Advertentiën Gebroeders Serbrock, DIENSTBODE. K#- Attentie s. v. p.! eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, ,,'T ALGEMEEN BELANG" N A TU HB0"fE Ff f ÏOO A, Adriaanse, 2de Koningstraat, DE SCHIPBREUK ZONDAG 26 JANUARI 1890, Ten Bureele ïfï aangenomen voor alle COURANTEN en TIJDSCHRIFTEN. De plaatsing geschiedt zonder verhoogiug en voor opneming in verschillende bladen behoeft slechts één afschrift verstrekt te worden. De ondergeteekende bericht, dat hij een Winkel inge richt heeft, uitsluitend ten doel hebbende den verkoop van Heeren- en Kinderkleeding, naast het vorige perceel, KUIPERSTRAAT N°. 14. Daar de ondergeteekende het vorige jaar gecontracteerd heeft met de voornaamste huizen in Nederland en het buitenland, is hij in staat om de GOEDEREN te ver- koopen tegen een prijs, die alle concurrentie het hoofd biedt, De opening zal plaats hebben ZATERDAG 22 MAART. Aanbevelend, F. MOOIHUIJSEN, Kuiperstraat No, 14. Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". in de keurigste dessins. BOERBISTPLAATSEKT, Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. ABR. SLOOS, SALMIAK-PASTILLES Geen grijs liaar meer! De nieuwe London JACQUES TAN ROSENDAEL. Broedsche KIP. Holloway's Zalf en Pillen. Stads-Schouwburg. CEBR. A. VAN LIER. Vrijdag 21 Maart 1890, door den beroemden Professor VERBECK, Noord-Hollandsch Koffiehuis, Buitengewone Voorstelling, De Fabrieksbaas, Oefening baart Vooruitgang. Oplare Zang- en Tooneel-nityoeriiig M. Tb. DE HAAS, RIETDEKKER. HAVERSTROO Doct Sfialp's Baard-Tinctuur JACQUES TAN ROSENDAEL. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ADVERTENTIEN. Wegens vertrek van een der dienstboden wordt terstond gevraagd eene flinke, nette dienst bode, P. G., die een burgerpot kan koken. Loon f 80.en verval. Adres: Aan het bureel van dit blad. Duinwaterleiding-Maatschappij van den Helder en het Nieuwediep. De Algemeene Vergadering, gehouden op 17 Maart 1890, heeft het Dividend over 1889 bepaald op f 25.per aandeel, waar over Aandeelhouders van af 2 April a. s. kunnen beschikken bij de Associatie-Cassa te Amsterdam, tegen inlevering van het 32ste Dividendbewijs. C. J. VAN SPALL, Directeur. Helder, den 19 Maart 1890. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof. LEFRIES' Likdoorntiiictnur nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Hoofdagent SELLE, Anegang 42, a GO Cents per flacon, met penseel. Depothouder: Bij J. H. VAN BALEN, te Helder, is verschenen: VAN DE LOCH MOIDART, OP nabij CALLANTSOOG. GEDICHT. Uitgegeven ten voordeele der Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee, voor de eene helft, terwijl de andere helft bestemd is voor een ander weldadig doel. Dit werkje bevat 12 pag. en omslag met 2 gravures. RIJ S 25 CENTS.- De Correspondenten van de Heldersche- en Nieuwedie per Courant worden beleeid uitgenoodigd op de liun bekende conditiën hunne medewerking te verleenen tot het verkrijgen van inteekenaren op bovenstaand werkje. Gaarne zullen wij hun op aan vraag eenige exemplaren met intee- kenlijst zenden. Het liefdadig doel van deze uitgave zal zeker velen opwekken zich hiervoor eenige moeite te getroosten. De opbrengst wordt na aftrek van de noodzake lijke kosten geheel uitgekeerd. VAN DE EN Molenplein 162/163 te Helder, WORDEN Huil Magazijn is steeds ruim voorzien van worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijkse/ie bijdragemet inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f 1ÓOO. Polis- en toetredingskosten billijk. Notaris te Winkel, znl, ingevolge rechterlijk bevel, op I» I K' S fi> A G 1 APRIL 1 §90, bij opbod en afslag der afzonderlijke perceelenen bij combinatiën, en op RIKSDAG. APRIL daaraanvolgende bij finale toewijzing, publiek verkoopen: A. des voormiddags 11 ure, in de herberg ,,de Roodc Leenw", van den Heer Dk. KIST, te Kolhorn, gem. Barsingerhorn: 1. De BOERENPLAATS „dc Hoop", gelegen in den polder Waard, gemeente Barsingerhorn, groot 196430 2. Eene BOERENPLAATS, als voren gelegen, groot 98730 hectaren, en B. des avonds 6 ure, in de herberg van den Heer W. GROEN te Barsingerhorn, 4 perceelen WEILAND, aldaar gelegen> groot 37120 hectaren. Het Land is dadelijk te aanvaarden. Breeder bij biljetten omschreven. JKS3' Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in fleschjes a, 20 Cent. Te Helder bij de firma P. Boon. is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voorde Ihuid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.5Ö de dubbele flacon. Gevraagd een broedsche KIP. Opgaven met prijs aan het bureel van dit blad. Aan hetzelfde adres gevraagd prijsopgaaf van BROEDEIEREN van goede Er is geen twijfel hoegenaamd dat rliuma- tiek, zenuwaandoening en dergelijke pijnlijke kwalen altijd onder een groot deel onzer bevolking heerschen. Het aantal getuig schriften van genezingen door Holloway's middelen is zonder voorbeeld, en behoort onder de aandacht van alle lijders aan deze kwalen gebracht te worden. De pijnlijke deelen moeten gedurende eenige minuten met warme pekel gebet, afgedroogd, en onmid dellijk met de Zalf goed ingewreven worden. Zij zal door de poriën der huid dringen en degrootste verlichting geven. Menig kostelijk menschenleven gaat jaarlijks verloren, dat bespaard had kunnen worden, indien bij on gesteldheid vroegtijdig de toevlucht was genomen tot deze merkwaardige geneesmid delen, die noodzakelijkerwijze blijken zullen heilzaam te zijn, en niet schaden kunnen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f 6.75, f 13.50 en f20.50. Zij worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. Den Helder. Koningstraat, tegenover „Musis Sacrum". Directie: Slechts eene enkele buitengewone voorstelling, die een kolossaal succes lieeft behaald zoo wel te den Haag als te Amsterdam, beves tigd door de geheele pers. Magie. Spiritisme. Magnetisme. Magnetisme humain, met medewerking van zijn wonderbaarlijk sujet Mlle DE MARGUERIT. Fascinatie, Gevoeh'gheid en Ongevoelig heid, Verlamming der oogleden, Magnetische opklimming. Verheffing der Krachten. Ver voering. De invloed der muziek. De levende doode. Onthulling der gedachten. Aanvang uur. Prijzen der plaatsen: Ie Rang 99 ets., 2e Rang 75 ets., 3e Rang 50 ets., 4e Rang 30 ets. Voor het gebruik der stoelenrijen wordt 25 cents extra per stoel berekend. Plaatsbespreking aan den schouwburg op den speeldag van 10 tot 3 uur a 10 cents extra per plaats. Tooneelzaal TE SCHAGEN. Zondag 23 Maart 1890, eene enkele te geven door de Koninklijke Vereeniging het NEDERLANDSCH TOONEEL. Tooneelspel in 4 bedrijven nnnr het Engelsch „THE MIDDLEMAN," van HENRY ARTHUR JONES. Waarin de Hoofdrol zal worden vervuld door den heer LOUIS BOUWMEESTER. Prijzen der plaatsenle Rang f 1.49, 2e Rang f 1- Aanvang 8 uur. Plaatsen zijn aan het lokaal van af beden en op den speeldag tot 's namiddags zes uur te bespreken a 10 Cents per plaats. ZangKoor op ZATERDAG 22 MAART 1890, des avonds 74 uur, in het lokaal „T i v o 1 i", te Helder, ter gelegenheid van het achtjarig bestaan. TOEGANGSKAARTEN zijn a 25 Cfs. tot een beperkt getal verkrijgbaar bij Mej. Wed. P. BRUIJN Wz. (Spoorstraat), Mej. Wed. JONKER (Loodsgracht), den Heer P. GOUDSWAARD (Weststraat), Depót der Werklieder.-Vereeniging (Koningstraat) en bij het Bestuur en de Leden van het Zangkoor. Personen beneden 16 jaar en militairen beneden den rang van Korporaal, worden niet toegelaten, Zie de Programma's. Als E E N I 6 AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Fleer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Beilen. A. BRUNSTING Rzn Met 1 Mei hoop ik mij te plaatsen als Rietdekker te Wieringerwaard. Hopende in elks gunst te deelen. 't Zand (Zijpe), 16 Maart 1890. P. VAN DER WERF. (Avena Sativa), Merk „de Schoolmeester". In pakjes met gebruiksaanwijzing a 13 en 24 cent verkrijgbaar in het Magazijn De Rookendc Amerikaan, Spoorstraat 37. '3i geeft de natuurlijke kleur terug: droogt spoedig op en waschfc niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4