Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 832. Texel. Een Texelaar schrijft het volgende in de „T. Ct." "Voor eenigen tijd las ik in „de Natuur" een opstel over drijfzand, waarin de schrijver be weerde, dat het aan het Nederlandsche strand niet voorkwam, onder drijfzand juist niet ver staande eene papperige massa, waarin een mensch, een paard en wagen verzinken, maar ook op 't oog gewoon zand, waar men tot de enkels of tot de knieën inzakt. Hoewel ik een Texelaar ben, en ik op de Hors of bij de Slufters wandelende, reeds dik wijls ben verschrokken, door dat ik een eind in het zand zakte, zou ik toch liever van erva rener mannen dan ik ben, hunne bevindingen daaromtrent vernemen, om den schrijver in „de Natuur" met grond te kunnen tegenspreken. Zijpe. Gemeenteraad. Zitting van 1 April 1890. Afwezig de heer A. Zijp. Na opening der ver gadering, voorlezing en goedkeuring der notulen, wordt aangeboden het verslag van den toestand der gemeente over 1889. Er wordt besloten dit verslag bij de leden ter lezing te zenden. De Voorzitter stelt voor, om aan den onbe- zoldigden Rijksveldwachter F. Twisk te 't Zand eene gratificatie te geven voor zijne in 1889 aan de gemeente bewezen diensten. Nadat de heer van Beusekom en de Voorzitter hebben verze kerd, dat hij zijne plichten zeer goed vervult, wordt het voorstel met algemeene stemmen aan genomen. De Voorzitter zegt, dat hij thans wenscht terug te komen op de zaak der wegverlichting. Hij stelt voor aan de bestaande commissiën te 't Zand en Burgerbrug en aan iedere nog te vormen commissie eene bijdrage te verleenen van f 10 voor iedere te plaatsen lantaarn tot een maximum van 2 en verder telken jare voor onderhoud f 5 voor elke lantaarn. Indien dit voorstel wordt aangenomen, zou hij daarvoor op de begrooting van 1891'willen uittrekken f 250. De heer Biersteker acht de zaak te duur en bestrijdt daarom het voorstel, ook, evenzeer als de heeren Zeeman en Francis, met het oog op den last, die voerlieden er van hebben. De heeren Kaan, van Beusekom en Nobel kunnen zich in hoofdzaak met het voorstel vereenigen. Men wijst o. a. op de goede diensten, die de lantaarns aan 't Zand doen en acht het verder bij de bruggen eene bepaalde behoefte voor voetgangers. Het voorstel wordt verworpen met 6 tegen 4 stemmen. De heer Nobel zegt het te betreuren, dat de Voorzitter verplicht is eene vergadering te be leggen, ook dan als er niets of weinig te behan delen is en geeft daarom in overweging het re glement van orde te wijzigen. Anderen verklaren, dat zij aan een vasten dag de voorkeur zouden geven, omdat men dan bij het regelen van an dere zaken op den vergaderingsdag rekenen kan. Men wenscht van de zaak echter nog geen voor stel te maken, waarna de vergadering wordt ge sloten. (Alkm. Ct.) Schagen. Den isten April herdacht de heer K. v. d. Meer alhier den dag dat hij 25 jaar gele den zijn loopbaan als ambtenaar bij de poste rijen begon. Zijn chef en zijn mede-ambtenaren bij het Kantoor Schagen lieten dit heuchelijk feit niet onopgemerkt voorbijgaan. De heer Heyligers, de directeur, wees er op, dat het volstrekt niet aan alle postambtenaren gegeven was, op een dergelijk tijdvak te roemen en allen waren er trotsch op, hem als oudste in leeftijd en in dienstjaren, maar ook als een ge trouw en dienstvaardig collega te mogen begroe ten. Als bewijs van aller achting en vriendschap bood men hem met den wensch, dat gezondheid en een helder hoofd hem nog lang mochten ten deel vallen, een fauteuil, een tabakspot en een kistje sigaren aan, terwijl hem door den direc teur een zilveren bril met étui werd vereerd. Ook van particulieren ontving de jubilares eenige geschenken benevens een groot aantal felicitatie kaartjes. Sint-Maarten. De Burgerkring „Harmo nie" van den Helder gaf Zondagavond, den 3osten 11. in de Kolfbaan van den heer C. Kieft alhier eene tooneeluitvoering. Opgevoerd werd „De oude Kassier," tooneelspel in vier bedrijven door Rosier Faassen. Hoewel men over de opkomst tevreden kon zijn, was het jammer, dat niet de gehcele zaal was gevuld, want wat men hoorde en zag, was een flink bezoek overwaard. Niemand zou zich om zijne moeite teleurgesteld hebben gezien. De Burgerkring „Harmonie" heeft zich, volgens de „Sch. Ct.", uitnemend van hare taak gekweten. De roerende, aangrijpende tooneelen, waarin typen van eerlijkheid, bedrog, onschuld en ouderliefde op zulk eene meesterlijke wijze tot een schoon geheel zijn te zamen gebracht, werden op uit stekende wijze vertolkt. Grooten lof verdienen ïn dit opzichtBelman door F. de Gelder, Bertha door mej. L. Valter, Karei door J. Bar- neveld, Vrouw de Rijk door mej. de Gelder en Adolf door A. van Twisk, terwijl mede niet onvermeld mag blijven Dorus, door den jongen heer van Twisk vertegenwoordigd, de echte jongen uit de volksbuurt, handtastelijk de ge plaagde onschuld verdedigende. Ware Jan, de kantoorknecht, bij al zijne rolvastheid, in zijn spel iets meer natuurlijk geweest en had Koop man van Elten de rol beter ingestudeerd, dan voorzeker zou er aan 't verlangen van 't publiek weinig meer hebben ontbroken, 't Spel toch van eerstgenoemden was wegslepend, vol gloed, waar heid en natuurlijkheid. Geen wonder, dat een daverend applaus en een herhaald terugroepen de boden waren van den dank van het zoo vol daan huiswaarts keerend publiek. Kolhorn. Den 31 Maart werd alhier de laatste nutsvergadering in dit seizoen gehouden, die als gewoonlijk zeer geanimeerd was. Een too- neelstukje werd opgevoerd door leden van de Kamer S. u. d. W. A. L., zangstukjes werden uitgevoerd door leden der vereeniging Amicitia en voordrachten gehouden door leden van het departement en geïntroduceerden. Een en ander schonk een onverdeeld genoegen, ook aan den voorzitter, den heer K. Breebaart die, ondanks den hoogen leeftijd van 81 jaren, opgewekt en flink als vóór 30 jaren zijne betrekking vervulde. Alkmaar. De heer J. Post alhier, is bezig een telephoonnet aan te leggen voor algemeen gebruik. Warmenhuizen. Gedurende de maand Maart hadden in de Rijkspostspaarbank alhier plaats 11 inlagen, tot een gezamenlijk bedrag van f 68.80, 3 terugbetalingen ad. f 520. Wognum. De Gemeenteraad alhier heeft met algemeene stemmen besloten adhaesie te betuigen aan het verzoek van den Gemeenteraad van Rozendaal tot het niet-indienen van een wetsvoorstel op den persoonlijken dienstplicht. Hoorn. Op verzoek van het bestuur der Centrale Kiesvereeniging zal op 11 dezer door den heer W. K. Baron van Dedem, afgevaar digde ter Tweede Kamer der Staten-Generaal en Burgemeester dezer gemeente, alhier eene politieke lezing worden gehouden, toegankelijk ook voor belangstellenden van elders. Enkhuizen. De heer F. C. A. Gehricke, stadsmuziekmeester te dezer stede, heeft jl. Woens dagavond aan het door hem gedirigeerde mu ziekgezelschap medegedeeld, dat hij met 1 Mei de directie nederlegt, wegens vertrek naar elders. Enkhuizen. De politie alhier, met den burgemeester aan het hoofd, zag zich heden ge noodzaakt de reservebooten van het veer Enk huizenStavoren te verleggen om aan de stoom boot „Havelaar" der lijn KampenUrk--Enk huizen eene geschikte ligplaats te verzekeren. Zij werd daarin bijgestaan door het publiek, dat luide zijne verontwaardiging liet blijken over de inhumane handelwijze van den ondernemer van het spoorveer, die aan den nieuwen dienst belet den wal te bereiken. Zandvoort. Van vertrouwbare zijde ver neemt de „Haarl. Ct." dat het „Hötel Kurzaal" alhier zal worden geëxploiteerd door den heer Gaarlandt, vroeger directeur van den Planten en Vogeltuin te Arnhem. Het „Hotel Océan" is overgegaan aan den heer Schaub, vroeger chef-de- cuisine van het Hotel Kurzaal. Beide heeren hebben de bedoelde hotels reeds betrokken. Haarlem. Door het provinciaal bestuur van Noorclbolland is Donderdag bij enkele inschrijving aanbesteed lo. Het voortzetten der verbetering van den om- ringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in Noordholland. (Raming f 4000.) Minste inschrijver P. Blankenvoort, te Monniken dam, voor f 4296. 2o. Het verbeteren van de rijks-zeewerken op het eiland Wieringen, provincie Noordholland. (Raming f 9000.) Minste inschrijver J. Gijzelaar, te Me- demblik, voor f 8320. 3o. het vernieuwen der vaste brug no. 53 te Schoorldam, behoorende tot de werken van het Noordhollandsch kanaal (Raming f 3600). Minste inschrijver H. Schuit te Alkmaar, voor f 3330. 4e. Voortzetting van de verbetering der rijks- zeewerken op het eiland Urk, provincie Noord- Iiolland. (Raming f 2500). Minste inschrijver C. P. Seidel, te Vollenhoven, voor f 2245. Ro. het vernieuwen der vaste bruggen no. 32, 33 en 34, gelegen onder de gemeenten Akersloot en Heiloo, behoorende tot de werken van het Noord- Hollandsch Kanaal. (Raming f 9300). Minste in schrijver H. Schuit te Alkmaar, voor f 7770. 60. Het leveren van brik en steen en het be storten der Heldersche zeewering, behoorende tot de rijks zeewerken in de provincie Noordholland in twee perceelen. (Raming: le perceel f 3050, 2e perceel f 8950). Minste inschrijver le perceel G. D. van Doorn le Amsterdam voor f 2950, 2de perceel W. Goedkoop Dz. te Amsterdam voor f9249. Amsterdam. Jl. Woensdagnacht zijn, volgens het „N. v. d. D.", de laatste spanten van de overkapping van het oude hulpstation alhier weg gebroken, zoodat nu het geheele gebouw is ver dwenen. Donderdag zouden de sporen op het Westelijk stationseiland, welke gepasseerde week beproefd zijn, in gebruik worden genomen, zoodat de treinen van Rotterdam, Helder en Enkhuizen, in plaats van zooals tot heden aan het 3 de, voortaan zullen aankomen aan het iste en 2de perron. Amsterdam. De plannen van de heeren Tindal c. s., omtrent den herbouw van den Stads schouwburg alhier, lezen we in het„Hbld", werden lang niet eenstemmig met ingenomenheid begroet. Een aantal leden vond, dat Amsterdam nu te oud was geworden om nog te hechten aan een duur stuk speelgoed als de Stadsschouwburg was. Wanneer de heeren Tindal c. s. weer een fcchouwburg in den trant van den afgebrande willen hebben, moeten ze dien zelf maar bekos tigen Hun daarin de behulpzame hand te bie den. meende men, kon nooit op den weg der gemeente liggen. In eene zaak, die wel goede doch ook kwade gevolgen kan hebben, onthoude men zich. Deze stad kan zijn geld zoo goed gebruiken voor zijne haveninrichting, zijn armen verzorging enz. enz. dat elke cent, die men aan den schouwburg geeft, te veel is. Hoeveel te meer, wanneer men zich voor een eeuw bindt f 15.000 té betalen en nog allerlei risico's loopt bovendien. Ziedaar zoo ongeveer de voornaamste bezwa ren, gelijk zij achtereenvolgens door de verschil lende sprekers in bonte rij werden opgesteld. 's Gravenhage. Bij de op den 1 gehou den trekking van premie-aan-deelen van de Noordhollandsche Vereeniging het Witte Kruis zijn uitgeloot de serieën 545, 573, 723, 2573, 4378 en 4393 bij de opgevolgde premietrekking zijn met hoogere prijzen uitgeloot van serie 2573 No. o met f 5000, Nos. 29 en 40 met f 2500, serie No. 545, No. 21 en serie 723 No. 46 ieder met f 250. Marine en Leger. Naar men zegt heeft de commandant der zeemacht bepaald, dat zoodra te Batavia het telegram is ont vangen, dat de „Atjeh" Perzic verlaten heeft, Zr. Ms. /,de Ruijter" te Padang het anker kan lichten om tehuis te varen, ja men zegt zelfs, dat de schout bij nacht zou hebben voorgesteld, om de „de Ruijter" door het kanaal vanSuez naar Nederland terug te doen keeren. Werd dit voorstel ingewilligd dan zou hij niet lnng na de „van Galen" te Nieuwediep kuneu binnenvallen. Op 's Rijks Marinewerf alhier wordt, met aan vankelijk gunstigen uitslag eene proef genomen om het zeewater, ten dienste der stoomketels aan boord der schepen, vóór het gebruik te bevrijden van de stoffen, die aanleiding geven tot het vormen van ketelsteen. Het voornemen bestaat aan boord der stoom schepen dergelijke toestellen te verstrekken. Door de in Nederland aanwezige 2de schrijvers der Kon. Marine is een adres ingediend aan den minister van Marine. Na een breedvoerige uiteen zetting van de geringe voordeelen en vooruitzichten aan hun positie verbonden, verzoeken adressanten den minister: 1. de soldij der schrijvers te willen brengen op f 36 's maands2. eenige der oudste 2de schrijvers toe te kennen een verhooging van soldij, dan wel van vast tractement. Door Z. M. is met 16 Mei a. s. 1. de kapt. van het korps mariniers Jhr. W. F. Clifford Kocq van Breugel, ter zake van 50jnrigen ouderdom, op pensioen gesteld, onder toekenning a. van den titulairen rang van luit.-kol. bij het korps mariniers; b. van een jaarlijksch pensioen van f 1505. 2. bevorderd tot kapt. bij het korps mariniers de lsle luit. J. M. Ripping. Marine Departement in Oost-Indië. Overge plaatstIn de rolle van Zr. Ms. ramtorenschip „Koning der Nederlanden", uit de rolle van Zr. Ms. st. „Bromo," de luit. ter zee 2e kl. J. W. Termijtelen; uit de rolle van Zr. Ms. korvet „Gedeh" de adelborsten le kl. J. C. *6tam en C. W. Witsen Elias; uit de rolle van Zr. Ms. korvet „Soerabaia" in die van Zr. Ms. korvet „Gedeh", de luit. ter zee 2e kl. jhr. G. C. Quarles van Ufford; uit de rolle van Zr. Ms. ramtorenschip „Prins Hendrik der Nederlanden" in die van Zr. Ms. st, „Benkoe- len," de luit. ter zee 2e kl. P. Sodenkamp; uit de rolle van Zr. Ms. st. „Benkoelen" in die Zr. Ms. ramtorenschip „Prins Hendrik der Nederlanden", de luit. ter zee 2e kl. H. H. Del Court van Krim pen bij indienstslelling van Zr. Ms. „Satelliet", gedetacheerd aan boord van dien bodem: de luit. ter zee 2e kl. J. W. Termijtelen, als commandant, en de adelborsten le kl. J. C. Stam en C. Witsen Elias; uit de rolle van Zr. Ms. korvet „Gedeh", in die van Zr. Ms. st. „van Speijk," de officier- machinist 2e kl. J. de Leeuw. De kolonel A. W. Greve, commandant van het regiment grenadiers en jagers, zal eerstdaags den militairen dienst met pensioen verlaten. Ten einde de troepen in vredestijd aan het vuur te gewennen, heeft de bekende Russische generaal Dragomirow in zijn „Leiddraad tot de voorberei ding der Russische troepen voor het gevecht," het middel aangegeven, om bij de individueele oefening van den troep elk man afzonderlijk vóór de schijf te plaatsen, en door een bedaard en uitmuntend schutter op 50 passen afstand opgelegd, drie a vier schoten op die schijf te laten doen, rechts en links van den daarvoor staanden persoon. Om infanterie en cavalerie aan het artillerievuur te gewennen, moet men deze wapen-excercities laten houden op dat gedeelte der onbestreken ruimte tusschen eene vurende batterij en de schijf, waar boven de projectielen op geheel onschadelijke hoogte over de hoogte heenvliegen. Deze oefeningen zijn zeker echt Russisch, maar de naam van den generaal Dragomirow waarborgt ongetwijfeld de toepassing in het Russische leger. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 5 April. Sedert jl. Don derdag werden alhier door 112 korders en beugers 980 schelv., 95 kabelj., 3 tot 100 roggen, 15 tot 60 tongen, 8 tarbotten, 3 tot 10 mandjes kl. schol en 1 tot 3 manden schar aangevoerd schelv. gold f24 a f25 't honderd, kabelj. 60 a 90 cent, rog 55 a 65 cent, tong 55 a 70 cent, tarbot f8 a f9 per stuk, kl. schol f 1 a f 2 per mandje en schar fl.a f 1.2-5 per mand. Terschelling. De eerste tocht van de beug- visschers in deze week is vrij goed geweester werden gemiddeld 200 tot 300 stuks schelvisch en vrij wat kabeljauw gevangen. De visch ligt reeds nabij de kust. Scheveningen, 2 April. Heden kwamen een lOtal Schev., 2 Noordwijksche en 1 Katwijk- sche schuiten aan; de Sch. besomden f 70 tot f90, de Noordwijksche f 70 a f 80, en 'de Katwijker f 80; 8 booten brachten 79 manden garnalen aan, die voor f 1.50 tot f 2.45 per mand werden ver kocht. Tien Scheveningsche en zeven Katwijksche schui ten markten heden ochtend hunne versche visch die van Scheveningen maakten besommingen van f 40 tot f 160, die van Katwijk van f68 tot f83. Een Katwijksch karreman bracht 2 mand garnalen aan, zeer klein soort, waarvoor echter nog f 2 per mand werd betaald. Voor den wal waren de loggers „Verwisseling" en „Prinses Wilhelmina der Nederlanden", met be sommingen van f 227 en f 220 aan versche in tonnen gezouten visch de schol daarvan deed f 23.50, de schelvisch f 13 cn de schar f 6.50 per ton. De prijzen der visch waren heden tong 40 a 80 cent, tarbot f 4 a 8, bunschol 90 cent a f 1, schol per mand f 5, braad f 2.50 a 3.hanen f 1.50 a 2.50, schol per kist f 6.75 a 7. Scheveningen, 3 April. Acht booten waren in zee, te zamen brachten zij een 30 manden gar nalen aan, die f 1.25 tot f 1.50 per mand bedongen. Opmerkelijk dat bij den schralen N.O. wind de garnaal klein van stuk is. De prijzen der visch waren als volgttong f 0.80 a 1, braad f 1.25 a 1.50, kleine schol f2. a 2.15, kokaat f 1.a 1.25, schar f 1.20 a 1.35 en tarbot f 4.a 4.5C. 20 Scheveningsche en 15 Katwijksche schuiten zijn dezen ochtend aan, met besommingen van f 35 tot f 80. Heden avond laat waren nog 18 Schev. en 5 Katwijksche schuiten aan, met besomming van f38 tot f 90. De prijzen der visch waren dezelfde. Stettin, 31 Maart. (Haringbericht.) In de afgeloopen week was er weinig handel in Schotsche prijzen onveranderd. Van Noorweegsche werden kleine posten verhandeld voor KKK 23 a 26 m., KK 20 a 22, K 15 a 18, MK. 12 a 14 m., alles buiten de belasting. Zweedsche bedong voor volle 22 a 25 mark, middelsoort volle 19 a 22, ijle 10 a 14 mark, m., buiten de belasting. Sardines onveranderd; voor 18S5er wordt 95, voor 1887er 99 en voor 1888er 96 mark per anker gevraagd. Onderwijs en Examens. Van de kweekeliugen der Texelsche Normaal school zal een viertal zich aan het examen onder werpen. Het schriftelijk gedeelte wordt afgenomen op "Woensdag 9 April te Amsterdam. Met het vertrek dezer kweekelingen wordt het aantal klassen der inrichting met eene verminderd. De heer K. Doornbosch, te Nieuwendam, komt voor op de voordracht voor hoofd der eerste bur gerschool voor jongers te Hoorn. Door den gemeenteraad van Hoogkarspel, in welke gemeente tot nu toe geen schoolgeld word betaald, is, ingevolge de gewijzigde wet op het lager onderwijs, het minimum schoolgeld aange nomen, in dier voege, dat voor één kind uit een gezin 20 cent en voor elk volgend 15 cent per maand zal moeten betaald worden. I11 de aangrenzende gemeente Grootebroek wordt voor elk schoolgaand kind 1 gulden per kwartaal geheven, onverschillig of er één of meer kinderen uit hetzelfde gezin ter school gaan. In laatstgenoemde gemeente bestaan, naast twee openbare scholen, twee inrichtingen voor bijzonder (R. K.) onderwijs, ter wijl de gemeente Hoogkarspel twee openbare scho len bezit. Landbouw en Veeteelt. Terschelling, 3 April. De heer Marlet van Delft heeft te M dsland in eene buitengewoon druk bezochte vergadering van de Afd. Ter schelling van de Landbouwmaatschappij eene keurige, recht praktische en duidelijke voordracht gehouden. Bij de laatste verhuring van landerijen is de pacht gemiddeld 25 procent gedaald; vooral bouwland is sterk in prijs gedaald. Als een bewijs van voorbeeldigen groei kan dienen, dat te Terschelling de weilanden reeds mooi groen staan en jl. Dinsdag al vee konden ontvangen. In den tuin van den inspecteur van het Loodswezen staat een perzikboompje reeds in vollen bloei. Jl. Woensdag verzond de slager G. Couvert, te Twisk, zijn laatste bezending geslachte kal veren in dit seizoen naar Londen. In hetgeheel werden door genoemde C. dit voorjaar 544 stuks naar Engeland gezonden bovendien werden nog verscheiden geslacht, ten dienste van de inwoners dier gemeente. Nacht en dag zag men dan ook die arbeid in genoemde slagerij verrichten. Het voornemen bestaat om na dit voorjaar, die zaken (zoo mogelijk op nog grooter schaal te herhalen. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Egmond aan Zee door ds. A. G. Reede, pred. te Zuidscharwoude. Wervershoof. De heer A. F. Rans- huijsen, deken en pastoor alhier, herdacht deze week onder vele blijken van belangstelling den dag, waarop hij vóór 40 jaar tot priester werd gewijd. Uit onze Koloniën. Op Atjeh is kapitein Okhuijzen in een put gevalleu, waardoor hij zoodanig is gekneusd, dat hij ver moedelijk voor den dienst zal worden afgekeurd. In een particulieren brief heeft luitenant A. W. S. Scliutt een verhaal gegeven van de „expeditie" tegen de Paranegers (Suriname), waaraan hij met een detachement troepensterk 2 sergeanten, 3 kor poraals, i tamboer en 40 soldaten, mitgaders 10 maréchaussees en 2000 patronen, deelnam. De brief (in de „Arnh. Ct." opgenomen) begint met een uiteenzetting van den toestand, van het verschil tusschen de boschnegers (weggeloopen slaven) en deze Paranegers (heeren en dames, die, na de slaven-emancipatie, liever voor eigen rekening gin gen wonen in het binnenland, dan moderne „loon slaven," vrije arbeiders op plantages te worden). Daarna vermeldt luitenant Schuit het belastingka- baaltje, dat de negers te Paramaribo kwamen maken, bij welke gelegenheid de zwakke houding van den Gouverneur hen brutaal maakte. En vervolgens beschrijft hij als volgt de expeditie, die er op uit trok om, in Boven-Para, een troepje der negers te gaan arresteeren, die bleven weigeren om belasting te betalen: „Na een moeilijken marsch door het bosch langs een smal voetpad, dat kleiachtig en nat was, be reikten wij de huizen van „Onverwacht" (het broei nest van den opstand) des omstreeks 4£ uur. Ze werden omsingeld, terwijl ik met 10 man bij den commissaris bleef om de arrestatiën der 10 maré chaussees kracht bij te zetten. „De uitgestrektheid van het dorp bleek te groot om de insluiting behoorlijk te doen, waarop ik be sloot alles te verzamelen en het geheele detachement aan den ingang van het dorp opstelde. Alles was in de grootste stilte gegaan en wij zouden het aan breken van den dag afwachten, alvorens tot han delen over te gaan. „Daar doet een oud wijf hare deur open, ziet ons, begint verschrikkelijk te gillen en te roepen, eu in een oogwenk was het geheele dorp op de been, gewapend met geweren of houwers (klewangs), brullende en tierende, niet meer menschelijke gelui den uitstootend, maar een leven makende als wilde: dieren. Nooit zou iemand mij kunnen wijsmaken, dat menschen zulke muziek uit hun keel konden halen; maar ik heb het gehoord en daarom geloof ik het. „Ze stelden zich ongeveer 50 passen van ons verwijderd tegenover ons op, en zwoeren, dat als er zwart bloed zou stroomen, er ook blank bloedl zou vloeien. „Twee negers kwamen ongewapend bij den com missaris en boden zich aan om met het volk te- onderhandelen, dat nog altijd tierende en uitdagende tegenover ons stond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 6