HELDERSCHE- NIEUWEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M 43. Woensdag 9 April 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. VAN BALEN. KENNISGEVING. Seintoestellen aan de Koopvaardersschutsluis. 5> CASGAMALA. ïn degespereert nimmer Jan Pieteriz. Coen. Het Vaderlnnilt ghetronwe Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied, Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnemenisprijs per 3 maanden0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. 000 0 0 buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 Mededeelingen cn aanbevelingen10 ADVERTENTIE N. Het adverteerend publiek wordt opmerk zaam gemaakt op de bepaling, dat de annonces voortaan op den dag van uitgifte, vóór 10 ure des morgens bezorgd moeten zijn. (Zie pag. 2, 4e kolom). V ZONDAGSBLAD. Ten einde tegemoet te komen aan de vele aanvragen daartoe, deelen wij mede, dat abonnés, die de courant met een ander lezen, twee exemplaren van het Zondagsblad kunnen bekomen, tegen betaling van f 0.30 binnen- en f 0.35 buiten de gemeente voor elk exemplaar. De Commissaris des Konings in Noord - holland, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van 15 April e. k. op de Koopvaardersschutsluis te Nieuwediep sein toestellen in werking zullen worden gebracht, ten einde aan vaartuigen, welke uit de Noord zijde de haven „liet Nieuwediep" of uit de Koopvaardersbinnenhaven de sluis naderen, kenbaar te maken of de sluis gereed is voor de doorschutting. Het ronde bord van elk toestel is aan de eene zijde wit, aan de andere zijde rood geverfd. Indien aan de naderende vaartuigen de witte zijde wordt vertoond, beteekent zulks dat de sluis van die zijde tot schutting gereed is. De roode zijde duidt aan, dat de sluis daartoe niet gereed is. Indien, ingevolge art. 7 van het Bijzonder Reglement van Politie voor het Noordhol- landsch Kanaal, schutting van zeeschepen bij nacht is toegestaan, worden de bedoelde seinen aan dezelfde toestellen gegeven door middel van wit en rood licht. Haarlem, 2 April 1890. De Commissaris des Konings voornoemd, SCHORER. Feuilleton van de Helderache- en Nieuwedieper Courant. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. De gravin haalde een flacon uit haar zak en bevochtigde hare slapen met eau de cologne. „Waar mede waart ge daareven bezig, Isabella vroeg ze op kalmer toon, „heb ik goed verstaan, dat gij de rekeningen van het huishouden hebt nagekeken Het bekoorlijk gezichtje der freule werd met een gloeiende blos overtogen, die zich tot onder het zwarte haar uitstrekte. „Ja, mama, ik heb het bestier over het huis- houdeu zelve op mij genomen nadat de juffrouw vertrokken is," zei ze losweg, „er was veel, dat op zuiniger wijze kon worden ingericht en bovendien heb ik er veel plezier in." De Gravin zuchtte hoorbaar. „Gij zelve het huishouden doen Mon Dieu, het is verschrikkelijk eene geboren gravin Echtersloh riep zij uit, terwijl ze haar waaier snel voor haar gezicht op en neer bewoog. „Zoover moest het dus komen En de juffrouw Wat mag het mensch er mee hebben voorgehad om ons te verlaten „Ze heeft sedert een jaar al geen salaris gehad, mamafluisterde het jonge meisje, met het hoofd voorover gebogen, „en daar ten slotte toch een ieder zichzelf het naast is, heeft zij ons den dienst opgezegd „Natuurlijk, wat kan men eigenlijk ook anders van zulk gespuis verwachten De gravin krulde verachtelijk hare lippen. Van gehechtheid geen spoor, en hoeveel goeds heeft dat wezen al niet van mij genoten Als ik alleen maar bedenk, al die kostbare toiletten, die ik haar in de residentie gaf, hier buiten zou ik ze kalm afgedragen hebben, aan het hof was dat niet mogelijk. Wat zou ik er nu niet voor geven, had ik mijn fluweelen rok met het Fransch borduursel nog maar, toen gaf ik hem weg omdat mijne kamenier er een vlek met NEDERLAND. HELDER, 8 April. Zoowel te Heerenveen als te Gorredijk, waar de heer Domela Nieuwenhuis optrad, was de toeloop van belangstellenden en nieuwsgie rigen zeer groot, doch het aantal kiezers was luttel. De minister van Financien heeft bepaald, dat de jaarletter voor de branding der schepen en vaartuigen, bij meting voor het recht van patent, in het dienstjaar 1890/91 zal zijn de letter J, aldus afgebeeld j- De minister van Financien heeft te kennen gegeven, dat de bedoeling der wet niet is, dat de ontvangers bij de beschrijving voor de per- soneele belasting nieuwe bewoners vanperceelen tot het vragen van schatting en telling moeten uitnoodigen. Elke aangifte van een nieuwen bewoner van een perceel moet op zichzelve beoordeeld worden en wel door de commisse, ingesteld bij art. 31 der wet. Deze commissie moet eventueel den belastingschuldige uitnoodigen met de vereischte inlichtingen. Nochtans zijn de ontvangers en hunne gemachtigden verplicht, bij de beschrijving de inlichtingen nopens de toepassing der wet te geven, welke de belastingschuldigen voor een juiste aangifte mochten vragen. De minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis, dat eerlang gelegenheid zal gegeven worden tot 't afleggen van het examen ter verkrijging van het diploma van veearts. Dag en plaats zullen nader worden bekend gemaakt. Aangifte vóór 10 April, aan den voorzitter der commissie van examen, directeur van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht, met een bewijs waaruit blijkt, dat het natuurkundig examen met goed gevolg is afgelegd. Sollicitanten naar de nieuw ingestelde be trekking van derden wetenschappelijken adsistent bij het onderwijs in de natuurkunde, gedurende het jaar 1890, aan de universiteit te Leiden, jaarwedde f 1000, worden opgeroepen, om hunne op zegel geschrevene aan den minister van Bin nenlandsche Zaken gerichte verzoekschriften vóór 17 April te zenden aan mr. J. S. D. van Doorn te Leiden, secretaris van curatoren der universi teit. Het hoofdbestuur van de Maatschappij „tot Nut van het Algemeen' heeft, ter vervanging dr. J. Zeeman te Amsterdam en prof. mr. H. L. Drucker te Leiden, die met 1 Juli als hoofdbe- benzine had uitgemaakt en ik die lucht zoo onbe schrijfelijk verfoeielijk vond," en de gravin liet den blik rusten op haar versleten zijden japon, die met onechte kant gegarneerd was. „Nu, Gode zij dank, kinderen, na veertien dagen vervalt er weer rente, en als Lotliar komt en hij het krankzinnige wezen in den koepel ongetwijfeld het eerstgeboorterecht afhandig maakt, dan is er een eind aan al onze zorgen en zal Fortuna haar hoorn van overvloed over ons uitstorten." „De hemel beware mij, dat ik ooit dit onrecht matig verkregen geld zou aanroeren klonk het op ijskouden toon van Dolores' lippen. Een spottende blik ter zijde was het eenig ant woord der moeder: de gravin was plotseling in een goed humeur gebracht. „Geef mij de hoedendoos van de commode eens aan, lieve Isabella zei ze op nadrukkelijken toon tot het jonge meisje, dat op den vleugel toeliep en dien opende. „Ga thans uiet aan de piano, zoo aanstonds wil ik met u patiëntie spelen. Aha, dat is de bezending, ongetwijfeld zult ook gij over Gerson tevreden zijn en gravin Eclitèrsloh maakte het gesatineerde papier open, en ontvouwde twee kostbare witte kanten shawls. „Heerlijk verruk kelijk riep ze met schitterende oogen uit, terwijl ze de glanzende plooien over het donkere tafelkleed bijeen hield, waardoor de witte, zijden dessins nog meer uitkwamen, „en denk eens aan, lieve, de twee fichus samen kosten slechts twee en zeventig gulden, een spotprijs, niet waar, men zou het werkelijk niet aan andere menschen durven vertellen." „Twee en zeventig gulden herhaalde Dolores met een grafstem, „en dat voor een paar vodden, j die hier buiten geel zullen worden van het liggen in de kast Dat noem ik zondig geld, waarmede ge liever de dringende rekening van uwe modiste j betalen moest." „Een volgenden keer kom ik u om raad vragen, hoogwijze dochter!" De gravin trok hare lippen nog hooger dan gewoonlijk op, „a propos, Isabella, deze shawls zijn reeds betaald, ik heb het geld gelijk met de bestelling overgemaakt." j „Eu waar hebt ge dat geld vandaan gehaald, stuurders moeten aftreden, de volgende dubbel tallen aan de departementen voorgedragenI. vacature Zeeman, de heeren C. J. M. Dijkmans en mr. A. F. K. Hartogh, te Amsterdam II. vacature Drucker, professor dr. W. Koster, te Hilversum, en dr. F Delzeh- te Dordrecht. Binnenlandsch nieuws. Amsterdam. Jl. Donderdag hebben be langhebbenden bij den steenkolenhandel alhier eene vergadering gehouden met een commissie uit de steenkolen werkers, die hooger loon vragen. De besprekingen waren van strikt privaten aard wanneer een afdoend resultaat door de onder handelingen wordt bereikt, zal de uitslag der pogingen tot schikking worden medegedeeld. Den Haag. r Het stoffelijk overschot van dr. Campbell is jl. Zaterdagmorgen per Rhijn- spoor naar Gotha vervoerd, ter crematie in den lij koven aldaar. Marine en Leger. De in ons vorig nommer vermelde circulaire van de officieren der d.d. schutterij te Amersfoort is niet alleen gezonden aan de officieren der d.d. schut terijen, maar ook aan die der rustende. De kolonel-commandant der schutterij te Amster dam heelt de commandant der schutterij te Amers foort medegedeeld, dat noch hij, noch de hoofd officieren de eventueele vergadering fin ons vorig nummer vermeld) zullen bijwonen en dat de overige officieren, zoover hekend, van hetzelfde gevoelen zijn. De luit. Ier zee 1ste kl. J. C. Cramer, dienende aan boord van Zr. Ms. torpedo-instructieschip „Marnix" en heiast met onderwijs in het torpedo wezen aan de adelborsten van het Kon. Instituut voor de Marine alhier, wordt 15 Mei geplaatst aan boord van Zr. Ms. scliroefstoomschip 1ste kl. „Ko ningin Emma der Nederlanden". Het aandeel der provincie Noordholland in de lichting-miliciens van delichting van dit jaar, bedraagt I8T1O man. Hiervan zijn bestemd: 30 voor het reg. gren. en jagers, 50 voor het 1ste reg. int200 voor het 4de en 900 voor het 7de reg. inf., 25 voor het 3de reg. huzaren, 100 voor het 1ste en 50 voor het 2de reg. ve!d-art., 224 voor het 4de reg. vest.- art., 12 voor het korps pontonniers, 14 voor het korps torpedisten en 45 voor het korps genietroepen. Maririe-üepartement in Oost-Indie. Vergun ning verleend om wegens langdurig verblijf in O.-I. naar Nederland terug te keeren aan den off. van gez. 1ste kl. bij Zr. Ms. zeemacht dr. C. J. J. Hirschig. Benoemd tot stuurman aan boord van de „Lucifer" voor de bebakening, kustverlicliting en loodswezen J. Droop. Gedetacheerdaan boord „Satelliet" de luit. ter zee 2de kl. J. VV. Termytelen als kornm. en de adelb. 2de kl. J. C. Stam en C. Witsen Elias, (tevens overgepl. in de rol van Koning der Neder landen). mama Dolores vestigde hare grijze oogen uit- vorschend op het gelaat der aangesprokene, „een week geleden hadden we nog slechts vier gulden in kas." „Hebt ge opgespaard, mamaatje?" Issabella be proefde een vnolijken toon aan te slaan om aan de bijtende woorden harer zuster iets van hun scherpte te ontuemen „of hebt ge hier misschien een „„Sesam, Sesam open u"", ontdekt, waarin nog onuitputtelijke schatten verborgen zijn De gravin lachte. „Neen, kleintje, dat kon op zijn hoogst de koepel van den majoraatsheer wezen, waarin zonder twijfel het vermogen der Echterslohs begraven is, docli tot haar dringt geen sterfelijk mensch door, laat staan uwe moeder 1 Waar ik het geld vandaan heb, gaat mijn wijsneus vraag- stertje niemendal aan, en nog minder was het mij bekend dat mejonkvrouwe Dolores tot mijn voogdes is aangesteld." De mond der jonge dame vertrok zich, maar ze boog zwijgend het blonde hoofd voorover en trok rustig de naald door het fluweel, het kruis vertoonde zich al voller en glinsterender, en aan den voet daarvan begon Dolores de woorden te borduren „Neemt zijn juk op en volgt hem." „Geef de kaarten eens aan, Isabella, voor een spel patiëntie, in afwachting dat Lotliar spoedig komt riep de gravin over de tafel heen, en bracht haar batisten zakdoek voor den mond; ze begon moede te worden, nu het zoo laat werd. De lamp wierp een gedempt licht over de ronde ebbenhouten tafel, en hulde de torenkamer, die de gravin tot haar boudoir bestemd had, in een twijfel- achtigen schemer. De hooge, met zwaar damast bekleede wanden, droegen een kostbaar plafond, versierd met kunstig bewerkte guirlandes van bloe men, waarvan de kleuren door den tijd donkerder waren geworden, en welke aan de vier hoeken uit liepen in gouden hoorns van overvloed, die bolwan- gige engeltjes glimlachend over hunne krulkopjes omhoog hielden. In overeenstemming met het plafond en de be kleeding der wanden was het bovenmatig kostbaar meubilair, welks bevallige vormen den stijl der Overgeplaatstvan „Gedeh" op „Van Speyk" de off. mach. 2de kl. J. de Leeuwuit de rolle van Soerabaja in die van „Gedeh", de luit. ter zee 2de kl. Jhr. G. C. Quarles van Ufford uit de rolle van Prins Hendrik der Nederlanden in die van Benkoelen, de luit. ter zee 2de kl. P. Sodenkamp uit de rolle van Benkoelen, in die van Prins Hen drik der Nederlanden, de luit. ter zee 2de kl. H. H. Del Court van Krimpen. De Militaire Willemsorde. In het bij zonder door de „D. Ct.", doch ook door andere dagbladen, is enkele dagen geleden melding gemaakt van de heldendaden van nu wijlen den sergeant van het Indische leger H. H. Steenwijk, ridder der M. W. O.de weemoedige mededeeling werd échter daaraan toegevoegd dat die dappere eene ziekelijke vrouw en drie kinderen (van 2£11 jaar) broode loos achterliet. Ik twijfel niet of de weduwe zal thans, dank zij de openbare liefdadigheid, voor het heden wel geholpen en misschien ook in de toekomst vrij vau financieelen kommer zijn, doch ik vraag mij afmoest dat beroep op de offervaardigheid onzer medeburgers wel noodig zijn, en zou het ver- leeuen van onderstand in zulke gevallen niet op den weg van den Staat moeten liggen Aan de nagelaten betrekkingen van inendoor den dienst in Indic gesneuvelde of omgekomen Europeesclielandsdienaren wordt onderstand verleend wordt men dus door een verdwaalden kogel gedood, de Staat zorgt voor uwe achtergelaten betrekkingen kwijt de mindere militair zich echter van eene uitstekende krijgsmansdaad, wordt hij daarbij, zooals veelal het geval is, verminkt en daardoor voorden dienst voor altijd afgekeurd, dan wordt hij persoon lijk daarvoor wel beloond door het ridderkruis voor „moed, beleid en trouw" en daaraan riddersoldij toegevoegd, boven het pensioen doch sterft hij niet „juist binnen het jaar" aan de bekomen verwon dingen, dan ontvangen zijne betrekkingen hoegenaamd niets. De weduwe van een broeder in de Orde van den Nederl. Leeuw heeft recht op eene jaarlijksehe gra tificatie van f 100, de" weduwe van een ridder der M. W. O. mist die aanspraak ik vroeg mij af waartoe dit onderscheid, waartoe die wanverhouding; wordt burger-deugd hooger gesteld dan krijgsmans deugd Aan het einde dezer maand zal het 75 jaar ge leden zijn dat Neerland's Eerste Koning dit hoog ste en hoog gewaardeerde militaire onderscheidings- tecken instelde. Mocht het zijnen vorstelijken nazaat, onzen beminde Koning Willem III, behagen, bij gelegenheid vnn dit jubilé eene kleine uitbreiding aan de voorrechten dier orde te geven door de be paling dat hulpbehoevende weduwen en weezen van Ridders der M. W. O. een zekeren onderstand kunnen bekomen, dan zal de trouwe dienaar van land en Koning op zijn sterfbed niet langer ge pijnigd worden door de gedachten, dat na zijn laat- sten snik de hand zijner weduwe zal moeten uitge stoken worden om cenen aalmoes. (Ingezonden in de „N. R. Ct.") renaissance verrieden: zetels met donkergroene-atlas zijde bekleed, wier leuningen in ovale medaillons uitliepen, die de sierlijkste pastelteekeuingen ver toonden. Plomp bijna en smakeloos maakte de nieuwerwetsche vleugel in deze omgeving eene uit zondering; met zijn glimmend, driekant blad stak hij in de kamer ver vooruit, vreemd en afgezonderd, als een stuk moderne beschaving door een rukwind plotseling in 't sprookjesrijk te land gekomen. Het was echter de nadrukkelijke wensch der gravin geweest om haar gciiefd instrument in hare onmid dellijke nabijheid te weten, want geene andere ver strooiing was haar in deze wildernis overgebleven dau de glanzende toetsen, waaraan zij ontegen zeggelijk met meesterschap volle tonen ontlokte. De gravin kou slechts op dit ééne talent bogen, doch zij had het met nauwgezetheid ontwikkeld, en als hare lange, met ringen versierde en zeer beenige vingers over de toetsen gleden, nu eens bruisende akkoorden dan weder zachte, smeltende melodiën er aan ontlokkend, dan verstomde in het rond het gemompel en de spot, en de kwaadspre kende menigte had het vergeten, dat die vrouw daar aan de piano gravin Echtersloh heette, dat de dia manten die ze om den hals droeg valsch waren, en haar slepende satijnen japon nog niet betaald was... De tijd lag ver achter haar, toen de gravin in den glans van ontelbare lichten naar den vleugel geleid werd, waar Zijne Koninklijke Hoogheid zelf haar zijn arm bood, en daarna zwijgend tegen het instrument leunde, om een gelaat te bestudeeren, waarin geen enkele trek schoon kon genoemd worden, en dat toch de magneet van elk feest was, de zou, waarom het sterrenheir der jeunesse dorée vol aan bidding draaide Gravin Leontine wilde schoon zijn en daarom was zij het ook. De kunst maakte goed waar de natuur te Kort schoot; wat niet verborgen kon ■worden, schitterde onder het vernis van eene be- tooverende aanminnigheid, die, bijgestaan door geld en gratie, het wonder tot stand bracht dat de jonge weduwe voor de meest gevierde schoonheid uit de residentie doorging. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1