met hoog water vlotgesleept en zwaar lek alhier binnengebracht. Tengevolge van het onklaar raken dèrpomp- werktuigen is het stoomschip later achter in de haven weder vol water geloopen en aldaar bui ten het vaarwater gezonken. Persoonlijke onge lukken hadden daarbij niet plaats. Men zal nu eerst het lek moeten stoppen en het schip opboeien om het boven water te kun nen brengen. De Scherm- en Gymnastiekvereniging „Oefening kweekt Kunst," alhier, hield jl. Dins dagavond hare jaarlijksche algemeene vergadering in de bovenzaal van café „Du Passage." Uit de uitgebrachte verslagen bleek dat de Vereeniging thans bestaat uit 27 werkende-, 74 kunstlievende- en. 7 eere-leden, de Voorbeiei^ dingsklasse uit 19 en de Adspiranten-afdeeling uit 41 leden. De ontvangsten hadden gedurende het vorig vereenigingsjaar f 878.91 en de uitga ven 1848.74 bedragen; een batig saldo alzoo van f 30.17. De begrooting voor 1890 91 werd vast gespeld op f 829.31 in ontvangst en uitgaaf. Van de geldleening ad. f 500, in 1885 aange gaan, werden 20 aandeelen f 5 uitgeloot. Ter vervanging van den heer H. Korff, die niet opnieuw in aanmerking wenschte te komen, werd tot vice-president benoemd de heer A. Krijnen. De heer P. W. Verhoeve Bruinvis werd met groote meerderheid als Secretaris her kozen. De statuten der Vereeniging „Marine Machi- nisten-Societeit" alhier zijn opgenomen in de „Staatscourant" No. 66. Helder. Afloop der openbare verkooping van huizen en erven, op Woensdag 19 Maart 1S90 's avonds 7-§ uren, in liet lokaal „Tivoli", ten over staan van den Notaris P. S. Hordijk 1. Een huis en erf, Achtergracht-Westzijde 32. Gekocht door den heer P. Schagen, te Helder, voor f 1320. 3, 4, 5 en 6. Vier huizen en erven, Cnlifornic- straat 31, 33, 35 en 37. Gekocht door den heer C'. B. Scliulmaijer, te Helder qrp, voor f 2985. 7. Een huis eu erf, Langcstrjfat Gl en 6la. Ge kocht door deu heer I. Korver, te Helder, voor 1*920. 8. Een huis en erf, Paardenstraat 25 en 9. een huis en erf, Breestraat 10. Gekocht door dezelfde, voor f 1048. 2. Een huis en erf, Achtergracht-Westzijde 52. 10 en 11. Twee huizen en erven, Kanaalweg 44 en 43. Niet verkocht. Berlijn, 19 Maart. Aan de gisteren gehouden militaire conferentie namen deel Moltke, de bevel voerende inspecteurs-generaal en de adjudanten- generaal. Berlijn, 19 Maart. Keizer Wilhelm heeft het ontslag van Prins Bismark officieel aangenomen en generaal von Caprivi tot Rijkskanselier benoemd. Ook zou Graat Herbert het besluit hebben genomen met zijn vader, Prins Bismarck, ontslag te nemen, en door den gezant Radowitz of door Graaf Hatzfeldt worden opgevolgd. Liverpool 19 Maart. De werkstaking der dokwerkers is feitelijk geëindigd. Een groot aantal der werkstakers hervat den arbeid. Lissabon, 18 Maart. Een telegram der overheid van Mozambique bevestigt het gerucht, dat de Engelsche vlag op Chinoma is geheschen. Lissabon, 19 Maart. Gisteren is een Minis terraad gehouden over de kwestie der Shire. Er is groote beweging in officieele kringen. De conservatieven raden voorzichtigheid aanzij zeggen, dat men nadere bijzonderheden moet afwachten. De dagbladen der oppositie valle.i het Gouvernement heftig aan. ADVERTENTIEN. Nationale Eiesvereeniging „BÜRGEKPLIOHT", te Helder. Vergadering der leden op VRUDAG 28 MAART a. s., 's avonds 8 uur, in het lokaal /rivoli*. De Voorzitter, HARMS. HEEREN -111JGB0TTINES worden vau de gewone tot in de fijnste -soorten zeer solied en elegant gemaakt door A. ADRIAANSE, Koningstraat. door likwidatie van de van ouds bekende firma DE BOER Co., Magazijn van gebreide en andere goederen te Amsterdam. A. S. MANHEIM, Makelaar, zal op MAANDAG 24 MAART e. k. en volgende dagen, ten overstaan van den Deurwaarder .1. W. VAX BF.it WAL Cz., in 't lokaal „Musis Sacrum" alhier, publiek verkoopen De in genoemd Magazijn voorradige goederen, bestaande in: p. m. 100 dozijn Tricot-Pantalons, Borstrokken, Jaeger-goede ren, Kamgaren- en Buksking-Pantalons, Linnen Zakdoeken, 200 dozijn Linnen Half- hemden, 200 dozijn Manchetten, 25 dozijn Witte Glacé-Handschoenen voor HH. Offi cieren, enz. enz. Al hetwelk te bezichtigen zal zijn van af Maandag a. s. 's morgens ten 10 ure. N.lï. De veiling zal Maandag ten 2 ure aanvangen en Dinsdagmorgen ten 10 ure worden voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3