"^feererTRygböttine^- A. ADRIAANSE, Koningstraat. J. A. MEIJER, Tailleur, 'T ALGEMEEN BELANG" Vaderlandsch Fonds Geboortekaarten. Boerenplaatsen Openbare Yerkooping BOELHUIS J. y. d, Maaten, BANK VAN LEENING. GEMEENTE HELDER. worden van de gewone tot in de fijnste soorten zeer solied en elegant gemaakt door bericht de ontvangst van eene schoone collectie nieuwe stoffen voor HEEREN-KLEEDINGSTUKKEN. HOOFDGRACHT, K. 25. BOERENPLAATSEKT, Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Folder-Secretaris, Wieringerwaard. Boelhuis bij K. WIERING, Een 4-riemsScheepsbootof Jol, UITVERKOOP tegen inkoop prijs, alsmede OPRUIMING van eene partij belegen Schoenwerk, tegen zeer lagen prijs. A. VISSER, Zuidstraat. Broodbakkersknecht, Engelsche, Hollandsche en Zinken WATERFILTERS, Voet-, Zit- en Kinderbaden, 's Lands Zeedienst, fle Zaandam, Edam. C. A. C. Coner Tan H. J. Calkoen. J. Mout m der Teen. L. Tnckermann- C. J. J. H. ran Keuen. T00NEELY OORSTELLING Zondag 13 April 1890. DE C0L0RAD0-KEVERS. Na afloop vrij BAL. TI V-O LI. BAL. Gelegenheid tot stalling De prijs der GEBOORTE KAARTEN is: per stuk met enveloppe 12 CENT, per stuk zonder enveloppe ÏO CENT. J. H. VAN BALEN ADVERTENTIEN. Den 2den April overleed, na eene zeer kortstondige ongesteldheid, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer L. JELGERSMA Gz., in den ouderdom van ruim 71 jaren. WED. A. JELGERSMA— Lastdrager. Helder, 4 April 1890. Men wenscht- uithoofde eener langdurige reis in bewaring I te geven een kostbare PIAKIAIO, bij voorkeur waar een droog gelijkvloers vertrek is en men ze wil koopen of ver- koopen en het geld nazenden. Slechts solide reflectiën worden geregardeerd. Adres onder motto *Pianino", Bureel dezer courant. NOTARISSEN A. VONK, te Schoorldam en J. P. BACKX,teWieringerwaard, zullen op DONDERDAG 1 MEI 1890 bij opbod en op DONDERDAG 8 MEI 1890 bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, te Schagen, in het Café van den Heer W. Roggeveen, publiek verkoopen: Twee kapitale op Tolkc, gemeente t Sehagcu, bestaande in twee Huismanswoningen met Boeten, Erven en Tuinen en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, in de gemeenten Scbageu, Sint-Maarten en llnring- carspel, samen groot ruim 31 hectaren. Behoorende tot den boedel van den Heer PI ETER DEKKER Senior, op Tolke en wijlen Mejuffrouw MAARTJE ERIKS, en onmiddellijk daarna ten o v e ra t aan van den Notaris van: Een Boerenplaatsje, bestaande inBoeren woning, Erf en Tuin en uitmuntend Weiland, aan den Tolkerdijk, gemeente Schngcn, genaamd „Tolkerboseh", groot 4 hectaren, 38 aren, 85 centiaren. Eigenaar de Heer PIETER DEKKER P.zoon, te Dirkshorn. Aanvaarding: Landerijen Kersttijd 1890, Huizen en Erven 1 Mei 1891. op Maandag 28 April 1890, 's morgens ten 10 ure, ten huize van den Heer J. Hz. SMIT, in het HOEGRAS gem. Helder, van: 18 puike KALFKOEIEN, HOKKELIN- lGEN en 1 HOK- KELINGSTIER, 1 zwart bles MERRIEPAARD oud 4 jaar, 1 bruine VEULMERRIE oud 7 jaar, verder een SPEELWAGEN, een BOERENWA GEN, een driewielde KAR, KAR op veeren, ijzeren HOOIHARK, 2 zoo goed als nieuwe DORSCHKLEEDEN, Boeren- en Bouwgereedschappen, en hetgeen meer te koop zal worden aan geboden. DEURWAARDER. Hoofdgracht, Louizesteeg. Men zal op WOENSDAG 30 APRIL 1890, voormiddags ten 10 ure, in de Bank van Leening OPENBARE VEKHOOPING houden van de onafgeloste panden in die Bank, welke beleend zijn in de maanden Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, October, November en December 1888, bestaande inG O U D, ZILVER, MANS- en VROUWENKLEEDEREN. Daags voor de verkooping zijn de goederen te zien van 2 tot 5 uur. De laatste dag van aflossing is Donderdag 24 April e. k. worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. op Doggersplaat in het Koegras. Makelaar OUDENHOVEN, zal ten over staan van Notaris HATTINGA RAVEN, publiek verkoopen, op DINSDAG 29 APRIL 1890, des voormiddags 10 uur, om contant geld 8 Kalf koeien, o Herfstkalfkoeien, 2 Gelde- koeien, 6 Kalfvaarzen, 1 Gelde vaars, 4 Hok- kelingen, eenige Kuikalveren. Voorts: 1 donkerbruine Ruin (gelijktands), 1 zwarte Merrie, oud 4 jaar, mak in alle tuigen, 1 Scliaap en 1 Lam, 1 Melkgeit. Verder: Een Hooiharkmachine, een Zeeuwsche Ploeg, 2 Hollandsche Ploegen, 2 Eggen, 2 Boerenwagens, een Kar op Veeren, een Melkkar, eenige Tuigen en meerder boe rengereedschap, Kaastobbes, enz., enz. Inlichtingen te bekomen ten kantoren van den Makelaar OUDENHOVEN en Notaris HATTINGA RAVEN. TE KOOP: lang 20 voet. Adres: Bureel van dit blad. Gevraagd een bekwaam ongeil., bij J. SLIKKER te KOEGRAS. Gutvangeu: metalen en porceleinen Toilet-Emmers, Waterkannen, Muurfenteinen en Wasekstellen, ter aanmoediging van opgericht ten jare 1781. Kweekschool voor de Zeevaart tc AIISTERDA 11. COMMISSARISSEN over het Vader landsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zecdieust, opgericht ten jare 1781, maken bekend, dat op Donderdag 1 Mei a. sM des voormiddags te 9 uur, in het gebouw der Kweekschool, aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam, eene Inschrij ving van Adspiranten zal gehouden worden, om opgenomen te worden in de Kweekschool voor de Zeevaart, ter opleiding voor de Koopvaardij, op de bestaande voor waarden. In dit jaar zal tevens gelegenheid bestaan voor twee jongelingen, ter verkrijging van kostelooze opleiding, uit de daartoe bestemde fondsendeze plaatsen zullen worden toe gekend aan de adspiranten, die bij het ver gelijkend examen, dat gehouden zal worden tusschen degenen, die zich voor die plaatsen aanmelden, aan de gestelde eischen het best voldoen. Voorts zal alsdan de gelegenheid worden opengesteld tot plaatsing van eenige jonge lieden voor den Dienst der Gouvernements- Marine in IVcderlaiidsch-Indië, overeen komstig de bepalingen, vastgesteld door Zijne Excellentie den Minister van Koloniën, en waarvan Exemplaren aan liet Departement van Koloniën op aanvrage verkrijgbaar zijn. Bij de Inschrijving moet worden opgegeven voor welken dienst de plaatsing wordt ver langd, hetzij voor de Gouvernements-Marine of voor de Koopvaardij. Elders gevestigde jongelingen worden in geschreven bij de Heeren Commissarissen- Correspondent. Commissarissen voornoemd II. S. VAN LENNEP, Voorzitter. H. F. DE KOCK, Secretaris. Commissaris-Correspondent te Op Wierinien, door de REDERIJKERSKAMER „Oefening Baart Kunst," in het lokaal van den Heer C. SLIKKER te OUDESLUIS, op Werkzaamheden. Tooneelspel in 6 Bedrijven. Oorspronkelijk Blijspel met Zang in 2 Bedrijven. Aanvang 7i uur. Entrée 49 cents. Maandag a. s. (tweede Paaschdag) op 9 April, bij D. BREED, Nieuwesluis, Wieringerwaard, in de onmiddellijke nabij heid van het Boelhuis „Bronooi'd'». iEen zwarte Dekhengst, „DeConcurrent," staat beschikbaar bij A. SPAANS, Kleiweg, Anna Paulowna. Dekgeld f 3.50, bij de eerste dekking te betalen. -a—osgs—«- DAMES! Uwe aandacht wordt gevestigd op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid. Om van de geboorte van een kind kennis te geven, bediende men zich tot voor korten tijd van niets anders dan van de gewone brief, of in de plaats zijner inwoning van de mondelinge bekendmaking. Thans heeft men in die leemte voorzien, door de invoering van de geboorte- kaarten en wij hebben het ge noegen mede te deelen, dat wij in staat zijn deze nieuwigheid te ver schaffen tegen zeer billijken prijs. Onze geboortekaarten zijn in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw. Zij zijn van fijn glacé carton en versierd m et teekenin gen van kin deren met bloemen en groen om rankt. Deze teekeningen zijn uiterst artistiek en vertoonen aller liefste afbeeldingen van jongens en meisjes in chromolithogra- fisclie kleurendruk. De kaart wordt met de kennis geving bedrukt en in eene enveloppe met gouden randen gesloten, waarna zij met een postzegel van één cent kan verzonden worden. Het practische van deze uitvin ding valt terstond in het oog en zal door iedereen, die er de proef van neemt, erkend worden. TE HELDER. Snelpersdruk van J. H. van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 8