peesche afkomst in den echt te doen verbinden door den ambtenaar van den burgerlijken stand. Dit op zich zelf niet veel beteekeneude bericht doet evenwel veronderstellen, dat hij, na zich voor dat huwelijk aan de Europeesche wetgeving te hebben j onderworpen, na zijn huwelijk aanvrage zal doen, om als Nederlander te worden genaturaliseerd., Zal j dat toegestaan worden? De heer Mr. Oei Jan Lee te Bandn, heeft aan den gouverneur-generaal gevraagd om gelijkstelling met Europeanen, en daar deze niet kan worden verleend wanneer men niet in het wettig bezit is van een geslachtsnaam, heeft hij tevens verzocht, als zoodanig te mogen aannemen «Lee," ten einde zich zoodanig te noemen en te schrijven Johan Lee. Het verzoek om gelijkstelling met Europeanen gedaan door den Chinees Oei Jan Lee, die te Lei den in de rechten promoveerde en een Hollandsch meisje trouwde, heeft weer eens de aandacht ge vestigd op de bepalingen, die op dit punt bestaan of liever op de vereischten, door de regeering reeds sedert jaren gesteld. Daaronder toch behoort niet alleen dat men zich, om gelijkstelling te kunnen krijgen, aan Europeanen gelijk gevoelen moet, maar ook dat men de christelijken godsdienst moet be lijden. Zoolang de begrippen van Europeanen en christen elkaar niet geheel dekken, is het wel wat sterk dat de Indische regeering alleen christenen met Europeanen wil gelijkstellen. Het regeerings- reglement dwingt daartoe niet. Correspondentie. G. H. en vele anderen klagen over den stank van het Heldersche kanaal en van de sloot achter de Kerkgracht, vooral op de hoogte van de R. K. kerk en van het Algemeen Weeshuis. Zij vragen dringend daarin verbetering te brengen, daar de toestand onhoudbaar wordt. Buitenland. Duitschland. Bij Keizerlijke Kabinets order is bepaald dat, om het tekort bij het korps officieren aan te vullen, voortaan niet alleen zonen van adellijken huize, van officieren en ambtenaren, maar ook zonen van achtenswaar dige burgers als officier zullen kunnen worden aangesteld. De Keizer keurt de door enkele kommandanten gevorderde privaat-toelagen af, omdat daarnaar het aanzien der officieren niet moet worden afgemeten de Keizer schat integen deel de bijzondere regimenten hoog, die met geringe middelen hun plicht met opgewektheid vervullen. Alleen de kommandeerende generaals hebben overigens recepties te houdende offi cieren van den staf mogen niet met zorg voor geldelijke offers hnn benoeming tegemoet zien tot kommandant van een regiment. De Keizer legt daarom aan de kommandanten den plicht op de vacanten offiriersplaatsen op geschikte wijze aan te vullen, het leven der offi cieren eenvoudig en weinig kostbaar te maked. De cemmandanteu hebben dit naar omstandig heden te beoordeelen. Het hand over hand toenemen van de weelde in den dienst moet met allen ernst en nadruk worden tegengegaan. De werklieden van verschillende mijnen zijn jl. Zaterdagmorgen aan den arbeid gekomen en de overigen worden bij de middagafdaling ver wacht. genta te Parijs een jongman met een net gekleed meisje in een rijtuig, dat hen naar de Rue La- charriére zou brengen. Nauwelijks op weg, riep de jongedame, het raampje openend, den koetsier toe „wacht even, wacht, mijn vriend wordt zoo naar". De koetsier zag inderdaad dat de jonge man zieltogend lag en daar er geen apotheek meer in de buurt open was, besloot hij, in overleg met de zenuwachtige dame, naar de politiepost in de Rue St. Vincent de Paul te rijden. Hoe verbaasd was men toen, daar aangekomen, de dame verdwenen en de- zieke heer alleen in 't rijtuig was. Naar het gasthuis Lariboisièrre ge bracht, gaf de jongeling, Jules Pepin (volgens zijn kaartjes), een kantoorbediende uit de Rue d'Aboukir, den geest. Te vergeefs zoekt men zijn vriendin. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Conrnd (s), vun Batavia naar Amsterdam, passeerde 4 April Kaap Roca. Prinses Marie (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 5 April van Port-Snïd. Prins van Oranje (svan Amsterdam naar Bata via, passeerde 5 April Kaup St. Vincent. S o e n d a (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 6 April van Padang. Seahorse (s.), vertrok 5 April van Nieuwediep naar Huil. Mercurius, kapt. W. Koen, vertrok 5 April van Nieuwediep naar Hernösand. Söderhamn, kapt. H. A. Maas, vertrok 7 April van Nieuwediep naar Finland. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Gemengd nieuws- Jl. Zaterdagochtend heeft in de Batjanstraat te 's Gravenhage, een huzaar op een dienstmeisje, met wien hij verkeering zocht, drie revolverscho ten gelost en daarna zichzelf doodgeschoten. Het meisje verkeert in levensgevaar. Over de kortstondige, doch bloedige werk staking te Uden lezen wij in „De Stad Osch „Toen de werklui het huis van Coenen, die een herberg houdt, wilden binnengaan, trachtten de maréchaussées dit met geweld te beletten, doch met het gevolg, dat weldra alle maréchaus sées zijn gewond en enkelen zeer erg. Men spreekt van groote gaten in liet hoofd. „De sabels en geweren der marechaussées werden afgenomen, stuk geslagen en weggegooid, terwijl in het huis glazen werden vernield en deuren ingedrukt. „Reeds 's middags kwam van alle kanten hulp opdagen, zoodat er 's avonds ruim 24 maréchaus sées waren, alsmede het gerecht uit 's Bosch. „Daarop begonnen de arrestaties, wat een too- neel moet geweest zijn van groote verbittering. De vrouwen roch der gevangenen (acht in getal) gingen de maréchaussees te lijf en werden slechts met moeite teruggehouden. „Tot 's nachts 2. uur zat het gerecht op het raadhuis, en Dinsdag werden de acht gevange nen naar 's Bosch vervoerd, onder nieuwe too- neelen van jammer en ellende. „Thans is alles weer rustig en wordt aan de fabriek ook weer gewerkt. „Alle gevangenen zijn gehuwd en laten meest allen een vrouw met vijf tot acht kinderen on verzorgd achter." Te Aksel heeft zich een geval van de slaapziekte „la Nona" voorgedaan. Eene vrouw, die sedert geruimen tijd aan de influenza lijdende was, werd overvallen door een slaap, die vijf en een hal ven dag duurde. Zij is thans herstellende. Een vrouwelijke Succi. Te LaDordogne woont volgens het aldaar verschijnend stede lijk orgaan een vrouw, Marie Bourion, van wie een legende wil, dat ze in negen jaar niet gegeten heeft. Het blad noemt dit natuuelijk onzin, maar voegt er bij, dat 't een feit is, goed en wel ge constateerd, dat de vrouw 14 dahen gevast heeft, evenmin gedronken als gegeten. Na verloop van dien termijn begon de surveilleerende ge neesheer eenigszins bevreesd te worden voor bovenmatige zwakte, maar er werden geen ge neesmiddelen toegepast en de vrouw werd allengs sterkerdoor niet te eten. Men zou 't kunnen beproeven, als men 't niet gelooft. Een geheimzinnig geval. Jl. Donderdag nacht, te een uur, stapten op de Boulevard Ma O* Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. EH p en kracht. Stand, j Afw. Stand. Afw. 6 7 8 8 12 12 8 12 zw. zwtz. wtn. 1.5 Kg. 16 10 7 758.87!- 1.13 746.37:- 13.63 748.52- 11.48 748.75 - 11.25 10.0 7-6 4.6 5.0 f3.0 f 0.4 -0.6 -2.4 P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 6 8 8 12 12 8 12 0.56 0.94 0.80 0.84 Ligtbew. helder mooi. Betrokken, regen cn wind. Bew., winderig, huijig, koel Bewolkt, koel, goedw. Slechtw. Hol in zee. Golvend, id. Marktberichten. Texel, 4 April. Kievits-eieren 20 cent perstuk. Kip eieren, bij overvloedigen aanvoer, f 2.50 per 100 stuks. Alkmaar, 4 April. Aangevoerd 21 stapels Kaas, wegende 7437 K.G. Kleine Kaas f 32, Commissie f 27 en Middelbare f 26 per 50 kilogram. Amsterdam, 4 April. Weekbericht. Karwei- en geel Mosterdzaad vonden bij partij tot onveranderde prijzen koopers. In bruin Mosterd- en Kannriezaad werden slechts kleinigheden voor export afgedaan. Maanzaad vast. De noteeringen zijn vanBruin Mosterdzaad f 27.50 a f25.50, Geel idem f21.n f 19.50 j Kanariezaad f10. a f9.75: Karweizaad 188Sr 10.375, idem 1889r 10.50. Alles per 100 KG. Blauw Maanzaad f12 50 a f 13.per 50 KG. alleen voor prima gezonde kwaliteiten. Koolzaad stil, doch vast. Lijnzaad vast, met meer koop lust. Afgedaan: Bombay April-Juni ss. f 256 chif. hier disponibel Antwerpen cif Zaan 264.50, disp. Londen f 259 cif hier. Raapolie aanvankelijk willig, sloot wederom kalmer. Op levering najaar onveranderd. Lijnolie verbeterde f a f en sloot in vn9tc stemming. Amsterdam, 5 April. De prijzen der Aardappelen waren lieden als volgtFriesche Dokknmmer Jammen f 2.30 a 2 50, idem Fraueker Jammen f2.a 2.30, idem Engcl- sche f 1.50 a fl.70, Zeeuwsche Spuische Jammen f 1.50 a f3.50, blauwe Geldersclie f2 30 a f2.40, dito Zeenwsche fl.90 a 2.30, Pruisische Hamburgers f3.20 a f3.30, alles per III,. Nieuwe Malta 14 a 16 cis. per KG. Schiedam, 5 April. Moutwijn f 9.Jenever f 14.50, Anist. Proef f 15.75, Spoeling-Beurs f 1.40, Spoeling- Commissie f 1.40. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Getrouwd P. v. d. Ilnrst en S. Brakke. Bevallen I. Beneker, geb. Verschoor, Z. A. Gierlseu, gcb. Daalder, Z. N. Rijkeboev, geb. Roos, I). C. Tbeewis, geb. Sebolt/.e, D. T. Hoving, geb. Tebbertman, D. Oudkarspel, van 1 tot 31 Maart. Gehuwd E. Duijf, weduwn. v. G. Kerkhoven, 41 j. en G. Leen, wed. v. M. de Boer, 39 j. Echtscheidingtusscben: J. Kuiper eu N. Kapitein, te Zijpe. Geboren Hendrik, z. v. S. Ootjers en A. Bakker. Lucia, d. v. J. Tromp en Z. Smit. Jan Hendrik, 7.. v. J. Heemnn en E. Peper. Overleden: D. Jonker, echtgen. van J. Volkers, 66 j. A. Greeuw, 1 j. G. Kramer, te Zuidscharwoude, 8 m. Levenl. kind v. h. mannel. gesl. v. P. Holl' en M. HolT. Noordscharwoude, van 1 tot 31 Maart. Ondertrouwd: C'. Kal verdijk, jonkm.. 23 j. en A. Barton, jonged., 23 j., te Sint-Maarten. GeborenGeertje, d. v. P. van Dijk en T. Wortel. Wouter, z v. A. Horst en G. Nat. Overleden: Levenl. kind v. h. vrouwel. geslacht van E. Bos en T. E. Mulder. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau Raadhuis1 paar genummerde Sokken. Adrea Bureau 1 1 gouden Oorbelletje. Maildienst. Verzending; O.-I. Mali. Amsterdam (Nederl.)11 April. Rotterdam (Lloyd)18 Genua (Nederl.)8 22 Marseille (Lloyd)15 Marseille (Fr. dienst) 19 Briodisi (Eng. dienst)11 t 25 Brindisi (Duitsehe dienst) 15 13 Mei. De Fransclie mailbootcn doen Riouw, Banka eu Palem- bang niet aan. Mail Suriname. Amslerdam (Nederl.)9 April 30 April. South,tmpton (Eng.)16 St. Nazaire (Fr.) 9 9 Mei. Mail Curacao. Huvrc (Fr.)13 April 28 April. New-York9 11 Liverpool (Eng.)Eiken Donderdag. Op verzoek worden brieven voor Cura^ao ook met de Suriaaamsche mail over Amsterdam verzonden. Port der brieven en drukwerken naar Nederl. Oost en West-Indië: Per mail voor brieven 15 cents per 15 gram, voor druk werken 3 cents per 50 gram. Rechtstreeks met de stoomschepen van uit Amsterdam of Rotterdam voor brieven 10 cent per 15 gram, voor druk werken 2 cent per 50 gram. Laatste berichten. 8 April. DE BRAND. Gisterenmorgen, ongeveer half twaalf ure, wer den .wij plotseling opgeschrikt door brandgeklep. Er was brand ontstaan in de stoomtimmerfabriek „YVilhelmina", van den heer Krijnen, gelegen aan den Dijkweg, tegenover de Oostbatterij. Toen wij op het tooneel van den brand aan kwamen, had die reeds groote p.fmetingen aan genomen. Het geheel van hout opgetrokken gebouw stond in lichterlaaie, en daar op die plaau toen (omstreeks kwart voor twaalven) geen water ge geven werd, hadden de vlammen vrij spel. Door een feilen westenwind aangewakkerd, greep het vuur snel om zich heen en stak weldra de omringende gebouwtjes aan. Het was weldra één gloeiende vuurmassa, die niet gedoogde langs de staketsels van de Oostbatterij het tooneel van den brand te naderen een verstikkende rook en een regen van vuur en vonken beletten daar te pas- seeren. Op het terrein van de Oostbatterij alleen was het ons mogelijk het tooneel te aanschouwen. Spoedig daarop stortte het ongelooflijk snel uitgebrande gebouw in en toen breidde de brand zich verder uit naar de omringende ge bouwtjes. Eerst tamelijk lang daarna stortte de hooge ijzeren schoorsteen neer, met een smak, die opnieuw een vuurregen deed opstuiven. Inmiddels hadden een aantal mariniers en marifie-matrozen zich verdienstelijk gemaakt met het- bedden van de inboedels uit de omringende woningen, en in een oogwenk lag al dat huisraad achter de staketsels van de Oostbatterij geborgen, waar het nog een oogenblik dreigde mede te gaan branden, waarschijnlijk aangestoken door de rondvliegende vonken. Ook een koloniaal merkten we op, die met Janmaat flink de handen uit de mouw stak. Zeer spoedig waren Burgemeester en Wethou ders, benevens vele leden van den Raad en ver schillende militaire autoriteiten aanwezig. Zijne excellentie de vice-admiraal de Josselin de Jong, de kolonel van Aken, de luitenant-kolonel Ben schop, de majoor der artillerie Meijen en tal van andere officieren, behoorden tot de eersten, die op het toonêel van den brand verschenen ook onze commissaris van politie was ijverig in de weer, terwijl de kapitein der artillerie Beijerinck de brandslangen van de kazerne Oostbatterij met alle spoed aan de brandkraan liet bevestigen, waardoor weldra een flinke waterstraal een woordje kon meespreken. Een detachement mariniers en matrozen, onder leiding van den luit. ter zee 2de kl. Versluijs, was intusschen op het tooneel van den brand verschenen, de eersten om het terrein af te zetten, de anderen met een brandspuit, die spoedig bediend werd. Ook hier toonden onze matrozen zich weder flinke kerels. In een oogwenk hadden eenigen zich positie weten te verschaffen op den nok van het dak van een der belendende per- ceelen, ten einde dat, naar ons voorkwam, af te breken. Hun werd evenwel tegenbevel gegeven, waarop zij zich elders verdienstelijk maakten. Door verschillende omwonenden werd echter, en waarlijk niét geheel zonder reden, geklaagd over de Wijze waarop Janmaat te werk ging. Noodig of niet, werd alles wat in den weg scond, kort en "klein gehakt of geslagen, waardoor de schade natuurlijk nog aanzienlijker werd. Aan den Kanaalweg hadden reeds te voren eenige gemeente-spuiten post gevat en aan de achterzijden dier woningen werd op verschillende punten water gegeven. Was het aanvankelijk te duchten, dat de brand groote afmetingen zou aannemen, dank zij de gestadig neervallende regen en de meer en meer te hulp komende spuiten, kreeg men tusschen 1 ure en half 2 den brand onder de knie; het gevaar was gelukkig geweken, hoewel de vlammen nog bleven woeden, maar nu beperkt tot het onmiddellijke tooneel van den brand. De stoombrandspuit van de Marine arriveerde toen men de vlammen reeds grootendeels meester was. Het moet ons van het hart dat onze brand weer ons in vele opzichten teleurstelde. Behalve dat men aan de zijde, waar de brand was, niet spoedig gereed kwam, scheen het ons toe dat hier meermalen de noodige leiding ontbrak. Er was goede wil genoeg bij de mannen, die wij zagen werken en verscheidene waagden zelfs zeer veel, maar de leiding liet meermalen te wen- schen over. Iedereen gaf bevelen en de een overschreeuwde den ander, waardoor dikwijls van overleg geen sprake was. Hadde men vroeger water kunnen geven op het hooge nevengebouw, de smederij Van den heer Kikkert, dat niet onder den wind stonddan zou dit stellig gespaard zijn geworden, want eerst lang na twaalven zag men daar een begin van brand. Toen het later op zichzelf brandde, ontving het flink water, doch toen was de .werkplaats reeds uitgebrand. Aan de andere zijde sloegen de vlammen over naar een houten loods, dienende als bergplaats voor petroleum, van den koopman Garstenveld, en haar het pakhuis van de heeren Gebrs. Bischoff, welke gebouwtjes mede een prooi van het ver nielend element werden. Met ontzetting vraagt men zich af, wat het gevolg zou zijn geweest, indien den brand eens in den nacht ware uitgebroken, of wat, indien het hemelwater ons niet te hulp ware gekomen. De geheele rij woningen tot aan de Langesteeg, zou waarschijnlijk een prooi der vlammen zijn geworden en die smalle straat zou ze niet hébben belet ook de overzijde aan te tasten, evenmin als onze brandweer het vernielend element zou hebben kunnen stuiten. De oorzaak van den brand is tot heden onbekend. De timmerfabriek was met al deszelfs machi- nerien, gereedschappen en materialen voorf 12.000 verzekerd bij de maatschappij „De Nederlanden" te Zutfen. Een partij nieuw ijzerwerk, mede in het gebouw aanwezig, was niet geassureerd. De woningen aan de zijde van den Kanaalweg, die vrijwat brand- en waterschade bekwamen', waren, voor zoover wij vernamen, allen verzekerd de goederen van den heer J. Kikkert echter niet. Eene aanzienlijke menschenmassa, op het geklep van de brandklokken samengestroomd, bewoog zich langs de Loodsgracht, den kanaalweg en aan den Dijkweg. Op het terrein van den brand, door mariniers en infanterie afgezet, had men hiervan echter geen hinder. Wij kunnen ons verslag niet besluiten, zonder melding te hebben gemaakt van de loffelijke wijze, waarop verschillende personen hebben gepoogd het gevaar te keeren en de schade te beperken. De heer J. Bethlehem, reeds bij het begin van den brand op het terrein aanwezig, heeft zich verdienstelijk gemaakt door, na de deur van het brandende fabrieksgebouw te hebben laten open breken, eenige niet verzekerde kisten met gereed schap van de knechts te redden en door het in veiligheid brengen van de in het pakhuis van Garstenveld aanwezige vaten petroleum; zonder dezen flinken maatregel zou de brand ongetwij feld veel grooter omvang hebben verkregen. Als bijzonder bevorderlijk aan het blusschingswerk werden ons genoemd de werkzaamheden van J. J. Wickel, J. G. Donker, J. B. Poorters en D. Wentel, terwijl de timmerman Stam persoonlijke ongelukken voorkwam, door te midden van een hevige vonkenregen de ketting van den ijzeren schoorsteen los te maken, waardoor het gevaarte op een veilige plaats neerstortte. De pijpleider van het Vrijwillig Brandweer korps, de heer D. M. Grunwald, wekte veler bewondering door de flinke en koene wijze, waarop hij zich van zijn taak kweet, zonder ziÖi aan rook of vuur te storen. Naat wij vernemen gaf de gemeentespuit No. 5 het eerst water. Uit het gestrande Engelsche stoomschip „Newnham" zijn jl. Zaterdag 81 en Zondag 33 balen katoen geborgen. Gisteren kon wegens het ruwe weêr niet worden gewerkt. Het Duitsehe stoomschip „Ascania" is thans bijna geheel ledig gelost. Slechts een klein ge deelte der lading is in het schip gehouden, om als ballast te dienen. Men zal beproeven de lekken met spek te stoppen en het stoomschip daarna drijvende te brengen. Jl. Zaterdag heeft aan den Zeedijk alhier, nabij het weerkundig observatorium, een bloedig gevecht plaats gehad tusschen twee vletterlieden, waarbij een hunner een diepe snede over den wang werd toegebracht, waarmede hij zeker weken lang „mooi" zal zijn. Broodnijd moet de aanleidende oorzaak van den strijd zijn geweest. In bijvoegsels tot de „Staatscourant" van 6 en 7 April zijn opgenomen de door den Koning goedgekeurde statuten van „Het Lmdbouwcrediet Texel," te Texel, met een kapitaal van f 50,000, in aandeelen van f 1000, in twee serieén, elk van f 25,000, waar van de eerste dadelijk wordt uitgegeven en de tweede binnen vijf jaren na het verlijden der akte van oprichting. Benoemd zijn tot direc teuren de heeren J. Eelman, cand.-notaris te Texel, en dr. J. Timmer, te Utrecht; tot com missarissen de heeren H. R. de Holl, apotheker te Utrecht; H. van den Briel, landmeter aldaar, en E. J. van de Hagt, secretaris-penningmeester aan het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, aldaar. Oudkarspel. Veel wordt er gedaan in onzen tijd tot ontwikkeling van den geest des volks. Vele dorpen bezitten leesbibliotheken, en waar ze nog niet zijn, is de tijd van verrijzen niet verre meer. Wie dan ook, zoowel op het platteland als in de steden, in de lange winter avonden een woning binnentreedt, kan dikwijls het geheele huisgezin lezende vinden. Zoo doende gaan die avonden aangenaam, maar tevens nuttig voorbij. „Maar wat deden dan toch de menschen van vroeger in hun vrijen tijd zou men bijna geneigd zijn te vragen. De gedenkstukken, in sommige familién, vaak ook in museums aanwezig, bewijzen het ons. Onze grootvaders brachten hun tijd ook niet in ledigheid door. Dit toonen ons de sierlijke voor werpen, dikwijls ware kunststukjes, door een vroeger geslacht, vaak allen met behulp van 't noodzakelijkste gereedschap vervaardigd. En al juichen we bij de gedachte, dat er tegenwoordig zooveel meer aan lectuur door den minderen man gedaan wordt dan vroeger, we betreuren het echter, dat de huisvlijt, het zoogenaamde „knutselen" van voorheen nu bijna geheel in vergetelheid is geraakt. Het plan van 't nuts- departement Oudkarspel, om 13 April a. s. eene tentoonstelling van huisvlijt te openen, heeft o. i. dan ook recht op aller waardeering en mede werking. Zal het die medewerking ondervinden? Wij durven hierop gerust bevestigend antwoorden. Niet alleen uit deze gemeente, maar ook uit andere dorpen, zullen alom voorwerpen naar de tentoonstelling stroomen, wij hopen weldra ge volgd door een aantal bezoekers. Misschien zijn er onder deze bezoekers ook wel besturen van andere nutsdepartementen, die, overtuigd van het nuttige van zoo'n tentoonstelling, eens komen kijken, om te zien, of het organiseeren daarvan op het platteland der moeite waardig is. Oudkarspel. Het Nuts-departement alhier is voornemens den i3n dezer de vroeger aan gekondigde tentoonstelling van huisvlijt te ope nen. Niettegenstaande alleen door de inwoners van den Langedijk wordt ingezonden, tjlijkt nu reeds uit het groote getal aanvragen om plaats ruimte dat er veel en veel fraais te zien zal zijn. De commissie, waarvan de burgemeester, de Heer C. Kroon, voorzitter is, bestaat uit de hee ren J. Butter, A. Halff, C. Hopman, M. Kroon, A. G. Reede, W. B. Riesz, J. Zomer en J. Vis, secretaris. De dienstbode, op wie jl. Zaterdag te 's Gravenhage revolverschoten werden gelost, is nog in leven. Twee kogels zijn reeds uit het lichaam verwijderd. Er bestaat nog kans op haar behoud. Het bericht omtrent den invoer van steen kolen uit Pruisen is in zoover maar juist, dat een paar mijnen geweigerd hebben kolen naar het buitenland te doen vervoeren. Ook de Gemeenteraad van Sint-Pancras I heeft besloten, vrijstelling te vragen van het 1 heffen van schoolgeld op de openbare school.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3