Avena Sativa HAYERSTROO. I I ,;t algemeen belang" Partijen! Bals! Diners! Eaarien vnor programma's, „de schoolmeester; Balkaarten Balboekjes Men u's Bölger Zoon, Openbare Verkooping. T00NEEL-Y00RSTELLING i. REIS, in de Yersche gerookte Zalm, Paling in gelei Versche Texelscbe Oesters. Sinidsknechtgevraagd, P.G., KiPPEpy. BOBREïMPIjAATSBlNr, Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. „De Schoolmeester en Klaas-Pruim" W. V. BRUINVIS. Het burgerlijk Armbestuur Hd. SMIT te Schagen, SnelDBrsiraïierij rau J, H, TAK BALEN, Theehandelaars te Bolsward. Hofleveranciers. öCHOUWBURi eii C.UNCi'J^'l'ZAAl, „I1VOL1." De ondergeteekenden zijn voornemens in bovenvermeld lokaal met welwillende en geheel belangelooze medewerking van een gedeelte van het der 22 o 2sT e 2y2 s, r s* e?r ONDER-KAPELMEESTER DE HEER L. A. SCHOUTEN, op nader te bepalen dag eene gecombineerde voorstelling te geven en de opbrengst daarvan, na aftrek der meest noodzakelijke uitgaven, te doen strekken tot steun van bet alhier in 1887 opgerichte RBDDÏNGSPOND8. Zij verzoeken daartoe uwe gewaardeerde medewerking. De entréeprijs is gesteld voor een heer met of zonder dame f 0.99, meedere dames f 0.50. SCHOUTEN. PALING. MUNNIK. SCHUTTER. DE GELDER. VAN DER HAVEN. BARNEVELD. VAN DER WERFF. VAN TWISK. WOLDENDORP. VAN HOOIJDONK. Lijsten ter inteekening circuleeren en liggen bij de II.H. Boekhandelaren Stade r man n, De Buisonjé en Berkhout Co., alsmede aan het lokaal. Notaris Hattinga Raven, te Helder, zal, op WOENSDAG 16 APRIL 1890, s avonds 8 uur, in het lokaal gMusis Sacrum", publiek verkoopen: 1. Een WOONHUIS en ERF te Helder, aan de Langestraat 14, groot 32 centiaren. 2. Een WOONHUIS en ERF, in tweeën bewoond, aldaar, aan de Dijkstraat 23, groot 1 are 80 centiaren. 3. Een WOONHUIS met Schilderswerk plaats en ERF aldaar, aan de Vlootstraat, hoek Wachtstraat, 38 en 40, groot 1 are 4 centiaren. 4 en 5. Twee perceelen BOUWTERREIN aldaar, aan de Gravenstraat, tusschen Nos. 12 en 14, ieder groot 1 are 7 centiaren. 6. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Binnenhaven 65, groot 1 are 5 centiaren. 7. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Achterbinnenhaven 44, groot 45 centiaren. 8. Een WOONHUIS en ERF, in tweeën bewoond aldaar, aan de Langestraat, Nos. 103, 103a en 1035, groot 1 are 94 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. „Anna en Maria Tesselschade". op Zondag 30 Maart 1890, t«n huize van den Heer IJ. BUIK, te Koegras. heeft ontvangen: en bij P. D. SHIT, te Wieringerwaard. Te koop lstc soort leghennen. alsmede beste broedhennen. Te zien of franco te bevragen bij J. J. ENSCHEDÉ, te Anna Paulowna. Alléén zal Bi m verst e-oo met succes worde11 aangewend als nitsliiitcsid gekocht wordt 1°. de AVENA SATIVA (Haverstroo), want er zijn zeer vele soorten haverstroo n deze is de alléén jniste soort. 2°. de FRISSCHE AVENA SATIVA (Haverstroo), door deskundigen nauwkeurig gezuiverd van onkruid en elk ander vreemd gewas. Daarom zij men VOORZiCIITfiG en koope uitsluitend de AVENA SATIVA, inden handel gebracht door de firma J. P. SCHUTTEVAER, Kantoor: Vondelkadc 125, te Amsterdam (speciale Inrichting voor Kruidkundig onderzoek); met het bij de Rechtbank gedeponeerde Han delsmerk verpakt in verzegelde perkamenten zakken, voorzien van het Handelsmerk, den Prijs en de Gebruiksaanwijzing, groote zak 2-1 Centen, kleine zak 13 Centen. worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. DE GESCHIEDENIS VAN wordt franco en gratis toegezonden op aanvraag. Kantoor Vondelkade 125, Amsterdam. Groote sorteering Vazen', Beelden, Groepen, te Anna Paulowna Eloemmancljes, Urnamenten, Wandversiering in Japansch en gesneden hout. Kapstokken zoekt diensten voor twee weezen (jongens), en Kapstokhaken. Gordijn-, Spiegel- en van 16 en 18 jaar. Scliilderijknoppen, Gordijn-, Spiegel-, Schil derij- en Raamkoord. Stellen voor Friesche Klokken, enz. Nadere inlichtingen te bekomen bij J. C. van Wijk, Armvoogd. II EEREN STRAAT, bericht de ontvangst van eene groote partij Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten, Snelpersdruk van RH. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2