Specialiteit in GEMAAKTE Heeren- Jonge heeren- en Kinder-Kleedingstukken en STOFFEN FOOR KLEËDIf MAR MAAT. CACAO GROOTES Firma POPPELMAN Co. DE LAfflïIKEL-Kleeiermalterij. Onderneming „ALGEMEEN BELANG," IjATUUpofEhll! Oudkerk en Van Praag, Argentijnsche Republiek. Ontvangen de Voorjaars- en Zomermantels, bij J. SCHAGER, Kanaalweg*. GOEDE WIJN BEHOEfT GEEN FRANS. f*- EEN WENK! Ingezetenen van den Helder! Alvorens gij uw geld uit de plaats geeft en inkoopen buiten de stad doet, raadpleeg dan eerst de prijs-courant en ziet de kwaliteit der Goederen in den Goedkoopen Confectiewinkel van P. MÖOLHUIJSEN, Kuiperstraat No. 14, waar ik o. a. hier de prijs-courant van laat volgen: Kuiperstraat Nü. 14. P. MOOLHUIJSEN. LEES DIT! P. DE GEUS, Spoorstraat. M. Th. DE HAAS, „KLEINE WINST", A. J. YAN DER HORST, Oranjestraat, te Helder; J. P. QUANT, Breestraat Helder. K. ZEGEL Fz., Oudeschild, Texel. D. RASCH, Wieringen. OUDKERK VAN PRAAC. J. N. QUERELLE, Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. Z U ID-AHIERIK A. Noord-Hollandsche Hypotheekbank, Paaschartikelen. W. V. Bruinvis. HAND- en REISKOFFERS, Caurier- eb Bamestassehen, MANTELRIEMEN Toilet- en Reisbenoodigdheden. Heeren- en Kiuderkleeding en zeer groote voorraad BUKSKINGS, enz. J. SCHAGER. TOOMEELVOORSTELLING I. Het Godsgericht. II. Schuiven gaan ze. AANBESTEDING. HYPOTHEEKBANK A/i A Heeren Buksking Costumesf 7.50, f 9.00, f 12.00, f 15.00 en liooger. Heeren Kamgaren Costumesf 12.50, f 15.00, f 16.50, f 19.50 en hooger. Heeren Demi-Saisonsf 7.50, f 9.00 en f 15.00. Jongeheeren Demi-Saisons van af f 7.50. Jongeheeren Costumesf 5.50, f 7.50, f 9.00 en hooger. Kinderpakjesf 1.50, f 2.00, f 3.00, f 4.00 en hooger. Heeren Buksking Broeken f 1.50, f 2.00, f 2.75, f 3.25, f 3.75, f 4.25, f 5.50, f 7.00 en hooger. COMMUNIE-PAKJES in alle soorten en prijzen. Alles solide kwaliteit en uiterst billijke prijzen. 1V.B. De Winkel Is geplaatst naast het vorige perceel. 40 ct. 55 10 90 Prima malsche Gember, per 5 ons. Luxe potjes stuk Extra fijne Ta fel beschuit, 12 stuks. Cibils Vleeschextract, per flacon Halve blikken Sardines (Phillippe en Canaud) 90 r Kwart blikken Sardines (Phillippe en Canaud) 55 u Fijne Ontbijtkoek, bereid met Bretagne- Honig, van 20 en 25 cent per stuk. Voorts: „Van Houten's", „Korff's" en „Middendorp's" CACAO, tegen concunree- rende prijzen. Aanbevelend, Als EENIG AGENT voor Helder en Omstreken heb ik aangesteld den Heer (voorheen W. C. M. VAN BRUGGEN), te Helder, bij wien prijzen en conditiën te bekomen zijn. Bellen. A. BRUNSTING Rzn Beschikbaar: Een flontabrnine HENGST, afkomst //Graaf Wed-el", inge- schreven in bet Ned. Paarden stamboek, tegen een dekgeld van 5 gulden, bij Jb. STAMMES Jbz., te AnnaPaulowna nabij Oudesluis. OXDEIt DIRECTIE VAN DE FIRMA Kanaalweg en Spoorgracht te Helder, De ondergeteekenden stellen hunne geachte cliëntelle, zoowel binnen als buiten deze gemeente, in kennis, dat door hen het plan is opgevat, om ieder, tegen de geringe wekelijkschc betaling van 10 Cents, in het bezit te doen komen van zeer solide Manufacturen, Bedden, Kussens, Dekens, Vloerkleeden, enz. Het meest voordeelige dezer aanbieding is, dat de toebedeelde goederen tot den kostcnden prijs kunnen worden in betaliug gegeven voor den aankoop van alle in één der beide winkels voorradige artikelen, alsManufacturen, Sujetten, Garen, Band, Bedden- en Tapijtgoederen, enz., enz. Nadere inlichtingen zijn te bekomen en inschrijvingen voor het lidmaatschap worden van af beden aangenomen bij de Directie en bij de Agenten Uw Dw. Dienaren, Aan Hetzelfde adres warden AGENTEN gevraagd voor deze Gemeente. Ondcrgeteekende bericht hare geachte Cliëntelle de ontvangst der nieuwe PARASOLS. Kanaalweg 139. Opnieuw ontvangen nette WANDELSTOKKEN. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825. De Consul-Generaal der Argentijnsche Republiek te Rotterdam geeft hiermede kennis aan belanghebbenden, dat de passage op crediet naar bedoeld Rijk opnieuw is opengesteld, echter onder bepex-kte voorwaarden van ouderdom, getalsterkte der huisgezinnen, etc. Voor nadere inlichtingen en aanvragen tot passage op crediet, zich in persoon of met franco brieven te wenden aan het Bijkantoor van voor noemd Consulaat-Generaal te Rotterdam, Tulpstraat No. 13. De Consul-Generaal voornoeuid. te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eei'ste hypotheek, op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Laugestraat N°. 39. De Directie, H. METMAN en Mr. H, BOELMANS TER SPILL. Een nette collectie van bovengenoemde artikelen is tot zéér billijke prijzen geëtaleerd bij P. DE GEUS, Confiseur, Spoorstraat. en eene uitgebreide sorteering op MAANDAG 7 APRIL a. s. (2de Paasch- dag), door de nieuw opgerichte Rederijkers kamer „DE ROOS" aan 't Zand in de Zijpe, in bet lokaal van Mej. de Wed. C. A. DE WIT aldaar. PROGRAMMA: Tooneelspel in vijf bedrijven. B1 ij spel met zang in één bedrijf. Aanvang 's avonds 7^ uur. Entrée1ste Rang 49 cent. 2de Rang 35 cent. Plaatsen te bespreken k 10 cent extra aan het lokaal. NA AFLOOP BAL. Zanguitvoering te Wieringerwaard, op Zondag 6 April 1890 in de zaal van den Heer BOON. Opvoering van de Operette: Entrée: late rang 50 cent. 2de b 25 Plaatsen te bespreken k 10 cent. BAL NA. Dijkgraaf en Heemraden van bet Heem raadschap Wieringen zullen op Donderdag 10 April, des middags 12 uur, in het lokaal van C. C. Koorn aanbesteden de levering van p. m. 130 M8 0NDERH0UDSGRIND en 200 M3 KLINKERPUIN, te leveren aan den Oever en aan Westerland. Nadere informatiën geeft het Bestuur van het Heemraadschap Wieringen. 't Bestuur voornoemd, V. HEIJBLOK, Dijkgraaf, C. M. KOORN, Secretaris. 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland gevestigd te 's Gravenhage. Voor bet sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4£°/oj 4°/0 of 3f°/0, naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT A. J. DE JONGH, Dijkstraat, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3